Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 138


Seksyon 138

Usa ka panan-awon gihatag ngadto ni Presidente Joseph F. Smith sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah, 3 sa Oktubre 1918. Sa iyang pasiuna nga pakigpulong sa ikakawaloan ug siyam nga Katunga sa Tuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Simbahan, 4 sa Oktubre 1918, si Presidente Smith mipahayag nga siya nakadawat og daghan nga balaan nga pahayag sulod sa miagi nga mga bulan. Usa niini, mahitungod sa pagduaw sa Manluluwas ngadto sa mga espiritu sa patay samtang ang iyang lawas diha sa lubnganan, si Presidente Smith nakadawat sa miaging adlaw. Kini nahisulat dayon sunod sa pagtapos sa komperensya. Sa 31 sa Oktubre 1918, kini gihatag ngadto sa mga magtatambag sa Unang Kapangulohan, sa Konseho sa Napulog Duha, ug sa Patriyarka, ug kini giuyunan sa tanan nga ilang dawaton.

1–10, Presidente Joseph F. Smith nagpalandong sa mga sinulat ni Pedro ug sa pagduaw sa atong Ginoo ngadto sa kalibutan sa espiritu; 11–24, Presidente Smith nakakita sa mga matarung nga patay nga nagpundok sa paraiso ug kang Kristo nga pangalagad taliwala kanila; 25–37, Siya nakakita giunsa ang pagsangyaw sa ebanghelyo pagtukod diha taliwala sa mga espiritu; 38–52, Siya nakakita kang Adan, Eva, ug sa daghan nga balaan nga mga propeta sa kalibutan sa espiritu kinsa naghunahuna sa kahimtang sa ilang espiritu sa wala pa ang ilang pagkabanhaw ingon og usa ka ulipon; 53–60, Ang mga matarung nga patay niini nga adlaw magpadayon sa ilang mga paghago sa kalibutan sa mga espiritu.

1 Sa ikatulo sa Oktubre, sa tuig napulog siyam ka gatus ug napulog walo, ako naglingkod sa akong lawak anagpalandong sa mga kasulatan;

2 Ug nagpalandong diha sa amatubsanon nga sakripisyo sa pag-ula nga gihimo sa Anak sa Dios, alang sa bkatubsanan sa kalibutan;

3 Ug ang dako nga katingalahan nga agugma gihimo nga gipakita sa Amahan ug sa Anak pinaagi sa pag-anhi sa bManunubos nganhi sa kalibutan;

4 Nga pinaagi sa iyang apag-ula, ug pinaagi sa bpagkamasulundon ngadto sa mga baruganan sa ebanghelyo, ang mga katawhan unta maluwas.

5 Samtang ako sa ingon nagbuhat, ang akong hunahuna mibalik ngadto sa mga sinulat ni apostol Pedro, ngadto sa akanhiay nga mga santos nga nagkatibulaag sa langyaw nga dapit sa kinatibuk-ang bahin sa bPonto, Galacia, Capadocia, ug sa uban nga bahin sa Asia, diin ang ebanghelyo gisangyaw na human sa paglansang sa atong Ginoo.

6 Ako miabli sa Biblia ug mibasa sa ikatulo ug ikaupat nga mga kapitulo sa unang epistola ni Pedro, ug samtang ako nagbasa ako nahimuot kaayo, labaw pa kay sa mga nangagi, sa mga mosunod nga mga tudling:

7 Kay si Kristo usab sa makausa nag-antus sa mga sala, ang makiangayon alang sa dili makiangayon, nga siya unta makadala kanato ngadto sa Dios, ingon nga gipatay diha sa unod, apan gibuhi pinaagi sa Espiritu:

8 Nga niini usab siya miadto ug misangyaw ngadto sa mga espiritu didto sa abilanggoan;

9 “Diin usahay mga masinupakon, nga sa kaniadto nga panahon ang taas nga pag-antus sa Dios nagpaabut sa mga adlaw ni Noe, samtang ang arka gibuhat pa, diin pipila lamang, nga mao, walo ka mga kalag lamang ang naluwas pinaagi sa tubig (1 Pedro 3:18–20).

10 “Kay kay kini mao ang hinungdan nga ang ebanghelyo gisangyaw usab ngadto kanila nga mga patay na, nga sila unta mahukman sumala sa mga tawo diha sa unod, apan mabuhi sumala sa Dios diha sa Espiritu.” (1 Pedro 4:6)

11 Samtang ako nagpalandong diha niini nga mga butang nga anahisulat, ang mga bmata sa akong salabutan nabuksan, ug ang Espiritu sa Ginoo cnagpabilin ngari kanako, ug ako nakakita sa mga panon sa mga dpatay, dili bantugan ug bantugan.

12 Ug dihay gipundok sa usa ka dapit usa ka dili maihap nga mga pundok sa mga espiritu sa mga amakiangayon, kinsa bnagmatinud-anon sa ilang pagpamatuod ni Jesus samtang sila nagpuyo sa pagka-mortal.

13 Ug kinsa mihalad og asakripisyo nga may pagkasama sa dako nga sakripisyo sa Anak sa Dios, ug bmiantus og kalisdanan diha sa ngalan sa ilang Manunubos.

14 Tanan kini nakabiya sa mortal nga kinabuhi, hugot diha sa apaglaum sa usa ka mahimayaon nga bpagkabanhaw, pinaagi sa cgrasya sa Dios nga dAmahan ug sa iyang eBugtong Anak, si Jesukristo.

15 Ako nakakita nga sila napuno sa kamaya ug akalipay, ug nagduyog sa kalipay tungod kay ang adlaw sa ilang kaluwasan duol na.

16 Sila gipundok nga naghulat sa pag-anhi sa Anak sa Dios ngadto sa kalibutan sa aespiritu, aron sa pagpahayag sa ilang katubsanan gikan sa bgapos sa kamatayon.

17 Ang ilang nahikatulog nga lawas amahibalik ngadto sa iyang hingpit nga bayanan, bbukog ngadto sa bukog, ug ang mga ugat ug ang mga unod, ang cespiritu ug ang lawas pagahiusahon dili na gayud mabahin pag-usab, nga sila unta makadawat og usa ka kahingpitan sa dkalipay

18 Samtang kining dako kaayo nga pundok naghulat ug nagsultihanay, naglipay diha sa takna sa ilang kaluwasan gikan sa mga gapos sa kamatayon, ang Anak sa Dios, mipakita, nagpahayag sa akalingkawasan sa mga binilanggo kinsa nagmatinud-anon;

19 Ug didto siya amisangyaw ngadto kanila sa walay katapusan nga bebanghelyo, ang doktrina sa pagkabanhaw ug katubsanan sa mga katawhan gikan sa cpagkapukan, ug gikan sa kaugalingon nga mga sala ubos sa gikinahanglan nga dpaghinulsol.

20 Apan ngadto sa mga adautan siya wala moadto, ug taliwala sa walay dios ug sa wala maghinulsol kinsa bnaghugaw sa ilang kaugalingon samtang diha sa unod, ang iyang tingog wala ipagula;

21 Ni ang mga masukulon kinsa misalikway sa mga pagpamatuod ug sa mga pagpasidaan sa karaan nga mga propeta nakakita kaniya, ni mitan-aw sa iyang nawong.

22 Diin kini mao, ang akangitngit naghari, apan taliwala sa mga matarung adunay bkalinaw;

23 Ug ang mga santos naglipay diha sa ilang akatubsanan, ug bmiluhod ug miila sa Anak sa Dios ingon og ilang Manunubos ug Tigluwas gikan sa kamatayon ug sa mga ckadena sa impyerno.

24 Ang ilang mga panagway mihayag, ug ang akahayag gikan sa atubangan sa Ginoo nagpabilin diha kanila, ug sila bnag-awit og mga pagdayeg ngadto sa iyang balaan nga ngalan.

25 Ako natingala, kay ako nakasabut nga ang Manluluwas migahin og tulo ka mga tuig sa iyang pangalagad taliwala sa mga Judeo ug ngadto sa balay ni Israel, naningkamot sa pagtudlo kanila sa walay katapusan nga ebanghelyo ug sa pagtawag kanila ngadto sa paghinulsol;

26 Ug apan, bisan pa sa iyang gamhanan nga mga buhat, ug mga milagro, ug pagpahayag sa kamatuoran, diha sa dakong agahum ug katungod, dihay pipila lamang kinsa mipatalinghug sa iyang tingog, ug naglipay diha sa iyang atubangan, ug midawat sa kaluwasan diha sa iyang mga kamot.

27 Apan ang iyang pangalagad taliwala diha kinsa patay na may kinutuban sulod sa amubo nga panahon taliwala sa paglansang ug sa iyang pagkabanhaw;

28 Ug ako nahibulong sa mga pulong ni Pedro—diin siya miingon nga ang Anak sa Dios nagsangyaw ngadto sa mga espiritu didto sa bilanggoan, kinsa usahay masinupakon, sa panahon nga ang taas nga pag-antus sa Dios nagpaabut sa mga adlaw ni Noe—ug giunsa kini nga nahinabo alang kaniya sa pagsangyaw ngadto sa mga espiritu ug naghimo sa gikinahanglan nga buhat taliwala kanila sa mubo nga panahon.

29 Ug samtang ako nahibulong, ang akong mga mata nabuksan, ug ang akong salabutan anahait, ug ako nakasabut nga ang Ginoo wala moadto sa iyang kaugalingon taliwala sa mga dautan ug mga masinupakon kinsa misalikway sa kamatuoran, sa pagtudlo kanila;

30 Apan tan-awa, taliwala diha sa mga matarung siya mihan-ay sa iyang pundok ug mitudlo ug mga sinugo, sinul-uban uban sa agahum ug pagtugot, ug gitugyan kanila ang paglakaw ngadto ug pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto kanila nga anaa diha sa bkangitngit, bisan ngadto sa ctanan nga mga espiritu sa mga tawo; ug sa ingon ang ebanghelyo nasangyaw ngadto sa mga patay.

31 Ug pinili nga mga sinugo miadto ngadto sa pagpahayag sa adlaw nga aikahimuot sa Ginoo ug gipadayag ang bkalingkawasan sa mga binilanggo kinsa ginapos, bisan ngadto kinsa maghinulsol sa ilang mga sala ug modawat sa ebanghelyo.

32 Sa ingon ang ebanghelyo gisangyaw ngadto niadto kinsa anamatay diha sa ilang mga sala, walay bkahibalo sa kamatuoran, o sa kalapasan, nagsalikway sa mga propeta.

33 Sila gitudloan sa ahugot nga pagtuo sa Dios, sa paghinulsol gikan sa sala, sa bpuli nga bunyag alang sa ckapasayloan sa mga sala, sa dgasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot.

34 Ug ang tanan nga ubang mga baruganan sa ebanghelyo nga gikinahanglan alang kanila nga mahibaloan aron mahimo nga takus ang ilang kaugalingon nga sila unta amahukman sumala sa mga tawo diha sa unod, apan mabuhi sumala sa Dios diha sa espiritu.

35 Ug sa ingon kini gipahibalo taliwala sa mga patay, dili bantugan ug bantugan, ang mga dautan ug ingon man sa mga matinud-anon, nga ang katubsanan nahimo pinaagi sa asakripisyo sa Anak sa Dios diha sa bkrus.

36 Busa kini gipahibalo nga ang atong Manunubos migahin sa iyang panahon sulod sa makadiyut niya nga pagpuyo sa kalibutan sa mga espiritu, nagtudlo ug nag-andam sa mga matinud-anon nga mga espiritu sa mga apropeta kinsa nakapamatuod kaniya diha sa unod;

37 Nga sila unta modala sa mensahe sa katubsanan ngadto sa tanan nga mga patay, ngadto kinsa siya dili makaadto sa iyang kaugalingon, tungod sa ilang apagsukol ug paglapas, nga sila pinaagi sa pag-alagad sa iyang mga sulugoon unta makadungog usab sa iyang mga pulong.

38 Taliwala sa mga dungganan ug gamhanan kinsa gitigum niining dako kaayo nga katiguman sa mga matarung mao si Amahang aAdan, ang Karaan sa mga Adlaw ug amahan sa tanan.

39 Ug ang atong mahimayaon nga Inahan nga si aEva, uban sa iyang daghan nga mga matinud-anon nga anak nga mga babaye kinsa mipuyo gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan ug misimba sa tinuod ug buhi nga Dios.

40 Si aAbel, ang unang bmartir, didto, ug ang iyang igsoon nga lalaki nga si cSeth, usa sa mga gamhanan, kinsa sama og dpanagway sa iyang amahan, si Adan.

41 Si aNoe, kinsa mihatag og pasidaan sa lunop; si bShem, ang dungganan nga chalangdon nga pari; si dAbraham, ang amahan sa matinud-anon; si eIsaac, fJacob, ug Moises, ang halangdon nga gmagbabalaod sa Israel;

42 Ug si aIsaias kinsa mipadayag pinaagi sa panagna nga ang Manunubos gipili aron sa paghiusa sa masulub-on og kasingkasing, sa pagpadayag sa kalingkawasan ngadto sa mga bbinilanggo, ug sa pag-abli sa cbilanggoan ngadto kanila nga mga ginapos usab diha.

43 Labut pa, si aEzequiel, kinsa gipakita diha sa panan-awon sa dako nga walog sa buga nga mga bukog, nga pagasul-uban diha og unod, aron motungha pag-usab sa cpagkabanhaw sa mga patay, buhi nga mga kalag;

44 Si aDaniel, kinsa nakakita ug nakatagna sa pagtukod sa bgingharian sa Dios sa ulahing mga adlaw, dili na gayud malaglag pag-usab ni mahatag ngadto sa uban nga mga katawhan;

45 Si aElias, kinsa uban ni Moises didto sa Bungtod sa bTranspigurasyon;

46 Ug si aMalaquias, ang propeta kinsa mipamatuod sa pag-anhi ni bElijah—kang kinsa usab si Moroni namulong ngadto kang Propeta Joseph Smith, mipahayag nga siya kinahanglan moanhi sa dili pa moabut ang mahinungdanon ug makalilisang nga cadlaw sa Ginoo—usab diha.

47 Si Propeta Elijah mao ang mobutang diha sa akasingkasing sa mga anak sa mga saad nga gihimo sa ilang mga amahan,

48 Nagtagna sa dako nga abuluhaton nga pagahimoon sa mga btemplo sa Ginoo diha sa ckapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon, alang sa katubsanan sa mga patay, ug sa dpagbugkos sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan, tingali unya og ang tibuok kalibutan hampakon sa usa ka tunglo ug sa hingpit malaglag sa iyang pag-anhi.

49 Tanan kini ug daghan pa, bisan ang mga apropeta kinsa mipuyo taliwala sa mga Nephite ug mipamatuod sa pag-anhi sa Anak sa Dios, miipon sa dako kaayo nga katiguman ug naghulat sa ilang kaluwasan.

50 Kay ang patay nagtan-aw diha sa dugay nga pagkawala sa ilang mga aespiritu gikan sa ilang mga lawas ingon sa usa ka bulipon.

51 Kini ang gitudlo sa Ginoo, ug mihatag kanila og agahum sa pagtungha, human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, aron sa pagsulod ngadto sa gingharian sa iyang Amahan, didto pagakoronahan uban sa bpagka-imortal ug ckinabuhi nga dayon.

52 Ug magpadayon sukad niadto sa ilang paghago sa gisaad sa Ginoo, ug makig-ambit sa tanan nga mga apanalangin nga gitagana alang kanila kinsa nahigugma kaniya.

53 Ang Propeta Joseph Smith, ug akong amahan, Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, ug uban nga mga pinili nga mga espiritu kinsa agitagana sa pagtungha diha sa kahingpitan sa mga panahon sa pag-apil sa pagpahiluna sa mga bsukaranan sa dako nga buluhaton sa ulahing adlaw.

54 Lakip sa pagbuhat sa mga templo ug sa pagbuhat diha sa mga ordinansa alang sa katubsanan sa mga apatay, diha usab sa kalibutan sa espiritu.

55 Ako nakakita nga sila usab mao ang mga ahamili ug halangdon kinsa bgipili sa sinugdanan nga mahimo nga mga magmamando sa Simbahan sa Dios.

56 Bisan sa wala pa sila matawo, sila uban sa daghan, midawat sa ilang unang mga leksyon didto sa kalibutan sa mga espiritu ug anaandam sa pag-anhi sa tukma nga bpanahon sa Ginoo aron sa paghago diha sa iyang cubasan alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tawo.

57 Ako nakakita nga ang mga matinud-anon nga mga aanciano niining mao nga kapaigoan, sa panahon nga sila mobiya gikan sa mortal nga kinabuhi, mopadayon sa ilang mga paghago diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa paghinulsol ug katubsanan, pinaagi sa sakripisyo sa Bugtong Anak sa Dios taliwala niadto kinsa anaa sa bkangitngit ug ubos sa pagkaulipon sa sala diha sa dako nga kalibutan sa mga espiritu sa mga patay.

58 Ang mga patay kinsa maghinulsol mahimo nga amatubos, pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga bordinansa sa balay sa Dios.

59 Ug human sila makabayad sa silot sa ilang mga kalapasan, ug amahugasan nga limpyo, makadawat og usa ka ganti sumala sa ilang mga bbuhat, kay sila mao ang manununod sa kaluwasan.

60 Hangtud dinhi ang panan-awon sa katubsanan sa mga patay nga gipadayag ngari kanako, ug ako nagpamatuod, ug ako nasayud nga kining talaan atinuod, pinaagi sa panalangin sa atong Ginoo ang Manluluwas, Jesukristo, bisan pa niana. Amen.