Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 30
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 30

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina David Whitmer, Peter Whitmer, Jr., at John Whitmer, sa Fayette, New York, Setyembre 1830, pagkatapos ng tatlong araw na pagpupulong sa Fayette, subalit bago naghiwa-hiwalay ang mga elder ng Simbahan (History of the Church, 1:115–116). Sa simula ang bahaging ito ay nalathala bilang tatlong paghahayag; ang mga ito ay pinagsama sa iisang bahagi ng Propeta para sa edisyon noong 1835 ng Doktrina at mga Tipan.

  1–4, Si David Whitmer ay kinagalitan dahil sa hindi paglilingkod nang masigasig; 5–8, Sasamahan ni Peter Whitmer, Jr., si Oliver Cowdery sa isang misyon sa mga Lamanita, 9–11, Si John Whitmer ay tinawag na mangaral ng ebanghelyo.

  1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aDavid, na iyong bkinatakutan ang tao at hindi ka cumasa sa akin para sa lakas na dapat mong ginawa.

  2 Subalit ang iyong isip ay nakatuon sa mga bagay ng amundo kaysa sa mga bagay na para sa akin, na iyong Maykapal, at sa paglilingkod kung saan ka tinawag; at ikaw ay hindi tumalima sa aking Espiritu, at sa mga yaong itinalagang mamuno sa iyo, sa halip ikaw ay nahikayat ng mga yaong hindi ko inutusan.

  3 Dahil dito, ikaw ay iniwan upang magtanong para sa iyong sarili sa aking kamay, at apagbulay-bulayin ang mga bagay na iyong natamo.

  4 At ang iyong magiging tahanan ay sa bahay ng iyong ama, hanggang sa magbigay ako sa iyo ng mga karagdagang kautusan. At pangangasiwaan mo ang iyong aministeryo sa simbahan, at sa sangkatauhan, at sa lahat ng dako. Amen.

  5 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aPeter, na ikaw ay bmaglalakbay na kasama ang iyong kapatid na si Oliver; sapagkat dumating na ang cpanahon na inaakala kong kinakailangan ka nang magbukas ng iyong bibig upang ipahayag ang aking ebanghelyo; kaya, huwag matakot, kundi dtumalima sa mga salita at payo ng iyong kapatid, na kanyang ibibigay sa iyo.

  6 At kung ikaw man ay maghirap sa lahat ng kanyang paghihirap, sa tuwina ay ibaling mo ang iyong puso sa akin sa panalangin at pananampalataya, para sa kanya at sa iyong kaligtasan; sapagkat aking ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihang itatag ang aking asimbahan sa mga bLamanita.

  7 At walang sinuman akong itinalaga na akanyang maging tagapayo sa simbahan, hinggil sa mga bagay na nauukol sa simbahan, maliban sa kanyang kapatid, na si Joseph Smith, Jun.

  8 Samakatwid, sundin ang mga bagay na ito at maging masigasig sa pagsunod sa aking mga kautusan, at ikaw ay pagpapalain hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.

  9 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na John, na ikaw ay magsimula mula sa oras na ito na aipahayag ang aking ebanghelyo, gaya ng btunog ng isang pakakak.

  10 At ang iyong gawain ay sa iyong kapatid na si Philip Burroughs, at sa dakong yaon, oo, saan ka man maaaring marinig, hanggang sa iutos ko sa iyong lisanin ang lugar na iyon.

  11 At ang lahat ng iyong gawain ay sa Sion, ng buo mong kaluluwa, magmula ngayon; oo, ikaw sa tuwina ay magbubukas ng iyong bibig alang-alang sa aking gawain, hindi akinatatakutan kung anuman ang magagawa ng btao, sapagkat ako ay ckasama mo. Amen.