Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1


Ang Doktrina ug mga Pakigsaad

Seksyon 1

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, panahon sa talagsaon nga komperensya sa mga anciano sa Simbahan, gihimo sa Hiram, Ohio, 1 sa Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:221–224). Daghan nga mga pagpadayag nadawat gikan sa Ginoo sa wala pa kini nga panahon, ug ang pagtigum niini alang sa pagmantala sa basahon nga mao ang usa sa labing mahinungdanon nga mga hilisgutan nga giuyunan diha sa komperensya. Kini nga seksyon nahimo nga usa ka pasiuna sa Ginoo ngadto sa mga doktrina, mga pakigsaad, ug mga sugo nga gihatag niini nga kapaigoan.

1–7, Ang tingog sa pagpasidaan alang sa tanan nga mga katawhan; 8–16, Hingpit nga pagbiya sa kamatuoran ug pagkadautan pagasundan sa Ikaduhang Pag-anhi; 17–23, Joseph Smith gitawag aron pagpahiuli dinhi sa yuta sa mga kamatuoran ug sa mga gahum sa Ginoo; 24–33, Ang Basahon ni Mormon namantala ug ang tinuod nga Simbahan natukod; 34–36, Ang kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta; 37–39, Siksika kini nga mga sugo.

1 Patalinghug, O kamo nga mga katawhan sa akong asimbahan, nag-ingon ang tingog niya kinsa nagpuyo sa kahitas-an, ug kansang mga bmata anaa diha sa tanan nga mga tawo; oo, sa pagkatinuod Ako nag-ingon: cPatalinghug kamo nga mga katawhan nga gikan sa layo; ug kamo nga anaa diha sa mga isla sa kadagatan, paminaw kamong tanan.

2 Kay sa pagkatinuod ang atingog sa Ginoo alang ngadto sa tanan nga mga tawo, ug bwalay bisan usa nga makalingkawas; ug walay mata nga dili makakita, ni dunggan nga dili makadungog, ni ckasingkasing nga dili mobati.

3 Ug ang mga amasukulon madutlan sa tuman nga kagul-anan; kay ang ilang pagkadautan bipamulong diha sa atup sa mga balay, ug ang ilang tinago nga mga lihok ipadayag.

4 Ug ang atingog sa pagpasidaan modangat ngadto sa tanan nga mga katawhan, pinaagi sa mga ba-ba sa akong mga tinun-an, kinsa Ako mipili niining bkatapusan nga mga adlaw.

5 Ug sila mogawas ug walay usa kanila nga mahibilin, kay Ako ang Ginoo nagmando kanila.

6 Tan-awa, kini ang akong agahum ug ang pagtugot sa akong mga sulugoon, ug ang akong pasiuna ngadto sa basahon sa akong mga sugo, diin Ako mihatag kanila sa bpagmantala nganha kaninyo, O mga lumulupyo sa yuta.

7 Busa, akahadlok ug pangurog, O kamo nga mga katawhan, kay unsa nga Ako ang Ginoo nagmando kanila kinahanglan bpagatumanon.

8 Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga sila kinsa misangyaw, nga nagdala niini nga mga balita ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, ngadto kanila ang gahum gihatag aron sa apagbugkos diha sa yuta ug didto sa langit, sa dili motuo ug sa mga bmasukulon;

9 Oo, sa pagkatinuod, pagbugkos kanila ngadto sa adlaw sa diha nga ang akasuko sa Dios mabu-bu ngadto sa bdautan sa walay sukod—

10 Ngadto sa aadlaw nga ang Ginoo moanhi sa bpaghatag og ganti ngadto sa matag tawo sumala sa iyang cbuhat, ug sa dpagsukod ngadto sa matag tawo sumala sa sukod diin siya nagsukod sa iyang isigkatawo.

11 Busa ang tingog sa Ginoo modangat ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, nga ang tanan nga maminaw makadungog:

12 Pangandam kamo, pangandam kamo alang niana nga moabut, kay ang Ginoo hapit na moabut;

13 Ug ang akasuko sa Ginoo midilaab, ug ang iyang bespada gihugasan didto sa langit, ug kini mahulog ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.

14 Ug ang agahum sa Ginoo ipakita; ug ang adlaw moabut nga sila kinsa dili bmaminaw sa tingog sa Ginoo, ni sa tingog sa iyang mga sulugoon, ni cmaminaw sa mga pulong sa mga propeta ug mga apostoles, disalikway gikan sa mga katawhan;

15 Kay sila anahisalaag gikan sa akong mga bordinansa, ug cgilapas ang akong dwalay katapusan nga pakigsaad;

16 Sila wala amangita sa Ginoo sa pagpahimutang sa iyang pagkamatarung, apan ang matag tawo naglakaw diha sa iyang bkaugalingon nga cpaagi, ug sama sa dhulagway sa iyang kaugalingon nga dios kansang hulagway sama sa kalibutan, ug kansang mga butang ingon niana sa usa ka dios-dios, nga enagkatigulang ug mamatay sa Babelonia, gani ang gamhanan nga fBabelonia, mapukan.

17 Busa, Ako ang Ginoo, nahibalo sa katalagman nga moabut diha sa mga alumulupyo sa yuta, mitawag sa akong sulugoon si Joseph Smith, Jun., ug namulong ngadto kaniya gikan sa langit, ug mihatag kaniya og mga sugo;

18 Ug usab mihatag og mga sugo ngadto sa uban, nga sila mosangyaw niini nga mga butang ngadto sa kalibutan; ug tanan niini nga kini unta matuman, nga gisulat pinaagi sa mga propeta—

19 Ang amahuyang nga mga butang sa kalibutan moabut ug mopukan sa gamhanan ug mga malig-on, nga ang tawo dili motambag sa iyang isigkatawo, ni bmosalig sa gahum sa tawo—

20 Apan nga ang matag tawo unta amamulong sa ngalan sa Dios ang Ginoo, gani ang Manluluwas sa kalibutan;

21 Nga ang hugot nga pagtuo usab molambo sa yuta;

22 Nga ang akong walay katapusan nga apakigsaad unta mapahimutang;

23 Nga ang kahingpitan sa akong aebanghelyo mahimo tingali nga bikapahayag pinaagi sa cmahuyang ug yano ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan, ug sa atubangan sa mga hari ug mga magmamando.

24 Tan-awa, Ako ang Dios ug namulong niini; kini nga mga asugo gikan kanako, ug gihatag ngadto sa akong mga sulugoon diha sa ilang kahuyang, subay sa paagi sa ilang bpinulongan, nga sila unta cmakasabut.

25 Ug tungod kay sila nasayop kini mahimo nga ikapahibalo;

26 Ug tungod kay sila nangita og akaalam sila pagatudloan;

27 Ug tungod kay sila nakasala sila mahimo nga apantunon, nga sila unta bmaghinulsol;

28 Ug sa ingon nga sila amapainubsanon sila mahimo nga malig-on, ug mapanalanginan sa kahitas-an, ug makadawat og bkahibalo sa matag karon ug unya.

29 Ug human madawat ang talaan sa mga Nephite, oo, gani ang akong sulugoon si Joseph Smith, Jun., unta makabaton og gahum sa paghubad pinaagi sa kalooy sa Dios, pinaagi sa gahum sa Dios, sa aBasahon ni Mormon.

30 Ug usab kadto kinsa kini nga mga sugo gihatag, unta adunay agahum sa pagpahimutang sa katukuran niini nga bsimbahan, ug pagdala niini gikan sa kangiub ug gikan sa ckangitngit, mao lamang ang tinuod ug buhi nga dsimbahan diha sa ibabaw sa tibuok yuta, nga Ako, ang Ginoo, enahimuot, namulong ngadto sa tanan sa simbahan ug dili sa tagsa-tagsa—

31 Kay Ako ang Ginoo dili makatan-aw diha sa asala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot;

32 Bisan pa niana, siya nga maghinulsol ug magbuhat sa mga sugo sa Ginoo amapasaylo;

33 Ug siya nga dili amaghinulsol, gikan kaniya bpagakuhaon bisan ang kahayag nga siya nakadawat; kay ang akong cEspiritu dili sa kanunay dmagpabilin uban sa tawo, nag-ingon ang Ginoo sa mga Panon.

34 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, O mga lumulupyo sa yuta: Ako ang Ginoo andam sa paghimo niini nga mga butang nga mahibaloan ngadto sa atanan nga mga tawo;

35 Kay Ako walay apagtamud sa mga tawo, ug nagtinguha nga ang tanan nga mga tawo masayud nga ang badlaw moabut sa labing madali; ang takna wala pa moabut, apan duol na, nga ang ckalinaw pagakuhaon gikan sa yuta, ug ang dyawa makabaton og gahum ibabaw sa iyang kaugalingon nga gingsakupan.

36 Ug usab ang Ginoo makabaton og gahum ibabaw sa iyang mga asantos, ug bmaghari diha sa ilang ctaliwala, ug manaog sa dpaghukom diha sa eIdumea, o sa kalibutan.

37 Siksika kini nga mga asugo, kay sila tinuod ug matinud-anon, ug ang mga panagna ug mga bsaad nga anaa kanila ang tanan matuman.

38 Unsa nga Ako ang Ginoo namulong, Ako namulong, ug Ako dili mangayo og pasaylo alang sa akong kaugalingon; ug bisan pa ang mga langit ug ang yuta mahanaw, ang akong mga apulong dili mahanaw, apan ang tanan bmatuman, bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga ctingog o pinaagi sa tingog sa akong mga dsulugoon, kini emanagsama ra.

39 Kay tan-awa, ug sud-onga, ang Ginoo mao ang Dios, ug ang aEspiritu nagpamatuod, ug ang pagpamatuod tinuod, ug ang bkamatuoran magpabilin hangtud sa kahangturan. Amen.