Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 3
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 3

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Siulai 1828, ʻo kau ki he mole ʻo e ngaahi peesi ʻe 116 ʻo e liliu ʻo e ʻuluaki konga ʻo e Tohi ʻa Molomoná, ʻa ia naʻe ui ko e tohi ʻa Līhaí. Naʻe ʻikai faingofua ki he Palōfitá ʻene tuku ke tō ʻa e ngaahi peesi ko ʻení ki he nima ʻo Māteni Hālisí, ʻa ia naʻá ne hoko ʻi ha vahaʻataimi nounou ko ha tangata tohi ʻi hono liliu ʻo e Tohi ʻa Molomoná. Naʻe fai mai ʻa e fakahaá ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí. (History of the Church, 1:21–23.) (Vakai ki he vahe 10.)

1–4, Ko e hala ʻo e ʻEikí ʻoku tatau ai pē ʻo taʻengata; 5–15, Kuo pau ke fakatomala ʻa Siosefa Sāmita pe ʻe mole meiate ia ʻa e meʻa-foaki ke liliu leá; 16–20, ʻOku fakahā mai ʻa e Tohi ʻa Molomoná ke fakamoʻui ʻa e hako ʻo Līhaí.

1 ʻOku ʻikai lava ke taʻofi ʻa e ngaahi angāue mo e ngaahi fakakaukau mo e ngaahi finangalo ʻo e ʻOtuá, pea ʻoku ʻikai lava foki ke iku noa ia.

2 He ʻoku ʻikai ke hāʻele ʻa e aʻOtuá ʻi he ngaahi hāʻeleʻanga pikopiko, pea ʻoku ʻikai foki te ne afe ki he nima toʻomataʻú pe ki he nima toʻohemá, pea ʻoku ʻikai foki te ne fai ʻo kehe mei he meʻa kuó ne folofolaʻakí, ko ia ʻoku hangatonu ʻa hono ngaahi hāʻeleʻangá, pea ko hono bhalá ʻoku tatau ai pē ʻo taʻengata.

3 Manatu, manatu, ʻoku ʻikai ko e angāue ʻa e ʻOtuá ʻoku taʻofí, ka ko e ngāue ʻa e tangatá;

4 He neongo ʻe maʻu ʻe ha tangata ha ngaahi fakahā lahi, pea maʻu mo e mālohi ke fai ʻa e ngaahi fuʻu ngāue lalahi lahi, ka ʻo kapau te ne apōlepole ʻi hono ivi ʻoʻoná, ʻo siʻaki ʻa e ngaahi bakonaki ʻa e ʻOtuá, ʻo muimui ki he ngaahi fakakaukau ʻa hono loto ʻoʻoná mo e ngaahi holi cfakakakanó, kuo pau ke ne tō pea fakatupu ai ʻa e dhouhau ʻo ha ʻOtua angatonu ke tō mai kiate ia.

5 Vakai, kuo fakafalala kiate koe ʻa e ngaahi meʻá ni ke tauhi, ka neongo iá naʻe mamafa fau ʻa e ngaahi fekau naʻe fai kiate koé; pea manatu foki ki he ngaahi talaʻofa naʻe fai kiate koé, kapau naʻe ʻikai te ke maumauʻi ia.

6 Pea vakai, hono ʻikai tuʻo lahi ʻa hoʻo amaumauʻi ʻa e ngaahi fekau mo e ngaahi fono ʻa e ʻOtuá, pea mo hoʻo fakavaivaiʻi koe ki he ngaahi bfakalotoʻi ʻa e tangatá.

7 He vakai, naʻe ʻikai totonu ke ke amanavahē ki he tangatá ʻo lahi ange ʻi he ʻOtuá. Neongo ʻoku liʻaki ʻe he tangatá ʻa e ngaahi akonaki ʻa e ʻOtuá, pea bfehiʻa ki heʻene ngaahi folofolá—

8 Ka naʻe totonu pē ke ke faivelenga; pea ʻe mafao atu ʻe ia ʻa hono toʻukupú ʻo poupouʻi koe mei he ngaahi angahau vela kotoa pē ʻa e bfilí; pea te ne ʻiate koe ʻi he taimi kotoa pē ʻo e cfaingataʻá.

9 Vakai, ko Siosefa koe, pea naʻe fili koe ke fai ʻa e ngāue ʻa e ʻEikí, pea ko e meʻa ʻi he maumau-fonó, kapau ʻe ʻikai te ke tokanga kuo pau ke ke tō.

10 Kae manatu, ʻoku ʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá; ko ia, fakatomala mei he meʻa kuó ke faí ʻa ia ʻoku fepaki mo e fekau naʻá ku fai kiate koé, pea ʻoku kei fili pē koe, pea ʻoku toe ui koe ki he ngāué;

11 Kapau ʻe ʻikai te ke fai ʻeni, ʻe tukuange koe pea te ke hoko ʻo tatau mo e kau tangata kehe, ʻo ʻikai toe maʻu ha meʻa-foaki.

12 Pea ʻi hoʻo tukuange ʻa e meʻa naʻe foaki ai kiate koe ʻe he ʻOtuá ʻa e ʻilo mo e mālohi ke aliliú, naʻá ke tukuange ai ʻa e meʻa ʻoku toputapú ki he nima ʻo e btangata fai angahalá,

13 ʻA ia kuó ne liʻaki ʻa e ngaahi akonaki ʻa e ʻOtuá, pea maumauʻi ʻa e ngaahi fakapapau toputapu taha ʻa ia naʻe fai ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, peá ne falala ki heʻene fakakaukau ʻaʻaná ʻo apōlepole ʻi hono poto ʻoʻoná.

14 Pea ko e ʻuhinga ʻeni kuo mole ai meiate koe ho ngaahi faingamālié ʻo fuofuoloasiʻí—

15 He kuó ke tuku ʻa e akonaki ʻa ho apulé ke molomoloki hifo talu mei he kamataʻangá.

16 Ka neongo iá, ʻe kei ʻalu atu pē ʻa ʻeku ngāué, he ʻoku hangē ko e hoko mai ʻa e ʻiloʻi ʻo e aFakamoʻuí ki he māmaní, ʻo fou mai ʻi he bfakamoʻoni ʻa e kau Siú, ʻe pehē foki ʻa e hoko mai ʻa e cʻiloʻi ʻo e Fakamoʻui ki hoku kakaí—

17 Pea ki he kau aNīfaí, mo e kau Sēkopé, mo e kau Siosefá, mo e kau Sōlamí ʻo fou mai ʻi he fakamoʻoni ʻa ʻenau ngaahi tamaí—

18 Pea ʻe hoko mai ʻa e afakamoʻoni ko ʻení ki he ʻilo ʻa e kau bLeimaná, mo e kau Lēmiuelá, pea mo e kau ʻIsimelí, ʻa ia naʻa nau cfakaʻauʻau hifo ʻi he taʻetuí koeʻuhí ko e angahala ʻa ʻenau ngaahi tamaí, ʻa ia kuo tuku ʻe he ʻEikí ke nau dfakaʻauha ʻa honau kāinga ko e kau Nīfaí, koeʻuhí ko ʻenau ngaahi angahalá mo ʻenau ngaahi anga-fakalieliá.

19 Pea ko e ataumuʻa tofu pē ʻeni ʻoku fakatolonga ai ʻa e ngaahi bpeleti ko ʻení, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi lekooti ko ʻení—koeʻuhí ke lava ʻo fakahoko ʻa e ngaahi ctalaʻofa ʻa e ʻEikí, ʻa ia naʻá ne fai ki hono kakaí;

20 Pea koeʻuhí ke maʻu ʻe he kau aLeimaná ʻa e ʻilo ki heʻenau ngaahi tamaí, pea koeʻuhí ke nau ʻiloʻi ʻa e ngaahi talaʻofa ʻa e ʻEikí, pea koeʻuhí ke nau lava ʻo btui ki he ongoongoleleí pea cfalala ki he ngaahi ngāue lelei ʻa Sīsū Kalaisí, pea dfakanāunauʻi tuʻunga ʻi he tui ki hono huafá, pea ke lava ʻo tuʻunga ʻi heʻenau fakatomalá ʻa honau fakamoʻuí. ʻĒmeni.