Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 34
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 34

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻOasoni Pālati, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 4 Nōvema 1830 (History of the Church, 1:127–128). Naʻe taʻu hongofulu mā hiva ʻa ʻOasoni Pālati ʻi he taimi ko iá. Naʻá ne ʻosi ului mo papitaiso ʻi he taimi naʻá ne ʻuluaki fanongo ai ki hono malangaʻi ange ʻo e ongoongoleleí kiate ia ʻe hono tokoua, ko Paʻale P. Pālatí, ʻi ha uike ʻe ono ki muʻa pea toki maʻu ʻa e fakahā ko ʻení. Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení ʻi he ʻapi ʻo Pita Uitemā, ko e Lahí.

1–4, ʻOku hoko ʻa e kau tui faivelengá ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá tuʻunga ʻi he Fakaleleí; 5–9, ʻOku hanga ʻe hono malanga ʻaki ʻo e ongoongoleleí ʻo teuteu ʻa e hala ki he Hāʻele ʻAnga Uá; 10–12, ʻOku fai ʻa e kikité ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní.

1 ʻE hoku foha ko aʻOasoni, ke ke tokanga pea fanongo mai mo vakai ki he meʻa, te u lea ʻaki ʻe au ko e ʻEiki ko e ʻOtuá kiate koé, ʻio ko Sīsū Kalaisi ko ho Huhuʻí;

2 Ko e amaama mo e moʻui ʻo e māmaní, ko e maama ʻoku ulo ʻi he poʻulí pea ʻoku ʻikai maʻu ia ʻe he poʻulí;

3 ʻA ia naʻá ne aʻofa pehē ki māmani naʻá bne cfoaki ai ʻene moʻui ʻaʻaná, koeʻuhi ko kinautolu kotoa pē ʻe tuí te nau lava ʻo hoko ko e ngaahi dfoha ʻo e ʻOtuá. Ko ia, ko hoku foha koe;

4 Pea ʻokú ke amonūʻia ko e meʻa ʻi hoʻo tuí;

5 Pea ʻokú ke monūʻia lahi ange koeʻuhi ko ʻeku aui koe ke ke malanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongoleleí—

6 Ke hiki hake ho leʻó ʻo hangē ko e leʻo ʻo e talupite, ʻo fuoloa pea leʻo lahi foki, pea akalanga ʻaki ʻa e fakatomalá ki ha toʻu tangata anga-pikopiko mo paongataʻa, ʻo teuteu ʻa e hāʻeleʻanga ʻo e ʻEikí ki heʻene bhāʻele ʻanga ua maí.

7 He vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku vave mai ʻa e ataimi te u haʻu ai ʻi he bʻao mo e mālohi mo e fuʻu nāunau lahi.

8 Pea ʻe hoko ko e fuʻu ʻaho alahi ia ʻi he taimi te u haʻu aí, koeʻuhi he ʻe btetetete ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē.

9 Ka ʻi he teʻeki ai ke hokosia ʻa e fuʻu ʻaho lahi ko iá, ʻe fakapoʻuli ʻa e laʻaá, pea liliu ʻa e māhiná ʻo toto; pea ʻe fakafisi ʻa e ngaahi fetuʻú ke nau ulo, pea ʻe ngangana ʻa e niʻihi, pea ʻoku tatali mai ʻa e ngaahi fuʻu fakaʻauha lalahi ki he kau fai angahalá.

10 Ko ia, hiki hake ho leʻó pea ʻoua ʻe ataʻofi, he kuo folofola ʻa e ʻEiki ko e ʻOtuá; ko ia, ke ke kikite, pea ʻe fai ia ʻi he bmālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní.

11 Pea kapau te ke faivelenga, vakai, ʻoku ou ʻiate koe kae ʻoua ke u haʻu—

12 Pea ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku ou haʻu vave. Ko au ko ho ʻEikí pea mo ho Huhuʻí. ʻE pehē. ʻĒmeni.