Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 19
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote

Hide Footnotes

Theme

Bahagi 19

Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, sa Manchester, New York, Marso 1830 (History of the Church, 1:72–74). Sa kanyang kasaysayan, isinaad ito ng Propeta bilang “isang kautusan ng Diyos at hindi ng tao, kay Martin Harris, na ibinigay niya na Walang Hanggan” (History of the Church, 1:72).

1–3, Si Cristo ang may taglay ng lahat ng kapangyarihan; 4–5, Lahat ng tao ay kinakailangang magsisi o magdusa; 6–12, Ang walang hanggang kaparusahan ay kaparusahan ng Diyos; 13–20, Si Cristo ay nagdusa para sa lahat, upang sila ay hindi na magdusa kung sila ay magsisisi; 21–28, Ipangaral ang ebanghelyo ng pagsisisi; 29–41, Ipahayag ang masayang balita.

1 Ako ang aAlpha at Omega, si bCristo ang Panginoon; oo, maging ako ay siya, ang simula at ang wakas, ang Manunubos ng sanlibutan.

2 Ako, pagkaraang maisagawa at amatapos ang kalooban niya na kung kanino ay ako, maging ang Ama, hinggil sa akin—na isinagawa ito upang aking bmapasuko ang lahat ng bagay sa aking sarili—

3 Pinanatili ang lahat ng akapangyarihan, maging sa bpagkalupig ni Satanas at ng kanyang mga gawain sa ckatapusan ng daigdig, at ang huling dakilang araw ng paghuhukom, na aking papapangyarihing maganap sa lahat ng naninirahan dito, dhahatulan ang bawat tao alinsunod sa kanyang mga egawa at sa mga gawain na kanyang ginawa.

4 At tiyak na ang bawat tao ay kinakailangang amagsisi o bmagdusa, sapagkat ako, ang Diyos, ay cwalang katapusan.

5 Dahil dito, hindi ko ababawiin ang paghuhukom na aking igagawad, kundi ang mga kapighatian ay mangyayari, pagtangis, bpanaghoy at pagngangalit ng mga ngipin, oo, sa mga yaong matatagpuan sa aking ckaliwang kamay.

6 Gayon man, ahindi nasusulat na wala nang katapusan sa pagdurusang ito, kundi nasusulat na bwalang katapusang pagdurusa.

7 Muli, nasusulat na awalang hanggang kapahamakan; dahil dito ito ay higit na maliwanag kaysa ibang mga banal na kasulatan, nang ito ay makaantig sa mga puso ng mga anak ng tao, sa kabuuan para sa ikaluluwalhati ng aking pangalan.

8 Dahil dito, aking ipaliliwanag sa iyo ang hiwagang ito, sapagkat ito ay dapat mong malaman maging tulad ng aking mga apostol.

9 Ako ay nangungusap sa inyo na mga pinili ko sa bagay na ito, maging iisa, upang kayo ay makapasok sa aking akapahingahan.

10 Sapagkat, masdan, ang ahiwaga ng kabanalan, kay dakila nito! Sapagkat, masdan, ako ay walang katapusan, at ang kaparusahang ibinigay mula sa aking kamay ay walang katapusang kaparusahan, sapagkat bWalang Katapusan ang aking pangalan. Dahil dito—

11 aWalang hanggang kaparusahan ay kaparusahan ng Diyos.

12 Walang katapusang kaparusahan ay kaparusahan ng Diyos.

13 Dahil dito, iniuutos ko sa iyong magsisi, at sumunod sa mga akautusang iyong tinanggap sa kamay ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., sa aking pangalan;

14 At sa pamamagitan ng aking pinakamakapangyarihang lakas na iyong natanggap ang mga yaon;

15 Kaya nga iniuutos ko sa iyong magsisi—magsisi, upang hindi kita masaktan ng pamalo ng aking bibig, at ng aking poot, at ng aking galit, at ang iyong mga apagdurusa ay maging masakit—kung gaano kasakit ay hindi mo nalalaman, kung gaano kasidhi ay hindi mo nalalaman, oo, kung gaano kahirap dalhin ay hindi mo nalalaman.

16 Sapagkat masdan, ako, ang Diyos, ay apinagdusahan ang mga bagay na ito para sa lahat, upang hindi sila bmagdusa kung sila ay cmagsisisi;

17 Subalit kung hindi sila magsisisi sila ay kinakailangang amagdusa na katulad ko;

18 Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili, maging ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na manginig dahil sa sakit, at labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat, at magdusa kapwa sa katawan at sa espiritu—nagnais na kung maaari ay ahindi ko lagukin ang mapait na saro at manliit—

19 Gayon pa man, ang kaluwalhatian ay mapasa Ama, at ininom ko at atinapos ang aking paghahanda para sa mga anak ng tao.

20 Dahil dito, iniuutos kong muli sa iyo na magsisi, upang hindi kita pagpakumbabain sa pamamagitan ng aking pinakamakapangyarihang lakas; at iyong aipagtapat ang iyong mga kasalanan, kung hindi ay daranasin mo ang mga kaparusahang aking sinabi, na yaong pinakamaliit, oo, maging sa kaliit-liitang antas na iyong natikman sa panahong inalis ko ang aking Espiritu.

21 At iniuutos ko sa iyo na huwag amangaral ng anuman maliban sa pagsisisi, at bhuwag ipakita ang mga bagay na ito sa sanlibutan hanggang sa ito ay karunungan sa akin.

22 Sapagkat hindi nila amakakaya ang karne sa ngayon, kundi bgatas ang kanilang kailangang matanggap; dahil dito, hindi nila kailangang malaman ang mga bagay na ito, upang hindi sila masawi.

23 Matuto ka sa akin, at makinig sa aking mga salita; alumakad sa bkaamuan ng aking Espiritu, at ikaw ay magkakaroon ng ckapayapaan sa akin.

24 Ako si aJesucristo; ako ay naparito sa kalooban ng Ama, at aking ginagawa ang kanyang kalooban.

25 At muli, iniuutos ko sa iyo na huwag kang amagnasa sa basawa ng iyong kapwa; ni huwag mong hangarin ang buhay ng iyong kapwa.

26 At muli, iniuutos ko sa iyo na huwag kang mag-imbot sa sarili mong ari-arian, kundi malaya itong ibahagi sa pagpapalimbag ng Aklat ni Mormon, na naglalaman ng akatotohanan at ng salita ng Diyos—

27 Na aking salita sa aGentil, na sa madaling panahon ay mapapasa bJudio, na kung kanino ang mga Lamanita ay clabi, upang kanilang paniwalaan ang ebanghelyo, at huwag nang maghintay sa pagparito ng isang dMesiyas na pumarito na.

28 At muli, iniuutos ko sa iyo na ikaw ay amanalangin nang bmalakas gayon din sa iyong puso; oo, sa harapan ng sanlibutan gayon din nang palihim, sa madla gayon din sa sarili.

29 At iyong aipahahayag ang masayang balita, oo, ipahayag ito sa mga bundok, at sa bawat matataas na lugar, at sa bawat tao na pahihintulutan kang makita.

30 At ito ay gagawin mo nang may buong kababaang-loob, anagtitiwala sa akin, hindi nanlalait laban sa yaong mga manlalait.

31 At ang mga adoktrina ay hindi mo tatalakayin, kundi iyong ipahahayag ang pagsisisi at bpananampalataya sa Tagapagligtas, at ckapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dpagbibinyag, at sa pamamagitan ng eapoy, oo, maging ng fEspiritu Santo.

32 Masdan, ito ang dakila at huling akautusan na aking ibibigay sa iyo hinggil sa bagay na ito; sapagkat ito ay sapat na para sa iyong pang-araw-araw na buhay, maging hanggang sa katapusan ng iyong buhay.

33 At kalungkutan ang iyong matatamo kung iyong pawawalang-halaga ang mga apayong ito, oo, maging ang pagkawasak ng iyong sarili at ari-arian.

34 aIbahagi ang kapiraso ng iyong ari-arian, oo, maging bahagi ng iyong mga lupain, at lahat maliban ang pantustos sa iyong mag-anak.

35 Bayaran ang autang na iyong bpinagkasundo sa manlilimbag. Palayain ang iyong sarili sa cpagkakautang.

36 aLisanin ang iyong bahay at tahanan, maliban na lamang kung nanaisin mong makita ang iyong mag-anak;

37 At malayang amakipag-usap sa lahat; oo, mangaral, manghikayat, ipahayag ang bkatotohanan, maging sa malakas na tinig, nang may tinig ng kagalakan, isinisigaw ang—Hosana, hosana, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos!

38 aManalangin tuwina, at aking bibubuhos ang aking Espiritu sa iyo, at malaki ang iyong magiging pagpapala—oo, maging mas higit pa sa kung iyong matatamo ang mga kayamanan ng mundo at kabulukan na katumbas ng mga ito.

39 Masdan, mababasa mo ba ang mga ito nang hindi nagagalak at nag-uumapaw sa iyong puso ang kasiyahan?

40 O makatatakbo ka ba nang mas malayo bilang isang bulag na taga-akay?

41 O amagpapakumbaba ka ba at magpapakaamo, at kikilos ka nang marapat sa harapan ko? Oo, blumapit ka sa akin na iyong Tagapagligtas. Amen.