Svētie Raksti
Mācība un Derības 1


Mācība un Derības

1. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu 1831. gada 1. novembrī, īpašas Baznīcas elderu konferences laikā, kas tika noturēta Hairemā, Ohaio štatā. Daudzas atklāsmes bija tikušas saņemtas no Tā Kunga pirms šīs reizes, un to sakopošana publicēšanai grāmatas formā bija viens no galvenajiem jautājumiem, kas tika apstiprināts konferencē. Šī nodaļa ir Tā Kunga priekšvārds mācībām, derībām un pavēlēm, dotām šajā atklāšanā.

1–7, Brīdinājuma balss skan uz visiem ļaudīm; 8–16, Atkrišana un ļaundarība ievadīs Otro Atnākšanu; 17–23, Džozefs Smits ir aicināts atjaunot uz zemes Tā Kunga patiesības un pilnvaras; 24–33, Mormona Grāmata ir dota un patiesā Baznīca ir nodibināta; 34–36, Miers tiks paņemts prom no zemes; 37–39, Pētiet šīs pavēles.

1 Uzklausiet, ak jūs, Manas abaznīcas ļaudis, saka Viņa balss, kurš dzīvo augstumos un kura bacis ir pār visiem cilvēkiem; jā, patiesi Es saku: cUzklausiet jūs, tautas no tālienes, un jūs, kas esat uz jūras salām, uzklausiet kopā.

2 Jo patiesi Tā Kunga abalss skan uz visiem cilvēkiem, un nav bneviena, kas izvairīsies; un nav nevienas acs, kas neredzēs, nedz auss, kas nedzirdēs, nedz csirds, kas netiks aizskarta.

3 Un adumpīgie tiks caurdurti ar lielām bēdām; jo par viņu nekrietnībām tiks brunāts no māju jumtiem un viņu slepenie darbi tiks atklāti.

4 Un brīdinājuma abalss skanēs uz visiem ļaudīm, ar Manu mācekļu mutēm, kurus Es esmu izraudzījies šinīs bpēdējās dienās.

5 Un viņi dosies un neviens tos neapturēs, jo Es, Tas Kungs, esmu viņiem pavēlējis.

6 Lūk, tā ir Mana avara un Manu kalpu vara, un Mans priekšvārds Manu pavēļu grāmatai, kuras Es esmu devis tiem, lai bdarītu zināmu jums, ak zemes iedzīvotāji.

7 Tādēļ abīstieties un trīciet, ak jūs, ļaudis, jo ko Es, Tas Kungs, esmu tajās noteicis, tiks bpiepildīts.

8 Un patiesi Es saku jums, ka viņiem, kas dosies, nesdami šīs vēstis zemes iedzīvotājiem, viņiem ir dota vara asaistīt gan uz zemes, gan debesīs, neticīgos un bdumpīgos;

9 jā, patiesi, saistīt tos tai dienai, kad Dieva aniknums tiks izliets bez mēra pār bļaunajiem

10 tai adienai, kad Tas Kungs nāks batmaksāt katram cilvēkam pēc viņa cdarbiem un datmērot katram cilvēkam pēc tā mēra, ar kādu tas ir mērojis saviem līdzcilvēkiem.

11 Tādēļ Tā Kunga balss skan uz zemes galiem, lai visi, kas grib dzirdēt, varētu dzirdēt:

12 Sagatavojieties jūs, sagatavojieties jūs tam, kas nāks, jo Tas Kungs ir tuvu;

13 un Tā Kunga adusmas ir iedegušās, un Viņa bzobens ir mazgāts debesīs, un tas kritīs pār zemes iedzīvotājiem.

14 Un Tā Kunga aelkonis tiks atsegts; un tā diena nāk, kad tie, kas bneuzklausa Tā Kunga balsi, nedz Viņa kalpu balsi, nedz cklausa praviešu un apustuļu vārdiem, tiks dizdeldēti no tautas vidus;

15 jo viņi anomaldījušies no Maniem bpriekšrakstiem un ir clauzuši Manu dmūžīgo derību;

16 viņi anemeklē To Kungu, lai nodibinātu Viņa taisnību, bet katrs cilvēks staigā pats bsavu cceļu, un pēc sava paša dieva dtēla, kura tēls ir pēc pasaules līdzības, un kura būtība ir no elka, kurš kļūst evecs un ies bojā fBābelē, patiesi lielajā Bābelē, kas kritīs.

17 Tādēļ Es, Tas Kungs, zinādams to postu, kas nāks pār zemes aiedzīvotājiem, aicināju Savu kalpu Džozefu Smitu, jaunāko, un runāju uz viņu no debesīm, un devu viņam pavēles;

18 un arī devu pavēles priekš citiem, ka viņiem ir jāsludina šīs lietas pasaulei, un visu to darīju, lai tiktu piepildīts tas, kas bija praviešu rakstīts—

19 pasaules avājie nāks un nogāzīs varenos un stipros, lai cilvēks nedotu padomu savam līdzcilvēkam, nedz bpaļautos uz miesas atbalstu,—

20 bet lai katrs cilvēks varētu arunāt Dieva, Tā Kunga, tieši pasaules Glābēja, Vārdā;

21 lai arī ticība varētu pieaugt uz zemes;

22 lai Mana mūžīgā aderība tiktu nodibināta;

23 lai Mana aevaņģēlija pilnība tiktu bpasludināta no cvājajiem un vienkāršajiem uz pasaules galiem un ķēniņu un valdnieku priekšā.

24 Lūk, Es esmu Dievs un esmu runājis to; šīs apavēles ir no Manis, un tika dotas Maniem kalpiem viņu vājumā, pēc viņu bvalodas, lai viņi varētu nākt pie csaprašanas.

25 Un tā, kā viņi kļūdīsies, tas taptu darīts zināms;

26 un tā, kā viņi meklē agudrību, viņi tiktu apmācīti;

27 un tā, kā viņi grēko, viņi tiktu apārmācīti, lai viņi bnožēlotu grēkus;

28 un cik viņi būtu apazemīgi, tik viņi tiktu darīti stipri un svētīti no augstumiem, un saņemtu bzināšanas laiku pa laikam.

29 Un, saņēmis nefijiešu pierakstu, jā, tieši Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, spētu pārtulkot caur Dieva žēlsirdību ar Dieva spēku aMormona Grāmatu.

30 Un arī tiem, kam šīs pavēles tika dotas, būtu aspēks ielikt šīs bbaznīcas pamatu un izvest to laukā no krēslas un ctumsas, vienīgo patieso un dzīvo dbaznīcu uz visas zemes virsmas, ar kuru Es, Tas Kungs, esmu ļoti eapmierināts, runājot uz baznīcu kopumā un nevis atsevišķi,—

31 jo Es, Tas Kungs, nevaru raudzīties uz agrēku pat ar vismazāko atlaidi;

32 tomēr, tam, kas nožēlo grēkus un pilda Tā Kunga baušļus, tiks apiedots;

33 un tam, kas anenožēlo grēkus, tam tiks batņemta pat tā gaisma, ko viņš ir saņēmis; jo Mans cGars ne vienmēr dpūlēsies ar cilvēku, saka Pulku Kungs.

34 Un vēl, patiesi Es saku jums, ak zemes iedzīvotāji: Es, Tas Kungs, gribu darīt šīs lietas zināmas avisai radībai;

35 jo Es anešķiroju cilvēkus un gribu, lai visi cilvēki zinātu, tā bdiena nāk ātri; tā stunda vēl nav, bet ir tuvu, kad cmiers tiks paņemts prom no zemes un dvelnam būs vara pār viņa paša valdījumu.

36 Un arī Tam Kungam būs vara pār Viņa asvētajiem un Tas bvaldīs viņu cvidū un nāks lejā dtiesai pār eEdomu jeb pasauli.

37 Pētiet šīs apavēles, jo tās ir patiesas un uzticamas, un pravietojumi un bsolījumi, kas ir tanīs, tiks visi piepildīti.

38 Ko Es, Tas Kungs, esmu runājis, Es esmu runājis, un Es neattaisnojos, un kaut arī debesis un zeme zudīs, Mani avārdi nezudīs, bet tiks visi bpiepildīti vai ar Manu paša cbalsi, vai ar Manu dkalpu balsi, tas ir viens un etas pats.

39 Jo skaties un raugi, Tas Kungs ir Dievs, un aGars dod liecību un tās pieraksts ir patiess, un bpatiesība pastāv mūžīgi mūžos. Āmen.