Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 31
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 31

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tōmasi B. Maasi, ʻi Sepitema 1830 (History of the Church, 1:115–117). Naʻe hoko ʻeni ʻi he hili pē ha konifelenisi ʻa e Siasí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 30). Naʻe ʻosi papitaiso ʻa Tōmasi B. Maasi ʻi he konga ki muʻa ʻo e māhina pē ko iá, pea naʻe fakanofo ia ko e kaumātuʻa ʻi he Siasí ki muʻa pea toki fai mai ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–6, ʻOku ui ʻa Tōmasi B. Maasi ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí pea ʻoku fakapapauʻi ange ʻe lelei pē ʻa hono fāmilí; 7–13, ʻOku naʻinaʻi kiate ia ke ne faʻa kātaki, pea lotu maʻu pē, pea muimui ki he Fakafiemālié.

1 ʻE aTōmasi, ko hoku foha, ʻokú ke monūʻia koeʻuhi ko hoʻo tui ki heʻeku ngāué.

2 Vakai, kuo hoko kiate koe ʻa e ngaahi mamahi lahi koeʻuhi ko ho fāmilí; ka neongo iá, te u tāpuakiʻi koe mo ho fāmilí, ʻio, ko hoʻo fānau īkí; pea ʻoku haʻu ʻa e ʻaho te nau tui ai mo ʻiloʻi ʻa e moʻoní pea kau fakataha mo koe ʻi hoku siasí.

3 Hiki hake ho lotó pea fiefia, he kuo hokosia ʻa e houa ʻo hoʻo ngāué; pea ʻe vete ange ʻa ho ʻeleló, pea te ke fakahā ʻa e ongoongo afakafiefia ʻo e fiefia lahi ki he toʻu tangatá ni.

4 Te ke afakahā ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia kuo fakahā ki heʻeku tamaioʻeiki, ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí. Te ke kamata ke malanga mei he taimí ni ʻo fai atu, ʻio, ke tuʻusi ʻi he ngoué ʻa ia kuo ʻosi bhina ke tutú.

5 Ko ia, aʻai hoʻo hele tuʻusí ʻaki ho laumālié kotoa, pea ʻoku bfakamolemoleʻi kiate koe ʻa hoʻo ngaahi angahalá, pea ʻe fakaheka ki ho tuʻá ʻa e ngaahi chaʻinga uite, he ʻoku taau mo e dtangata ngāué ke ne maʻu ʻa ʻene totongí. Ko ia, ʻe moʻui ʻa ho fāmilí.

6 Vakai, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ke ke ʻalu meiate kinautolu ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi pē, pea fakahā ʻa ʻeku leá, pea te u teuteu ha potu moʻonautolu.

7 ʻIo, te u afakaava ʻa e loto ʻo e kakaí, pea te nau tali koe. Pea te u fokotuʻu ha potu siasi ʻi ho nimá;

8 Pea ke ke afakamālohiʻi ʻa kinautolu mo teuteuʻi ʻa kinautolu ki he taimi ʻe tānaki ai ʻa kinautolú.

9 Ke ke faʻa akātaki ʻi he ngaahi bfaingataʻá, ʻoua ʻe lea kovi kiate kinautolu ʻoku lauʻikoví. Puleʻi ho cfalé ʻi he angamalū, peá ke tuʻu maʻu.

10 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ke ke hoko ko e tangata faitoʻo ki he siasí kae ʻikai ki he māmaní, koeʻuhí he ʻe ʻikai te nau tali koe.

11 Ke ke ʻalu ʻi ho halá ki he feituʻu kotoa pē te u loto ki aí, pea ʻe fakahā kiate koe ʻe he aFakafiemālié ʻa e meʻa ke ke faí mo e potu ke ke ʻalu ki aí.

12 aLotu maʻu ai pē telia naʻá ke tō ki he bʻahiʻahí pea mole ai hoʻo totongí.

13 Ke ke afaivelenga ʻo aʻu ki he ngataʻangá, pea vakai, te u bʻiate koe. Ko e ngaahi lea ʻeni ʻoku ʻikai mei he tangata pe kau tangata, ka ʻoku meiate au, ʻa ia ko Sīsū Kalaisi ko ho Huhuʻí, ʻi he cfinangalo ʻo e Tamaí. ʻĒmeni.