Scripturi
Doctrină şi Legăminte 29


Secţiunea 29

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în prezenţa a şase vârstnici, la Fayette, New York, în septembrie 1830 (History of the Church, 1:111–115). Această revelaţie a fost dată cu câteva zile înainte de conferinţa care a început la 26 septembrie 1830.

1–8, Hristos îi adună pe aleşii Săi; 9–11, Venirea Sa inaugurează Mileniul; 12–13, Cei Doisprezece vor judeca tot Israelul; 14–21, Semne, necazuri şi distrugeri vor preceda a Doua Venire; 22–28, Ultima înviere şi judecata din urmă urmează după Mileniu; 29–35, Toate lucrurile sunt spirituale în Domnul; 36–39, Diavolul şi armatele lui au fost goniţi din cer pentru a ispiti pe om; 40–45, Căderea şi ispăşirea aduc salvarea; 46–50, Copiii mici sunt mântuiţi prin ispăşire.

1 Ascultaţi glasul lui Isus Hristos, Mântuitorul vostru, Marele aEu Sunt, al cărui braţ bîndurător a cispăşit pentru păcatele voastre.

2 Care va aaduna poporul Său, aşa cum îşi adună găina puii sub aripile ei, chiar pe toţi care vor asculta glasul Meu şi se vor bumili în faţa Mea şi Mă vor chema în rugăciune fierbinte.

3 Iată, adevărat, adevărat, vă spun vouă că acum păcatele voastre vă sunt aiertate, de aceea voi primiţi aceste lucruri; dar, amintiţi-vă să nu mai păcătuiţi, ca nu cumva pericolele să se abată asupra voastră.

4 Adevărat, vă spun vouă că voi sunteţi aleşi din lume pentru a proclama Evanghelia Mea cu accent de bucurie, precum asunetul unei trâmbiţe.

5 Înălţaţi-vă inimile voastre şi fiţi fericiţi, pentru că Eu sunt în amijlocul vostru şi Eu sunt bavocatul vostru la Tatăl; şi de bună voie El vă dă cîmpărăţia.

6 Şi, după cum este scris—Orice veţi acere cu bcredinţă, cuniţi în rugăciune după porunca Mea, veţi primi.

7 Şi voi sunteţi chemaţi să înfăptuiţi aadunarea baleşilor Mei; pentru că aleşii Mei caud glasul Meu şi nu îşi împietresc dinimile lor;

8 De aceea, a ieşit decretul de la Tatăl ca ei să se aadune într-un loc de pe faţa pământului pentru a bpregăti inimile lor şi a fi pregătiţi în toate lucrurile împotriva zilei în care cnecazurile şi distrugerea vor fi trimise asupra celor răi.

9 Pentru că ora este aproape şi vine ziua când pământul va fi copt; şi toţi cei atrufaşi şi care fac răutăţi vor fi ca bmiriştea; şi Eu îi voi carde, zice Domnul oştirilor, pentru ca răutatea să nu fie pe pământ;

10 Pentru că ora este aproape şi ceea ce a fost aspus de către apostolii Mei trebuie să se împlinească; pentru că aşa cum au spus, aşa se va întâmpla;

11 Pentru că Eu Mă voi descoperi din cer cu putere şi mare slavă, cu toate aoştirile cerului şi voi trăi în bdreptate cu oamenii pe pământ o cmie de ani şi cei răi nu vor mai rezista.

12 Şi iarăşi, adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă şi aceasta a ieşit dintr-un decret ferm, prin voia Tatălui, ca aapostolii Mei, Cei Doisprezece care au fost cu Mine în slujirea Mea la Ierusalim, să stea la dreapta Mea în ziua venirii Mele într-un stâlp de bfoc, fiind îmbrăcaţi cu hainele neprihănirii, cu cununi pe capetele lor, în cslavă, chiar cum sunt Eu, pentru a djudeca întreaga casă a Israelului, chiar toţi care M-au iubit şi au ţinut poruncile Mele, şi nimeni altcineva.

13 Pentru că o atrâmbiţă va suna lung şi puternic, ca şi pe Muntele Sinai, şi tot pământul se va cutremura şi ei vor bieşi afară—da, chiar cmorţii care au murit în Mine, pentru a primi o dcunună a neprihănirii şi pentru a fi îmbrăcaţi, eaşa cum sunt Eu, pentru a fi cu Mine, pentru a fi unul.

14 Dar, iată, Eu vă spun vouă că înainte ca această azi mare să vină, bsoarele se va întuneca şi luna se va preface în sânge şi stelele vor cădea din cer şi se vor arăta csemne mai mari sus, în cer şi jos, pe pământ;

15 Şi vor fi plânsete şi atânguieli printre oştirile de oameni;

16 Şi va fi o mare furtună cu agrindină, trimisă să distrugă recoltele de pe pământ.

17 Şi se va întâmpla, din cauza răutăţii lumii, că Eu voi apedepsi pe cei brăi pentru că ei nu se pocăiesc; deoarece cupa mâniei Mele este plină; pentru că, iată, csângele Meu nu îi va curăţa, dacă nu Mă ascultă.

18 De aceea, Eu, Domnul Dumnezeu, voi trimite muşte pe faţa pământului, care se vor prinde de locuitorii lui şi le vor devora carnea lor şi vor face ca viermii să vină peste ei;

19 Şi limbile lor vor fi legate pentru ca ei să nu avorbească împotriva Mea; şi carnea lor va cădea de pe oasele lor şi ochii le vor ieşi din orbite;

20 Şi se va întâmpla că afiarele pădurii şi păsările cerului îi vor devora.

21 Şi marea şi aodioasa biserică, care este bcurva întregului pământ, va fi alungată printr-un foc cmistuitor, după cum a fost spus de gura lui Ezechiel, profetul, care a vorbit despre aceste lucruri, care nu s-au întâmplat, dar care dtrebuie să se întâmple tot atât de sigur după cum Eu trăiesc, pentru ca lucrurile abominabile să nu mai domnească.

22 Şi din nou, adevărat, adevărat, vă spun vouă că atunci când cei o amie de ani se vor împlini şi oamenii din nou vor începe să-l renege pe Dumnezeul lor, atunci Eu voi cruţa pământul, dar numai pentru bpuţină vreme;

23 Şi asfârşitul va veni şi cerul şi pământul vor fi distruse şi vor btrece şi va fi un cer nou şi un pământ cnou.

24 Pentru că toate lucrurile vechi vor atrece şi toate lucrurile vor deveni noi, chiar şi cerul şi pământul şi toată plenitudinea lor, atât oamenii, cât şi fiarele, păsările cerului şi peştii mării;

25 Şi nici un fir de apăr din cap şi nici un fir de pai nu vi se va pierde, pentru că este opera mâinilor Mele.

26 Dar, iată, adevărat vă spun vouă, înainte ca pământul să se ducă, aMihail, barhanghelul Meu, va suna ctrâmbiţa lui şi atunci toţi morţii se vor dtrezi pentru că mormintele vor fi deschise şi ei vor eieşi—da, chiar toţi.

27 Şi adrepţii vor fi adunaţi la bdreapta Mea pentru viaţa veşnică; şi pe cei răi, de la stânga Mea, Îmi va fi ruşine să-i recunosc în faţa Tatălui;

28 De aceea, Eu le voi spune—aÎndepărtaţi-vă de Mine, voi blestemaţilor, în bfocul nepieritor pregătit pentru cdiavol şi îngerii lui.

29 Şi acum, iată, Eu vă spun vouă, niciodată, în nici un moment, Eu n-am declarat din gura Mea, că ei se vor întoarce, pentru că aunde sunt Eu, ei nu pot veni, pentru că nu au putere.

30 Dar, amintiţi-vă că nu toate judecăţile Mele sunt date oamenilor; şi aşa cum cuvintele Mele au ieşit din gura Mea, tot aşa ele se vor îndeplini, astfel că cei adintâi vor fi cei din urmă şi cei din urmă vor fi cei dintâi în toate lucrurile pe care Eu le-am creat prin cuvântul puterii Mele, care este puterea Spiritului Meu.

31 Pentru că prin puterea Spiritului Meu Eu le-am acreat; da, toate lucrurile, atât bspirituale, cât şi temporale—

32 În primul rând aspirituale, în al doilea rând temporale, ceea ce reprezintă începutul lucrării Mele; şi din nou, în primul rând temporale şi în al doilea rând spirituale, ceea ce reprezintă sfârşitul lucrării Mele—

33 Vă vorbesc astfel ca să înţelegeţi potrivit propriei voastre naturi; dar pentru Mine, lucrările Mele nu au nici asfârşit, nici început; dar vă este dat vouă să puteţi înţelege, pentru că M-aţi întrebat şi v-aţi învoit.

34 De aceea, adevărat vă spun vouă că toate lucrurile pentru Mine sunt spirituale şi nu v-am dat niciodată o lege care era temporală; nici vreunui om, nici copiilor oamenilor; nici lui Adam, tatăl vostru, pe care l-am creat.

35 Iată, Eu i-am dat lui puterea să aibă alibertatea de a alege; şi i-am dat o poruncă, dar nu i-am dat o poruncă temporală pentru că bporuncile Mele sunt spirituale; ele nu sunt nici naturale, nici temporale, nici carnale, nici senzuale.

36 Şi s-a întâmplat că Adam a fost ispitit de diavol—pentru că, iată, adiavolul a fost înaintea lui Adam, pentru că el s-a brăzvrătit împotriva Mea spunând: Dă-mi conoarea Ta, care este dputerea Mea; şi, de asemenea, a îndepărtat de la Mine a etreia parte din foştirile cerului datorită gliberei lor alegeri;

37 Şi ei au fost împinşi în jos şi astfel au devenit adiavolul şi bîngerii lui;

38 Şi iată, există un loc pregătit pentru ei de la început, loc care este aiadul.

39 Şi trebuie ca diavolul să-i aispitească pe copiii oamenilor, altfel ei nu vor putea avea libertatea de a alege; pentru că dacă ei nu au avut niciodată ceea ce este bamar, ei nu vor putea cunoaşte ce este dulce—

40 De aceea, s-a întâmplat că diavolul l-a ispitit pe Adam, şi acesta a luat din afructul oprit şi a încălcat porunca, şi astfel el a devenit bsubjugat voinţei diavolului, deoarece el a cedat ispitei.

41 De aceea, Eu, Domnul Dumnezeu, am făcut ca el să fie aalungat din grădina bEdenului, din prezenţa Mea, datorită păcatului lui, prin care el a devenit mort din punct de vedere cspiritual, ceea ce înseamnă prima moarte, chiar aceeaşi moarte care este ultima dmoarte, care este spirituală, care va fi pronunţată asupra celor răi când voi spune: Îndepărtaţi-vă, voi eblestemaţilor.

42 Dar, iată, Eu vă spun vouă că Eu, Domnul Dumnezeu, le-am permis lui Adam şi seminţiei lui să nu amoară printr-o moarte temporală, înainte ca Eu, Domnul Dumnezeu, să le trimit bîngeri să le predice cpocăinţa şi dmântuirea prin credinţă în numele eSingurului Meu Fiul Născut.

43 Şi în felul acesta, Eu, Domnul Dumnezeu, am stabilit pentru om zilele aîncercării sale—pentru ca prin moartea naturală să poată fi bînălţaţi în cnemurire pentru viaţă dveşnică toţi care vor crede;

44 Şi cei care nu cred, pentru ablestem veşnic; pentru că ei nu pot să fie mântuiţi din căderea lor spirituală, deoarece ei nu se pocăiesc;

45 Pentru că, ei iubesc mai degrabă întunericul, decât lumina, şi afaptele lor sunt rele şi ei primesc bplata de la cel căruia ei au ales să îi se supună.

46 Dar, iată, Eu vă spun vouă, că prin intermediul Singurului Meu Născut, acopiii mici sunt bmântuiţi de la întemeierea lumii;

47 De aceea, ei nu pot păcătui, pentru că Satana nu are puterea de a aispiti copiii mici până când ei nu încep să devină brăspunzători în faţa Mea;

48 Pentru că lor le este dat aşa cum voiesc Eu, după propriul Meu plan, astfel ca lucrurile mari să fie cerute de la ataţii lor.

49 Şi iarăşi, Eu vă spun vouă, n-am poruncit Eu că oricine are cunoaştere să se pocăiască?

50 Şi cu privire la cel care nu are aînţelegere, Îmi rămâne Mie să fac după cum este scris. Şi acum, Eu nu vă declar mai mult în acest moment. Amin.