Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 32
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 32

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina Parley P. Pratt at Ziba Peterson, Oktubre 1830 (History of the Church, 1:118–120). Malaking pagmamalasakit at hangarin ang nadama ng mga elder tungkol sa mga Lamanita, na kung kaninong mga hinulaang pagpapala ay nalaman ng Simbahan mula sa Aklat ni Mormon. Bunga nito, ang pananalangin ay ginawa upang ipaalam ng Panginoon ang kanyang kalooban kung nararapat nang ipadala ang mga elder sa panahong yaon sa lipi ng mga Indiyan sa Kanluran. Ang paghahayag ay sumunod.

  1–3, Sina Parley P. Pratt at Ziba Peterson ay tinawag na mangaral sa mga Lamanita at samahan sina Oliver Cowdery at Peter Whitmer, Jr.; 4–5, Sila ay kailangang manalangin sa ikauunawa ng mga banal na kasulatan.

  1 At ngayon hinggil sa aking tagapaglingkod na si aParley P. Pratt, masdan, sinasabi ko sa kanya na yamang ako ay buhay nais kong kanyang ipangaral ang aking ebanghelyo at bmatuto ukol sa akin, at maging maamo at mapagpakumbaba ang puso.

  2 At yaong aking itinakda sa kanya ay yaong asamahan niya ang aking tagapaglingkod, na sina Oliver Cowdery at Peter Whitmer, Jun., sa ilang sa mga bLamanita.

  3 At si aZiba Peterson ay sasama rin sa kanila; at ako ay sasama sa kanila at bpasasagitna nila; at ako ang kanilang ctagapamagitan sa Ama, at walang makapananaig laban sa kanila.

  4 At sila ay atatalima sa yaong nasusulat, at huwag magpanggap ng iba pang bpaghahayag; at sila ay mananalangin tuwina upang aking cmailahad ang gayon din sa kanilang dpang-unawa.

  5 At sila ay tatalima sa mga salitang ito at huwag ipagwalang-bahala ito, at akin silang pagpapalain. Amen.