Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 31
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 31

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Thomas B. Marsh, Setyembre 1830 (History of the Church, 1:115–117). Ang pangyayari ay naganap kasunod ng isang pagpupulong ng Simbahan (tingnan ang ulo ng bahagi 30). Si Thomas B. Marsh ay nabinyagan sa mga unang araw ng buwang yaon, at naordenang elder ng Simbahan bago naibigay ang paghahayag na ito.

  1–6, Si Thomas B. Marsh ay tinawag na mangaral ng ebanghelyo at tiniyak ang katiwasayan ng kanyang mag-anak; 7–13, Siya ay pinayuhang maging mapagtiis, manalangin tuwina, at sundin ang Mang-aaliw.

  1 aThomas, aking anak, pinagpala ka dahil sa iyong pananampalataya sa aking gawain.

  2 Masdan, ikaw ay dumanas na ng maraming pagdurusa dahil sa iyong mag-anak; gayunman, pagpapalain kita at ang iyong mag-anak, oo, ang iyong mga maliliit; at darating ang araw na sila ay maniniwala at malalaman ang katotohanan at makikiisa sa iyo sa aking simbahan.

  3 Pasiglahin ang iyong puso at magalak, sapagkat ang oras ng iyong misyon ay dumating na; at ang iyong dila ay kakalagan, at iyong ipahahayag ang amabubuting balita ng dakilang kagalakan sa salinlahing ito.

  4 At iyong aipahahayag ang mga bagay na ipinahayag sa aking tagapaglingkod, na si Joseph Smith, Jun. Ikaw ay magsisimulang mangaral mula sa araw na ito, oo, ang gumapas sa bputi nang bukid na handa na upang sunugin.

  5 Kaya nga, ahawakan ang iyong panggapas nang buo mong kaluluwa, at ang iyong mga kasalanan ay bpatatawarin, at ikaw ay makapapasan ng cbungkos sa iyong likod, sapagkat ang dmanggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa. Dahil dito, ang iyong mag-anak ay mabubuhay.

  6 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, lumisan ka sa kanila ng kaunting panahon lamang, at ipahayag ang aking salita, at ako ay maghahanda ng isang lugar para sa kanila.

  7 Oo, aking abubuksan ang mga puso ng mga tao, at tatanggapin ka nila. At ako ay magtatatag ng simbahan sa pamamagitan ng iyong kamay;

  8 At apalalakasin mo sila at ihahanda sila laban sa panahon kung kailan sila ay titipunin.

  9 Maging amapagtiis sa mga bpagdurusa, huwag manlait sa mga yaong nanlalait. Pamahalaan ang iyong ckasambahay sa kaamuan, at maging matatag.

  10 Masdan, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay magiging isang manggagamot sa simbahan, subalit hindi sa sangkatauhan, sapagkat hindi ka nila tatanggapin.

  11 Humayo ka kung saan ko man naisin, at ipahahayag sa iyo ng aMang-aaliw kung ano ang iyong gagawin at kung saan ka magtutungo.

  12 aManalangin tuwina, upang hindi ka bmatukso at mawala ang iyong gantimpala.

  13 Maging amatapat hanggang sa katapusan, at masdan, ako ay bkasama mo. Ang mga salitang ito ay hindi sa tao ni sa mga tao, kundi sa akin, maging si Jesucristo, ang iyong Manunubos, sa ckalooban ng Ama. Amen.