Raštai
Doktrina ir Sandoros 35


35 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Fajete ar jo apylinkėse, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:128–131). Tuo metu pranašas beveik kasdien buvo užsiėmęs Biblijos vertimu. Vertimas buvo pradėtas anksčiausiai 1830 m. birželio mėn., ir Oliveris Kauderis, ir Džonas Vitmeris tarnavo raštininkais. Kadangi tuomet jie buvo pašaukti kitoms pareigoms, Sidnis Rigdonas pagal dievišką nurodymą buvo pašauktas tarnauti pranašo raštininku šiame darbe (žr. 20 eilutę). Užrašydamas šį apreiškimą, kaip įvadą jam, pranašas rašė: „Gruodžio mėnesį Sidnis Rigdonas atvyko [iš Ohajo] pasiteirauti Viešpaties, ir su juo atvyko Edvardas Partridžas… Netrukus po šių dviejų brolių atvykimo, Viešpats taip kalbėjo“ (History of the Church, 1:128).

1–2 Kaip žmonės gali tapti Dievo sūnumis; 3–7 Sidnis Rigdonas pašauktas krikštyti ir suteikti Šventąją Dvasią; 8–12 Ženklai ir stebuklai daromi tikėjimu; 13–16 Viešpaties tarnai kuls tautas Dvasios galia; 17–19 Džozefas Smitas turi slėpinių raktus; 20–21 Išrinktieji išlaikys Viešpaties atėjimo dieną; 22–27 Izraelis bus išgelbėtas.

1 Klausykitės balso aViešpaties, savo Dievo, būtent bAlfos ir Omegos, pradžios ir pabaigos, kurio ckelias – vienas amžinas ratas, kuris yra dtas pat šiandien kaip ir vakar, ir per amžius.

2 Aš esu Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, kuris buvau anukryžiuotas už pasaulio nuodėmes, būtent visų, kurie btikės mano vardą, kad jie galėtų tapti Dievo csūnumis, būtent dviena manyje, kaip kad aš esu eviena Tėve, kaip kad Tėvas yra viena manyje, kad mes galėtume būti viena.

3 Štai, iš tiesų, iš tiesų sakau savo tarnui Sidniui, kad aš pažvelgiau į tave ir tavo darbus. Aš išgirdau tavo maldas ir paruošiau tave didesniam darbui.

4 Esi palaimintas, nes darysi didelius dalykus. Štai tu buvai pasiųstas kaip aJonas, kad paruoštum kelią man ir bElijai, kuris turi ateiti, ir tu to nežinojai.

5 Tu krikštijai vandeniu atgailai, bet jie anegaudavo Šventosios Dvasios;

6 bet dabar aš tau duodu įsakymą, kad tu akrikštytum vandeniu, ir jie gaus bŠventąją Dvasią crankų uždėjimu – kaip ją suteikdavo senovės apaštalai.

7 Ir bus taip, kad vyks didelis darbas krašte, būtent tarp akitataučių, nes jų kvailumas ir bjaurystės bus apreikštos visų žmonių akyse.

8 Nes aš esu Dievas, ir mano ranka anesutrumpėjo; ir aš parodysiu bstebuklus, cženklus ir nuostabius darbus visiems, kurie dtiki mano vardą.

9 Ir kuris tik prašys to mano vardu su atikėjimu, tas bišvarinės cvelnius, dgydys ligonius, padarys, kad aklieji praregėtų, kurtieji girdėtų, nebyliai kalbėtų ir luošieji vaikščiotų.

10 Ir greitai ateina laikas, kada žmonių vaikams bus parodyti dideli dalykai;

11 bet abe tikėjimo nieko nebus parodyta, išskyrus bnuniokojimus, kurie ištiks cBabilonę, tą pačią, kuri savo dištvirkavimo įniršio vynu nugirdė visas tautas.

12 Ir nėra a vieno, kas darytų gera, išskyrus tuos, kurie pasiruošę priimti mano evangelijos pilnatvę, kurią aš pasiunčiau šiai kartai.

13 Todėl aš šaukiu pasaulio asilpnuosius, tuos, kurie bnemokyti ir niekinami, kulti tautas mano Dvasios galia;

14 ir jų ranka bus mano ranka, ir aš būsiu jų askydas ir apsauga; ir aš apjuosiu jų strėnas, ir jie vyriškai kausis už mane; ir jų bpriešai bus jiems po kojom; ir aš leisiu, kad ckalavijas kristų jų naudai, ir apsaugosiu juos savo pasipiktinimo dugnimi.

15 Ir avargšams bei bromiesiems bus skelbiama evangelija, ir jie cžvalgysis mano atėjimo meto, nes jis darti,

16 ir jie įsisavins palyginimą apie afigmedį, nes būtent dabar jau vasara arti.

17 Ir savo tarno aDžozefo ranka aš pasiunčiau savo evangelijos bpilnatvę; ir jam esant silpnam aš palaiminau jį;

18 ir aš jam daviau slėpinio araktus nuo to, kas buvo bužantspauduota, netgi nuo to, kas buvo nuo pasaulio cįkūrimo ir kas vyks nuo šio laiko iki mano atėjimo meto, jeigu jis pasiliks manyje; o jei ne – jo vietoje aš įsodinsiu kitą.

19 Todėl prižiūrėk jį, kad jo tikėjimas nepalūžtų, ir aGuodėjas, bŠventoji Dvasia, kuri viską žino, juos duos.

20 Ir aš tau įsakau, kad jam araštininkautum; ir Raštai bus duoti tokie, kokie jie yra mano širdyje, kad mano bišrinktieji būtų išgelbėti;

21 nes jie girdės mano abalsą ir matys mane, ir nemiegos, ir bišlaikys mano catėjimo dieną; nes jie bus padaryti dtyri, kaip aš esu tyras.

22 Ir dabar aš sakau atau: pasilik su juo, ir jis keliaus su tavimi; nepalik jo, ir visa tai tikrai bus įvykdyta.

23 Ir kada tik jūs anerašote, štai, jam bus duota pranašauti; ir tu skelbsi mano evangeliją, ir cituosi bšventuosius pranašus, kad įrodytum jo žodžius, kai jie bus jam apreikšti.

24 aLaikykitės visų įsakymų ir sandorų, kuriomis esate įpareigoti; ir aš bsupurtysiu dangus jūsų labui, ir cŠėtonas drebės, o Sionė ddžiūgaus ant kalvų ir klestės.

25 Ir man tinkamu metu aIzraelis bus bišgelbėtas; ir jie bus vedami mano duotais craktais, ir daugiau jokiu būdu jie nebus sutrikdyti.

26 Pakylėkite savo širdis ir džiūgaukite – artėja jūsų aišpirkimas.

27 Nebijok, mažoji kaimene, nes akaralystė yra jūsų, kol aš ateisiu. Štai, aš greitai bateinu. Būtent taip. Amen.