Scripturi
Doctrină şi Legăminte 27
anterior următorul


Secţiunea 27

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, la Harmony, Pennsylvania, în august 1830 (History of the Church, 1:106–108). Pregătind serviciul religios în care urma să fie administrată împărtăşania cu pâine şi vin, Joseph a ieşit să procure vinul. El s-a întâlnit cu un mesager ceresc şi a primit această revelaţie; o parte din această revelaţie a fost scrisă în acel timp şi restul în septembrie următor. Acum, este folosită apa în locul vinului la serviciile de împărtăşanie ale Bisericii.

1–4, Sunt arătate simbolurile de folosit la împărtăşanie; 5–14, Hristos şi slujitorii Lui din toate dispensaţiile ar trebui să se împărtăşească; 15–18, Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu.

1 Ascultaţi glasul lui Isus Hristos, Domnul vostru, Dumnezeul vostru şi Mântuitorul vostru, al cărui cuvânt este aviu şi puternic.

2 Pentru că, iată, Eu vă spun vouă, că nu contează ce mâncaţi sau ce beţi când vă aîmpărtăşiţi, dacă o faceţi cu privirea îndreptată numai către bslava Mea—amintindu-vă în faţa Tatălui de trupul Meu care a fost sacrificat pentru voi şi de csângele Meu care a fost vărsat pentru diertarea păcatelor voastre.

3 De aceea, vă dau poruncă vouă, ca voi să nu cumpăraţi vin, nici băuturi tari de la duşmanii voştri;

4 De aceea, nu veţi bea nimic, decât dacă este vin nou făcut de către voi; da, în această împărăţie a Tatălui Meu care va fi zidită pe pământ.

5 Iată, aceasta este înţelepciunea Mea; de aceea, nu te mira, pentru că vine ceasul când Eu voi abea cu voi pe pământ din rodul viţei şi cu bMoroni, pe care l-am trimis la tine pentru a-ţi revela Cartea lui Mormon, conţinând plenitudinea nepieritoarei Mele Evanghelii, şi căruia Eu i-am încredinţat cheile cronicii ctoiagului lui Efraim;

6 Şi, de asemenea, cu aElias, căruia Eu i-am încredinţat cheile aducerii la îndeplinire a restaurării tuturor lucrurilor, spuse de când a început lumea, prin gura tuturor profeţilor sfinţi, referitoare la zilele din urmă:

7 Şi, de asemenea, Ioan, fiul lui Zaharia , Zaharia pe care el a(Elias) l-a vizitat şi căruia i-a promis că va avea un fiu, că numele lui va fi bIoan şi că el va fi plin de spiritul lui Elias;

8 Care Ioan, vi l-am trimis vouă, slujitorilor Mei, Joseph Smith, fiul, şi Oliver Cowdery, pentru a vă rândui pe voi în prima apreoţie pe care aţi primit-o, astfel încât să fiţi chemaţi şi brânduiţi la fel ca şi cAaron;

9 Şi, de asemenea, aIlie, căruia i-am încredinţat cheile puterii de a bîntoarce inimile strămoşilor către copii şi inimile copiilor către strămoşi, ca nu cumva întregul pământ să fie lovit cu un blestem;

10 Şi, de asemenea, cu Iosif, şi Iacov, şi Isaac, şi Avraam, strămoşii voştri, prin care apromisiunile rămân;

11 Şi, de asemenea, cu Mihail, ori aAdam, strămoşul tuturor, prinţul tuturor, cel îmbătrânit de zile;

12 Şi, de asemenea, cu Petru, şi Iacov, şi Ioan, pe care Eu i-am trimis la voi, prin care v-am arânduit şi v-am confirmat pentru a fi bapostoli şi cmartori speciali ai numelui Meu şi pentru a deţine cheile slujirii voastre şi ale aceloraşi lucruri pe care Eu le-am revelat lor;

13 Cărora le-am aîncredinţat bcheile împărăţiei Mele şi o cdispensaţie a dEvangheliei pentru zilele din eurmă; şi pentru fplenitudinea timpurilor când Eu voi aduna toate lucrurile gîntr-unul, atât cele care sunt în cer, cât şi cele de pe pământ;

14 Şi, de asemenea, cu toţi cei pe care Tatăl Meu Mi i-a adat din lume.

15 De aceea, înălţaţi-vă inimile şi bucuraţi-vă, şi încingeţi-vă coapsele şi luaţi toată aarmura Mea, pentru ca să puteţi să vă împotriviţi în ziua cea rea, făcând totul pentru a putea brezista.

16 Staţi gata, dar, având mijlocul aîncins cu badevărul, fiind îmbrăcaţi cu cplatoşa ddreptăţii şi având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei epăcii, pe care am trimis-o prin fîngerii Mei să v-o încredinţeze;

17 Luând scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile aarzătoare ale celui rău;

18 Şi luaţi coiful salvării şi sabia Spiritului Meu, pe care îl voi revărsa asupra voastră, şi cuvântul Meu, pe care Eu vi l-am revelat, şi învoiţi-vă cu privire la toate lucrurile, pe care Mi le cereţi, şi fiţi credincioşi până când vin Eu, şi veţi fi aluaţi, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi bşi voi. Amin.