Písma
Náuka a zmluvy 35
predchádzajúce ďalej

Oddiel 35

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi vo Fayette, alebo v jeho blízkosti, v štáte New York v 7. decembra 1830. V tejto dobe bol Prorok skoro každý deň zamestnaný prácou na preklade Biblie. Preklad začal už v júni 1830 a Oliver Cowdery a John Whitmer slúžili ako pisári. Pretože boli teraz povolaní k iným povinnostiam, bol povolaný božským ustanovením Sidney Rigdon, aby slúžil ako Prorokov pisár v tejto práci (pozri verš 20). Životopis Josepha Smitha v úvode k záznamu tohto zjavenia uvádza: „Sidney Rigdon prišiel v decembri [zo štátu Ohio], aby sa opýtal Pána, a s ním prišiel Edward Partridge … Krátko po príchode týchto dvoch bratov takto prehovoril Pán.“

1–2, Ako sa ľudia môžu stať synmi Božími; 3–7, Sidney Rigdon je povolaný, aby krstil a udeľoval Ducha Svätého; 8–12, Znamenia a zázraky sú konané vierou; 13–16, Pánovi služobníci budú mlátiť národy mocou Ducha; 17–19, Joseph Smith drží kľúče tajomstiev; 20–21, Vyvolení obstoja v deň Pánovho príchodu; 22–27, Izrael bude spasený.

1 Počúvajte hlas aPána, svojho Boha, dokonca bAlfu i Omegu, počiatku i konca, ktorého ccesta je jeden večný kolobeh, dten istý dnes ako včera a naveky.

2 Ja som Ježiš Kristus, Syn Boží, ktorý bol aukrižovaný za hriechy sveta, dokonca za toľkých, koľkí buveria v meno moje, aby sa mohli stať csynmi Božími, dokonca djedno vo mne, ako ja som ejedno v Otcovi, ako Otec je jedno vo mne, aby sme mohli byť jedno.

3 Hľa, veru, veru hovorím služobníkovi svojmu Sidneymu, hľadel som na teba a na diela tvoje. Počul som modlitby tvoje a pripravil som ťa pre väčšie dielo.

4 Ty si požehnaný, lebo budeš konať veľké veci. Hľa, ty si bol vyslaný, dokonca ako aJán, aby si pripravil cestu predo mnou a pred bEliášom, ktorý má prísť, a ty si to nevedel.

5 Krstil si vodou k pokániu, ale oni aneobdržali Ducha Svätého;

6 Ale teraz ti dávam prikázanie, že budeš akrstiť vodou a oni obdržia bDucha Svätého kladením crúk, dokonca ako apoštoli za stara.

7 A stane sa, že bude veľké dielo v krajine, dokonca medzi apohanmi, lebo ich pochabosť a ich ohavnosti budú prejavené očiam všetkých ľudí.

8 Lebo ja som Boh, a rameno moje nie je askrátené; a ja budem ukazovať bzázraky, cznamenia a divy všetkým tým, ktorí dveria v meno moje.

9 A tí, ktorí o to budú žiadať v mene mojom vo aviere, budú bvyháňať cdiablov; budú duzdravovať chorých; spôsobia, že slepí obdržia zrak svoj a hluchí budú počuť, a nemí budú hovoriť, a chromí chodiť.

10 A rýchlo prichádza čas, kedy budú veľké veci ukázané deťom ľudským;

11 Ale abez viery nebude ukázané nič, okrem bspustošenia cBabylonu, toho, ktorý nútil všetky národy, aby pili z vína hnevu dsmilstva jeho.

12 A niet anikoho, kto činí dobro, okrem tých, ktorí sú pripravení prijať plnosť evanjelia môjho, ktoré som vyslal tomuto pokoleniu.

13 A preto, povolávam aslabé veci sveta, tých, ktorí sú bneučení a opovrhovaní, aby mlátili národy mocou Ducha môjho;

14 A ich rameno bude mojím ramenom a ja budem ich aštítom a ich pavézou; a opášem ich bedrá, a budú pre mňa chrabro bojovať; a ich bnepriatelia budú pod ich nohami; a nechám cpadnúť meč v ich prospech a dohňom rozhorčenia svojho ich zachovám.

15 achudobnýmbmiernym bude kázané evanjelium a oni budú cvyzerať dobu príchodu môjho, lebo je dblízko, na dosah –

16 A naučia sa podobenstvo o afigovníku, lebo dokonca teraz je leto už blízko.

17 A vyslal som aplnosť evanjelia svojho rukou služobníka svojho bJosepha; a v slabosti som mu požehnal;

18 A dal som mu akľúče tajomstva tých vecí, ktoré boli bzapečatené, dokonca vecí, ktoré boli od czaloženia sveta, a vecí, ktoré prídu od tohto času až do doby príchodu môjho, ak zostane vo mne, a ak nie, iného dosadím na jeho miesto.

19 A preto, bdej nad ním, aby ho viera jeho neopustila, a bude to dané aUtešiteľom, bDuchom Svätým, ktorý pozná všetky veci.

20 A dávam ti prikázanie – že budeš pre neho apísať; a písma budú dané tak, dokonca ako sú v mojom vlastnom vnútre, k spáse mojich vlastných bvyvolených;

21 Lebo oni budú počuť ahlas môj a uvidia ma, a nebudú spať, a bobstoja v deň cpríchodu môjho; lebo budú očistení tak, dokonca ako ja som dčistý.

22 A teraz hovorím ati, zostaň s ním, a on bude s tebou putovať; neopúšťaj ho, a tieto veci sa určite splnia.

23 apokiaľ nebudeš písať, hľa, bude mu dané prorokovať; a ty budeš kázať evanjelium moje a odvolávať sa na bsvätých prorokov, aby si dokázal slová jeho, ako mu budú dávané.

24 aZachovávajte všetky prikázania a zmluvy, ktorými ste viazaní; a ja spôsobím, aby sa nebesia bzachveli pre dobro vaše, a cSatan sa bude triasť, a Sion sa bude na pahorkoch dradovať a prekvitať;

25 aIzrael bude bspasený v mojom vlastnom príhodnom čase; a ckľúčmi, ktoré som dal, budú vedení a nijako už nebudú zmätení.

26 Pozdvihnite srdcia svoje a radujte sa, avykúpenie vaše sa približuje.

27 Neboj sa, maličké stádo, akráľovstvo je vaše, pokiaľ neprídem. Hľa, bprídem rýchlo. Tak je. Amen.