Писания
Учение и Завети 18
назад напред


Раздел 18

Откровение за Джозеф Смит, Пророка, Оливър Каудъри и Дейвид Уитмър, дадено във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:60–64). Когато се предава Аароновото Свещеничество, се обещава и даването на Мелхиседековото Свещеничество (виж заглавието към раздел 13). В отговор на молба за познание по въпроса, Господ дава това откровение.

1–5, Писанията показват как да се изгражда Църквата; 6–8, Светът узрява в беззаконие; 9–16, Ценността на душѝте е огромна; 17–25, За да спечелят спасение, човеците трябва да вземат върху си името на Христа; 26–36, Разкрити са призванието и мисията на Дванадесетте; 37–39, Оливър Каудъри и Дейвид Уитмър трябва да издирят Дванадесетте; 40–47, За да спечелят спасение, човеците трябва да се покаят, да бъдат кръстени и да спазват заповедите.

1 Сега ето, заради това, което ти, Моят служител Оливър Каудъри, си пожелал да узнаеш от Мен, Аз ти давам тези слова.

2 Ето, Аз съм ти изявил чрез Духа Си в много случаи, че нещата, които си написал, са аистинни; затова ти знаеш, че те са истинни.

3 И понеже знаеш, че са истинни, ето, Аз ти давам заповед да се уповаваш на нещата, които са анаписани.

4 Защото в тях са всички неща, написани относно основаването на Моята църква, Моето аевангелие и Моята бканара.

5 Затова, ако изграждаш Моята църква върху основата на евангелието Ми и канарата Ми, портите на пъкъла не ще надделеят срещу теб.

6 Ето, асветът узрява в беззаконие и е нужно чедата човешки да бъдат подтиквани към покаяние, както безичниците, тъй и домът Израилев.

7 Затова, понеже ти си бил акръстен от ръцете на Моя служител Джозеф Смит-младши според както Аз съм му заповядал, той е изпълнил това, което му заповядах.

8 И сега не се чуди, че съм го призовал за Моя лична цел, която цел е известна на Мен; затова ако бъде аусърден в бспазване на заповедите Ми, той ще бъде вблагословен за вечен живот; и името му е гДжозеф.

9 А сега, Оливър Каудъри, Аз говоря на теб и също на Дейвид Уитмър заповедно; защото ето, Аз заповядвам навсякъде всички човеци да се покаят и Аз ви говоря, тъкмо както на Павел, Моя аапостол, защото вие сте призовани тъкмо със същото призвание, с което той беше призован.

10 Помнете, аценността на бдушѝте е огромна в Божиите очи;

11 Защото ето, Господ, вашият аИзкупител, изстрада бсмърт в плътта; ето защо Той визстрада гболката на всички човеци, та всички човеци да могат да се покаят и да дойдат при Него.

12 И Той е авъзкръснал от мъртвите, та да може да доведе всички човеци при себе Си, при условие, че се бпокаят.

13 И колко голяма е арадостта Му за душата, която се покайва!

14 Затова вие сте призовани да авъзвестявате покаяние на тези люде.

15 И ако бъде тъй, че вие се трудите през всичките си дни, възвестявайки покаяние на тези люде, и доведете дори само една адуша̀ при Мен, колко огромна ще бъде радостта ви с нея в царството на Моя Отец.

16 И сега, ако радостта ви е огромна за една душа̀, която сте довели при Мен в ацарството на Отца Ми, колко по-огромна ще бъде брадостта ви, ако вдоведете много душѝ при Мен!

17 Ето, вие имате Моето евангелие пред вас и Моята канара, и Моето аспасение.

18 аПоискайте от Отца в Мое биме с вяра, вярвайки, че ще получите, и вие ще имате Светия Дух, Който изявява всички неща, които са вцелесъобразни за чедата човешки.

19 Но ако нямате авяра, бнадежда и вмилосърдие, не можете да направите нищо.

20 Не се апротивопоставяйте на никоя друга църква, освен на бцърквата на дявола.

21 Вземете върху си аимето Христово и бговорете втрезво истината.

22 И всички, които се покаят и бъдат акръстени в Моето име, което е Исус Христос, и бустоят до края, същите ще бъдат спасени.

23 Ето, Исус Христос е аимето, което е дадено от Отца и няма дадено никое друго име, чрез което човек да може да бъде спасен.

24 Затова всички човеци трябва да вземат върху си името, което е дадено от Отца, защото с това име те ще бъдат наречени в последния ден.

25 Затова, ако не познават аимето, с което са наречени, те не могат да имат място в бцарството на Моя Отец.

26 И сега ето, има и други, които са призовани да провъзгласяват евангелието Ми и на аезичник, и на юдеин.

27 Да, тъкмо дванадесет; и аДванадесетте ще бъдат Мои ученици и ще вземат върху си името Ми; и Дванадесетте са тези, които ще пожелаят да вземат върху си бимето Ми с цялостно намерение в сърцето.

28 И ако те пожелаят де вземат върху си името Ми с цялостно намерение в сърцето, те са призовани да отидат по целия асвят да проповядват бевангелието Ми на ввсяко създание.

29 И те са тези, които са поставени от Мен да акръщават в Мое име, според онова, което е писано.

30 И вие имате пред вас онова, което е писано; затова трябва да го изпълнявате според словата, които са написани.

31 И сега, Аз говоря на вас, аДванадесетте: Ето, Моята благодат е достатъчна за вас; вие трябва да ходите праведно пред Мен и да не съгрешавате.

32 И ето, вие сте тези, които сте поставени от Мен да апоставяте свещеници и учители; да провъзгласявате евангелието Ми бспоред силата на Светия Дух, Който е у вас и съгласно впризванията и дарбите Божии на човеците.

33 И Аз, Исус Христос, вашият Господ и вашият Бог, съм изрекъл това.

34 Тези аслова не са от човеци, нито от човек, а от Мен; затова ще свидетелствате, че те са от Мен, а не от човек.

35 Защото Моят аглас е, който ви ги говори; защото те са ви дадени чрез Моя Дух и чрез силата Ми вие можете да ги четете едни на други; и ако не беше чрез силата Ми, вие нямаше да можете да ги имате.

36 Затова можете да асвидетелствате, че сте чули гласа Ми и познавате словата Ми.

37 А сега ето, Аз давам на теб, Оливър Каудъри, и също на Дейвид Уитмър да издирите Дванадесетте, които ще имат желанията, за които съм говорил.

38 И по желанията им и аделата им ще ги познаете.

39 И когато ги намерите, ще им покажете тези неща.

40 И ще паднете, и ще се апоклоните на Отца в Мое име.

41 И трябва да проповядвате на света, казвайки: Вие трябва да се покаете и да бъдете кръстени в името на Исус Христос.

42 Защото всички човеци трябва да се покаят и да бъдат кръстени, и не само мъжете, но и жените, и децата, които са достигнали годините на аотговорност.

43 И сега, след като сте получили това, трябва да спазвате Моите азаповеди във всичко.

44 И чрез ръцете ви Аз ще извърша ачудно дело сред чедата човешки за бубеждаването на мнозина в техните грехове, та да може да дойдат те до покаяние и да може да дойдат в царството на Моя Отец.

45 Затова благословиите, които ви давам, са анад всичко друго.

46 И след като сте получили това, ако не аспазвате заповедите Ми, вие не можете да бъдете спасени в царството на Моя Отец.

47 Ето, Аз, Исус Христос, вашият Господ и вашият Бог, и вашият Изкупител, съм изрекъл това чрез силата на Моя Дух. Амин.