Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 138
kimuʻa hoko


Vahe 138

Ko ha meʻa-hā-mai naʻe fakahā kia Palesiteni Siosefa F. Sāmita ʻi Sōleki Siti, ʻi ʻIutā, ʻi he ʻaho 3 ʻOkatopa 1918. ʻI he malanga fakaava ʻa Palesiteni Sāmita ʻo e Konifelenisi Lahi Fakavaeuataʻu hono 89 ʻa e Siasí, ʻi he ʻaho 4 ʻOkatopa 1918, naʻá ne fakahā ai kuó ne maʻu ha ngaahi fetuʻutaki fakalangi ʻi he ngaahi māhina kuo hilí. Ko e taha, naʻe kau ia ki he hāʻele atu ʻa e Fakamoʻuí ki he ngaahi laumālie ʻo e kau pekiá lolotonga ʻa e kei ʻi he fonualotó ʻa hono sinó, pea naʻe maʻu ia ʻe Palesiteni Sāmita ʻi he ʻaho ki muʻa ʻi he ʻaho naʻe fai ai ʻa e konifelenisí. Naʻe tohi ia ʻi he hili pē ʻa e konifelenisí. Naʻe ʻoatu iaʻi he ʻaho 31 ʻOkatopa 1918 ki he ongo tokoni ʻi he Kau Palesiteni ʻUluakí, ko e Fakataha Alēlea ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá, pea mo e Pēteliaké, pea naʻa nau tali ia ʻi he loto-taha ki ai.

1–10, ʻOku fifili ʻa Palesiteni Siosefa F. Sāmita ki he ngaahi tohi ʻa Pitá, pea mo e hāʻele ʻa hotau ʻEikí ki he maama ʻo e ngaahi laumālié; 11–24, ʻOku mamata ʻa Palesiteni Sāmita ki he fakataha ʻa e kau māʻoniʻoni kuo pekiá ʻi palataisi pea ʻoku ngāue ʻa Kalaisi ʻi honau lotolotongá; 25–37, ʻOkú ne mamata ki he anga hono fokotuʻutuʻu ʻo hono malanga ʻaki ʻo e ongoongoleleí ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi laumālié; 38–52, ʻOkú ne mamata kia ʻĀtama, mo ʻIvi, mo e tokolahi ʻo e kau palōfita māʻoniʻoní ʻi he maama fakalaumālié ʻa ia naʻa nau lau ʻa honau tuʻunga fakalaumālié ki muʻa ʻi heʻenau toetuʻú ko ha nofo pōpula; 53–60, ʻOku kei hoko atu ʻe he kau māʻoniʻoni kuo pekia ʻo e kuonga ko ʻení ʻa ʻenau ngaahi ngāué ʻi he maama ʻo e ngaahi laumālié.

1 ʻI he ʻaho tolu ʻo ʻOkatopa, ʻi hono taha afe hivangeau hongofulu mā valu ʻo e taʻú, naʻá ku nofo ʻi hoku lokí ʻo afakalaulauloto ki he folofolá;

2 Peá u fakakaukau ai ki he feilaulau afakalelei lahi ʻa ia naʻe fai ʻe he ʻAlo ʻo e ʻOtuá, ki hono bhuhuʻi ʻo e māmaní;

3 Pea mo e aʻofa lahi mo fakaofo ʻa ia naʻe fakahā ʻe he Tamaí pea mo e ʻAló ʻi he hāʻele hifo ʻa e bHuhuʻí ki he māmaní;

4 Koeʻuhí ke tuʻunga ʻi heʻene afakaleleí, pea mo e btalangofua ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongoleleí, ʻe lava ʻo fakamoʻui ai ʻa e faʻahinga ʻo e tangatá.

5 ʻI he lolotonga ʻa ʻeku fakalaulauloto peheé, naʻe toe foki ʻa ʻeku fakakaukaú ki he ngaahi tohi ʻa e ʻaposetolo ko Pitá, ki he kāingalotu ʻi he akuonga muʻá ʻa ia naʻa nau movetevete holo ʻi bPonitusi, mo Kalētia, mo Kapatōsia, mo e ngaahi feituʻu kehe ʻo ʻĒsiá, ʻa ē naʻe malanga ʻaki ai ʻa e ongoongoleleí ʻi he hili hono kalusefai ʻo e ʻEikí.

6 Naʻá ku fakaava hake ai ʻa e Tohi Tapú ʻo lau ʻa e vahe tolu mo e fā ʻo e ʻuluaki tohi ʻa Pitá, pea ʻi heʻeku lau iá naʻe ongo mamafa ʻaupito ʻa e ngaahi veesi ko ʻení kiate au, ʻo mahulu ange ia ʻi haʻaku ongoʻi pehē ki muʻa:

7 “He naʻe mamahi foki ʻo tuʻo taha pē ʻa Kalaisi koeʻuhí ko e ngaahi angahalá, ko e angatonú maʻá e taʻe-angatonu, koeʻuhí ke ne ʻomi ʻa kitautolu ki he ʻOtuá, kuo fakapoongi ia ʻi he kakanó, kae fakaake ʻe he Laumālié:

8 “ʻA ia naʻe ʻalu ai ia ʻo ne malanga ki he ngaahi laumālie ʻoku ʻi he afale fakapōpulá;

9 “ʻA kinautolu naʻe talangataʻa ʻi muʻa, ʻi he tatali mo e faʻa kātaki ʻa e ʻOtuá ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Noá, lolotonga ʻa e teuteu ʻo e vaká, ʻa ia naʻe fakamoʻui ai ʻa e tokosiʻi ʻi he vaí, ko e toko valu pē.” (1 Pita 3:18–20.)

10 “He ko e meʻa ko ʻení naʻe malanga ʻaki ai ʻa e ongoongoleleí kiate kinautolu foki kuo maté, koeʻuhí ke fakamaau ʻa kinautolu ʻi he kakanó, ʻo fakatatau ki he tangatá, kae moʻui ʻo fakatatau ki he ʻOtuá ʻi he laumālié.” (1 Pita 4:6.)

11 ʻI he lolotonga ʻa ʻeku fakalaulauloto ki he ngaahi meʻa ko ʻeni kuo atohí, naʻe fakaava ʻa e bmata ʻo ʻeku ʻiló, pea naʻe cnofoʻia ʻiate au ʻa e Laumālie ʻo e ʻEikí, pea naʻá ku mamata ki he fuʻu kakai taʻefaʻalaua ʻo e kau dpekiá, ʻa e iiki mo e lalahi fakatouʻosi.

12 Pea naʻe fakatahataha kātoa ki ha potu pē ʻe taha ʻa e ngaahi laumālie taʻefaʻalaua ʻo e kau aangatonú, ʻa ia naʻa nau bfaivelenga ʻi heʻenau fakamoʻoni kia Sīsuú ʻi he lolotonga ʻenau moʻui ʻi he moʻui fakamatelié;

13 Pea kuo nau fai ha afeilaulau ʻi he tatau ʻo e feilaulau lahi ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, pea naʻa nau bkātakiʻi ʻa e faingataʻá, koeʻuhi ko e huafa ʻo honau Huhuʻí.

14 Kuo nau mavahe kotoa atu ʻa kinautolú ni mei he moʻui fakamatelié, mo ha aʻamanaki lelei fakapapau ki ha btoetuʻu nāunauʻia, tuʻunga ʻi he cʻaloʻofa ʻa e ʻOtua ko e dTamaí pea mo Hono eʻAlo pē Taha naʻe Fakatupu, ko Sīsū Kalaisí.

15 Naʻá ku mamata naʻa nau fonu ʻi he afiefia mo e nēkeneka, pea naʻa nau fiefia fakataha koeʻuhí he naʻe ofi ʻa e ʻaho ʻo honau fakahaofí.

16 Naʻa nau fakatahataha ʻo talitali ki he hāʻele ange ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá ki he maama ʻo e ngaahi alaumālié, ke tala fakahāhā ʻa honau huhuʻi mei he ngaahi bhaʻi ʻo e maté.

17 Pea ke afakafoki ʻa honau sino ʻo e efu ʻoku mohé ki hono tuʻunga haohaoá, ko e bhuí ki he hui, pea mo e uouá mo e kakanó ki ai, pea ke toe fakatahaʻi ʻa e claumālié pea mo e sinó, pea ʻe ʻikai ke toe fakamavahevaheʻi, koeʻuhí ke nau maʻu ʻa e kakato ʻo e dfiefiá.

18 ʻI he lolotonga ʻa e talitali mo e fetalanoaʻaki ʻa e ngaahi laumālie tokolahi ko ʻení, mo fiefia ʻi he houa ʻo honau fakahaofi mei he ngaahi haʻi ʻo e maté, naʻe hā mai ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, ʻo ne tala fakahā ʻa e atauʻatāina ʻa e kau pōpula ʻa ia naʻe faivelengá;

19 Pea naʻá ne amalanga ʻaki ai kiate kinautolu ʻa e bongoongolelei taʻengatá, ko e tokāteline ʻo e toetuʻú mo e huhuʻi ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá mei he chingá, pea mei he ngaahi angahala fakatāutahá ʻo makatuʻunga ʻi he dfakatomalá.

20 Ka naʻe ʻikai te ne hāʻele tonu ia ki he kau afai angahalá, pea naʻe ʻikai foki ke fanongoa ʻa hono leʻó ʻi he lotolotonga ʻo e kau taʻetui ʻOtuá mo e kau taʻe-fakatomalá, ʻa ia naʻa nau bʻuliʻi ʻa kinautolu lolotonga ʻa ʻenau ʻi he kakanó;

21 Pea naʻe ʻikai foki ke mamata kiate ia ʻa e kau angatuʻu ʻa ia naʻa nau fakasītuʻaʻi ʻa e ngaahi fakamoʻoni pea mo e ngaahi fakatokanga ʻa e kau palōfita ʻo onoʻahó, pea naʻe ʻikai te nau mamata ki hono fofongá.

22 Pea naʻe pule ʻa e afakapoʻulí ʻi he feituʻu ko ia naʻe ʻi ai ʻa kinautolu ní, ka naʻe ʻi he lotolotonga ʻo e kau māʻoniʻoni ʻa e bmelinó;

23 Pea naʻe fiefia ʻa e kau māʻoniʻoní ʻi hono ahuhuʻi kinautolú, pea naʻe peluki honau btuí ʻo fakahā ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua ʻa honau Huhuʻi mo e Fakahaofi mei he maté pea mo e ngaahi csēini ʻo helí.

24 Naʻe ulo ʻa honau fofongá, pea naʻe nofo ʻiate kinautolu ʻa e amaama mei he ʻao ʻo e ʻEikí, pea naʻa nau hiva ʻaki ʻa e ngaahi bhiva fakafetaʻi ki hono huafa toputapú.

25 Naʻá ku ofo, he naʻe mahino kiate au naʻe ngāue ʻa e Fakamoʻuí ʻi ha taʻu pē ʻe tolu nai ʻi he lotolotonga ʻo e kau Siú pea mo kinautolu ʻo e fale ʻo ʻIsilelí, ʻi heʻene feinga ke akoʻi kiate kinautolu ʻa e ongoongolelei taʻengatá mo ui ʻa kinautolu ki he fakatomalá;

26 Ka neongo iá, neongo ʻa ʻene ngaahi ngāue maʻongoʻongá, mo e ngaahi maná, mo ʻene talaki fakahā ʻa e moʻoní, ʻi he fuʻu amālohi mo e mafai lahí, naʻe kei tokosiʻi pē ʻa e faʻahinga naʻa nau tokanga ki hono leʻó, pea nau fiefia ʻi hono ʻaó, pea nau maʻu ʻa e fakamoʻuí ʻi hono toʻukupú.

27 Ka ko ʻene ngāue ʻi he lotolotonga ʻo kinautolu kuo pekiá naʻe fakangatangata pē ki he kiʻi vahaʻataimi anounou ʻi he vahaʻa ʻo hono kalusefaí pea mo ʻene toetuʻú;

28 Pea naʻá ku fifili ki he ngaahi lea ʻa Pitá—ʻa ia naʻá ne pehē ai naʻe malanga ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá ki he ngaahi laumālie ʻi he fale fakapōpulá ʻa ia naʻe talangataʻa ʻi muʻa, ʻi he tatali mo e faʻa kātaki ʻa e ʻOtuá ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Noá—pē naʻe lava fēfē ke ne malanga ki he ngaahi laumālie ko iá pea fai mo e ngāue naʻe totonu ke fai ʻi honau lotolotongá, ʻi ha kiʻi taimi nounou pehē.

29 Pea ʻi he lolotonga ʻa ʻeku fifilí, naʻe fakaava ʻa hoku matá, pea naʻe afakaake hake ʻa ʻeku ʻiló, pea naʻe mahino kiate au naʻe ʻikai ke hāʻele tonu ʻa e ʻEikí ki he kau fai angahala mo e kau talangataʻa ʻa ia naʻa nau fakafisinga ʻa e moʻoní, ke akoʻi ʻa kinautolu;

30 Kae vakai, naʻá ne fokotuʻutuʻu haʻane kau ngāue, mei he kau māʻoniʻoní, peá ne fili ha kau talafekau, ʻo fakakofuʻi ʻaki ʻa e amālohi mo e mafai, pea tuʻutuʻuni ke nau ʻalu atu ʻo ʻave ʻa e maama ʻo e ongoongoleleí kiate kinautolu naʻe ʻi he bfakapoʻulí, ʻio ki he ngaahi laumālie ckotoa pē ʻo e tangatá; pea naʻe anga pehē ʻa hono malanga ʻaki ʻo e ongoongoleleí ki he kau pekiá.

31 Pea naʻe ʻalu atu ʻa e kau talafekau naʻe fili ke atalaki fakahā ʻa e ʻaho ʻo e ʻaloʻofa ʻo e ʻEikí pea fakahā ʻa e btauʻatāiná ki he kau pōpula ʻa ia naʻe nofo haʻisiá; ʻio kiate kinautolu kotoa pē te nau fakatomala mei heʻenau ngaahi angahalá pea tali ʻa e ongoongoleleí.

32 Pea naʻe anga pehē ʻa hono malanga ʻaki ʻo e ongoongoleleí kiate kinautolu kuo nau amate ʻi heʻenau ngaahi angahalá, teʻeki te nau bʻilo ki he moʻoní, pe ko ʻenau maumau-fonó, ʻo nau fakafisinga ʻa e kau palōfitá.

33 Naʻe akoʻi kiate kinautolu ní ʻa e atui ki he ʻOtuá, fakatomala mei he angahalá, papitaiso bfakafofonga ki he cfakamolemole ʻo e ngaahi angahalá, pea mo e maʻu ʻo e dmeʻa-foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní ʻi he hilifaki ʻo e nimá,

34 Pea mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni kehe kotoa pē ʻo e ongoongoleleí, ʻa ia naʻe ʻaonga ke nau ʻilo ki ai ke nau lava ai ʻo fakafeʻungaʻi ʻa kinautolu koeʻuhí ke lava ʻo afakamāuʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki he tangatá ʻi he kakanó, kae moʻui ʻo fakatatau ki he ʻOtuá ʻi he laumālié.

35 Pea ko ia naʻe fakahā ai ki he kau pekiá, ʻa e iiki mo e lalahi fakatouʻosi, ki he taʻe-māʻonioní pea mo e kau faivelengá, kuo fakahoko ʻa e huhuʻí tuʻunga ʻi he afeilaulau ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá ʻi he funga bkolosí.

36 Pea naʻe anga pehē ʻa hono fakahā ʻa e anga ʻo hono fakaʻaongaʻi ʻo e taimi ʻo hotau Huhuʻí lolotonga ʻa ʻene ʻafio taimi nounou ʻi he maama ʻo e ngaahi laumālié, ʻo ne fakahinohinoʻi mo teuteuʻi ʻa e ngaahi laumālie ʻo e kau apalōfita angatonu ʻa ia naʻa nau fakamoʻoni kiate ia ʻi he kakanó;

37 Koeʻuhí ke nau ʻave ʻa e pōpoaki ʻo e huhuʻí ki he kau pekia kotoa pē, kiate kinautolu ʻa ia naʻe ʻikai te ne hāʻele tonu ki aí, koeʻuhi ko ʻenau aangatuʻú mo ʻenau maumau-fonó, koeʻuhí ke nau lava ʻo fanongo ki heʻene folofolá ʻi he ngāue ʻa ʻene kau tamaioʻeikí.

38 Naʻe kau ʻi he kau tuʻu-ki-muʻa mo e kakai maʻongoʻonga ko ia naʻa nau fakataha mai ʻi he fuʻu haʻofanga lahi ko ʻeni ʻo e kau māʻoniʻoní ʻa e Tamai ko aʻĀtamá, ko e ʻI Muʻa ʻi Muʻa ʻi he Ngaahi ʻAhó pea mo e tamai ʻa e kakai kotoa pē;

39 Pea mo ʻetau Faʻē nāunauʻia ko aʻIví, mo e tokolahi ʻo hono ngaahi ʻofefine angatonu ʻa ia naʻa nau moʻui ʻi he ngaahi kuongá pea nau hū ki he ʻOtua moʻoni mo moʻuí.

40 Mo aʻĒpeli, ʻa ia ko e ʻuluaki bmaʻatá, naʻá ne ʻi ai, pea mo hono tokoua ko cSetí, ko e taha ʻo e kakai naʻe maʻongoʻongá, ʻa ia naʻá ne ʻi he dtatau moʻoni ʻo ʻene tamai ko ʻĀtamá.

41 Mo aNoa, ʻa ia naʻá ne fai ʻa e fakatokanga ʻo kau ki he lōmakí; mo bSemi, ʻa ia ko e ctaulaʻeiki lahi tuʻu-ki-muʻá; mo dʻĒpalahame, ko e tamai ʻo e kakai angatonú; mo eʻAisake, mo fSēkope, mo Mōsese, ʻa e gtokotaha foaki fono maʻongoʻonga ʻo ʻIsilelí;

42 Mo aʻĪsaia, ʻa ia naʻá ne talaki fakahā ʻi he kikité ʻo pehē, naʻe pani ʻa e Huhuʻi ke ne nonoʻo ʻa e loto-mafesí, ke ne fakahā ʻa e tauʻatāiná ki he kau bpōpulá, pea mo fakaava ʻa e cfale fakapōpulá kiate kinautolu naʻe haʻisiá, naʻa nau ʻi ai foki mo kinautolu.

43 Pea ʻikai ia ko ia pē, ka naʻe ʻi ai foki mo aʻIsikeli, ʻa ia naʻe fakahā kiate ia ʻi he meʻa-hā-mai, ha fuʻu teleʻa lahi ʻo e ngaahi hui bmōmoa, ʻa ia naʻe toe fakakofu ʻaki ʻa e kakanó, ke nau toe tuʻu hake ʻi he ctoetuʻu ʻo e kau pekiá, ko ha ngaahi moʻoniʻi laumālie moʻui;

44 Mo aTāniela, ʻa ia naʻá ne muʻaki mamata mo tala ʻa hono fokotuʻu ʻo e bpuleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he ngaahi ʻaho ki mui ní, ʻa ia ʻe ʻikai ʻaupito ke toe fakaʻauha pe toe tuku ia ki ha kakai kehe;

45 Mo aʻIlaiase, ʻa ia naʻá ne ʻi he Moʻunga ʻo e bLiliú fakataha mo Mōsesé;

46 Pea mo aMalakai, ʻa e palōfita ko ia naʻá ne fakamoʻoniʻi ʻe haʻu ʻa bʻIlaisiaá—ʻa ē naʻe lea foki ki ai mo Molonai ki he Palōfita ko Siosefa Sāmitá, ʻo pehē ʻe haʻu ki muʻa ʻi he heʻeki ai ke hoko ʻa e fuʻu cʻaho lahi mo fakamanavahē ʻo e ʻEikí—naʻa nau ʻi ai foki mo kinautolu.

47 ʻE tō ʻe he palōfita ko ʻIlaisiaá ʻi he aloto ʻo e fānaú ʻa e ngaahi talaʻofa naʻe fai ki heʻenau ngaahi tamaí;

48 ʻO fakamelomelo ki he fuʻu angāue lahi ʻe fai ʻi he ngaahi btemipale ʻo e ʻEikí ʻi he ckuonga ʻo e kakato ʻo e ngaahi kuongá, ki hono huhuʻi ʻo e kau pekiá, pea mo hono dfakamaʻu ʻo e fānaú ki heʻenau mātuʻá, telia naʻa taaʻi ʻa e māmaní kotoa ʻaki ʻa e malaʻia, pea fakaʻauha ʻo ʻosiʻosingamālie ʻi heʻene hāʻele maí.

49 Ko ia ko e faʻahingá ni kotoa, pea mo ha niʻihi tokolahi kehe, ʻio ʻa e kau apalōfita naʻa nau nofo ʻi he lotolotonga ʻo e kau Nīfaí pea nau fakamoʻoni ki he hāʻele mai ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, naʻa nau fio ai ʻi he fuʻu fakatahataha lahi ko ʻení ʻo talitali ki honau fakahaofí.

50 He naʻe lau ʻe he kau pekiá ʻa e mavahe fuoloa ʻa honau alaumālié mei honau sinó, ko ha nofo bpōpula.

51 Naʻe akoʻi ʻa kinautolú ni ʻe he ʻEikí, pea foaki kiate kinautolu ʻa e amālohi ke nau tuʻu hake, ʻi he hili ʻa ʻene toetuʻu mei he pekiá, ke nau hū atu ki he puleʻanga ʻo ʻene Tamaí, pea fakakalauni ai ʻa kinautolu ʻaki ʻa e bmoʻui taʻe-faʻa-maté mo e cmoʻui taʻengatá.

52 Pea toe hoko atu ai pē ʻa ʻenau ngāué ʻo hangē ko e talaʻofa ʻa e ʻEikí, pea ke nau maʻu mo e ngaahi atāpuaki kotoa pē ʻa ia naʻe fakatatali maʻanautolu ʻoku ʻofa kiate Iá.

53 Naʻe ʻi he maama foki ʻo e ngaahi laumālié ʻa e Palōfita ko Siosefa Sāmitá, mo ʻeku tamaioʻeiki ko Hailame Sāmitá, mo Pilikihami ʻIongi, mo Sione Teila, mo Uilifooti Utalafi, pea mo e ngaahi laumālie kehe ʻe niʻihi naʻe afakatatali ke nau toki haʻu ʻi he kakato ʻo e ngaahi kuongá ke nau kau ʻi hono bfokotuʻu ʻo e ngaahi makatuʻunga ʻo e fuʻu ngāue lahi ʻo e ngaahi ʻaho ki mui ní,

54 ʻA ia naʻe kau ai ʻa hono langa ʻo e ngaahi temipalé, pea mo hono fai ʻi ai ʻo e ngaahi ouau ki hono huhuʻi ʻo e kau apekiá ʻa ia naʻa nau ʻi he maama foki ʻo e ngaahi laumālié.

55 Naʻá ku vakai foki naʻa nau kau ʻi he kakai aʻeiki mo tuʻu-ki-muʻa ʻa ia naʻe bfili ʻi he kamataʻangá ke nau hoko ko e kau pule ʻi he Siasi ʻo e ʻOtuá.

56 ʻIo, ki muʻa ʻi hono fanauʻi mai ʻo kinautolú, naʻa nau maʻu fakataha mo e fuʻu tokolahi kehe ʻa ʻenau ngaahi ʻuluaki lēsoní ʻi he maama ʻo e ngaahi laumālié pea naʻe ateuteuʻi kinautolu ke nau haʻu ʻi he btaimi totonu ʻo e ʻEikí ʻo ngāue ʻi heʻene cngoue vainé ki hono fakamoʻui ʻo e ngaahi laumālie ʻo e tangatá.

57 Naʻá ku mamata ai ko e akaumātuʻa angatonu ko ia ʻo e kuonga ko ʻení, ʻi heʻenau mavahe atu meí he moʻui fakamatelié, ʻoku hoko atu ai pē ʻa ʻenau ngāué ʻi hono malanga ʻaki ʻo e ongoongolelei ʻo e fakatomalá mo e huhuʻí, tuʻunga ʻi he feilaulau ʻa e ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupu ʻo e ʻOtuá, ʻi he lotolotonga ʻo kinautolu ʻoku nau ʻi he bfakapoʻulí pea nau kei haʻisia ʻi he angahalá ʻi he fuʻu maama lahi fau ʻo e ngaahi laumālie ʻo e kau pekiá.

58 Ko e kau pekia ko ia ʻoku fakatomalá ʻe ahuhuʻi ʻa kinautolu, ʻo kapau te nau talangofua ki he ngaahi bouau ʻo e fale ʻo e ʻOtuá,

59 Pea ʻo ka hili ʻa ʻenau totongi ʻa e tautea ʻo ʻenau ngaahi maumau-fonó, pea afufulu ʻa kinautolu ʻo nau maʻá, te nau toki maʻu ha totongi ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi bngāué, he ko e kau ʻea-hoko kinautolu ki he fakamoʻuí.

60 Pea naʻe anga pehē ʻa hono fakahā mai kiate au ʻa e meʻa-hā-mai ki hono huhuʻi ʻo e kau pekiá, pea ʻoku ou fakamoʻoniʻi ia, pea ʻoku ou ʻilo ʻoku amoʻoni ʻa e ngaahi lekooti ko ʻeni ʻoku ou faí, tuʻunga ʻi he tāpuaki ʻa hotau ʻEiki mo hotau Fakamoʻui, ko Sīsū Kalaisí, ʻe pehē. ʻĒmeni.