Skriftene
Lære og pakter 18
forrige neste


Kapittel 18

Åpenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829. Ifølge profeten bekjentgjorde denne åpenbaringen “kallelsen av tolv apostler i disse siste dager samt instruksjoner angående Kirkens oppbygging.”

1–5: Skriftene viser hvordan Kirken skal bygges opp. 6–8: Verden modnes i ugudelighet. 9–16: Sjeler er av stor verdi. 17–25: For å oppnå frelse må menneskene påta seg Kristi navn. 26–36: De tolvs kall og misjon åpenbares. 37–39: Oliver Cowdery og David Whitmer skal velge ut De tolv. 40–47: For å oppnå frelse, må menneskene omvende seg, bli døpt og holde budene.

1 Nå, se, på grunn av det som du, min tjener Oliver Cowdery, har ønsket å få vite av meg, gir jeg deg disse ord:

2 Se, jeg har mange ganger åpenbart for deg ved min Ånd at de ting du har skrevet, er asanne, derfor vet du at de er sanne.

3 Og fordi du vet at de er sanne, gir jeg deg en befaling at du stoler på de ting som er askrevet.

4 For i dem er alle ting skrevet, om grunnvollen til min kirke, mitt aevangelium og min bklippe.

5 Derfor, hvis du bygger min kirke på mitt evangeliums og min klippes grunnvoll, skal helvetes porter ikke få makt over deg.

6 Se, averden modnes i ugudelighet, og det er nødvendig at menneskenes barn vekkes til omvendelse – både bhedningefolkene og Israels hus.

7 Derfor, fordi du er blitt adøpt av min tjener Joseph Smith jr. ifølge det jeg har befalt ham, har han oppfylt det som jeg befalte ham.

8 Og nå, undres ikke over at jeg har kalt ham i min hensikt, en hensikt som jeg kjenner. Derfor, hvis han aflittig bholder mine bud, skal han bli cvelsignet med evig liv, og hans navn er dJoseph.

9 Og nå, Oliver Cowdery, taler jeg til deg, og også til David Whitmer, og gir en befaling, for se, jeg befaler alle mennesker overalt at de skal omvende seg, og jeg taler til dere som til min aapostel Paulus, for dere er kalt med det samme kall som han var kalt med.

10 Husk at asjeler er av stor bverdi i Guds øyne.

11 For se, Herren deres aForløser led bdøden i kjødet, derfor cled han dalle menneskers smerte så alle mennesker kunne omvende seg og komme til ham.

12 Og han har astått opp fra de døde så han kunne bringe alle mennesker til seg på bomvendelsens betingelser.

13 Og hvor stor er ikke hans aglede over den sjel som omvender seg!

14 Derfor er dere kalt til å arope omvendelse til dette folk.

15 Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk og bare bringer én asjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min Faders rike!

16 Og nå, hvis deres glede vil bli stor med én sjel som dere har bragt til meg i min aFaders rike, hvor stor skal ikke deres bglede bli om dere skulle cbringe mange sjeler til meg!

17 Se, dere har mitt evangelium fremfor dere, og min klippe og min afrelse.

18 aBe til Faderen i mitt bnavn med fast tro på at dere skal få, og dere skal ha Den hellige ånd som åpenbarer alt som menneskenes barn ctrenger.

19 Og hvis dere ikke har atro, bhåp og ckjærlighet, kan dere intet gjøre.

20 aStrid ikke mot noen kirke, bortsett fra bdjevelens kirke.

21 Påta dere aKristi navn og btal sannheten med calvorlighet.

22 Og alle som omvender seg og blir adøpt i mitt navn, som er Jesus Kristus, og bholder ut inntil enden, skal bli frelst.

23 Se, Jesus Kristus er det anavn som er gitt av Faderen, og det er ikke gitt noe annet navn hvorved mennesket kan bli frelst.

24 Derfor må alle mennesker påta seg det navn som er gitt av Faderen, for ved det navn skal de kalles på den siste dag.

25 Derfor, hvis de ikke kjenner anavnet som de kalles ved, kan de ikke få bolig i bmin Faders rike.

26 Og nå, se, det er andre som er kalt til å forkynne mitt evangelium, både for ahedningefolkene og jødene,

27 ja, endog tolv, og aDe tolv skal være mine disipler, og de skal påta seg mitt navn, og De tolv er de som skal ønske å påta seg mitt bnavn av hele sitt hjerte.

28 Og hvis de ønsker å påta seg mitt navn av hele sitt hjerte, da er de kalt til å gå ut i all averden for å forkynne mitt bevangelium for call skapningen.

29 Og det er disse som er ordinert av meg til å adøpe i mitt navn ifølge det som er skrevet.

30 Og dere har det som er skrevet fremfor dere, derfor må dere utføre det ifølge de ord som er skrevet.

31 Og nå taler jeg til dere, aDe tolv – se, min nåde er tilstrekkelig for dere, dere må vandre rettskaffent for meg og ikke synde.

32 Og se, dere er de som er ordinert av meg til å aordinere prester og lærere og til å forkynne mitt evangelium bifølge Den hellige ånds kraft som er i dere, og ifølge cGuds kall og gaver til menneskene.

33 Og jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud, har talt det.

34 Disse aord er ikke av mennesker, heller ikke av noe menneske, men av meg, derfor skal dere vitne om at de er av meg og ikke av noe menneske.

35 For det er min arøst som taler disse ord til dere, for de er gitt ved min Ånd til dere, og ved min kraft kan dere lese dem for hverandre, og hvis det ikke var ved min kraft, kunne dere ikke ha dem.

36 Derfor kan dere avitne om at dere har hørt min røst og kjenner mine ord.

37 Og nå, se, jeg pålegger deg, Oliver Cowdery, og også David Whitmer, at dere skal søke og velge ut de tolv som har de ønsker som jeg har omtalt.

38 Og på deres ønsker og deres agjerninger skal dere kjenne dem.

39 Og når dere har funnet dem, skal dere vise dem disse ting.

40 Og dere skal falle ned og atilbe Faderen i mitt navn.

41 Og dere må forkynne for verden og si: Dere må omvende dere og bli døpt i Jesu Kristi navn.

42 For alle mennesker må omvende seg og bli døpt, ikke bare menn, men også kvinner, og barn som har nådd aansvarsalderen.

43 Og nå, etter at dere har mottatt dette, må dere holde mine abud i alle ting.

44 Og ved deres hender vil jeg utføre et avidunderlig verk blant menneskenes barn, så mange blir boverbevist om sine synder, så de kan komme til omvendelse og kan komme til min Faders rike.

45 Derfor, de velsignelser jeg gir dere, aovergår alle ting.

46 Og etter at dere har mottatt dette, hvis dere aikke holder mine bud, kan dere ikke bli frelst i min Faders rike.

47 Se, jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud og deres Forløser, har talt det ved min Ånds kraft. Amen.