Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 24
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 24

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo ʻŌliva Kautele, ʻi Hāmoni, ʻi Penisilivēnia, ʻi Siulai 1830 (History of the Church, 1:101–103). Neongo naʻe siʻi hifo ʻi he māhina ʻe fā talu mei he fokotuʻu ʻo e Siasí, ka naʻe fakaʻau ʻo mālohi ange ʻa e fakatangá, pea naʻe pau ke kumi hūfanga ʻa e kau takimuʻá ʻi haʻanau nofo mavahe. Naʻe fai mai ʻa e ngaahi fakahā ʻe tolu ko ʻení ʻi he taimi ko ʻení, ke poupouʻi hake, fakalotolahiʻi mo fakahinohinoʻi ʻa kinautolu.

1–9, ʻOku ui ʻa Siosefa Sāmita ke liliu lea, malanga, mo fakamatalaʻi ʻa e ngaahi folofolá; 10–12, ʻOku ui ʻa ʻŌliva Kautele ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 13–19, ʻOku fakahā mai ʻa e lao fekauʻaki mo e ngaahi maná, fakamalaʻiá, mo hono tūtuuʻi ʻo e efú mei he vaʻe ʻo ha taha, mo e ʻalu taʻe-ʻi ai ha kato paʻanga pe kato fononga.

1 Vakai, naʻe ui mo fili koe ke hiki ʻa e Tohi ʻa Molomoná, pea ki heʻeku ngāué; pea kuó u hiki hake koe mei hoʻo ngaahi mamahí, peá u akonakiʻi koe, pea kuo fakahaofi ai koe mei ho ngaahi filí kotoa pē, pea kuo fakahaofi koe mei he ngaahi mālohi ʻo Sētané pea mei he fakapoʻulí!

2 Ka neongo iá, ʻoku ʻikai te ke tonuhia ʻi hoʻo ngaahi amaumau-fonó; ka neongo iá, ke ke ʻalu ʻi ho halá pea ʻoua ʻe toe fai angahala.

3 aTauhi faivelenga ʻa ho lakangá; pea ka hili hoʻo tūtuuʻi hoʻo ngaahi ngoueʻangá pea maluʻi iá, ʻalu fakavavevave ki he potu siasi ʻoku ʻi bKolesivili, Feieti, mo Manisesitaá, pea te nau ctauhi koe; pea te u tāpuakiʻi fakalaumālie mo fakatuʻasino fakatouʻosi ʻa kinautolu;

4 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te nau tali koe, te u fekauʻi atu kiate kinautolu ha fakamalaʻia kae ʻikai ko ha tāpuaki.

5 Pea ke ke fai atu ai pē ʻi he ui ki he ʻOtuá ʻi hoku hingoá, pea ʻi he tohi ʻa e ngaahi meʻa ʻe foaki kiate koe ʻi he aFakafiemālié, pea fakamatalaʻi ʻa e ngaahi folofola kotoa pē ki he siasí.

6 Pea ʻe ʻoatu kiate koe ʻi he taimi kotoa pē ʻa e meʻa ke ke alea ʻakí mo tohí, pea kuo pau ke nau fanongo ki ai, pe te u fekauʻi atu kiate kinautolu ha fakamalaʻia kae ʻikai ko ha tāpuaki.

7 Koeʻuhí ke ke fai hoʻo angāue kotoa pē ki Saione; pea te ke maʻu ha mālohi ʻi he meʻá ni.

8 Ke ke afaʻa kātaki ʻi he ngaahi bfaingataʻá, he ʻe lahi ho ngaahi faingataʻaʻiá; ka ke ke ckātakiʻi ia, he vakai, ʻoku ou ʻiate koe, ʻio ʻo aʻu ki he dngataʻanga ʻo ho ngaahi ʻahó.

9 Pea he ʻikai te ke maʻu ha mālohi ʻi he ngaahi ngāue fakaemāmaní, he ʻoku ʻikai ko e ngāue ia kuo ui koe ki aí. Tokanga ki ho a, pea te ke maʻu ʻa e ngaahi meʻa ke tauhi faivelenga ai ki ho lakangá, pea fakamatalaʻi ʻa e ngaahi folofola kotoa pē, pea fai atu ʻi he hilifaki ʻo e nimá mo hono fakamālohiʻi ʻo e ngaahi potu siasí.

10 Pea ke fai atu ʻa ho tokoua ko ʻŌlivá ʻi hono fakamoʻoniʻi hoku hingoá ʻi he ʻao ʻo e māmaní pea ki he siasí foki. Pea ke ʻoua naʻá ne mahalo te ne lava ke lea ʻaki ha meʻa ʻoku lahi feʻunga ʻi heʻeku ngāué; pea vakai, ʻoku ou ʻiate ia ʻo aʻu ki he ngataʻangá.

11 Te ne maʻu ʻa e lāngilangi ʻiate au, kae ʻikai meiate ia, neongo pē ʻi he vaivai pe ʻi he mālohi, pe ʻi he pōpula pe tauʻatāina;

12 Pea ke ne fakaava hono ngutú ʻi he taimi kotoa pē pea ʻi he ngaahi potu kotoa pē ʻo afakahā ʻa ʻeku ongoongoleleí ʻo hangē ko e leʻo ʻo ha btalupité, ʻi he ʻaho mo e pō fakatouʻosi. Pea te u foaki kiate ia ʻa e ivi ʻo hangē ko ia ʻoku teʻeki ai ke ʻiloa ʻi he lotolotonga ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá.

13 ʻOua naʻa kole ke fai ha ngaahi amana, tuku kehe pē ʻo kapau te u bfekauʻi ʻa kimoua, tuku kehe pē ʻa hono ckapusi ʻo e kau dtēvoló mo e efakamoʻui ʻo e mahakí, pea mo e taʻofi ʻo e fanga ngata uʻu fkoná mo e ngaahi meʻa kona fakamaté;

14 Pea ke ʻoua naʻá mo fai ʻa e ngaahi ameʻá ni, tuku kehe pē ʻo kapau ʻe kole ia meiate kimoua ʻe kinautolu ʻoku fie maʻu iá, koeʻuhi ke lava ʻo fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi folofolá; he kuo pau ke mo fai ʻo fakatatau ki he meʻa kuo tohí.

15 Pea ʻilonga ha potu te mo a ki ai, pea ʻikai te nau tali ʻa kimoua ʻi hoku hingoá, ke mo tuku ai ha fakamalaʻia kae ʻikai ko ha tāpuaki, ʻi hono tūtuuʻi ʻo e befú mei homo vaʻé ke hoko ko e fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻaki ʻa kinautolu, pea fufulu homo vaʻé ʻi he veʻe halá.

16 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻilonga ʻa kinautolu ʻe ala kiate kimoua ʻaki honau nimá ʻi he fakamālohí, ke mo fekau ke taaʻi ʻa kinautolu ʻi hoku hingoá; pea, vakai, te u taaʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki hoʻomo ngaahi leá, ʻi hoku taimi totonu pē ʻoʻoku.

17 Pea ʻilonga ia ʻe fakaʻilo fakalao ʻa kimouá ʻe fakahalaʻiaʻi ia ʻi he laó.

18 Pea ʻoua naʻá ke ʻave ha akato paʻanga pe kato fononga pe ko e ngaahi tokotoko pe kofu tuʻa ʻe ua, he ʻe foaki kiate koe ʻe he kāingalotú ʻi he houa pē ko iá ʻa e meʻa ʻokú ke masiva ai ʻi he meʻakaí mo e kofú, mo e suú mo e paʻangá, mo e kato fonongá.

19 He kuo ui koe ke aʻauhani ʻa ʻeku ngoue vainé ʻaki ha fuʻu ʻauhani lahi, ʻio, ko hono fai fakaʻosí; ʻio, pea mo kinautolu kotoa pē foki kuó ke bfakanofó, pea ke nau fai ʻo fakatatau foki ki he foungá ni. ʻĒmeni.