Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 14
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 14

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tēvita Uitemā, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:48–50). Kuo ʻosi kamata ke tokanga lahi ʻaupito ʻa e fāmili Uitemaá ki hono liliu ʻo e Tohi ʻa Molomoná. Naʻe ʻosi hiki foki ʻa e Palōfitá ʻo nofo ʻi he ʻapi ʻo Pita Uitemā, ko e Lahí, pea naʻá ne nofo ai ʻo aʻu ki hono fakaʻosi ʻo e ngāue ki he liliú mo hono maʻu ʻo e maʻu mafai pulusi ki he tohi ʻe pulusí. Naʻe ʻi ai ha toko tolu ʻo e ngaahi foha ʻo e fāmili Uitemaá, naʻa nau maʻu ha fakamoʻoni ki hono moʻoni ʻo e ngāué, pea naʻe fakaʻau ke nau hohaʻa ʻaupito ki honau fatongiá taki taha. Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení mo e fakahā ʻe ua ʻe hoko maí (vahe 15 mo e 16) ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí ko e tali ki ha fehuʻi naʻe fai. Naʻe hoko ʻa Tēvita Uitemā ki mui ko e toko taha ʻo e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Tolu ki he Tohi ʻa Molomoná.

1–6, ʻE maʻu ʻe he kau ngāue ʻi he ngoue vainé ʻa e fakamoʻuí; 7–8, Ko e moʻui taʻengatá ʻa e meʻaʻofa mahuʻinga taha ʻa e ʻOtuá; 9–11, Naʻe fakatupu ʻe Kalaisi ʻa e ngaahi langí mo e māmaní.

1 ʻOku vave ke hoko mai ha angāue maʻongoʻonga mo fakaofo ki he fānau ʻa e tangatá.

2 Vakai, ko au ko e ʻOtuá; tokanga ki heʻeku leá, ʻa ia ʻoku moʻui mo mālohi, pea māsila ange ʻi ha heletā fakatoumata, ki hono vahevaheʻi ʻo e ngaahi hokotanga huí mo e uhó fakatouʻosi; ko ia, tokanga ki heʻeku leá.

3 Vakai, ʻoku hina ʻa e ngoué ki he utu-taʻú; ko ia, ʻilonga ia ʻoku holi ke utú tuku ke ne ʻai ʻene hele tuʻusí ʻaki hono tūkuingatá, pea tuʻusi lolotonga ʻene kei ʻahó, koeʻuhí ke ne tokonaki maʻa hono laumālié ʻa e fakamoʻui taʻengatá ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

4 ʻIo, ʻilonga ia te ne ʻai ʻene hele tuʻusí ʻo tuʻusí, ʻoku ui ia ʻe he ʻOtuá.

5 Ko ia, kapau te ke kole meiate au, te ke maʻu; kapau te ke tukituki, ʻe toʻo kiate koe.

6 Feinga ke ʻomai mo fokotuʻu ʻa hoku Saioné. Tauhi ʻeku ngaahi fekaú ʻi he meʻa kotoa pē.

7 Pea kapau te ke atauhi ʻeku ngaahi fekaú ʻo bkātaki ki he ngataʻangá, te ke maʻu ʻa e cmoʻui taʻengatá, ʻa ia ko e meʻaʻofa ʻoku mahuʻinga taha ʻi he ngaahi meʻaʻofa kotoa pē ʻa e ʻOtuá.

8 Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau te ke kole ki he Tamaí ʻi hoku hingoá, ʻi he tui, ʻo maʻu ʻa e loto-tuí, te ke maʻu ʻa e aLaumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻokú ne fakaleaʻi koe, koeʻuhí ke ke tuʻu ko e bfakamoʻoni ʻo e ngaahi meʻa te ke fakatou cfanongo pea mo mamata ki aí, pea koeʻuhí foki ke ke malanga ʻaki ʻa e fakatomalá ki he toʻu tangatá ni.

9 Vakai, ko au ko aSīsū Kalaisi, ko e bʻAlo ʻo e ʻOtua cmoʻuí, ʻa ia naʻá ne dfakatupu ʻa e ngaahi langí mo e emāmaní, ko ha fmaama ʻoku ʻikai lava ke fufuuʻi ʻi he gfakapoʻulí;

10 Ko ia, kuo pau ke u ʻomi ai ʻa hono akakato ʻo ʻeku ongoongoleleí mei he kau bSenitailé ki he fale ʻo ʻIsilelí.

11 Pea vakai, ko Tēvita koe, pea ʻoku ui koe ke tokoni; ʻa ia ko ha meʻa kapau te ke fai ia, pea faivelenga, ʻe tāpuakiʻi fakalaumālie mo fakatuʻasino fakatouʻosi koe, pea ʻe lahi ʻa ho palé. ʻĒmeni.