Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 35
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 35

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa o malapit sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:128–131). Sa panahong ito, ang Propeta ay abalang-abala halos araw-araw sa pagsasalin ng Biblia. Ang pagsasalin ay sinimulan sa mga unang araw ng buwan ng Hunyo 1830, at sina Oliver Cowdery at John Whitmer ay kapwa naglingkod bilang mga tagasulat. Yayamang sila ngayon ay natawag na sa ibang tungkulin, si Sidney Rigdon ay tinawag sa pamamagitan ng banal na paghirang na maglingkod bilang tagasulat ng Propeta sa gawaing ito (talata 20). Bilang paunang salita sa talaan niya ng paghahayag na ito, isinulat ng Propeta: “Noong Disyembre si Sidney Rigdon ay dumating [mula sa Ohio] upang magtanong sa Panginoon, at kasama niyang dumating si Edward Partridge.… Di nagtagal pagkarating ng dalawang kapatid na ito, sa ganito nangusap ang Panginoon” (History of the Church, 1:128).

  1–2, Paano ang mga tao ay magiging mga anak ng Diyos; 3–7, Si Sidney Rigdon ay tinawag na magbinyag at maggawad ng Espiritu Santo; 8–12, Mga tanda at himala ay nagagawa sa pamamagitan ng pananampalataya; 13–16, Hihimayin ng mga tagapaglingkod ng Panginoon ang mga bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu; 17–19, Hawak ni Joseph Smith ang mga susi ng mga hiwaga; 20–21, Ang mga hinirang ay mabubuhay sa araw ng pagparito ng Panginoon; 22–27, Ang Israel ay maliligtas.

  1 Makinig sa tinig ng aPanginoon ninyong Diyos, maging ang bAlpha at Omega, ang simula at ang wakas, kung kaninong chakbangin ay isang walang hanggang pag-ikot, ang dsiya ring ngayon, kahapon, at magpakailanman.

  2 Ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos, na aipinako sa krus para sa mga kasalanan ng sanlibutan, maging kasindami ng bmaniniwala sa aking pangalan, upang sila ay maging mga canak ng Diyos, maging disa sa akin kagaya ng pagiging eisa ko sa Ama, kagaya ng pagiging isa ng Ama sa akin, upang tayo ay maging isa.

  3 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Sidney, pinagmasdan kita at ang iyong mga gawa. Narinig ko ang iyong mga panalangin, at inihanda kita sa isang mas mahalagang gawain.

  4 Ikaw ay pinagpala, sapagkat ikaw ay gagawa ng mahahalagang bagay. Masdan ikaw ay isinugo, maging katulad ni aJuan, upang ihanda ang daan sa pagparito ko, at ni bElijah, na darating, at hindi mo ito alam.

  5 Ikaw ay nagbinyag sa pamamagitan ng tubig tungo sa pagsisisi, subalit hindi nila anatanggap ang Espiritu Santo;

  6 Subalit ngayon binibigyan kita ng kautusan, na ikaw ay amagbibinyag sa pamamagitan ng tubig, at tatanggapin nila ang bEspiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga ckamay, maging katulad ng mga apostol noong sinauna.

  7 At ito ay mangyayari na magkakaroon ng dakilang gawain sa lupain, maging sa mga aGentil, sapagkat ang kanilang mga kahangalan at kanilang mga karumal-dumal na gawa ay makikita ng mga mata ng lahat ng tao.

  8 Sapagkat ako ang Diyos, at ang aking bisig ay hindi naging amaiksi; at aking ipakikita ang mga bhimala, ctanda, at kababalaghan, sa lahat ng yaong dmaniniwala sa aking pangalan.

  9 At sinuman ang hihingi nito sa aking pangalan na may apananampalataya, sila ay bmakapagtataboy ng mga cdiyablo; sila ay dmagpapagaling ng may sakit; mapangyayari nila na ang bulag ay makakita, at ang bingi ay makarinig, at ang pipi ay makapagsalita, at ang pilay ay makalakad.

  10 At ang panahon ay mabilis na darating na ang mga kagila-gilalas na bagay ay ipakikita sa mga anak ng tao;

  11 Subalit kung awalang pananampalataya walang anumang bagay na ipakikita maliban sa bkapanglawan sa cBabilonia, ang siya ring nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kapootan ng kanyang dpangangalunya.

  12 At awalang sinuman ang gumagawa ng kabutihan maliban sa yaong mga handang tumanggap ng kabuuan ng aking ebanghelyo, na aking ipinadala sa salinlahing ito.

  13 Dahil dito, tinatawag ko ang amahihinang bagay ng sanlibutan, yaong mga bmangmang at hinahamak, na himayin ang mga bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking Espiritu;

  14 At ang kanilang bisig ay magiging aking bisig, at ako ang kanilang magiging apananggalang at kanilang kalasag; at aking bibigkisan ang kanilang balakang, at sila ay matapang na makikipaglaban para sa akin; at ang kanilang mga bkaaway ay mapapasailalim ng kanilang mga paa; at aking cibabagsak ang espada para sa kapakanan nila, at sa pamamagitan ng dapoy ng aking kapootan sila ay aking pangangalagaan.

  15 At sa mga amaralita at bmaaamo ang ebanghelyo ay ipangangaral sa kanila, at sila ay ctatanaw sa panahon ng aking pagparito, sapagkat ito ay dnalalapit na—

  16 At kanilang matututuhan ang talinghaga ng puno ng aigos, sapagkat maging ngayon ang tag-init ay nalalapit na.

  17 At aking ipinadala ang akabuuan ng aking ebanghelyo sa pamamagitan ng kamay ng aking tagapaglingkod na si bJoseph; at sa kahinaan ay pinagpala ko siya;

  18 At aking ibinigay sa kanya ang mga asusi ng hiwaga ng kaalaman ng yaong mga bagay na btinatakan, maging mga bagay na magmula pa sa cpagkakatatag ng daigdig, at ang mga bagay na darating mula sa panahon na ito hanggang sa panahon ng aking pagparito, kung siya ay susunod sa akin, at kung hindi, may iba akong ipapalit sa kanya.

  19 Dahil dito, bantayan siya upang ang kanyang pananampalataya ay hindi mawala, at ito ay ibibigay ng aMang-aaliw, ang bEspiritu Santo, na nakaaalam ng lahat ng bagay.

  20 At isang kautusan ang ibinibigay ko sa iyo—na ikaw ay amagsusulat para sa kanya; at ang mga banal na kasulatan ay ibibigay, maging ang mga ito ay mula sa sariling dibdib, para sa kaligtasan ng sarili kong bhinirang;

  21 Sapagkat kanilang maririnig ang aking atinig, at makikita ako, at hindi makatutulog, at bmamamalagi sa araw ng aking cpagparito; sapagkat sila ay dadalisayin, maging tulad ko na ddalisay.

  22 At ngayon sinasabi ko sa aiyo, manatiling kasama niya, at siya ay maglalakbay na kasama ka; huwag mo siyang iwanan, at tiyak na ang mga bagay na ito ay matutupad.

  23 At ayayamang hindi ka magsusulat, masdan, ibibigay sa kanya na magpropesiya; at ikaw ay mangangaral ng aking ebanghelyo at tatawag bsa mga banal na propeta upang patunayan ang kanyang mga salita, tulad ng ibibigay nila sa kanya.

  24 aSundin ang lahat ng kautusan at tipan na sumasaklaw sa iyo; at aking papangyarihin na bmayanig ang langit para sa iyong ikabubuti, at si cSatanas ay manginginig at ang Sion ay dmagagalak sa mga burol at mananagana;

  25 At ang aIsrael ay bmaliligtas sa aking sariling takdang panahon; at sa pamamagitan ng mga csusi na aking ibinigay sila ay aakayin; at hindi na muli pang malilito.

  26 Pasiglahin ang inyong mga puso at magalak, ang inyong apagkatubos ay malapit na.

  27 Huwag matakot, munting kawan, ang akaharian ay sa inyo hanggang sa aking pagparito. Masdan, ako ay madaling bpaparito. Maging gayon nga. Amen.