Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 21
susunod

Bahagi 21

Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Fayette, New York, ika-6 ng Abril 1830 (History of the Church, 1:74–79). Ang paghahayag na ito ay ibinigay sa pagkakatatag ng Simbahan, sa petsang nabanggit, sa tahanan ni Peter Whitmer, Sr. Anim na kalalakihan, na dati nang nabinyagan, ang nakilahok. Sa pamamagitan ng buong pagkakaisang pagboto ang mga taong ito ay nagpahayag ng kanilang pagnanais at matibay na hangaring magtatag, alinsunod sa kautusan ng Diyos (tingnan sa bahagi 20). Sila rin ay bumoto na tanggapin at itaguyod sina Joseph Smith, Jr., at Oliver Cowdery bilang mga namumunong pinuno ng Simbahan. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, inordenan ni Joseph si Oliver bilang elder ng Simbahan, at inordenan din ni Oliver si Joseph. Pagkaraang pangasiwaan ang sakramento, sina Joseph at Oliver ay nagpatong ng mga kamay sa bawat dumalo para sa pagbibigay ng Espiritu Santo at para sa pagpapatibay sa bawat isa bilang kasapi ng Simbahan.

1–3, Si Joseph Smith ay tinawag na tagakita, tagapagsalin, propeta, apostol, at elder; 4–8, Ang kanyang salita ang papatnubay sa kapakanan ng Sion; 9–12, Ang mga Banal ay maniniwala sa kanyang mga salita habang siya ay nangungusap sa pamamagitan ng Mang-aaliw.

1 Masdan, may atalaang iingatan sa inyo; at sa mga ito ikaw ay tatawaging btagakita, tagapagsalin, propeta, isang capostol ni Jesucristo, elder ng simbahan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos Ama, at ng biyaya ng inyong Panginoong Jesucristo,

2 Na apinupukaw ng Espiritu Santo upang itatag ang saligan niyaon, at itayo ito sa pinakabanal na pananampalataya.

3 Kung aling asimbahan ay bitinatag at itinayo sa taon ng inyong Panginoon labingwalong daan at tatlumpu, sa ikaapat na buwan, at sa ikaanim na araw ng buwan na tinatawag na Abril.

4 Dahil dito, nangangahulugang ang simbahan, kayo ay tatalima sa lahat ng kanyang mga asalita at kautusang ibibigay niya sa inyo tuwing siya ay tatanggap ng mga ito, naglalakad nang buong bkabanalan sa harapan ko;

5 Sapagkat ang kanyang asalita ay inyong tatanggapin, na parang mula sa sarili kong bibig, nang buong pagtitiis at pananampalataya.

6 Sapagkat sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito ang apintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa inyo; oo, at itataboy ng Panginoong Diyos ang mga kapangyarihan ng bkadiliman mula sa harapan ninyo, at cpayayanigin ang kalangitan para sa inyong ikabubuti, at sa dikaluluwalhati ng kanyang pangalan.

7 Sapagkat sinabi ng Panginoong Diyos: Siya ay aking pinukaw upang isulong ang kapakanan ng aSion sa malakas na kapangyarihan para sa kabutihan, at ang kanyang pagsusumigasig ay nalalaman ko, at ang kanyang mga panalangin ay narinig ko.

8 Oo, ang kanyang pagtangis para sa Sion ay nakita ko, at gagawin ko na hindi na siya magdadalamhati pa; sapagkat ang mga araw ng kanyang kagalakan ay sumapit na sa akapatawaran ng kanyang mga kasalanan, at ang mga pagpapakita ng aking mga pagpapala sa kanyang mga gawa.

9 Sapagkat, masdan, aking apagpapalain ang lahat ng yaong gumagawa sa aking bubasan ng dakilang pagpapala, at sila ay maniniwala sa kanyang mga salita, na ibinigay sa kanya mula sa akin sa pamamagitan ng cMang-aaliw, na dnagpapatunay na si Jesus ay eipinako sa krus ng mga fmakasalanang tao para sa mga kasalanan ng gsanlibutan, oo, para sa kapatawaran ng mga kasalanan sa hnagsisising puso.

10 Dahil dito aking minarapat na siya ay aordenan mo, Oliver Cowdery aking apostol;

11 Ito na isang ordenansa sa iyo, na ikaw ay isang elder sa ilalim ng kanyang kamay, siya na auna sa iyo, nang ikaw ay maging elder sa simbahang ito ni Cristo, na nagtataglay ng aking pangalan—

12 At ang unang mangangaral ng simbahang ito sa simbahan, at sa sanlibutan, oo, sa mga Gentil; oo, at yaon ang sinabi ng Panginoong Diyos, narito, narito! sa mga aJudio rin. Amen.