Szentírások
A Tan és a szövetségek 29
előző következő


29. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, hat elder jelenlétében, 1830 szeptemberében, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:111–115). Ez a kinyilatkoztatás pár nappal az 1830. szeptember 26-án kezdődő konferencia előtt adatott.

1–8, Krisztus összegyűjti a választottait; 9–11, Eljövetele bevezeti a millenniumot; 12–13, A tizenkettek ítélkeznek majd egész Izráel felett; 14–21, Jelek, csapások és pusztítások előzik majd meg a második eljövetelt; 22–28, Az utolsó feltámadás és a végső ítélet követik a millenniumot; 29–35, Minden dolog lelki az Úrnak; 36–39, Az ördög és seregei kitaszíttattak a mennyből, hogy kísértsék az embert; 40–45, A bukás és az engesztelés hoz szabadulást; 46–50, A kisgyermekek az engesztelés által megváltatnak.

1 Hallgassatok Jézus Krisztusnak, a ti Megváltótoknak, a nagy aVagyoknak hangjára, akinek birgalmas karja ckiengesztelt a bűneitekért;

2 Aki aössze fogja gyűjteni népét, miként a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, méghozzá mindazokat, akik hallgatnak majd hangomra és bmegalázkodnak énelőttem, és buzgó imában szólítanak engem.

3 Íme, bizony, bizony mondom nektek, hogy ez alkalommal bűneitek amegbocsátattak nektek, megkapjátok tehát ezeket a dolgokat; ám emlékezzetek rá, hogy ne kövessetek el többé bűnt, különben veszedelmek érnek titeket.

4 Bizony mondom nektek, ti kiválasztattatok a világból, hogy az örvendezés hangján hirdessétek evangéliumomat, mintha aharsona hangján tennétek azt.

5 Emeljétek fel a szíveteket és örüljetek, mert én aközöttetek vagyok, és én vagyok a ti bszószólótok az Atyánál; és az ő jó akarata az, hogy nektek adja a ckirályságot.

6 És, amint az meg van írva: Amit ahittel bkértek, cegyütt imádkozva parancsom szerint, azt megkapjátok.

7 És elhívást kaptok, hogy véghezvigyétek aválasztottaim bösszegyűjtését; mert az én választottaim challják a hangomat, és dnem keményítik meg a szívüket;

8 Ezért érkezett az a rendelet az Atyától, hogy agyűjtessenek össze egy helyre e föld színén, hogy belőkészítsék a szívüket, és minden dologban készen álljanak arra a napra, amikor cgyötrelem és pusztítás küldetik a gonoszokra.

9 Mert nincs messze az óra, és hamarosan elközeleg a nap, amikor megérik a föld; és minden akevély, és azok, akik gonoszul cselekszenek, olyanok lesznek, mint a btarló; és én cfelégetem őket, mondja a Seregek Ura, hogy ne legyen gonoszság a földön;

10 aMert nincs messze az óra, és annak, amit apostolaim szóltak, be kell teljesedni; mert ahogy ők szóltak, úgy lészen majd;

11 Mert én hatalommal és nagy dicsőséggel ki fogom nyilatkoztatni magam a mennyből, annak minden aseregével, és bigazlelkűségben lakozok majd az emberekkel a földön cezer évig, és a gonoszok nem állnak meg.

12 Továbbá bizony, bizony mondom nektek, és ez szilárd rendelettel adatott, az Atya akaratából, hogy aapostolaim, a tizenkettek, akik velem voltak jeruzsálemi elrendelt szolgálatomban, a jobb kezemnél álljanak azon a napon, amikor btűzoszlopban eljövök, az igazlelkűség köntöseibe öltözve, koronával a fejükön, cdicsőségben, akárcsak én, és dítélkezzenek Izráel egész háza, méghozzá mindazok, és senki más felett, akik szerettek engem és betartották a parancsolataimat.

13 Mert megszólal egy aharsona, hosszan és hangosan, ahogyan a Sinai-hegyen, és az egész föld megremeg, ők pedig belőjönnek – igen, méghozzá azok a chalottak, akik énbennem haltak meg, hogy megkapják az digazlelkűség koronáját, és felöltöztessenek, ehozzám hasonlóan, hogy énvelem legyenek, hogy egyek lehessünk.

14 De íme, azt mondom nektek, hogy mielőtt eljön aez a nagy nap, a bnap elsötétül, és vérbe fordul a hold, és lehullanak az égből a csillagok, és még nagyobb cjelek lesznek fent az égben és lent a földön;

15 És zokogás és asiránkozás lesz az emberek seregei között;

16 És nagy ajégeső küldetik el, hogy elpusztítsa a föld termését.

17 És a világ gonoszsága miatt lészen, hogy abosszút állok a bgonoszokon, mert ők nem hajlandók bűnbánatot tartani; mert tele van felháborodásom pohara; mert íme, cvérem nem tisztítja meg őket, ha nem hallanak meg engem.

18 Ezért én, az Úristen, legyeket küldök a föld színére, akik ellepik annak lakosait, és megeszik a testüket, és férgeket hoznak rájuk;

19 aÉs nyelvük megbénul, hogy ne szóljanak ellenem; és húsuk leválik csontjaikról, és szemük kiesik üregéből;

20 És lészen, hogy az erdő avadjai és a lég madarai felfalják őket.

21 És a ahatalmas és utálatos egyházat, amely az egész föld bparáznája, cpusztító tűz rombolja le, ahogyan az Ezékiel próféta szája által megmondatott, aki beszélt ezekről a dolgokról, amelyek még nem következtek be, de ahogy én élek, dbiztosan be kell következniük, mert nem uralkodhatnak az utálatosságok.

22 Továbbá bizony, bizony mondom nektek, hogy amikor az aezer év véget ér, és az emberek újra elkezdik megtagadni az Istenüket, akkor én már csak bkis időre kímélem meg a földet;

23 És eljön a avég, és az ég és a föld felemésztetik és belmúlik, és lesz új ég és cúj föld.

24 Mert minden régi dolog aelmúlik, és minden dolog megújul, még az ég és a föld is, és teljességük egésze, az emberek is és az állatok, a lég madarai és a tenger halai;

25 És aegyetlen hajszál, sem szálka nem vész el, mert kezemnek alkotása az.

26 De íme, bizony mondom nektek, hogy mielőtt elmúlik a föld, aMihály, az én barkangyalom, megszólaltatja a charsonáját, és akkor dfelébrednek mind a halottak, mert megnyílnak a sírjaik, és eelőjönnek – igen, méghozzá mindannyian.

27 És az aigazlelkűek a bjobb kezemnél gyűlnek össze az örök életre; és a gonoszokat a bal kezemnél szégyellni fogom magaménak tartani az Atya előtt.

28 Ezért azt mondom majd nekik: aTávozzatok tőlem, ti átkozottak, az börök tűzre, mely az cördögnek és az ő angyalainak van elkészítve!

29 És most íme, azt mondom nektek, soha, semmikor nem hangzott el az én számból az, hogy visszatérnek, mert aahol én vagyok, oda nem jöhetnek, mert nincs hatalmuk.

30 Ám emlékezzetek rá, hogy nem minden ítéletem adatik át az embereknek; és ahogyan számból elhangzottak a szavak, úgy is fognak azok beteljesedni, hogy az aelsők utolsók legyenek, és hogy az utolsók elsők legyenek minden olyan dologban, amit hatalmam szava által teremtettem, amely Lelkem hatalma.

31 Mert Lelkem hatalma által ateremtettem őket; igen, minden dolgot, a blelkit és a fizikait is –

32 Először a alelkieket, másodszor a fizikaiakat, amely munkámnak kezdete; továbbá először fizikaiakat, másodszor lelkieket, amely munkámnak vége –

33 Úgy szólván hozzátok, hogy természetetek szerint megérthessétek; ám számomra anincs vége, sem kezdete a műveimnek; nektek azonban megadatik, hogy megérthessétek, mert megkérdeztétek tőlem és egyet értettetek.

34 Ezért bizony, azt mondom nektek, hogy számomra minden dolog lelki, és soha nem adtam nektek olyan törvényt, amely időleges lett volna; sem bármely embernek, sem az emberek gyermekeinek; sem Ádámnak, a ti atyátoknak, akit én teremtettem.

35 Íme, aönrendelkezést adtam neki; és parancsolatot adtam neki, ám nem időleges parancsolatot adtam neki, mert az én bparancsolataim lelkiek; nem fizikaiak, se nem időlegesek, nem testiek, se nem érzékiek.

36 És lőn, hogy Ádám, mivel megkísértette az ördög – mert íme, az aördög már Ádám előtt volt, mivel bfellázadt ellenem, mondván: Add nekem a neked járó ctiszteletet, amely a dhatalmam; és a emennyek seregeinek fharmad részét is elfordította tőlem, gönrendelkezésük miatt;

37 És letaszíttattak, és így lett az aördög és az ő bangyalai;

38 És íme, kezdettől fogva el van készítve számukra egy hely, amely hely a apokol.

39 És szükségképpen úgy kell lennie, hogy az ördög amegkísértse az emberek gyermekeit, különben nem lehetne önrendelkezésük; mert bha soha nem tapasztalhatnák meg a keserűt, akkor nem ismerhetnék az édeset –

40 Tehát lőn, hogy az ördög megkísértette Ádámot, és ő evett a atiltott gyümölcsből, és áthágta a parancsolatot, aminek következtében bkiszolgáltatottá vált az ördög akaratának, mert engedett a kísértésnek.

41 Ezért én, az Úristen, akitaszíttattam őt az bÉden kertjéből, a színem elől, vétke miatt, amely által clelkileg halott lett, amely az első halál, méghozzá ugyanaz a halál, amely az dutolsó halál, amely lelki, mely a gonoszokra mondatik ki, amikor így szólok: eTávozzatok, ti átkozottak!

42 De íme, azt mondom nektek, hogy én, az Úristen, megadtam Ádámnak és az ő magjának, hogy az aidőleges halál tekintetében addig ne haljanak meg, amíg én, az Úristen, bangyalokat nem küldök, hogy az én cEgyszülött Fiam nevébe vetett hit általi dbűnbánatot és emegváltást hirdessenek nekik.

43 És így én, az Úristen, kijelöltem az embernek apróbatétele napjait – hogy fizikai halála által bhalhatatlanságban cörök életre dtámadhasson fel, méghozzá mindazok, akik hisznek;

44 És akik nem hisznek, azok aörök kárhozatra; mert nem lehet őket megváltani lelki bukásuktól, mivel nem tartanak bűnbánatot;

45 Mert jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot, és agonoszak a tetteik, és battól kapják a bérüket, akinek engedelmeskedni akarnak.

46 De íme, azt mondom nektek, hogy a akisgyermekek a világ megalapítása óta bmegváltattak az én Egyszülöttem által;

47 Nem tudnak tehát bűnt elkövetni, mert Sátánnak nem adatott hatalom a kisgyermekek amegkísértésére, amíg bfelelősségre vonhatóvá nem válnak énelőttem;

48 Mert ez megadatik nekik, méghozzá ahogy én akarom, saját tetszésem szerint, hogy anagy dolgokat lehessen megkövetelni atyáik kezétől.

49 Továbbá azt kérdezem tőletek, hogy aki tudással bír, annak vajon nem parancsoltam meg, hogy tartson bűnbánatot?

50 És aki nem bír atudással – az én dolgom, hogy úgy tegyek, ahogy meg van írva. És most, ez alkalommal nem jelentek ki nektek többet. Ámen.