Písma
Náuka a zmluvy 136
predchádzajúce ďalej

Oddiel 136

Slovo a vôľa Pánova dané skrze prezidenta Brighama Younga vo Winter Quarters vo výprave Izraela v krajine Omahov na západnom brehu rieky Missouri v blízkosti Council Bluffs v štáte Iowa.

1–16, Je vysvetlené, ako má byť zorganizovaná výprava Izraela pre putovanie na západ; 17–27, Svätým je prikázané, aby žili podľa početných požiadaviek evanjelia; 28–33, Svätí majú spievať, tancovať, modliť sa a učiť sa múdrosť; 34–42, Proroci sú zabíjaní, aby mohli byť ctení a aby boli zlovoľní odsúdení.

1 Slovo a vôľa Pánova ohľadom výpravy Izraela pri ich putovaní na západ:

2 Nech všetci ľudia aCirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a tí, ktorí putujú s nimi, sú zorganizovaní do skupín so zmluvou a sľubom zachovávať všetky prikázania a ustanovenia Pána, nášho Boha.

3 Nech sú zorganizované skupiny s veliteľmi nad asto, s veliteľmi nad päťdesiatimi a s veliteľmi nad desiatimi, s prezidentom a jeho dvoma radcami na ich čele, pod vedením dvanástich bapoštolov.

4 A toto bude naša azmluva – že budeme bkráčať vo všetkých cnariadeniach Pánových.

5 Nech si každá skupina zaopatrí pre putovanie všetky záprahy, vozy, zásoby, oblečenie a ďalšie nevyhnutnosti, ktoré môžu.

6 Keď budú skupiny zorganizované, nech idú s mocou svojou, aby uskutočnili prípravy pre tých, ktorí zostanú.

7 Nech každá skupina so svojimi veliteľmi a prezidentmi rozhodne, koľko ich môže ísť na budúcu jar; potom vyvoľte dostatočný počet zdatných a schopných ľudí, aby vzali záprahy, semená a hospodárske náradie, aby išli ako pionieri, aby pripravili sejbu jarného obilia.

8 Nech každá skupina nesie rovnaký diel a podľa podielu svojho majetku vezme achudobných, bvdovy, cdeti bez otcov a rodiny tých, ktorí odišli k vojsku, aby volanie vdov a detí bez otcov nestúpalo k ušiam Pánovým proti ľudu tomuto.

9 Nech každá skupina pripraví domy a polia na pestovanie obilia pre tých, ktorí v tomto období zostanú; a toto je vôľa Pána ohľadom jeho ľudu.

10 Nech každý človek použije všetok svoj vplyv a majetok, aby premiestnil tento ľud na miesto, kde Pán umiestni akôl Sionu.

11 A ak budete toto činiť s čistým srdcom vo všetkej vernosti, budete apožehnaní; budete požehnaní ohľadom stád svojich a ohľadom dobytka svojho, a ohľadom polí svojich, a ohľadom domov svojich, a ohľadom rodín svojich.

12 Nech služobníci moji Ezra T. Benson a Erastus Snow zorganizujú skupinu.

13 A nech služobníci moji Orson Pratt a Wilford Woodruff zorganizujú skupinu.

14 Tiež, nech služobníci moji Amasa Lyman a George A. Smith zorganizujú skupinu.

15 A určia prezidentov a veliteľov nad sto a nad päťdesiatimi, a nad desiatimi.

16 A nech služobníci moji, ktorí boli určení, idú a učia toto svätých, moju vôľu, aby mohli byť pripravení ísť do krajiny mieru.

17 Choď cestou svojou a čiň, ako som ti povedal, a neboj sa nepriateľov svojich; lebo oni nebudú mať moc zastaviť dielo moje.

18 Sion bude avykúpený v mojom vlastnom príhodnom čase.

19 A ak sa nejaký človek bude snažiť, aby budoval sám seba, a nevyhľadáva moju aradu, nebude mať žiadnu moc a pochabosť jeho bude prejavená.

20 Hľadajte; a azachovávajte jeden voči druhému všetky sľuby svoje; a nebuďte bžiadostiví toho, čo je brata vášho.

21 aZdržiavajte sa zla brať meno Pánovo nadarmo, lebo ja som Pán, váš Boh, dokonca bBoh otcov vašich, Boh Abrahámov a Izákov, a Jákobov.

22 aJa som ten, kto vyviedol deti Izraela z krajiny egyptskej; a rameno moje je pozdvihnuté v posledných dňoch, aby som bspasil ľud svoj Izrael.

23 Prestaňte sa jeden s druhým ahádať; prestaňte hovoriť jeden o druhom bzle.

24 Prestaňte s aopitosťou; a nech slová vaše vedú k bvzdelávaniu jedného druhým.

25 Ak si požičiaš od blížneho svojho, navrátiš to, čo si si apožičal; a ak nemôžeš splatiť, potom choď priamo a povedz to blížnemu svojmu, aby ťa neodsúdil.

26 Ak nájdeš to, čo blížny tvoj astratil, budeš usilovne hľadať, pokiaľ mu to znova neodovzdáš.

27 Budeš ausilovný v ochrane toho, čo máš, aby si mohol byť múdrym bsprávcom; lebo je to bezplatný dar od Pána, tvojho Boha, a ty si jeho správca.

28 Ak si veselý, chváľ Pána aspevom, hudbou, tancom a bmodlitbou chvály a cvďakyvzdania.

29 Ak si azarmútený, volaj k Pánovi, svojmu Bohu, s úpenlivou prosbou, aby duša tvoja mohla byť bradostná.

30 Neboj sa nepriateľov svojich, lebo sú v rukách mojich a ja s nimi učiním podľa svojho potešenia.

31 Ľud môj musí byť askúšaný vo všetkých veciach, aby mohli byť pripravení prijať bslávu, ktorú pre nich mám, dokonca slávu Sionu; a ten, ktorý už nechce znášať ctrestanie, nie je hodný kráľovstva môjho.

32 Nech ten, kto je neznalý, sa učí amúdrosť tým, že sa bpokorí a volá k Pánovi, svojmu Bohu, aby oči jeho mohli byť otvorené, aby mohol vidieť, a uši jeho otvorené, aby mohol počuť;

33 Lebo aDuch môj je vyslaný do sveta, aby osvietil pokorných a skrúšených a odsúdil bezbožných.

34 Bratia tvoji zavrhli vás a svedectvo vaše, dokonca národ, ktorý vás avyhnal;

35 A teraz prichádza deň ich pohromy, dokonca dni zármutku, ako žena, ktorú zachvátili pôrodné bolesti; a ich zármutok bude veľký, pokiaľ nebudú rýchlo činiť pokánie, áno, veľmi rýchlo.

36 Lebo povraždili prorokov a tých, ktorí k nim boli poslaní; a preliali nevinnú krv, ktorá kričí proti nim zo zeme.

37 Takže, nedivte sa týmto veciam, lebo ešte nie ste ačistí; nemôžete ešte zniesť slávu moju; ale uzriete ju, ak budete verní v zachovávaní všetkých slov mojich, ktoré som vám bdal odo dní Adamových k Abrahámovi, od Abraháma k Mojžišovi, od Mojžiša k Ježišovi a apoštolom jeho a od Ježiša a apoštolov jeho k Josephovi Smithovi, ku ktorému som volal skrze canjelov svojich, slúžiacich služobníkov svojich a svojím vlastným hlasom z nebies, aby vyniesol dielo moje;

38 Ktorého základy položil a bol verný; a ja som ho vzal k sebe.

39 Mnohí sa divili kvôli smrti jeho; ale bolo nutné, aby aspečatil svoje bsvedectvo svojou ckrvou, aby mohol byť ctený a zlovoľní mohli byť odsúdení.

40 Neoslobodil som vás od anepriateľov vašich, iba tým som zanechal svedectvo o mene svojom?

41 Teraz, takže, počúvajte, ó vy ľudia acirkvi mojej; a vy starší, počúvajte spoločne; vy ste obdržali bkráľovstvo moje.

42 Buďte usilovní v zachovávaní všetkých prikázaní mojich, aby na vás neprišli súdy a viera vaša vás neopustila, a nepriatelia vaši nad vami nezvíťazili. Teraz už nič viac. Amen a amen.