Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 16
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 16

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Peter Whitmer, Jr., sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:51). (Tingnan sa ulo ng bahagi 14.) Si Peter Whitmer, Jr., nang maglaon ay naging isa sa mga Walong Saksi sa Aklat ni Mormon.

  1–2, Ang bisig ng Panginoon ay nasa buong mundo; 3–6, Ang mangaral ng ebanghelyo at magligtas ng mga kaluluwa ang bagay na pinakamahalaga.

  1 aMakinig, aking tagapaglingkod na Peter, at pakinggan ang mga salita ni Jesucristo, na iyong Panginoon at iyong Manunubos.

  2 Sapagkat masdan, ako ay nangungusap sa iyo nang matalim at may kapangyarihan, sapagkat ang aking bisig ay nasa buong mundo.

  3 At aking sasabihin sa iyo ang yaong walang sinuman ang nakaaalam maliban sa akin at sa iyo lamang—

  4 Sapagkat maraming ulit mo nang ninais sa akin na malaman kung alin ang magiging pinakamahalaga para sa iyo.

  5 Masdan, pinagpala ka dahil sa bagay na ito, at sa pagpapahayag ng aking mga salita na aking ibinigay sa iyo alinsunod sa aking mga kautusan.

  6 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo, na ang bagay na magiging pinakamahalaga para sa iyo ay magpahayag ng pagsisisi sa mga taong ito, upang ikaw ay makapagdala ng mga kaluluwa sa akin, upang ikaw ay makapagpahinga kasama nila sa kaharian ng aking Ama. Amen.