Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 19
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 19

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita, ʻi Manisesitā, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Māʻasi 1830 (History of the Church, 1:72–74). Naʻe fakamatalaʻi ia ʻe he Palōfitá ʻi heʻene hisitōliá, ko “ha fekau ʻa e ʻOtuá ka ʻoku ʻikai ʻa e tangata, kia Māteni Hālisi, kuo fai mai ia ʻe ia ʻa ia ʻoku Taʻengatá.” (History of the Church, 1:72).

1–3, ʻOku maʻu ʻe Kalaisi ʻa e mālohi kotoa pē; 4–5, Kuo pau ke fakatomala ʻa e kakai kotoa pē pe te nau fepaki mo e mamahi; 6–12, Ko e tautea ʻa e ʻOtuá ʻa e tautea taʻengatá; 13–20, Naʻe mamahi ʻa Kalaisi koeʻuhi ko e kakai kotoa pē, koeʻuhí ke ʻoua naʻa nau mamahi ʻo kapau te nau fakatomala; 21–28, Malanga ʻaki ʻa e ongoongolelei ʻo e fakatomalá; 29–41, Fakahā ʻa e ngaahi ongoongo fakafiefiá.

1 Ko au ko e aʻĀlifá mo e ʻŌmeká, ko bKalaisi ko e ʻEikí; ʻio, ko au ia, ko e kamataʻangá mo e ngataʻangá, ko e Huhuʻi ʻo e māmaní.

2 Ko au, kuó u fakahoko mo afakaʻosi ʻa e finangalo ʻo ia ʻa ia ʻoku ʻaʻana aú, ʻa ia ko e Tamaí, ʻo kau kiate aú—kuó u fai ʻeni koeʻuhí ke u bfakamoʻulaloaʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kiate au—

3 ʻOku ou tauhi maʻu ʻa e amālohi kotoa, ʻo aʻu ki hono bfakaʻauha ʻo Sētane mo ʻene ngaahi ngāué ʻi he cngataʻanga ʻo e māmaní, pea mo e fuʻu ʻaho lahi fakamui ʻo e fakamāú, ʻa ia te u tuku ke hoko ki hono kakaí, pea dfakamāuʻi ʻa e kakai kotoa pē ʻo fakatatau ki heʻene ngaahi engāué mo e ngaahi meʻa kuó ne faí.

4 Pea ko e moʻoni kuo pau ke afakatomala ʻa e tangata kotoa pē pe te nau bmamahi, he ko au, ko e ʻOtuá, ʻoku ou clauikuonga.

5 Ko ia, ʻoku ʻikai te u afakafoki ʻa e ngaahi fakamaau ʻa ia te u faí, kā, ʻe ʻalu atu ʻa e ngaahi fakamalaʻia, ʻa e tangi, ʻa e btangilāulau mo e fengaiʻitaki ʻo e nifo, ʻio, kiate kinautolu ʻoku ʻiloa ʻi hoku nima ctoʻohemá.

6 Ka neongo iá, kuo aʻikai ke tohi ʻe ʻikai ke ʻi ai hano ngataʻanga ʻo e fakamamahí ni, ka kuo tohi ʻo pehē, ko e fakamamahi btaʻengata.

7 Ko e tahá, kuo toe tohi ʻo pehē ko e malaʻia ataʻengatá; ko ia ʻoku mahino ia ʻo lahi ange ʻi he ngaahi folofola kehé, koeʻuhi ke ongo ia ki he loto ʻo e fānau ʻa e tangatá, koeʻuhí pē ko hono fakalāngilangiʻi ʻo hoku hingoá.

8 Ko ia, te u fakamatalaʻi atu kiate koe ʻa e meʻa liló ni, he ʻoku ʻaonga ke ke ʻiloʻi ia ʻo hangē pē ko ʻeku kau ʻaposetoló.

9 ʻOku ou lea kiate kimoutolu kuo fili ʻi he meʻa ní, ʻo hangē ko e toko taha pē, koeʻuhi ke mou lava ʻo hū ki hoku amālōlōʻangá.

10 He, vakai, hono ʻikai ke lahi ʻa hono alilo ʻo e anga faka-ʻOtuá! He vakai, ko e lauikuongá au, pea ko e tautea ko ia ʻoku fai ʻi hoku nimá ko e tautea lauikuongá ia, he ko hoku hingoá ko bLauikuonga. Ko ia—

11 Ko e atautea taʻengatá ko e tautea ia ʻa e ʻOtuá.

12 Ko e tautea lauikuongá ko e tautea ia ʻa e ʻOtuá.

13 Ko ia, ʻoku ou fekau kiate koe ke ke fakatomala, pea tauhi ʻa e ngaahi afekau kuó ke maʻu ʻi he nima ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻi hoku hingoá;

14 Pea ʻoku tupunga ʻi hoku māfimafi lahí, ʻa hoʻo maʻu iá;

15 Ko ia ʻoku ou fekau kiate koe ke ke fakatomala—fakatomala, telia naʻá ku taaʻi koe ʻaki ʻa e tokotoko ʻo hoku ngutú, pea ʻi heʻeku lilí, pea mo ʻeku ʻitá, pea ʻe lahi ʻaupito ʻa hoʻo ngaahi amamahí—ʻoku ʻikai te ke ʻiloʻi ʻa hono fuʻu fakamamahi faú, ʻoku ʻikai te ke ʻiloʻi ʻa hono fuʻu lahi fakamanavaheé, ʻio, ʻoku ʻikai te ke ʻiloʻi ʻa hono faingataʻa ke kātakiʻí.

16 He vakai, ko au, ko e ʻOtuá, kuó u akātakiʻi ʻa e ngaahi meʻá ni maʻá e kakai kotoa pē, koeʻuhi ke ʻoua naʻa nau bmamahi ʻo kapau te nau cfakatomala;

17 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te nau fakatomala kuo pau ke nau amamahi ʻo hangē pē ko aú;

18 ʻA ia ko e mamahi naʻe langaki ai ʻa ʻeku tetetete ʻaʻaku, ʻa ia ko e ʻOtuá, ko e tokotaha ʻoku mālohi tahá, koeʻuhí ko e mamahí, pea mo e tafe ʻa e totó ʻi he ava kotoa ʻo hoku kilí, mo e mamahiʻia ʻi he sinó mo e laumālié fakatouʻosi—peá u loto ke aʻoua naʻá ku inu ʻi he ipu mahí, peá u holomui ai—

19 Ka neongo iá, kae tuku ʻa e lāngilangí ki he Tamaí, pea naʻá ku inu ai ʻo afakaʻosi ʻa ʻeku ngaahi teuteu ki he fānau ʻa e tangatá.

20 Ko ia, ʻoku ou toe fekau kiate koe ke ke fakatomala, telia naʻá ku fakavaivaiʻi koe ʻaki ʻa hoku māfimafi lahí; pea ke ke avete ʻa hoʻo ngaahi angahalá, telia naʻá ke mamahiʻia ʻi he ngaahi tautea ko ʻeni ʻa ia kuó u lau ki aí, ʻa ia ko hano kiʻi konga siʻi ʻaupito, ʻio, ʻo siʻisiʻi fau, kuó ke ongoʻi ʻi he taimi naʻá ku toʻo atu ai ʻa hoku Laumālié.

21 Pea ʻoku ou fekau kiate koe ke ʻoua naʻá ke amalanga ʻaki ha meʻa ka ko e fakatomalá pē, pea bʻoua naʻa fakahā ʻa e ngaahi meʻá ni ki he māmaní kae ʻoua ke u pehē ʻoku fakapotopoto ia.

22 He ʻoku ʻikai te nau faʻa amaʻu ʻa e kakanoʻi manú he taimí ni, ka kuo pau ke nau maʻu ʻa e bhuʻakaú; ko ia, ʻoku ʻikai lelei ke nau ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻá ni, telia naʻa nau malaʻia.

23 Ako ʻiate au, pea fanongo ki heʻeku ngaahi leá; aʻaʻeva ʻi he bangamalū ʻo hoku Laumālié, pea te ke maʻu ʻa e cmelinó ʻiate au.

24 Ko aSīsū Kalaisi au; naʻá ku haʻu ʻi he finangalo ʻo e Tamaí, pea ʻoku ou fai hono finangaló.

25 Pea ko e tahá, ʻoku ou fekau kiate koe ke ʻoua naʻá ke amānumanu ki he buaifi ʻo ho kaungāʻapí; pe feinga ke toʻo ʻa e moʻui ʻa ho kaungāʻapí.

26 Pea mo e tahá, ʻoku ou fekau kiate koe ke ʻoua naʻá ke mānumanu ki hoʻo koloa ʻaʻaú, kae foaki loto-fiemālie ia ki hono paaki ʻo e Tohi ʻa Molomoná, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa e amoʻoni mo e folofola ʻa e ʻOtuá—

27 ʻA ia ko ʻeku lea ki he aSenitailé, koeʻuhi ke vave hono ʻoatu ki he bSiú, ʻa ia ko ha ctoenga ʻo kinautolu ʻa e kau Leimaná, koeʻuhí ke nau tui ki he ongoongoleleí, pea ʻoua ʻe ʻamanaki ki ha dMīsaia ʻe haʻu ka kuó ne ʻosi haʻu.

28 Pea ko e tahá, ʻoku ou fekau kiate koe ke ke alotu ʻaki ʻa e bleʻó pea ʻi ho lotó foki; ʻio, ʻi he ʻao ʻo e māmaní pea ʻi he liló foki, ʻi he ʻao ʻo e kakaí pea ʻi he liló foki.

29 Pea ke ke afakahā ʻa e ngaahi ongoongo fakafiefia, ʻio, fakahā ia ʻi he funga ʻo e ngaahi moʻungá, pea ʻi he potu māʻolunga kotoa pē, pea ʻi he lotolotonga ʻo e kakai kotoa pē ʻe tuku koe ke feʻiloaki mo kinautolú.

30 Pea ke ke fai ia ʻi he loto-fakatōkilalo ʻaupito, ʻo afalala kiate au, ʻo ʻoua ʻe lauʻikoviʻi ʻa kinautolu ʻoku lauʻikoviʻi koé.

31 Pea ʻoua naʻá ke lau ki he ngaahi atokāteliné, ka ke ke fakahā ʻa e fakatomalá mo e btui ki he Fakamoʻuí, pea mo e cfakamolemole ʻo e ngaahi angahalá ʻi he dpapitaisó, pea ʻi he eafí, ʻio, ʻa ia ko e fLaumālie Māʻoniʻoní.

32 Vakai, ko ʻeni ʻa e afekau lahi mo fakaʻosi ʻa ia te u fai kiate koe ʻo kau ki he meʻá ni; he ʻe feʻunga pē ʻeni ki hoʻo ʻaʻeva ʻi he ʻaho taki taha, ʻio ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo hoʻo moʻuí.

33 Pea ʻe hoko kiate koe ʻa e mamahi kapau te ke taʻetokanga ki he ngaahi aakonakí ni, ʻio, ʻa hono fakaʻauha ʻoʻou mo hoʻo koloá.

34 aFoaki ha konga ʻo hoʻo koloá, ʻio, ha konga ʻo ho ngaahi fonuá, pea mo e meʻa kotoa pē tuku kehe pē ʻa e konga ʻoku ʻaonga ki he tauhi ʻo ho fāmilí.

35 Totongi ʻa e amoʻua kuó ke balea ki ai mo e tangata faipākí. Vete ange koe mei he cpōpulá.

36 aʻAlu atu mei ho falé mo e ʻapí, tuku kehe pē ʻo ka ke ka fie feʻiloaki mo ho fāmilí;

37 Pea alea tauʻatāina ki he kakai kotoa pē; ʻio, malanga, naʻinaʻi, mo fakahā ʻa e bmoʻoní, ʻio ʻaki ʻa e leʻo-lahi, ʻaki ʻa e leʻo ʻo e fiefia, ʻo kalanga—Hōsana, hōsana, ʻoku monūʻia ʻa e huafa ʻo e ʻEiki ko e ʻOtuá!

38 aLotu maʻu pē, pea te u blilingi hifo hoku Laumālié kiate koe, pea ʻe lahi ʻa ho tāpuakí—ʻio, ʻo lahi ange ia ʻo kapau te ke maʻu ʻa e ngaahi koloa mahuʻinga ʻo e māmaní mo e ngaahi meʻa faʻa ʻauʻauhá ʻo fakatatau ki hono lahi ʻo e koloa ko iá.

39 Vakai, ʻokú ke faʻa lava koā ke lau ʻeni taʻe te ke fiefia pea hiki hake ho lotó ko e meʻa ʻi he fiefiá?

40 Pe ʻokú ke faʻa lava koā ke toe lele holo ko e taki ʻoku kui?

41 Pe te ke faʻa lava koā ke aloto-fakatōkilalo mo angamalū, pea fai anga-fakapotopoto ʻi hoku ʻaó? ʻIo, bhaʻu kiate au ko ho Fakamoʻuí. ʻĒmeni.