Nauk in zaveze 133
  Footnotes
  Theme

  133. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 3. novembra 1831. Predhodno temu razodetju, Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja: »V tem času je bilo veliko tega, kar so starešine želeli vedeti v zvezi s pridiganjem evangelija prebivalcem zemlje in glede zbiranja; in zato, da bi hodili v pravi luči in bili poučeni z višave, sem 3. novembra 1831 Gospoda vprašal in prejel naslednje pomembno razodetje.« Ta razdelek je bil sprva dodan v knjigo Nauk in zaveze kot dodatek in mu je bila številka razdelka določena naknadno.

  1–6 Svetim je zapovedano, naj se pripravijo na drugi prihod. 7–16 Vsem ljudem je zapovedano, naj pobegnejo iz Babilona, pridejo v Sion in se pripravijo na Gospodov véliki dan. 17–35 Gospod bo stal na gori Sion, celine bodo postale eno kopno in izgubljeni Izraelovi rodovi se bodo vrnili. 36–40 Evangelij je bil obnovljen preko Josepha Smitha, zato da se ga bo pridigalo po vsem svetu. 41–51 Gospod bo prišel v maščevanju nad hudobnimi. 52–56 To bo leto njegovih odkupljenih. 57–74 Evangelij naj gre dalje, da odreši svete in za uničenje hudobnih.

  1 Prisluhnite, o ljudstvo moje cerkve, govori Gospod, vaš Bog, in poslušajte Gospodovo besedo glede vas —

  2 Gospod, ki bo nenadoma aprišel v svoj tempelj; Gospod, ki se bo spustil na svet s prekletstvom k bsodbi; da, na vse narode, ki pozabljajo Boga, in na vse brezbožne med vami.

  3 Kajti arazkril bo svojo sveto roko v očeh vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli bodrešitev svojega Boga.

  4 Zatorej, pripravite se, pripravite se, o ljudstvo moje; posvetite se; zberite se, o ljudstvo moje cerkve, v deželi Sion vsi, katerim ni bilo zapovedano ostati.

  5 Pojdite iz aBabilona. Bodite bčisti, vi, ki nosite Gospodove posode.

  6 Skličite svoja svečana zborovanja in pogosto agovorite drug z drugim. In vsak naj kliče Gospodovo ime.

  7 Da, resnično vam spet pravim, prišel je čas, ko se Gospodov glas vam glasi: Pojdite iz Babilona; azberite se iz narodov, od bštirih vetrov, od ene strani neba do druge.

  8 aPošljite starešine moje cerkve med narode, ki so daleč stran; na morske botoke; pošljite v tuje dežele; kličite vse narode, najprej cdruge narode in nato dJude.

  9 In glejte in glej, to bo njihov klic in Gospodov glas vsem ljudem: Pojdite v deželo Sion, da se bodo meje mojega ljudstva razširile in da se bodo njegovi akoli okrepili in da bo bSion lahko šel v okoliške predele.

  10 Da, med vsemi ljudmi naj se širi klic: Prebudite se in vstanite in pojdite aŽeninu naproti; glejte in glej, Ženin pride; pojdite ven, da mu boste šli naproti. Pripravite se na Gospodov bvéliki dan.

  11 Bodite torej abudni, kajti ne bveste ne dneva ne ure.

  12 Zato naj tisti, ki so amed drugimi narodi, zbežijo v bSion.

  13 In tisti, ki so od aJuda, naj zbežijo v bJeruzalem, na cgore Gospodove dhiše.

  14 Pojdite izmed narodov, in sicer iz Babilona, iz srede hudobije, ki je duhovni Babilon.

  15 Toda resnično, tako govori Gospod, vaš beg naj ne bo v anaglici, temveč naj bo pred vami vse pripravljeno; ta pa, ki gre, naj se bne ozira nazaj, da ga ne doleti nenadno pogubljenje.

  16 Prisluhnite in poslušajte, o prebivalci zemlje. aPoslušajte, starešine moje cerkve skupaj, in prisluhnite Gospodovemu glasu; kajti kliče vse ljudi in vsem ljudem vsepovsod zapoveduje, naj se bpokesajo.

  17 Kajti glejte, Gospod Bog je aposlal angela, ki kliče s srede neba, rekoč: Pripravite Gospodovo pot in bzravnajte njegove steze, kajti ura njegovega cprihoda je blizu —

  18 ko bo aJagnje stalo na bgori Sion in z njim csto štiriinštirideset tisoč, ki bodo imeli na čelu napisano ime njegovega Očeta.

  19 Zatorej se pripravite na aŽeninov bprihod; pojdite, pojdite ven, da mu boste šli naproti.

  20 Kajti glejte, astal bo na Oljski gori in na mogočnem oceanu, in sicer na veliki globočini, in na morskih otokih in v deželi Sion.

  21 In aspregovoril bo s svojim glasom iz bSiona in govoril bo iz Jeruzalema in njegov glas se bo slišal med vsem njegovim ljudstvom;

  22 in to bo glas kakor aglas številnih vodá in kakor glas silovitega bgroma, ki bo crazklal gore in dolin ne bo najti.

  23 Zapovedal bo veliki globočini in potisnjena bo nazaj v severne dežele in aotoki bodo postali eno kopno;

  24 in ajeruzalemska dežela in sionska dežela se bosta premaknili nazaj na svoje mesto in zemlja bo, kakršna je bila v dneh, preden je bila brazdeljena.

  25 In Gospod, in sicer Odrešenik, bo stal sredi svojega ljudstva in bo avladal vsemu mesu.

  26 In Gospod se bo spomnil tistih, ki so v asevernih deželah; in njihovi preroki bodo slišali njegov glas in se ne bodo več brzdali; in udarili bodo po skalah in v njihovi navzočnosti bo pridrvel led.

  27 In sredi velike globočine bo napravljena aglavna cesta.

  28 Njihovi sovražniki bodo postali njihov plen,

  29 in v anerodovitnih puščavah bodo privreli tolmuni žive vode; in izsušena tla ne bodo več žejna zemlja.

  30 In aEfrájimovim otrokom, mojim služabnikom, bodo prinesli bogate zaklade.

  31 In v njihovi navzočnosti se bodo tresle meje večnih ahribov.

  32 In tam bodo padli na tla in jih bodo Gospodovi služabniki, in sicer Efrájimovi otroci, okronali s slavo, in sicer v Sionu.

  33 In navdajale jih bodo apesmi o večni radosti.

  34 Glejte, to je blagoslov večnega Boga nad Izraelovimi arodovi in obilnejši blagoslov nad glavo bEfrájima in njegovih tovarišev.

  35 In tudi ti iz aJudovega rodu bodo po svoji bolečini posvečeni v bsvetosti pred Gospodom, da bodo prebivali v njegovi navzočnosti dan in noč, na veke vekov.

  36 In sedaj, resnično govori Gospod, da bi se za to lahko vedelo med vami, o prebivalci zemlje, sem poslal svojega aangela, ki je letel po sredi neba in je imel večni bevangelij, ki se je nekaterim prikazal in ga je predal človeku, ki se bo prikazal številnim, ki prebivajo na zemlji.

  37 In ta aevangelij se bo bpridigalo cvsakemu narodu in rodu in jeziku in ljudstvu.

  38 In Božji služabniki bodo šli dalje, govoreč z glasnim glasom: Bojte se Boga in ga slavite, kajti prišla je ura njegove sodbe;

  39 in ačastite njega, ki je naredil nebo in zemljo in morje in vodne izvire —

  40 ko kličete Gospodovo ime dan in noč, rekoč: O, da bi apredrl nebo in prišel dol, da bi se v tvoji navzočnosti tresle gore.

  41 In uslišano bo nad njihovimi glavami; kajti Gospodova navzočnost bo kakor požirajoči ogenj, ki požiga, in kakor ogenj, ki povzroča, da vode avrejo.

  42 O Gospod, prišel boš dol, da boš svoje ime razkril svojim nasprotnikom, in vsi narodi bodo trepetali v tvoji navzočnosti —

  43 ko delaš strašne rečí, rečí, ki jih ne pričakujejo;

  44 da, ko prideš dol in se gore tresejo v tvoji navzočnosti, boš asrečal tistega, ki se radosti in ravna pravično, ki se te spominja na tvojih poteh.

  45 Kajti od začetka sveta ljudje niso ne slišali ne zaznali z ušesom, niti ni nobeno oko videlo, o Bog, razen tebe, kako velike stvari si apripravil zanj, ki bčaka nate.

  46 In rečeno bo: aKdo je to, ki bprihaja dol od Boga v nebesih z obarvanimi oblačili; da, iz področij, ki jih ne poznamo, oblečen v svoja slavnostna oblačila, potujoč v veličini svoje moči?

  47 In rekel bo: Jaz sem ta, ki sem govoril v pravičnosti, mogočen, da odreši.

  48 In Gospod bo v svojih ardečih oblačilih in njegova oblačila kakor tistega, ki tlači v stiskalnici.

  49 In tako velika bo slava njegove navzočnosti, da bo asonce od sramu skrilo svoj obraz in bo luna zadržala svojo svetlobo in bodo zvezde popadale s svojega mesta.

  50 In zaslišal se bo njegov glas: Sam sem atlačil stiskalnico in sem prinesel sodbo nad vse ljudi; in nikogar ni bilo z menoj;

  51 in pohodil sem jih v svojem besu in poteptal sem jih v svoji jezi in z njihovo krvjo sem apoškropil svoja oblačila in sem si umazal vso obleko; kajti to je bil dan maščevanja, ki je bilo v mojem srcu.

  52 In sedaj je prišlo leto mojih odkupljenih; in omenjali bodo ljubečo prijaznost svojega Gospoda in vse, kar jim je podaril glede na njegovo dobroto in glede na njegovo ljubečo prijaznost na veke vekov.

  53 Trpel je vse njihove astiske. In angel iz njegove navzočnosti jih je rešil; in v svoji bljubezni in v svojem usmiljenju jih je codkupil in jih prenašal in jih nosil vse starodavne dni;

  54 da, in aHenoh tudi in tisti, ki so bili z njim; preroki, ki so bili pred njim; in tudi bNoe, in tisti, ki so bili pred njim; in tudi cMojzes in tisti, ki so bili pred njim;

  55 in od Mojzesa do Elija in od Elija do Janeza, ki so bili s Kristusom pri njegovem avstajenju, in svetih apostolov, z Abrahamom, Izakom in Jakobom, bodo v Jagnjetovi navzočnosti.

  56 In agrobovi bsvetih se bodo codprli; in vstali bodo in stali na Jagnjetovi ddesnici, ko bo stal na egori Sion in na svetem mestu, fNovem Jeruzalemu; in peli bodo gJagnjetovo hpesem dan in noč na veke vekov.

  57 In zaradi tega, da bi bili ljudje lahko deležni aslav, ki bodo razodete, je Gospod poslal polnost svojega bevangelija, svojo večno zavezo ter jasno in preprosto razpravljal —

  58 da bi pripravil šibke za tisto, kar prihaja na zemljo, in za Gospodov opravek tistega dne, ko bodo ašibki zmedli modre in bodo bmajhni postali močan narod in bosta cdva v beg pognala na deset tisoče.

  59 In s šibkimi stvarmi zemlje bo Gospod amlatil narode z močjo svojega Duha.

  60 In zaradi tega so bile te zapovedi dane; zapovedano je bilo, naj bodo tisti dan, ko so bile dane, zadržane pred svetom, sedaj pa naj agredo k bvsemu mesu —

  61 in to glede na mišljenje in voljo Gospoda, ki vlada vsemu mesu.

  62 In temu, ki se apokesa in se bposveti pred Gospodom, bo dano cvečno življenje.

  63 In na tistih, ki ne aprisluhnejo Gospodovemu glasu, se bo izpolnilo to, kar je zapisal prerok Mojzes, da bodo bodrezani od ljudstva.

  64 In tudi to, kar je zapisal prerok aMalahija: Kajti glej, prišel bo bdan, ki bo crazžarjen kakor peč, in vsi ponosneži, da, in vsi, ki delajo húdo, bodo strnje: in dan, ki pride, jih bo požgal, govori Gospod nad vojskami, da od njih ne bo ostala ne koreninica ne vejica.

  65 Zatorej jim bo Gospod odgovoril takole:

  66 Tisti dan, ko sem prišel k svojim, me nihče med vami ni asprejel in ste bili izgnani.

  67 Ko sem spet poklical, ni bilo nikogar, ki bi odgovoril, vendar se moja aroka nikakor ni skrajšala, da ne bi mogel odkupiti, niti moja bmoč, da bi rešil.

  68 Glejte, s svojo grajo aizsušujem morje. Reke spreminjam v divjino, njihove ribe zaudarjajo in umirajo od žeje.

  69 Nebo obláčim v črnino in raševnik mu napravim za ogrinjalo.

  70 In ato boste prejeli iz moje roke — legli boste v potrtosti.

  71 Glejte in glej, nikogar ni, ki bi vas rešil; kajti niste bili poslušni mojemu glasu, ko sem vas poklical iz nebes; niste verjeli mojim služabnikom in ko so bili aposlani k vam, jih niste sprejeli.

  72 Zatorej so pričevanje azapečatili in zavezali postavo in izročeni ste bili temí.

  73 Ti bodo šli v najzunanjejšo temo, kjer je ajok in stok in škripanje z zobmi.

  74 Glejte, to je govoril Gospod, vaš Bog. Amen.