Սուրբ գրություններ
Վարդապետություն և Ուխտեր 18
նախորդ հաջորդ

Բաժին 18

Հայտնություն՝ տրված Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեին, Օլիվեր Քաուդերիին և Դեյվիդ Ուիթմերին, Ֆայեթում, Նյու Յորք, 1829թ. հունիսին (History of the Church, 1.60–64): Ահարոնյան Քահանայությունը շնորհելիս խոստացվել էր Մելքիսեդեկյան Քահանայության պարգևումը (տե՛ս 13-րդ բաժնի նախադրությունը): Ի պատասխան նրանց աղաչանքին, այս հարցի իմացության վերաբերյալ, Տերը տվեց այս հայտնությունը:

1–5՝ Սուրբ գրքերը ցույց են տալիս՝ ինչպես կառուցել Եկեղեցին. 6–8՝ Աշխարհը հասունանում է անօրինության մեջ. 9–16՝ Հոգիների արժեքը մեծ է. 17–25՝ Փրկություն ձեռք բերելու համար մարդիկ պետք է իրենց վրա վերցնեն Քրիստոսի անունը. 26–36՝ Հայտնվում է Տասներկուսի կոչումն ու առաքելությունը. 37–39՝ Օլիվեր Քաուդերին ու Դեյվիդ Ուիթմերը պետք է փնտրեն և գտնեն Տասներկուսին. 40–47՝ Փրկություն ձեռք բերելու համար, մարդիկ պետք է ապաշխարեն, մկրտվեն և պահեն պատվիրանները:

1 Արդ, ահա, այն բանի պատճառով, որ դո՛ւ, իմ ծառա՛ Օլիվեր Քաուդերի, փափագեցիր ինձանից իմանալ, ես տալիս եմ քեզ այս խոսքերը.

2 Ահա, բազմաթիվ առիթներով, իմ Հոգով ես քեզ ցույց եմ տվել, որ բաները, որոնք դու գրել ես, աճշմարիտ են. ուստի, դու գիտես, որ դրանք ճշմարիտ են:

3 Եվ եթե դու գիտես, որ դրանք ճշմարիտ են, ահա, ես պատվիրան եմ տալիս քեզ, որ դու վստահես այն բաներին, որոնք ագրված են.

4 Քանզի դրանցում բոլոր բաները գրված են՝ իմ եկեղեցու, իմ աավետարանի և իմ բվեմի հիմնադրման վերաբերյալ:

5 Ուստի, եթե դու իմ ավետարանի ու իմ վեմի հիմքի վրա կառուցես իմ եկեղեցին, դժոխքի դռները չպիտի հաղթեն քեզ:

6 Ահա, աաշխարհը հասունանում է անօրինության մեջ. և անպայման պետք է, որ մարդկանց զավակները դրդվեն ապաշխարության՝ և՛ բհեթանոսները, և՛ նաև Իսրայելի տունը:

7 Ուստի, քանի որ դու ամկրտվել ես իմ ծառա Ջոզեֆ Սմիթ կրտսերի ձեռքով, համաձայն նրա, ինչ ես պատվիրել եմ նրան, նա իրագործել է այն, ինչը ես պատվիրեցի նրան:

8 Եվ արդ, մի զարմացիր, որ ես նրան կանչել եմ իմ իսկ նպատակի համար, նպատակ, որը հայտնի է ինձ. ուստի, եթե նա աջանասեր լինի իմ պատվիրանները բպահելիս, նա պիտի գօրհնվի հավերժական կյանքով. և նրա անունը դՋոզեֆ է:

9 Եվ արդ, Օլիվե՛ր Քաուդերի, ես ասում եմ քեզ, և նաև Դեյվիդ Ուիթմերին, պատվիրանի ձևով. քանզի, ահա, ես պատվիրում եմ բոլոր մարդկանց, ամենուր, ապաշխարել, և ես ասում եմ ձեզ, ճիշտ ինչպես Պողոսին՝ իմ աառաքյալին, քանզի դուք կանչված եք, ճիշտ այն նույն կոչումով, որով նա էր կանչված:

10 Հիշե՛ք, ահոգիների բարժեքը մեծ է Աստծո աչքում.

11 Քանզի, ահա, Տերը՝ քո աՔավիչը, մարմնի մեջ բմահ տարավ. ուստի նա գտարավ բոլոր մարդկանց դցավը, որ բոլոր մարդիկ կարողանան ապաշխարել ու գալ իր մոտ:

12 Եվ նա կրկին ահարություն է առել մեռելներից, որ կարողանա բոլոր մարդկանց բերել իր մոտ՝ բապաշխարության պայմաններով:

13 Եվ որքա՜ն մեծ է նրա աուրախությունն այն հոգու համար, որն ապաշխարում է:

14 Ուստի, դուք կանչված եք՝ ապաշխարություն աաղաղակելու այս ժողովրդին:

15 Եվ, եթե լինի այնպես, որ դուք տքնեք ձեր բոլոր օրերում, ապաշխարություն աղաղակելով այս ժողովրդին, և ինձ մոտ բերեք գեթ մեկ ահոգի, որքա՜ն մեծ կլինի ձեր ուրախությունը նրա հետ իմ Հոր արքայությունում:

16 Եվ արդ, եթե ձեր ուրախությունը մեծ կլինի մեկ հոգու հետ, որին դուք բերել եք ինձ մոտ՝ իմ Հոր աարքայություն, որքա՜ն մեծ կլինի ձեր բուրախությունը, եթե դուք շատ հոգիներ գբերեք ինձ մոտ:

17 Ահա, դուք ունեք ձեր առաջ իմ ավետարանը և իմ վեմը և իմ ափրկությունը:

18 աԽնդրեք Հորը՝ իմ բանունով, հավատքով հավատալով, որ պիտի ստանաք, և դուք կունենաք Սուրբ Հոգին, որը ցույց է տալիս բոլոր բաները, որոնք գնպատակահարմար են մարդկանց զավակների համար:

19 Եվ, եթե դուք չունեք ահավատք, բհույս և գգթություն, դուք ոչինչ չեք կարող անել:

20 Մի ահակառակվեք ոչ մի եկեղեցու, բացի միայն դևի բեկեղեցուց:

21 Ձեզ վրա վերցրեք աանունը Քրիստոսի և բխոսեք ճշմարտությունը գլրջմտությամբ:

22 Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ապաշխարում ու ամկրտվում են իմ անունով, որն է՝ Հիսուս Քրիստոս, և բհամբերում են մինչև վերջ, պիտի փրկվեն:

23 Ահա, Հիսուս Քրիստոսն այն աանունն է, որը տրված է Հորից, և ուրիշ անուն չկա տրված, որով մարդ կարողանա փրկվել.

24 Ուստի, բոլոր մարդիկ պետք է իրենց վրա վերցնեն անունը, որը տրված է Հորից, քանզի այդ անունով պիտի նրանք կոչվեն վերջին օրը.

25 Ուստի, եթե նրանք չգիտեն աանունը, որով նրանք կոչվում են, նրանք չեն կարող տեղ ունենալ իմ Հոր բարքայությունում:

26 Եվ արդ, ահա, կան նաև ուրիշները, որոնք կանչված են հայտարարելու իմ ավետարանը՝ թե՛ ահեթանոսին, թե՛ հրեային.

27 Այո՛, նույնիսկ տասներկուսը. և աՏասներկուսը կլինեն իմ աշակերտները, և նրանք իրենց վրա կվերցնեն իմ բանունը. և Տասներկուսը նրանք են, ովքեր, սրտի ողջ նվիրվածությամբ, կփափագեն իրենց վրա վերցնել իմ անունը:

28 Եվ եթե նրանք սրտի ողջ նվիրվածությամբ փափագեն իրենց վրա վերցնել իմ անունը, նրանք կանչված են գնալու աաշխարհը բոլոր՝ քարոզելու իմ բավետարանն գամեն արարածի:

29 Եվ այդ նրանք են, ովքեր կարգվել են իմ կողմից՝ ամկրտելու իմ անունով, համաձայն նրա, ինչ գրված է.

30 Եվ դուք ձեր առջև ունեք այն, ինչ գրված է. ուստի, դուք պետք է դա կատարեք համաձայն այն խոսքերի, որոնք գրված են:

31 Եվ արդ, ես ասում եմ ձեզ՝ աՏասներկուսիդ. Ահա, իմ շնորհը բավական է ձեզ համար. դուք պետք է ուղիղ քայլեք իմ առաջ և չմեղանչեք:

32 Եվ, ահա, դուք նրանք եք, ովքեր ակարգված են իմ կողմից՝ կարգելու քահանաներ և ուսուցիչներ. հայտարարելու իմ ավետարանը՝ բհամաձայն Սուրբ Հոգու զորության, որը ձեր մեջ է, և համաձայն մարդկանց համար Աստծո գկոչումների ու պարգևների.

33 Եվ ես՝ Հիսուս Քրիստոսս՝ ձեր Տերն ու ձեր Աստվածն եմ ասել դա:

34 Այս ախոսքերը ոչ մարդկանցից են, ոչ էլ մարդուց, այլ ինձանից. ուստի, դուք պետք է վկայեք՝ դրանք ինձանից են և ոչ թե մարդուց.

35 Քանզի իմ աձայնն է, որ ասում է դրանք ձեզ. քանզի դրանք իմ Հոգով են տրված ձեզ, և իմ զորությամբ դուք կարող եք դրանք կարդալ մեկդ մյուսին. և եթե չլիներ իմ զորությամբ, դուք չէիք ունենա դրանք.

36 Ուստի, դուք կարող եք ավկայել, որ լսել եք իմ ձայնը և գիտեք իմ խոսքերը:

37 Եվ արդ, ահա, ես տալիս եմ քե՛զ, Օլիվե՛ր Քաուդերի, և նաև Դեյվիդ Ուիթմերին, որ դուք պիտի փնտրեք և գտնեք Տասներկուսին, որոնք կունենան այն ցանկությունները, որոնց մասին ես ասացի.

38 Եվ ըստ նրանց ցանկությունների ու նրանց ագործերի, դուք կճանաչեք նրանց:

39 Եվ երբ դուք գտնեք նրանց, դուք ցույց պիտի տաք նրանց այս բաները:

40 Եվ դուք պետք է վայր ընկնեք ու աերկրպագեք Հորը՝ իմ անունով:

41 Եվ դուք պետք է քարոզեք աշխարհին՝ ասելով. Դուք պետք է ապաշխարեք և մկրտվեք Հիսուս Քրիստոսի անունով.

42 Քանզի բոլոր մարդիկ պետք է ապաշխարեն ու մկրտվեն, և ոչ միայն տղամարդիկ, այլ կանայք և այն երեխաները, որոնք հասել են ապատասխանատվության տարիքի:

43 Եվ այժմ, երբ դուք ստացել եք այս, դուք պետք է պահեք իմ ապատվիրանները բոլոր բաներում.

44 Եվ ձեր ձեռքերով մարդկանց զավակների մեջ ես կգործեմ ազարմանալի մի գործ՝ շատերին բհամոզելու իրենց մեղքերի մեջ, որ նրանք կարողանան գալ ապաշխարության, և որ նրանք կարողանան գալ իմ Հոր արքայություն:

45 Ուստի, օրհնությունները, որոնք ես տալիս եմ ձեզ, բոլոր բաներից աառավել են:

46 Եվ հետո, երբ դուք ստացել եք այս, եթե դուք աչպահեք իմ պատվիրանները, դուք չեք կարող փրկվել իմ Հոր արքայությունում:

47 Ահա, ես՝ Հիսուս Քրիստոսս՝ ձեր Տերն ու ձեր Աստվածը, և ձեր Քավիչը, իմ Հոգու զորությամբ եմ ասել դա: Ամեն: