Pühakirjad
  Õpetus ja Lepingud 33
  Joonealused märkused
  Teema

  33. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ezra Thayre’ile ja Northrop Sweetile New Yorgi osariigis Fayette’is 1830. aasta oktoobrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 126–127). Seda ilmutust üles tähendades kinnitas prohvet, et „… Issand on alati valmis juhendama selliseid, kes usus usinasti otsivad” (History of the Church, kd 1, lk 126).

  1–4 Töötegijad kutsutakse kuulutama evangeeliumi üheteistkümnendal tunnil. 5–6 Kirik on rajatud ja äravalitud tuleb kokku koguda. 7–10 Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. 11–15 Kirik on ehitatud evangeeliumi kaljule. 16–18 Valmistuge Peigmehe tulekuks.

  1 Vaata, ma ütlen teile, minu teenijad Ezra ja Northrop: Avage oma kõrvad ja võtke kuulda Issanda, teie Jumala häält, kelle asõna on elav ja võimas, teravam kui kaheteraline mõõk, mis lõhestab nii liigesed kui üdi, hinge ja vaimu ja on südame bmeelsuse ja mõtete eristaja.

  2 Sest tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Te olete kutsutud tõstma oma häält kui apasunahäälel, kuulutama minu evangeeliumi kõverale ja väärastunud sugupõlvele.

  3 Sest vaata, apõld on juba lõikuseks valge; ja käes on büheteistkümnes tund, ja see on cviimane kord, kui ma kutsun töötegijaid oma viinamäele.

  4 Ja minu aviinamägi on saanud igas pisiasjas brikutuks; ja pole kedagi, kes teeb chead, välja arvatud vähesed, ja nad deksivad paljudel juhtudel epreestripettuse tõttu, kõikidel on rikutud meel.

  5 Ja tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et selle akiriku olen ma brajanud ja kutsunud välja kõnnumaalt.

  6 Ja just nii ma akogun oma äravalitud maa bneljast ilmakaarest, nimelt nii paljud, kes minusse usuvad ja võtavad kuulda minu häält.

  7 Jah, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et põld on juba lõikuseks valge; mispärast, lööge sisse oma sirbid ja lõigake kõigest oma väest, meelest ja jõust.

  8 aAvage oma suu ja see täidetakse, ja te saate just selliseks nagu vana aja bNefi, kes rändas Jeruusalemmast kõnnumaale.

  9 Jah, avage oma suu ja ärge hoidke tagasi, ja teile laotakse selga avihud, sest ennäe, mina olen teiega.

  10 Jah, avage oma suu ja see täidetakse. Öelge: Parandage meelt, aparandage meelt ja valmistage Issandale teed ja tehke tema rajad sirgeks, sest taevariik on lähedal;

  11 jah, parandage meelt ja saage aristitud, igaüks teist, oma pattude andekssaamiseks; jah, saage tõesti ristitud veega, ja siis tuleb ristimine tule ja Püha Vaimuga.

  12 Vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen teile: See on minu aevangeelium; ja pidage meeles, et neil peab olema usk minusse või neid ei saa mingil juhul päästa.

  13 Ja sellele akaljule ehitan ma oma kiriku, jah, sellele kaljule olete teie ehitatud, ja kui te jätkate, ei saa põrgu bväravad teist võitu.

  14 Ja te peate meeles pidama kiriku asätteid ja lepinguid, et neist kinni pidada.

  15 Ja kel iganes on usku, see tuleb teil akinnitada minu kirikusse bkäte pealepanemise läbi, ja mina annan neile Püha Vaimu canni.

  16 Ja minu poolt on antud teile ajuhiseks Mormoni Raamat ja bpühakirjad, ja minu Vaimu vägi teeb kõik celavaks.

  17 Mispärast, olge ustavad, palvetage alati, hoidke oma lambid korras ja põlevatena, ja hoidke õli enda juures, et te võiksite aPeigmehe tulekul olla valmis –

  18 sest vaata, tõesti, tõesti. ma ütlen teile, et ma atulen äkitselt. Just nii. Aamen.