Szentírások
A Tan és a szövetségek 138
előző következő


138. Szakasz

Joseph F. Smith elnöknek adott látomás a Utah állambeli Salt Lake City-ben, 1918. október 3-án. Nyitóbeszédében, az egyház 89. féléves általános konferenciáján, 1918. október 4-én Smith elnök kijelentette, hogy számos isteni közlés érkezett hozzá az előző hónapok során. Ezek egyikét, amely a Szabadítónak a halottak lelkeinél tett látogatását illeti, míg teste a sírboltban volt, előző nap kapta Smith elnök. Ennek leírására közvetlenül a konferencia befejezése után került sor. 1918. október 31-én az Első Elnökségben lévő tanácsosok, a Tizenkettek Tanácsa, valamint a pátriárka elé terjesztették, és ők egyhangúlag elfogadták azt.

1–10, Joseph F. Smith elnök elgondolkozik Péter írásain, valamint Urunknak a lelkek világába tett látogatásán; 11–24, Smith elnök látja az igazlelkű halottakat, amint összegyűlnek a paradicsomban, és Krisztus közöttük végzett elrendelt szolgálatát; 25–37, Látja, hogyan került sor az evangélium prédikálásának megszervezésére a lelkek között; 38–52, látja Ádámot, Évát, és a szent próféták sokaságát a lelkek világában, akik a feltámadásuk előtti lelki mivoltukat rabságnak tekintették; 53–60, Napjaink igazlelkű halottai folytatják munkájukat a lelkek világában.

1 Október harmadik napján, ezerkilencszáztizennyolcadik évben, a szentírásokon aelgondolkozva ültem szobámban;

2 És a nagyszerű aengesztelő áldozaton elmélkedtem, amelyet Isten Fia hozott a világ bmegváltásáért;

3 És a nagyszerű és csodálatos aszereteten, amelyet az Atya és a Fiú tanúsított azzal, hogy a bMegváltó eljött a világba;

4 Hogy aengesztelése révén, valamint az evangélium tantételei iránti bengedelmesség által megszabadulhasson az emberiség.

5 Míg ezen gondolkoztam, elmém felidézte Péter apostol írásait, az aősi szenteknek szólókat, akik szét voltak szóródva bPontusban, Galátziában, Kappadóciában és Ázsia más részein, ahol az evangélium prédikálására sor került az Úr keresztre feszítése után.

6 Kinyitottam a Bibliát, és elolvastam Péter első levelének harmadik és negyedik fejezetét. Olvasás közben nagy hatással voltak rám, jobban, mint azelőtt bármikor, a következő részek:

7 „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a hamisakért, hogy Istenhez vihessen minket, megöletvén a test szerint, de megeleveníttetvén a Lélek által:

8 Ami által el is ment és prédikált a abörtönben lévő lelkeknek;

9 Akik valamikor engedetlenek voltak, midőn egykor Isten hosszútűrése várt Noé napjaiban, míg készült a bárka, amelyben kevés, azaz nyolc lélek őriztetett meg a víz által” (1 Pét. 3:18–20).

10 „Mert ez okból került sor az evangélium prédikálására azoknak is, akik halottak, hogy megítéltethessenek ember szerint a testben, de élhessenek Isten szerint a lélekben” (1 Pét. 4:6).

11 Amint elgondolkoztam ezeken a amegírt dolgokon, bértelmem szemei megnyíltak, cmegpihent rajtam az Úr Lelke, és láttam a dhalottak seregeit, kicsinyeket és nagyokat is.

12 És összegyűlt egy helyen az aigazak lelkeinek megszámlálhatatlan csoportja, akik bhűségesek voltak Jézus bizonyságában, míg a halandóságban éltek;

13 És akik Isten Fia nagyszerű áldozatának hasonlóságára ajánlottak fel aáldozatot, és akik bmegpróbáltatást szenvedtek el a Megváltó nevéért.

14 Mindezek úgy távoztak el a halandó életből, hogy szilárdak voltak az aAtyaisten és az ő bEgyszülött Fia, Jézus Krisztus ckegyelme általi dicső dfeltámadás ereményében.

15 Láttam, hogy aöröm és vigasság töltötte el őket, és együtt örvendeztek, mivel közel volt már kiszabadulásuk napja.

16 Összegyűltek, Isten Fiának eljövetelét várva a alelkek világában, hogy kijelentse megváltásukat a bhalál kötelékeitől.

17 Szunnyadó poruk avisszaállíttatik annak tökéletes formájához, bcsont a csonthoz, és rajtuk az izmok és a hús, cegyesülve a lélek és a test, hogy soha többé ne váljon szét, és elnyerhessék az döröm teljességét.

18 Míg ez a hatalmas sokaság várakozott és beszélgetett, örvendve a halál kötelékeiből való kiszabadításuk órájának, megjelent Isten Fia, aszabadságot hirdetve a foglyoknak, akik hűségesek voltak;

19 És ott aprédikálta nekik az örök bevangéliumot, a feltámadás tanát és az emberiség megváltását a cbukástól, valamint az egyéni bűnöktől, a dbűnbánat feltételeivel.

20 A agonoszokhoz azonban nem ment el, és az istentelenekhez és azokhoz, akik nem tartanak bűnbánatot, akik bmegrontották magukat, míg a testben voltak, nem emelte fel hangját;

21 És a lázadók sem, akik elutasították az ősi próféták bizonyságait és figyelmeztetéseit, ők sem látták jelenlétét, és arcára sem tekintettek.

22 Ahol ezek voltak, asötétség uralkodott, az igazlelkűek között azonban bbékesség volt;

23 És a szentek örvendeztek amegváltásukban, btérdet hajtottak és elismerték Isten Fiát mint Megváltójukat és Kiszabadítójukat a halálból és a cpokol láncaiból.

24 Arcuk ragyogott, megpihent rajtuk a aragyogás Isten jelenlétéből, és dicséreteket bénekeltek szent nevének.

25 Csodálkoztam, mert úgy tudtam, hogy a Szabadító mintegy három évet töltött el elrendelt szolgálattal a zsidók és az Izráel házába tartozók között, próbálva nekik tanítani az örök evangéliumot, és bűnbánatra szólítani őket;

26 És mégis, hatalmas cselekedetei és csodái, és az igazság nagy ahatalommal és felhatalmazással való hirdetése ellenére csak kevesen voltak, akik hallgattak hangjára, és örültek jelenlétének, és fogadták el kezeitől a szabadulást.

27 Azok között végzett elrendelt szolgálata azonban, akik halottak voltak, a keresztre feszítése és a feltámadása közötti arövid időre korlátozódott;

28 És Péter szavain tűnődtem – amelyekkel azt mondta, hogy Isten Fia prédikált a börtönben lévő lelkeknek, akik valamikor engedetlenek voltak, midőn egykor Isten hosszútűrése várt Noé napjaiban – és azon, vajon miként volt lehetséges számára az, hogy ily rövid idő alatt prédikáljon azoknak a lelkeknek és elvégezze közöttük a szükséges munkát.

29 És tűnődésem közepette megnyíltak szemeim, amegelevenedett az értelmem, és megértettem, hogy az Úr nem személyesen ment el a gonoszok és az engedetlenek közé, akik elutasították az igazságot, hogy tanítsa őket;

30 Hanem íme, az igazlelkűek közül megszervezte seregeit, és ahatalommal és felhatalmazással felruházott hírnököket jelölt ki, és megbízta őket, hogy menjenek és vigyék el az evangélium világosságát azoknak, akik bsötétben vannak, méghozzá cmind az emberek lelkeinek; és így hirdették az evangéliumot a halottaknak.

31 És a kiválasztott hírnökök elmentek, hogy akijelentsék az Úr kedves esztendejét, és bszabadságot hirdessenek a foglyoknak, akik meg vannak kötve, méghozzá mindazoknak, akik hajlandóak bűneik megbánására és az evangélium befogadására.

32 Így hirdették az evangéliumot azoknak, akik abűneikben haltak meg, az bigazság ismerete nélkül, vagy vétekben, elutasítván a prófétákat.

33 Tanították nekik az Istenbe vetett ahitet, a bűnbánatot, bhelyettes általi keresztelkedést a bűnök cbocsánatára, a dSzentlélek ajándékát kézrátétel által.

34 És az evangélium minden más tantételét, amelyet tudniuk kellett annak kiérdemléséhez, hogy amegítéltethessenek ember szerint a testben, de élhessenek Isten szerint a lélekben.

35 És így ismertté vált a halottak, a kicsinyek és a nagyok, a hamislelkűek és a hűségesek között is az, hogy sor került a megváltásra, Isten Fiának aáldozata által a bkereszten.

36 Így vált ismertté az, hogy Megváltónk, míg a lelkek világában tartózkodott, a testben róla tanúságot tevő apróféták hűséges lelkeinek oktatásával és előkészítésével töltötte idejét.

37 Hogy elvihessék a megváltás üzenetét mind a halottaknak, akikhez ő maga azok alázadása és vétke miatt nem mehetett el személyesen, hogy szolgáinak papi szolgálata által ők is hallhassák szavait.

38 A nagyok és hatalmasak között, akik összegyűltek az igazlelkűek e hatalmas gyülekezetében, ott volt aÁdám atya, az Öreg Korú, mindenek atyja,

39 És dicsőséges aÉva anya, sok hűséges leányával, akik a korokon át éltek, és az igaz és élő Istennek hódoltak.

40 Ott volt aÁbel, az első bvértanú, és fivére, cSéth, a hatalmasak egyike, aki pontosan az ő atyjának, Ádámnak a dhasonlatossága volt.

41 aNoé, aki figyelmeztetett az özönvízre; bSém, a nagyszerű cfőpap; dÁbrahám, a hűségesek atyja; eIzsák, fJákób, és gMózes, Izráel nagy törvényadója.

42 És aÉsaiás, aki prófécia által kijelentette, hogy a Megváltó felkenetett a megtört szívűek bekötözésére, hogy bszabadságot hirdessen a foglyoknak, és kinyissa a megkötözöttek cbörtönét – ők is ott voltak.

43 Továbbá aEzékiel, aki látomásban látta a nagy völgyet bszáraz csontokkal, amelyek húsba öltöztetnek majd, hogy újra előjöjjenek a halottak cfeltámadásakor, élő lelkekként;

44 aDániel, aki előre látta és megjövendölte Isten bkirályságának megalapítását az utolsó napokban, amely soha többé nem pusztul el és nem is adatik más népnek;

45 aÉliás, aki ott volt Mózessel a bSzíneváltozás hegyén;

46 És aMalakiás, a próféta, aki bizonyságot tett bIllés eljöveteléről – akiről Moróni is beszélt Joseph Smith prófétának, kijelentve, hogy el fog jönni az Úr cnagy és félelmetes napjának beköszöntése előtt – ők is ott voltak.

47 Illés próféta, aki a agyermekek szívébe ülteti az atyáiknak tett ígéreteket.

48 Előrevetítve az Úr atemplomaiban, az idők teljességének badományozási korszakában a halottak megváltásáért és a gyermekeknek szüleikhez történő cpecsételéséért végezendő nagyszerű dmunkát, különben az egész földet átok sújtaná, és teljesen elpusztulna az ő eljövetelekor.

49 Mindezek és még sokkal többen, azon apróféták is, akik a nefiták között éltek és bizonyságot tettek Isten Fiának eljöveteléről, elvegyültek a hatalmas gyülekezetben és várták a kiszabadításukat,

50 Mert a halottak afogságként tekintettek blelküknek testüktől való hosszú távollétére.

51 Ezeket tanította az Úr, és ahatalmat adott nekik arra, hogy előjöjjenek a halálból való feltámadása után, és belépjenek Atyjának királyságába, és ott bhalhatatlansággal és cörök élettel koronáztassanak meg.

52 És ezt követően folytassák munkájukat, amint azt az Úr megígérte nekik, és részesei legyenek mindazon aáldásoknak, amelyeket azok számára tartogatott, akik szeretik őt.

53 Joseph Smith, a próféta, és atyám, Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, és más kiváló lelkek, akik avisszatartattak, hogy az idők teljességében jöjjenek elő, és részt vegyenek a nagyszerű utolsó napi munka balapjainak lefektetésében,

54 Beleértve ebbe a templomok építését, valamint aszertartások elvégzését azokban a halottak megváltására – ők is ott voltak a lelkek világában.

55 Megfigyeltem, hogy ők is ott voltak azon anemesek és nagyok között, akik kezdetben bkiválasztattak arra, hogy uralkodók legyenek Isten egyházában.

56 Még mielőtt megszülettek volna, sokan másokkal együtt részesültek első oktatásukban a lelkek világában, és afelkészültek arra, hogy előjöjjenek az Úr által jónak látott bidőben, és dolgozzanak cszőlőskertjében az emberek lelkének megszabadulásáért.

57 Láttam, hogy ezen adományozási korszak hűséges aelderei, amikor elhagyják a halandó életet, folytatják munkájukat a bűnbánat és az Isten Egyszülött Fiának áldozata általi megváltás evangéliumának prédikálásában azok között, akik bsötétségben és a bűn rabsága alatt vannak a halottak lelkének hatalmas világában.

58 A halottak, akik bűnbánatot tartanak, ameg lesznek váltva, Isten házának bszertartásai iránti engedelmesség által.

59 És miután megfizették vétkeikért a büntetést, és atisztára lettek mosva, jutalmat kapnak bcselekedeteik szerint, mert örökösei a szabadulásnak.

60 Így lett kinyilatkoztatva nekem a halottak megváltásának látomása, és én, a mi Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus áldása által bizonyságot teszek, és tudom, hogy ez a bizonyság aigaz, így van, ámen.