Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 25
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 25

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Tingnan sa ulo ng bahagi 24.) Ang paghahayag na ito ay nagbibigay-alam ng kalooban ng Panginoon kay Emma Smith, ang asawa ng Propeta.

  1–6, Si Emma Smith, isang hinirang na babae, ay tinawag na tumulong at mag-alo sa kanyang asawa; 7–11, Siya ay tinawag ding sumulat, magpaliwanag ng mga banal na kasulatan, at pumili ng mga himno; 12–14, Ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa Panginoon; 15–16, Ang mga alituntunin ng pagsunod sa paghahayag na ito ay para sa lahat.

  1 Makinig sa tinig ng Panginoon mong Diyos, samantalang ako ay nangungusap sa iyo, Emma Smith, aking anak; sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, lahat ng yaong atumatanggap ng aking ebanghelyo ay mga anak na lalaki at babae sa aking bkaharian.

  2 Isang paghahayag ang ibinibigay ko sa iyo hinggil sa aking kalooban; at kung ikaw ay magiging matapat at alumalakad sa landas ng bkabanalan sa harapan ko, aking pangangalagaan ang iyong buhay, at ikaw ay makatatanggap ng cmana sa Sion.

  3 Masdan, ang iyong mga akasalanan ay pinatatawad na, at ikaw ay isang hinirang na babae, na aking btinawag.

  4 Huwag bumulung-bulong dahil sa mga bagay na hindi mo nakita, sapagkat ang mga ito ay ipinagkait sa iyo at sa sanlibutan, na karunungan sa akin sa darating na panahon.

  5 At ang tungkulin ng iyong tawag ay maging ataga-alo ng aking tagapaglingkod, na si Joseph Smith, Jun., na iyong asawa, sa kanyang mga pagdurusa, ng may mga mapang-along salita, sa diwa ng kaamuan.

  6 At ikaw ay sasama sa kanya sa panahon ng kanyang mga paglalakbay, at maging tagasulat niya, samantalang wala pa siyang tagasulat, nang maisugo ko ang aking tagapaglingkod, na si Oliver Cowdery, saan ko man loobin.

  7 At ikaw ay aoordenan sa ilalim ng kanyang kamay upang magpaliwanag ng mga banal na kasulatan, at upang manghikayat sa simbahan, alinsunod sa ibibigay sa iyo ng aking Espiritu.

  8 Sapagkat kanyang ipapatong ang kanyang mga akamay sa iyo, at iyong matatanggap ang Espiritu Santo, at ang iyong panahon ay ilalaan sa pagsusulat, at sa pag-aaral nang lubos.

  9 At ikaw ay hindi dapat matakot, sapagkat ang iyong asawa ay tutulong sa iyo sa simbahan; sapagkat sa kanila ang kanyang atungkulin, nang lahat ng bagay ay bmaipahayag sa kanila, anuman ang aking loobin, alinsunod sa kanilang pananampalataya.

  10 At katotohanan sinasabi ko sa iyo na iyong isantabi muna ang mga abagay ng bdaigdig na ito, at changarin ang mga bagay na mas mabuti.

  11 At ipag-uutos din sa iyo, na gumawa ng isang pagtitipon ng mga banal na ahimno, tulad ng ibibigay sa iyo, na kalugud-lugod para sa akin, upang magamit sa aking simbahan.

  12 Sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalak sa aawitin ng bpuso; oo, ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa akin, at ito ay tutugunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo.

  13 Dahil dito, pasiglahin ang iyong puso at magalak, at tuparin ang mga tipan na iyong ginawa.

  14 Magpatuloy sa diwa ng akaamuan, at mag-ingat sa bkapalaluan. Ang iyong kaluluwa ay magalak sa iyong asawa, at sa kaluwalhatian na mapapasakanya.

  15 Patuloy na sundin ang aking mga kautusan, at isang aputong ng bkabutihan ang iyong matatanggap. At malibang gawin mo ito, kung nasaan ako ay chindi ka makatutungo.

  16 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na ito ang aking atinig sa lahat. Amen.