Raštai
Doktrina ir Sandoros 1


Doktrina ir Sandoros

1 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Bažnyčios vyresniųjų neeilinės konferencijos, įvykusios Hairamo mieste, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio 1 d., metu (History of the Church, [Bažnyčios istorija], 1:221–224). Iki to laiko buvo gauta daug apreiškimų iš Viešpaties, ir jų surinkimas, kad būtų išleisti knygos pavidalu, buvo vienas pagrindinių klausimų, patvirtintų konferencijoje. Šis skyrius yra Viešpaties įvadas doktrinoms, sandoroms ir įsakymams, duotiems šiuo evangelijos laikotarpiu.

1–7 Įspėjimo balsas skamba visiems žmonėms; 8–16 Prieš antrąjį atėjimą eina atsimetimas ir nelabumas; 17–23 Džozefas Smitas pašauktas sugrąžinti į žemę Viešpaties tiesas ir galias; 24–33 Išleista Mormono Knyga, ir įkurta tikroji Bažnyčia; 34–36 Taika bus paimta nuo žemės; 37–39 Tyrinėkite šiuos įsakymus.

1 Įsiklausykite, o jūs, mano abažnyčios žmonės, – sako balsas to, kuris gyvena aukštybėse ir kurio bakys stebi visus žmones; taip, iš tiesų sakau: cįsiklausykite jūs, žmonės tolybėse, ir jūs, kurie jūros salose, klausykite drauge.

2 Nes iš tiesų Viešpaties abalsas skamba visiems žmonėms, ir nėra b vieno, kuris išvengs; ir nėra akies, kuri neišvys, nei ausies, kuri neišgirs, nei cširdies, kuri nebus persmelkta.

3 Ir amaištaujantys bus perverti didžio sielvarto; nes jų nedorybės bus bskelbiamos nuo stogų ir jų slapti darbai bus apreikšti.

4 Ir aįspėjimo balsas skambės visiems žmonėms burnomis mano mokinių, kuriuos aš išsirinkau šitomis bpaskutinėmis dienomis.

5 Ir jie eis, ir niekas jų nesustabdys, nes aš, Viešpats, įsakiau jiems.

6 Štai, tai mano avaldžia ir mano tarnų valdžia, ir mano įvadas knygai mano įsakymų, kuriuos aš daviau jiems, kad bpaskelbtų jums, o žemės gyventojai.

7 Todėl abijokite ir drebėkite, o jūs, žmonės, nes tai, ką aš, Viešpats, juose paskelbiau, bus bišpildyta.

8 Ir iš tiesų sakau jums, jog tiems, kurie eina, nešdami šitas žinias žemės gyventojams, duota galia aužantspauduoti tiek žemėje, tiek ir danguje, netikinčius ir bmaištaujančius;

9 taip, tikrai užantspauduoti juos tai dienai, kada Dievo arūstybė bus be saiko išlieta ant bnelabųjų, –

10 tai adienai, kada Viešpats ateis batlyginti kiekvienam žmogui pagal jo cdarbą ir atseikėti kiekvienam žmogui pagal tą dsaiką, kokiu šis seikėjo savo artimui.

11 Todėl Viešpaties balsas skamba iki žemės pakraščių, kad visi, kurie nori išgirsti, išgirstų:

12 pasiruoškite, pasiruoškite tam, kas įvyks, nes Viešpats arti;

13 ir Viešpaties apyktis užsidegęs, ir jo bkalavijas nuplautas danguje, ir jis kris ant žemės gyventojų.

14 Ir Viešpaties aranka bus apreikšta; ir ateina diena, kai tie, kurie bneklausys Viešpaties balso ir jo tarnų balso ir neskirs cdėmesio pranašų bei apaštalų žodžiams, bus diškirsti iš tautos;

15 nes jie anuklydo nuo mano bapeigų ir csulaužė mano dnesibaigiančią sandorą;

16 jie aneieško Viešpaties, kad įtvirtintų jo teisumą, bet kiekvienas žmogus vaikšto savo bpaties ckeliu ir paskui datvaizdą savo paties dievo, kurio atvaizdas yra pagal pasaulio panašumą ir kuris savo esme yra stabas, kuris esensta ir prapuls Babilonėje, būtent didžiojoje fBabilonėje, kuri kris.

17 Todėl aš, Viešpats, žinodamas nelaimę, kuri turi ištikti žemės agyventojus, pašaukiau savo tarną Džozefą Smitą jaunesnįjį ir kalbėjau jam iš dangaus, ir daviau jam įsakymus;

18 ir taip pat daviau įsakymus kitiems, kad skelbtų tai pasauliui; ir visa tai tam, kad būtų įvykdyta, kas pranašų parašyta:

19 tai, kas pasaulyje asilpna, ateis ir nugriaus galinguosius ir stipriuosius, idant žmogus nepatarinėtų savo artimui ir bnepasitikėtų kūno ranka,

20 bet kad kiekvienas žmogus galėtų akalbėti Viešpaties Dievo, būtent pasaulio Gelbėtojo, vardu;

21 taip pat kad tikėjimas augtų žemėje;

22 kad būtų įtvirtinta mano nesibaigianti asandora;

23 kad mano aevangelijos pilnatvę bsilpnieji ir paprastieji galėtų cskelbti pasaulio pakraščiams ir prieš karalius bei valdovus.

24 Štai, aš esu Dievas ir pasakiau tai; tai mano aįsakymai, ir jie duoti mano tarnams, jiems esant silpniems, jų bkalba, kad jie csuprastų;

25 ir kiek jie klydo, tiek tai būtų atskleista;

26 ir kiek jie ieškojo aišminties, tiek būtų pamokyti;

27 ir kiek jie nusidėjo, tiek būtų asudrausminti, kad batgailautų;

28 ir kiek jie buvo anuolankūs, tiek būtų padaryti stiprūs ir būtų palaiminti iš aukštybių, ir laikas nuo laiko gautų bpažinimą.

29 Ir, kad gavęs nefitų metraštį, taip, būtent mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis turėtų galią išversti Mormono aKnygą, per Dievo gailestingumą, Dievo galia.

30 Ir taip pat, kad tie, kuriems buvo duoti šie įsakymai, turėtų agalią padėti šitos bbažnyčios pagrindą ir išvesti ją iš nežinios ir ctamsos – vienintelę tikrą ir gyvą dbažnyčią ant visos žemės veido, kuria aš, Viešpats, esu labai epatenkintas, kalbant bažnyčiai bendrai, o ne pavieniui –

31 nes aš, Viešpats, negaliu žiūrėti į anuodėmę net su mažiausiu nuolaidžiavimu;

32 tačiau tam, kuris atgailauja ir vykdo Viešpaties įsakymus, bus aatleista;

33 o tas, kuris aneatgailauja, iš to bus bpaimta net ta šviesa, kurią jis gavo; nes mano cDvasia ne visada dplūksis su žmogumi, – sako Pulkų Viešpats.

34 Ir dar, iš tiesų sakau jums, o žemės gyventojai: aš, Viešpats, pasiruošęs tai atskleisti avisam kūnui;

35 nes aš aneatsižvelgiu į asmenis ir noriu, kad visi žmonės žinotų, kad greitai ateina ta bdiena; ta valanda dar neatėjo, bet jau čia pat, kai ctaika bus paimta nuo žemės ir dvelnias turės galią savo valdoms.

36 Ir taip pat Viešpats turės galią savo ašventiesiems ir bviešpataus ctarp jų, ir nužengs dteismu ant eIdumėjos, arba pasaulio.

37 Tyrinėkite šiuos aįsakymus, nes jie yra tikri ir patikimi, ir visos juose esančios pranašystės ir bpažadai bus įvykdyti.

38 Ką aš, Viešpats, pasakiau, aš pasakiau ir neatsiprašinėju; ir nors dangūs ir žemė praeis, mano ažodis nepraeis, bet viskas bus bįvykdyta, ar mano paties cbalsu, ar mano dtarnų balsu – tai etas pat.

39 Nes štai, Viešpats yra Dievas, ir aDvasia liudija, ir tas liudijimas yra tikras, o btiesa lieka per amžių amžius. Amen.