Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 136
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 136

Ko e folofola mo e finangalo ʻo e ʻEikí, ʻa ia naʻe foaki mai ʻia Palesiteni Pilikihami ʻIongí ʻi he Nofoʻanga Fakafaʻahitaʻu Momoko, ʻo e ʻApitanga ʻo ʻIsilelí, ʻi he Fonua ʻo e Kau ʻOmahaá, ʻi he kauvai fakahihifo ʻo e Vaitafe Mīsulí, ofi ki Kauniseli Palafi, ʻi ʻAiouā, (Journal History of the Church [Tohi Fakamatala Hisitōlia ʻo e Siasí], 14 Sānuali 1847).

1–16, Ko hono fakamatalaʻi ʻo e anga ʻo hono fokotuʻutuʻu ʻo e ʻapitanga ʻo ʻIsilelí ki he fononga fakahihifó; 17–27, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau tauhi ha ngaahi tefitoʻi moʻoni kehekehe ʻo e ongoongoleleí; 28–33, ʻOku totonu ke hiva, faiva, lotu, mo ako ʻe he Kāingalotú ʻa e potó; 34–42, ʻOku fakapoongi ʻa e kau palōfitá koeʻuhí ke fakalāngilangiʻi ʻa kinautolu pea fakamalaʻiaʻi ʻa e kau fai angahalá.

1 Ko e Folofola mo e Finangalo ʻo e ʻEikí ʻo kau ki he ʻApitanga ʻo ʻIsilelí ʻi heʻenau ngaahi fononga ki he Hihifó:

2 Tuku ʻa e kakai kotoa pē ʻo e, aSiasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, mo kinautolu ʻe fononga fakataha mo kinautolú, ke nau fokotuʻutuʻu ki ha ngaahi kaungā-fononga, ʻaki ha fuakava mo e fakapapau ke tauhi ʻa e ngaahi fekau mo e ngaahi tuʻutuʻuni kotoa pē ʻa e ʻEiki ko hotau ʻOtuá.

3 Tuku ke fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi kaungā-fonongá mo e kau kapiteni ʻo e ngaahi toko ateau, mo e kau kapiteni ʻo e ngaahi toko nimangofulu, mo e kau kapiteni ʻo e ngaahi toko hongofulu, mo ha palesiteni mo hono ongo tokoni ke ʻulu kiate kinautolu, ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa e kau bʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá;

4 Pea ʻe hoko ʻeni ko ʻetau afuakavá—te tau bʻaʻeva ʻi he ngaahi ctuʻutuʻuni kotoa pē ʻa e ʻEikí.

5 Tuku ke maʻu ʻe he kaungā-fononga taki taha ʻa e fanga manu toho kotoa pē, ngaahi saliote, mo e ʻoho, vala, mo e ngaahi meʻa ʻaonga kehe ki he fonongá, ʻa ia ʻoku nau lava ʻo maʻú.

6 Ko e taimi ʻe maau ai ʻa e fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi kaungā-fonongá, tuku ke nau feinga ʻaki honau tūkuingata ke teuteu maʻanautolu ʻe tatalí.

7 Tuku ki he kaungā-fononga taki taha, fakataha mo honau kau kapitení mo e kau palesitení, ke nau fakakaukauʻi pe ko e toko fiha ʻe lava ʻo ʻalu ʻi he faʻahitaʻu matala ka hoko maí; pea fili leva mei ai ha kau tangata sino mālohi mo poto tokolahi feʻunga, ke nau ʻave ha fanga manu toho, ngaahi tengaʻiʻakau, mo e ngaahi meʻa ngāue ngoue, ke ʻalu atu ko e kau paionia ke teuteu ke tō ʻa e ngaahi tenga ʻo e faʻahitaʻu matalá.

8 Tuku ke fua ʻe he kaungā-fononga taki taha ʻa e tufakanga tatau, ʻo fakatatau ki he ʻinasi ʻo e tupu ʻo ʻenau koloá, ʻi hono ʻave ʻo e amasivá, mo e kau buitoú, mo e ctamai maté, pea mo e ngaahi fāmili ʻo kinautolu kuo ʻalu ke kau ʻi he kau taú, koeʻuhí ke ʻoua naʻa ongo hake ʻa e ngaahi tangi ʻa e kau uitoú mo e tamai maté ki he telinga ʻo e ʻEikí ʻo talatalaakiʻi ʻa e kakaí ni.

9 Tuku ke teuteu ʻe he kaungā-fononga taki taha ʻa e ngaahi fale, mo e ngaahi ngoueʻanga ke tō ai ʻa e keleni, maʻanautolu ʻe nofo ʻi he faʻahitaʻu ko ʻení, pea ko e finangalo ʻeni ʻo e ʻEikí ʻo kau ki hono kakaí.

10 Tuku ke ngāue ʻaki ʻe he tangata kotoa pē ʻa hono iví kotoa mo e koloá ke hiki ʻa e kakaí ni ki he potu ʻe fokotuʻu ai ʻe he ʻEikí ha asiteiki ʻo Saioné.

11 Pea kapau te mou fai ʻeni ʻaki ʻa e loto-maʻa, ʻi he faivelenga kakato, te mou amonūʻia; ʻe tāpuakiʻi ʻa kimoutolu ʻi hoʻomou ngaahi tākanga monumanu īkí, mo hoʻomou tākanga monumanu lalahí, pea ʻi homou ngaahi ngoueʻangá, mo homou ngaahi falé, pea ʻi homou ngaahi fāmilí.

12 Tuku ke hanga ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko ʻĒsela T. Penisoní mo ʻIlasitasi Sinoú ʻo fokotuʻutuʻu ha kaungā-fononga.

13 Pea tuku ke hanga ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko ʻOasoni Palatí mo Uilifooti Utalafí ʻo fokotuʻutuʻu ha kaungā-fononga.

14 Tuku foki ke hanga ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko ʻAmasa Laimaní mo Siaosi A. Sāmitá ʻo fokotuʻutuʻu ha kaungā-fononga.

15 Pea fili ha kau palesiteni, mo e kau kapiteni ki he ngaahi toko teau, mo e ngaahi toko nimangofulu, mo e ngaahi toko hongofulu.

16 Pea tuku ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki kuo filí ke nau ʻalu ʻo akonaki ʻaki ʻeni, ʻa ia ko hoku lotó, ki he kāingalotú, koeʻuhí ke nau mateuteu ke ʻalu ki ha fonua ʻo e melino.

17 ʻAlu ʻi homou halá pea fai ʻo hangē ko ʻeku lea kiate kimoutolú, pea ʻoua ʻe manavahē ki homou ngaahi filí; koeʻuhi he ʻe ʻikai te nau maʻu ha mālohi ke taʻofi ʻa ʻeku ngāué.

18 ʻE ahuhuʻi ʻa Saione ʻi hoku taimi pē ʻoʻokú.

19 Pea kapau ʻe feinga ha tangata ke hakeakiʻi ia ʻe ia pē, ʻo ʻikai kumi ki heʻeku aakonakí, ʻe ʻikai te ne maʻu ha mālohi, pea ʻe fakahā ʻene valé.

20 Mou fekumi; pea atauhi ʻa hoʻomou ngaahi fefuakavaʻaki kotoa pē; pea ʻoua ʻe bmānumanu ki he meʻa ʻa ia ʻoku ʻa ho tokouá.

21 aTaʻofi ʻa kimoutolu mei he kovi ʻi hono takuanoa ʻo e huafa ʻo e ʻEikí, he ko au ko e ʻEiki ko homou ʻOtuá, ʻio ko e bʻOtua ʻo hoʻomou ngaahi tamaí, ko e ʻOtua ʻo ʻĒpalahame mo ʻAisake pea mo Sēkope.

22 Ko aau ia ʻa ia naʻá ku tataki atu ʻa e fānau ʻa ʻIsilelí mei he fonua ko ʻIsipité; pea kuo mafao atu ʻa hoku nimá ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, ke bfakahaofi ʻa hoku kakai ko ʻIsilelí.

23 Tuku ʻa e afefakakikihiʻakí; tuku ʻa e bfelauʻikoviʻaki ʻiate kimoutolú.

24 Tuku ʻa e faʻa akonaá; pea tuku ke hoko ʻa hoʻomou ngaahi leá ke bfelangahakeʻaki ʻa kimoutolu.

25 Kapau ʻokú ke kole ha meʻa mei ho kaungāʻapi, ke ke fakafoki atu ʻa e meʻa naʻá ke akolé; pea kapau ʻoku ʻikai te ke lava ʻo totongi fakafoki pea ke ke ʻalu leva ʻo fakahā ia ki ho kaungāʻapí, telia naʻá ne tukuakiʻi koe.

26 Kapau te ke ʻilo ʻa e meʻa ʻa ho kaungāʻapí ʻa ia naʻe amolé, ke ke fekumi faivelenga kae ʻoua ke ke toe fakafoki ia kiate ia.

27 Ke ke afaivelenga ʻi he lehilehiʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻaʻaú, koeʻuhí ke ke hoko ko e btauhi anga-fakapotopoto; he ko e meʻaʻofa taʻetotongi iaʻa e ʻEiki ko hoʻOtuá, pea ko ʻene tamaioʻeiki tauhi koe.

28 Kapau ʻokú ke fiefia, fakafetaʻi ki he ʻEikí ʻaki ʻa e ahiva, mo e ngaahi fasi, mo e faiva, pea mo e blotu ʻo e fakamālō mo e cfakafetaʻi.

29 Kapau ʻokú ke aloto-mamahi, ui ki he ʻEiki ko ho ʻOtuá ʻaki ʻa e lotu taaumaʻu, koeʻuhí ke bfiefia ʻa homou laumālié.

30 ʻOua ʻe manavahē ki ho ngaahi filí, he ʻoku nau ʻi hoku nimá pea te u fai kiate kinautolu ʻa ia ʻoku ou faʻiteliha ki aí.

31 ʻOku totonu ke asiviʻi ʻa hoku kakaí ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, koeʻuhí ke teuteuʻi ʻa kinautolu ke nau maʻu ʻa e bnāunau ʻa ia kuó u teuteu moʻonautolú, ʻio ʻa e nāunau ʻo Saioné; pea ko ia ia ʻe ʻikai te ne kātakiʻi ʻa e ctauteá ʻoku ʻikai te ne feʻunga mo hoku puleʻangá.

32 Tuku ia ʻoku valé ke ne ako ʻa e apotó ʻi heʻene bfakavaivaiʻi ia mo ui ki he ʻEiki ko hono ʻOtuá, koeʻuhí ke fakaava hono matá ke ne mamata, pea ke fakaava hono telingá ke ne ongoʻi;

33 He kuo fekauʻi atu ʻa hoku aLaumālié ki he māmaní ke fakamaama ʻa e loto-fakatōkilaló mo e loto-fakatomalá, pea ke fakahalaiaʻi ʻa e kau taʻe anga faka-ʻOtuá.

34 Kuo liʻaki ʻa kimoutolu mo hoʻomou fakamoʻoní ʻe homou kāingá, ʻio ʻa e puleʻanga ʻa ia kuo atuli ʻa kimoutolú;

35 Pea ko ʻeni ʻoku ʻunuʻunu maí ni ʻa e ʻaho ʻo ʻenau tuʻutāmakí, ʻio ʻa e ngaahi ʻaho ʻo e loto-mamahi, ʻo hangē ha fefine ʻoku langaá; pea ʻe lahi ʻa ʻenau loto-mamahí tuku kehe ʻo kapau te nau fakatomala fakatoʻotoʻo, ʻio ʻo fuʻu fakavavevave ʻaupito.

36 He naʻa nau fakapoongi ʻa e kau palōfitá, mo kinautolu naʻe fekauʻi atu kiate kinautolú; pea kuo nau lilingi ʻa e toto taʻehalaia, ʻa ia ʻoku tangi mei he kelekelé ʻo talatalaakiʻi ʻa kinautolu.

37 Ko ia, ʻoua ʻe ofo ʻi he ngaahi meʻá ni, he ʻoku teʻeki ai ke mou ahaohaoa; ʻoku teʻeki ai ke mou lava ke kātakiʻi ʻa hoku nāunaú; ka te mou mamata ki ai ʻo kapau te mou faivelenga ʻi he tauhi ʻeku ngaahi lea kotoa pē ʻa ia kuó u bʻoatu kiate kimoutolú, mei he ngaahi ʻaho ʻo ʻĀtamá ʻo aʻu kia ʻĒpalahame, meia ʻĒpalahame kia Mōsese, pea meia Mōsese kia Sīsū mo ʻene kau ʻaposetoló, pea meia Sīsū mo ʻene kau ʻapōsetoló kia Siosefa Sāmita, ʻa ia naʻá ku ui atu ki ai ʻi heʻeku kau cʻāngeló, ko ʻeku kau tamaioʻeiki tauhí, pea mo hoku leʻo pē ʻoʻokú mei he ngaahi langí, ke ʻomai ʻa ʻeku ngāué;

38 ʻA ia ko hono makatuʻungá naʻá ne fokotuʻu, pea naʻá ne faivelenga; peá u toʻo mai ia kiate au.

39 Kuo ofo ʻa e tokolahi koeʻuhi ko ʻene pekiá; ka naʻe ʻaonga ke ne afakamaʻu ʻene bfakamoʻoní ʻaki hono ctotó, koeʻuhí ke fakalāngilangiʻi ia pea fakahalaiaʻi ʻa e kau fai angahalá.

40 He ʻikai koā kuó u fakahaofi ʻa kimoutolu mei homou ngaahi afilí, tuku kehe pē ʻi heʻeku tuku ha fakamoʻoni ki hoku hingoá?

41 Ko ʻeni, ko ia, tokanga mai ʻa kimoutolu ʻa e kakai ʻo hoku asiasí; pea mo kimoutolu ʻa e kaumātuʻá mou fanongo fakataha; kuo mou maʻu ʻa hoku bpuleʻangá.

42 Faivelenga ʻi he tauhi ʻeku ngaahi fekau kotoa pē, telia naʻa hoko mai ʻa e ngaahi tautea kiate kimoutolu, pea vaivai ʻa hoʻomou tuí, pea ikunaʻi ʻa kimoutolu ʻe homou ngaahi filí. Ko ia, ʻe tuku ā ʻi he taimí ni. ʻĒmeni pea ʻĒmeni.