Skriftene
Lære og pakter 35
forrige neste


Kapittel 35

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nærheten av Fayette, New York, den 7. desember 1830. På denne tiden var profeten nesten daglig opptatt med å oversette Bibelen. Oversettelsen ble påbegynt så tidlig som i juni 1830, og både Oliver Cowdery og John Whitmer hadde arbeidet som skrivere. Ettersom de nå var blitt kalt til andre oppgaver, ble Sidney Rigdon kalt ved guddommelig utvelgelse til å være profetens skriver i dette arbeidet (se vers 20). Som forord til opptegnelsen av denne åpenbaringen står det i Joseph Smiths historie: “I desember kom Sidney Rigdon [fra Ohio] for å adspørre Herren, og sammen med ham kom Edward Partridge… Like etter at disse to brødrene var ankommet, talte Herren på denne måte.”

1–2: Hvordan menneskene kan bli Guds sønner. 3–7: Sidney Rigdon blir kalt til å døpe og meddele Den hellige ånd. 8–12: Tegn og mirakler utføres ved tro. 13–16: Herrens tjenere skal treske nasjonene ved Åndens kraft. 17–19: Joseph Smith har nøklene til mysteriene. 20–21: De utvalgte skal utholde dagen når Herren kommer. 22–27: Israel skal bli frelst.

1 Lytt til aHerren, deres Guds røst – til bAlfa og Omega, begynnelsen og enden, hvis ckurs er et evig kretsløp – den dsamme i dag som i går og til evig tid.

2 Jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn, som ble akorsfestet for verdens synder, ja, for at alle som vil btro på mitt navn, kan bli cGuds sønner, ja, bli dett i meg likesom jeg er eett i Faderen, og Faderen er ett i meg, så vi kan være ett.

3 Se, sannelig, sannelig sier jeg til min tjener, Sidney, jeg har betraktet deg og dine gjerninger. Jeg har hørt dine bønner og har beredt deg til et større verk.

4 Du er velsignet, for du skal utrette store ting. Se, du ble sendt ut likesom aJohannes, for å berede veien for meg og for bElijah som skulle komme, og du visste det ikke.

5 Du døpte med vann til omvendelse, men de amottok ikke Den hellige ånd.

6 Men nå gir jeg deg en befaling at du skal adøpe med vann, og de skal motta bDen hellige ånd ved chåndspåleggelse likesom apostlene i fordums tid.

7 Og det skal skje at et stort verk skal bli utført i landet – ja, blant ahedningefolkene – for deres dårskap og avskyeligheter skal bli åpenbart for alle menneskers øyne.

8 For jeg er Gud, og min arm er ikke afor kort, og jeg vil vise bmirakler, ctegn og undere til alle som dtror på mitt navn.

9 Og hver den som i atro ber om det i mitt navn, skal bdrive ut conde ånder, skal dhelbrede de syke, gjøre at de blinde får sitt syn og de døve sin hørsel, de stumme skal tale og de lamme skal gå.

10 Og tiden kommer hastig da store ting skal bli vist til menneskenes barn,

11 men auten tro skal ikke noe bli vist unntatt bødeleggelsen av cBabylon som har fått alle nasjoner til å drikke av sitt dhorelivs vredes-vin.

12 Og det er aingen som gjør godt unntatt dem som er rede til å motta mitt evangeliums fylde som jeg har sendt ut til denne generasjon.

13 Derfor kaller jeg på det som er asvakt i verden, på dem som er bulærde og foraktet, til å treske nasjonene ved min Ånds kraft,

14 og deres arm skal være min arm, og jeg vil være deres askjold og deres vern, og jeg vil binde omkring deres lender, og de skal kjempe iherdig for meg, og deres bfiender skal ligge under deres føtter, og jeg vil la sverdet cfalle til deres gavn, og ved min vredes dild vil jeg bevare dem.

15 Og evangeliet skal forkynnes for de afattige og bsaktmodige, og de skal cse frem til mitt komme, for det er dnær for hånden,

16 og de skal lære lignelsen om afikentreet, for allerede nå er sommeren nær.

17 Og jeg har sendt ut mitt aevangeliums fylde ved min tjener bJoseph, og i hans svakhet har jeg velsignet ham,

18 og jeg har gitt ham anøklene til mysteriet av de ting som har vært bforseglet, ja, ting som var fra cverdens grunnvoll ble lagt, og de ting som skal skje fra nå av og frem til tiden for mitt komme, hvis han forblir i meg, og hvis ikke, vil jeg sette en annen i hans sted.

19 Derfor, våk over ham så hans tro ikke svikter, og det skal bli gitt ved aTrøsteren, bDen hellige ånd, som kjenner alle ting.

20 Og et bud gir jeg deg at du skal askrive for ham, og skriftene skal bli gitt slik de finnes i mitt eget bryst, til frelse for mine egne butvalgte,

21 for de vil høre min arøst, og skal se meg og skal ikke sove, og skal butholde den dagen da jeg ckommer, for de skal være renset likesom jeg er dren.

22 Og nå sier jeg adeg: Bli hos ham, og han skal reise sammen med deg, forlat ham ikke, og disse ting skal visselig bli oppfylt.

23 Og anår dere ikke er opptatt med å skrive, se, da skal det bli gitt ham å profetere, og du skal forkynne mitt evangelium og henvise til bde hellige profeter for å bevise hans ord som de skal bli gitt ham.

24 aHold alle de bud og pakter dere er bundet til, og jeg vil la himlene bryste til deres gavn, og cSatan skal skjelve og Sion skal dfryde seg på høydene og blomstre,

25 og aIsrael skal bli bfrelst i min egen beleilige tid, og ved de cnøkler som jeg har gitt, skal de bli ledet og aldri mer bli forvirret.

26 Oppløft deres hjerter og gled dere, for deres aforløsning nærmer seg.

27 Frykt ikke, lille hjord, ariket er deres inntil jeg kommer. Se, jeg bkommer hastig. Slik er det. Amen.