Svētie Raksti
  Mācība un Derības 21
  Footnotes
  Theme

  21. nodaļa

  Atklāsme, dota Pravietim Džozefam Smitam Faijetā, Ņujorkas štatā, 1830. gada 6. aprīlī (History of the Church, 1. sēj., 74–79. lpp.). Šī atklāsme tika dota, dibinot Baznīcu, minētajā datumā Pītera Vitmera, vecākā, mājā. Piedalījās seši vīri, kuri iepriekš bija tikuši kristīti. Šie cilvēki vienbalsīgi izteica savu vēlmi un apņemšanos izveidot Baznīcu, saskaņā ar Dieva pavēli (skat. 20. nodaļu). Viņi arī balsoja lai atzītu un atbalstītu Džozefu Smitu, jaunāko, un Oliveru Kauderiju kā Baznīcas vadošās amatpersonas. Tad Džozefs ar roku uzlikšanu iecēla Oliveru par Baznīcas elderu, un Olivers tāpat iecēla Džozefu. Pēc Svētā Vakarēdiena pasniegšanas Džozefs un Olivers uzlika katram dalībniekam individuāli rokas Svētā Gara došanai un katra konfirmēšanai par Baznīcas locekli.

  1–3, Džozefs Smits ir aicināts par gaišreģi, tulku, pravieti, apustuli un elderu; 4–8, Viņa vārds vadīs Ciānas lietu; 9–12, Svētie ticēs viņa vārdiem, kad viņš runās caur Mierinātāju.

  1 Lūk, apieraksts tiks vests starp jums, un tanī tu tiksi saukts par bgaišreģi, tulkotāju, pravieti, Jēzus Kristus capustuli un baznīcas elderu caur Dieva Tēva gribu un jūsu Kunga Jēzus Kristus labvēlību,

  2 būdams aiedvesmots no Svētā Gara likt tās pamatu un uzcelt to visusvētākajai ticībai.

  3 Šī abaznīca tika bizveidota un nodibināta jūsu Kunga tūkstoš astoņi simti un trīsdesmitajā gadā, ceturtajā mēnesī, un tā mēneša, kas tiek saukts par aprīli, sestajā dienā.

  4 Tādēļ, domājot baznīcu, tu pievērsīsi vērību visiem viņa avārdiem un pavēlēm, ko viņš dos jums kā viņš tos saņem, staigādams visā bsvētumā Manā priekšā;

  5 jo viņa avārdu jūs pieņemsit kā no Manas paša mutes, visā pacietībā un ticībā.

  6 Jo jums tā darot, aelles vārtiem nebūs jūs uzvarēt; jā, un Dievs Tas Kungs izklīdinās btumsības spēkus jūsu priekšā un csatricinās debesis jūsu labumam un Viņa Vārda dgodībai.

  7 Jo tā saka Dievs Tas Kungs: Viņu Es esmu iedvesmojis virzīt aCiānas lietu varenā spēkā labajam, un viņa uzcītību Es zinu, un viņa lūgšanas Es esmu klausījies.

  8 Jā, viņa raudāšanu Ciānas dēļ Es esmu redzējis, un Es darīšu, ka viņš vairs ilgāk nesēros tās dēļ; jo viņa prieka dienas ir atnākušas no viņa agrēku piedošanas un Manu svētību izpaušanas pār viņa darbiem.

  9 Jo lūk, Es asvētīšu visus tos, kas strādā Manā bvīna dārzā, ar varenu svētību, un tie ticēs viņa vārdiem, kas tiek doti viņam caur Mani ar cMierinātāju, kurš dpavēsta, ka egrēcīgi cilvēki fsita krustā Jēzu par gpasaules grēkiem, jā, grēku piedošanai hnožēlas pilnai sirdij.

  10 Tādēļ Man pienākas, Manu apustuli Oliver Kauderij, lai viņš tiktu tevis aordinēts;

  11 tas, būdams priekšraksts tev, lai tu varētu būt elders zem viņa rokas, viņš būdams tev apirmais, lai tu varētu būt elders šinī Kristus baznīcā, kura nes Manu Vārdu—

  12 un pirmais šīs baznīcas sludinātājs šai baznīcai, un pasaules priekšā, jā, citticībnieku priekšā; jā, un tā saka Dievs Tas Kungs: Rau, rau!,—arī ajūdiem. Āmen.