Pisma święte
Doktryna i Przymierza 136
poprzednia następna

Rozdział 136

Słowo i wola Pańska objawione za pośrednictwem Prezydenta Brighama Younga w Winter Quarters w obozie Izraela w Omaha Nation na zachodnim brzegu rzeki Missouri w pobliżu Council Bluffs w stanie Iowa.

1–16: Jak należy zorganizować Obóz Izraela dla podróży na zachód; 17–27: Święci otrzymują przykazanie, aby żyli według licznych norm ewangelii; 28–33: Święci winni śpiewać, tańczyć, modlić się i nabierać mądrości; 34–42: Prorocy zostają zabici, aby ich uhonorowano, a niegodziwych potępiono.

1. Słowo i Wola Pańska co do Obozu Izraela w ich wędrówkach na Zachód:

2. Niechaj cały lud aKościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz ci, którzy z nim podróżują, zostaną zorganizowani w kompanie z przymierzem i obietnicą, że zachowają wszystkie przykazania i statuty Pana, naszego Boga.

3. Niechaj kompanie zostaną zorganizowane z dowódcami nad każdą asetką, dowódcami nad pięćdziesięcioma i dowódcami nad dziesięcioma, z prezydentem i jego dwoma doradcami na czele, pod kierownictwem Dwunastu bApostołów.

4. I takie będzie nasze aprzymierze — że bkroczyć będziemy w zgodzie ze wszystkimi cobrzędami Pana.

5. Niechaj każda kompania zaopatrzy się we wszystkie zaprzęgi, wozy, żywność, ubranie i inne przedmioty niezbędne do podróży — w miarę możliwości.

6. Kiedy kompanie zostaną zorganizowane, niech wyruszą z całą mocą, by poczynić przygotowania dla tych, którzy mają pozostać.

7. Niechaj każda kompania wraz ze swoimi dowódcami i prezydentami postanowi, ilu może pójść przyszłą wiosną; potem niech wybierze wystarczającą liczbę krzepkich i obeznanych mężczyzn, aby zabrali zaprzęgi, nasiona i narzędzia rolnicze i poszli jako pionierzy przygotować ziemię pod zasiewy wiosenne.

8. Niechaj każda kompania dźwiga proporcjonalnie równy ciężar, według dywidend z ich własności, w kwestii zabrania aubogich, bwdów, csierot i rodzin tych, którzy poszli do wojska, aby płacz wdów i sierot nie doszedł uszu Pańskich przeciwko temu ludowi.

9. Niechaj każda kompania przygotuje domy i pola pod uprawę zbóż dla tych, którzy mają zostać w tyle w tym sezonie; i taka jest wola Pańska co do Jego ludu.

10. Niechaj każdy człowiek użyje całego swojego wpływu i własności, aby przenieść ten lud na miejsce, gdzie Pan umieści apalik Syjonu.

11. A jeżeli uczynicie to z nieskalanym sercem, z całą wiernością, abłogosławieni będziecie; błogosławieni będziecie w stadach swoich i w trzodzie swojej, i na polach swoich, i w domach waszych, i w rodzinach waszych.

12. Niechaj słudzy moi: Ezra T. Benson i Erastus Snow zorganizują kompanię.

13. I niechaj słudzy moi: Orson Pratt i Wilford Woodruff zorganizują kompanię.

14. Niechaj także słudzy moi: Amasa Lyman i George A. Smith zorganizują kompanię.

15. I wyznaczą prezydentów i dowódców setek i pięćdziesiątek, i dziesiątek.

16. I niechaj słudzy moi, których wyznaczono, pójdą i nauczają tego, mojej woli, świętych, aby byli gotowi iść do ziemi pokoju.

17. Idźcie swoją drogą i czyńcie, jakom wam powiedział, i nie bójcie się wrogów waszych; bowiem nie będą mieć mocy, by powstrzymać dzieło moje.

18. aOdkupiony będzie Syjon we właściwym dla mnie czasie.

19. I jeżeli ktoś będzie dążył, aby wynosić się ponad innych, i nie będzie szukał moich arad, nie będzie mieć żadnej mocy i ukazana będzie jego głupota.

20. Szukajcie; i azachowujcie wszystkie dane sobie wzajemnie przyrzeczenia; i nie bpożądajcie tego, co jest brata waszego.

21. aTrzymajcie się z dala od złego, od wzywania imienia Pańskiego nadaremno, bowiem Jam jest Pan, wasz bBóg, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.

22. aJam jest Ten, który wywiódł dzieci Izraela z ziemi egipskiej; i ramię moje wyciągnięte jest w ostatnich dniach, aby buratować mój lud, Izrael.

23. Poniechajcie asporów między sobą, zaprzestańcie bźle mówić o sobie nawzajem.

24. Poniechajcie apijaństwa; i niechaj słowa wasze dążą do bpodbudowania się nawzajem.

25. Jeżeli pożyczasz od bliźniego twego, zwrócisz to, coś apożyczył; a jeżeli nie możesz zwrócić, tedy pójdź od razu i powiedz bliźniemu twemu, aby cię nie potępił.

26. Jeżeli znajdziesz to, co azgubił bliźni twój, pilnie szukać go będziesz, dopóki mu tego nie zwrócisz.

27. aPilnie zachowuj, to co masz, abyś był mądrym bszafarzem; bowiem jest to dar Pana, twego Boga, a tyś szafarzem Jego.

28. Jeśli weselisz się, chwal Pana aśpiewem, muzyką, tańcem i bmodlitwą chwały i cdziękczynienia.

29. Jeśli asmucisz się, wzywaj Pana, twego Boga, z błaganiem, aby brozradowała się dusza twoja.

30. Nie bójcie się wrogów waszych, bowiem są w moich rękach i uczynię z nimi, jako mi się spodoba.

31. Lud mój musi być awypróbowany we wszystkim, aby był przygotowany na przyjęcie bchwały, jaką mam dla niego, samej chwały Syjonu; a ten, kto nie zniesie ckarcenia, nie jest godzien królestwa mego.

32. Niechaj nieuczony nabierze amądrości, bkorząc się i wzywając Pana, Swego Boga, aby otwarły się oczy jego i by przejrzał, i aby otwarły się uszy jego i by usłyszał;

33. Bowiem aDuch mój posłany jest na świat, aby oświecił pokornych i skruszonych, i na potępienie bezbożników.

34. Bracia twoi odrzucili ciebie i świadectwo twoje, nawet cały naród, który cię aprzegnał;

35. A teraz nadchodzi dzień ich klęski, długie dni smutku, niczym kobieta, którą biorą bóle; a smutek ich będzie wielki, o ile prędko nie odpokutują, zaiste, bardzo prędko.

36. Bowiem zabili proroków i tych, których do nich posłano; i przelali krew niewinną, która woła z ziemi przeciwko nim.

37. Przeto nie dziw się tym rzeczom, bowiem nie jesteś jeszcze anieskalany; nie możesz jeszcze wytrzymać chwały mojej; ale dojrzysz ją, jeżeli będziesz wiernie zachowywać wszystkie moje słowa, które ci bdałem, od dni Adama do Abrahama, od Abrahama do Mojżesza, od Mojżesza do Jezusa i Jego apostołów, i od Jezusa i Jego apostołów do Józefa Smitha, którego powołałem przez caniołów moich, moje posługujące sługi, i mym własnym głosem z niebios, aby ponieść dzieło moje;

38. Którego podwaliny położył i był wierny; i zabrałem go do siebie.

39. Wielu się dziwiło z powodu jego śmierci; ale trzeba było, aby azapieczętował swoje bświadectwo swą ckrwią, aby go uhonorowano, a niegodziwi zostali potępieni.

40. Czyż nie wybawiłem was od awrogów waszych w ten sposób, że zostawiłem świadka mego imienia?

41. Teraz przeto zważaj, o ludu mego aKościoła; i wy, starsi, słuchajcie wraz: Otrzymaliście bkrólestwo moje.

42. Bądźcie pilni w zachowywaniu wszystkich moich przykazań, aby nie spadły na was sądy i nie zawiodła wasza wiara, i by nie zatryumfowali nad wami wrogowie wasi. I na tym koniec. Amen i Amen.