Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 17
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 17

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina Oliver Cowdery, David Whitmer, at Martin Harris, sa Fayette, New York, Hunyo 1829, bago nila nakita ang mga laminang naukitan na naglalaman ng tala ng Aklat ni Mormon (History of the Church, 1:52–57). Si Joseph at ang kanyang tagasulat, si Oliver Cowdery, ay nakaalam mula sa pagsasalin ng mga lamina ng Aklat ni Mormon na tatlong natatanging saksi ang tutukuyin (tingnan sa Eter 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12). Sina Oliver Cowdery, David Whitmer, at Martin Harris ay nabunsuran ng isang makapukaw na pagnanais na maging tatlong natatanging saksi. Ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon, at ang paghahayag na ito ay ibinigay bilang kasagutan sa pamamagitan ng Urim at Tummim.

  1–4, Sa pamamagitan ng pananampalataya makikita ng Tatlong Saksi ang mga lamina at ang iba pang mga banal na bagay; 5–9, Si Cristo ay nagpapatotoo sa katotohanan ng Aklat ni Mormon.

  1 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na kailangan ninyong magtiwala sa aking salita, na kung inyong gagawin nang may buong layunin ng puso, amakikita ninyo ang mga blamina, at gayon din ang baluti sa dibdib, ang cespada ni Laban, ang dUrim at Tummim, na mga ibinigay sa ekapatid ni Jared sa bundok, nang siya ay makipag-usap sa Panginoon nang fharapan, at ang gmapaghimalang tagaturong ibinigay kay Lehi habang nasa ilang, sa may mga hangganan ng hDagat na Pula.

  2 At iyon ay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya na makikita ninyo ang mga ito, maging sa pananampalatayang yaon na taglay ng mga sinaunang propeta.

  3 At pagkatapos na inyong matamo ang pananampalataya, at nakita ang mga ito ng inyong mga mata, kayo ay amagpapatotoo sa mga ito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos;

  4 At ito ay inyong gagawin upang ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ay hindi mapinsala, upang aking maisakatuparan ang aking mabubuting layunin sa mga anak ng tao sa gawaing ito.

  5 At inyong patototohanan na nakita ninyo ang mga ito, gaya ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ay nakita ang mga ito; sapagkat sa pamamagitan ng aking kapangyarihan niya nakita ang mga ito, at ito ay dahil sa siya ay may pananampalataya.

  6 At naisalin niya ang aaklat, maging yaong bbahagi na aking iniutos sa kanya, at yayamang ang inyong Panginoon at inyong Diyos ay buhay ito ay totoo.

  7 Dahil dito, natanggap ninyo ang gayon ding kapangyarihan, at ang gayon ding pananampalataya, at ang gayon ding kaloob katulad ng sa kanya;

  8 At kung gagawin ninyo ang mga huling kautusan kong ito, na aking ibinigay sa inyo, ang mga apintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa inyo; sapagkat ang aking bbiyaya ay sapat para sa inyo, at kayo ay cdadakilain sa huling araw.

  9 At ako, si Jesucristo, ang inyong aPanginoon at inyong Diyos, ang nangusap nito sa inyo, upang aking maisakatuparan ang aking mabubuting layunin sa mga anak ng tao. Amen.