Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 30
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 30

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tēvita Uitemā, Pita Uitemā, ko e Siʻí, mo Sione Uitemā ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Sepitema 1830, hili ʻa e konifelenisi ʻaho ʻe tolu naʻe fai ʻi Feieti, ka ki muʻa ʻi he mātuku ʻa e kaumātuʻa ʻo e Siasi (History of the Church, 1:115–116). Naʻe ʻuluaki pulusi ʻa e fakamatalá ni ko ha fakahā ʻe tolu; pea naʻe toki fakatahaʻi ia ʻi ha vahe pē ʻe taha ʻe he Palōfitá ki hono pulusi ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá ʻi he 1835.

1–4, ʻOku valokiʻi ʻa Tēvita Uitemā koeʻuhi ko e ʻikai te ne ngāue faivelengá; 5–8, ʻOku fekau kia Pita Uitemā, ko e Siʻí ke ʻalu mo ʻŌliva Kautele ʻi ha ngāue fakafaifekau ki he kau Leimaná; 9–11, ʻOku ui ʻa Sione Uitemā ke ne malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe aTēvita, kuó ke bmanavahē ki he tangatá pea kuo ʻikai te ke cfalala kiate au ke maʻu ha ivi ʻo hangē ko ia ʻoku totonu ke ke faí.

2 Ka kuo lahi ange ʻa e tokanga ʻa ho ʻatamaí ki he ngaahi meʻa ʻo e amāmaní ʻi he tokanga ki he ngaahi meʻa ʻaʻakú, ʻa ia ko ho Tupuʻangá, mo e ngāue fakafaifekau ʻa ia kuo ui koe ki aí; pea kuo ʻikai te ke tokanga ki hoku Laumālié, pea mo kinautolu naʻe fokotuʻu ke nau ʻulu kiate koé, ka kuo fakalotoʻi koe ʻe kinautolu kuo ʻikai te u fekauʻí.

3 Ko ia, kuo tuku koe ke ke fehuʻi pē maʻau mei hoku nimá, peá ke afakalaulauloto ki he ngaahi meʻa kuó ke maʻú.

4 Pea ke hoko ʻa e fale ʻo hoʻo tamaí ko ho ʻapí, kae ʻoua ke u fai kiate koe mo ha toe ngaahi fekau kehe. Pea ke ke tokanga ki he angāue fakafaifekau ʻi he siasí, pea ʻi he ʻao ʻo e māmaní, pea ʻi he ngaahi feituʻu takatakaí. ʻĒmeni.

5 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe aPita, ke mo bfononga mo ho tokoua ko ʻŌlivá; he kuo hokosia ʻa e ctaimi ʻoku ʻaonga kiate au ke ke fakaava ho ngutú ke fakahā ʻa ʻeku ongoongoleleí; ko ia, ʻoua ʻe manavahē, ka ke dtokanga ki he ngaahi lea mo e akonaki ʻa ho tokouá, ʻa ia te ne fai kiate koé.

6 Pea ke ke mamahi mo ia ʻi hono ngaahi mamahi kotoa pē, ʻo hiki hake ho lotó maʻu ai pē kiate au ʻi he lotu mo e tui, koeʻuhi ke fakahaofi ia pea mo koe; he kuó u foaki kiate ia ʻa e mālohi ke langa hake hoku asiasí ʻi he kau bLeimaná;

7 Pea kuo ʻikai te u fili ha taha ke hoko ko hono tokoni ke amāʻolunga ange ʻiate ia ʻi he siasí, ʻo kau ki he ngaahi meʻa ʻo e siasí, tuku kehe pē ʻa hono tokoua ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí.

8 Ko ia, ke ke tokanga ki he ngaahi meʻá ni pea faivelenga ʻi he tauhi ʻeku ngaahi fekaú, pea ʻe tāpuekina koe ki he moʻui taʻengatá. ʻĒmeni.

9 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sioné, ke ke kamata ʻo fai atu mei he taimí ni ke afakahā ʻa ʻeku ongoongoleleí, ʻo hangē ko e bleʻo ʻo ha talupite.

10 Pea ko hoʻo ngāué ʻe fai ia ʻi he ʻapi ʻo ho tokoua ko Filipe Pulosí, pea ʻi he feituʻu ʻoku takatakai ki aí, ʻio, ʻi he feituʻu kotoa pē ʻe lava ʻo fanongo ai ʻa e kakaí kiate koé, kae ʻoua ke u fekauʻi koe ke ke ʻalu atu mei ai.

11 Pea ko hoʻo ngāué kotoa ʻe fai ia ʻi Saione, ʻaki ho laumālié kotoa, ʻo fai atu ai pē mei heni; ʻio, ke ke fakaava maʻu ai pē ʻa ho ngutú ʻi heʻeku ngāué, ʻo ʻoua ʻe amanavahē ki ha meʻa ʻe lava ke fai ʻe he btangatá, he ʻoku ou cʻiate koe. ʻĒmeni.