Skriftene
Lære og pakter 132


Kapittel 132

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, og nedtegnet den 12. juli 1843, vedrørende den nye og evige pakt, herunder ekteskapspaktens evige karakter og prinsippet om flergifte. Selv om åpenbaringen ble nedtegnet i 1843, er det visse fakta som indikerer at noen av prinsippene i denne åpenbaringen var kjent av profeten så tidlig som i 1831. Se Offisiell erklæring 1.

1–6: Opphøyelse oppnås gjennom den nye og evige pakt. 7–14: Vilkår og betingelser for denne pakt blir beskrevet. 15–20: Celestialt ekteskap og en fortsettelse av familieenheten gjør det mulig for menneskene å bli guder. 21–25: Den snevre og smale vei fører til evige liv. 26–27: Loven som angår bespottelse mot Den hellige ånd, gis. 28–39: Løfter om evig avkom og opphøyelse gis til profeter og til de hellige i alle tidsaldre. 40–47: Joseph Smith får fullmakt til å binde og besegle på jorden og i himmelen. 48–50: Herren besegler sin opphøyelse på ham. 51–57: Emma Smith blir rådet til å være trofast og sannferdig. 58–66: Lovene om flergifte blir beskrevet.

1 Sannelig, så sier Herren til deg min tjener Joseph, at ettersom du har spurt meg for å vite og forstå hvordan jeg, Herren, rettferdiggjorde mine tjenere, Abraham, Isak og Jakob, og også mine tjenere Moses, David og Salomo med hensyn til dette prinsipp og denne lære at de hadde mange hustruer og medhustruer –

2 se, og gi akt, jeg er Herren din Gud og vil svare deg i denne sak.

3 Derfor, bered ditt hjerte til å motta og adlyde de instruksjoner jeg nå skal gi deg, for alle som får denne lov åpenbart for seg, må adlyde den.

4 For se, jeg åpenbarer for dere en ny og evig pakt, og hvis dere ikke er lydige mot denne pakt, da står dere fordømt, for ingen kan forkaste denne pakt og bli tillatt å gå inn til min herlighet.

5 For alle som ønsker en velsignelse fra mine hender, skal holde den lov som ble fastsatt for denne velsignelse og dens betingelser slik de ble bestemt før verdens grunnvoll ble lagt.

6 Og med hensyn til den nye og evige pakt, ble den innstiftet for fylden av min herlighet, og den som mottar en fylde av den, må og skal holde loven, ellers skal han bli fordømt, sier Gud Herren.

7 Og sannelig sier jeg dere, at denne lovs betingelser er som følger: Alle pakter, kontrakter, overenskomster, forpliktelser, eder, høytidelige løfter, handlinger, forbindelser, allianser eller forventninger som ikke er stiftet og inngått og beseglet ved Forjettelsens hellige ånd av ham som er salvet, både for tid og for all evighet, og det på det aller helligste, ved åpenbaring og befaling gjennom min salvede som et redskap og som jeg har satt til å ha denne myndighet på jorden (og jeg har satt min tjener Joseph til å ha denne myndighet i de siste dager, og det er aldri mer enn én på jorden til enhver tid som denne myndighet og disse prestedømmets nøkler er overdratt til), har ingen virkning, kraft eller gyldighet i og etter oppstandelsen fra de døde, for alle kontrakter som ikke er inngått i denne hensikt, opphører når menneskene er døde.

8 Se, mitt hus er et ordens hus, sier Gud Herren, og ikke et forvirringens hus.

9 Vil jeg godta et offer, sier Herren, som ikke er gjort i mitt navn?

10 Eller vil jeg motta fra deres hender det som jeg ikke har befalt?

11 Og vil jeg befale noe for dere, sier Herren, uten at det skjer ved lov, ja, som jeg og min Fader fastsatte for dere før verden ble til?

12 Jeg er Herren din Gud, og jeg gir deg dette bud – at intet menneske skal komme til Faderen uten ved meg eller ved mitt ord som er min lov, sier Herren.

13 Og alt som er i verden, enten det er bestemt av mennesker, av troner eller fyrstedømmer eller makter, eller av hvilket navn det måtte være som ikke er av meg eller ved mitt ord, sier Herren, skal omstyrtes og skal ikke bestå etter at menneskene er døde, ei heller i eller etter oppstandelsen, sier Herren din Gud.

14 For de ting som består, er av meg, og de ting som ikke er av meg, skal rystes og ødelegges.

15 Derfor, hvis en mann ekter en hustru i verden og han ikke vies til henne ved meg eller ved mitt ord og inngår en pakt med henne så lenge han er i verden og hun med ham, er deres pakt og ekteskap ikke gyldig når de er døde og ikke lenger er i verden, derfor er de ikke bundet av noen lov når de ikke lenger er i verden.

16 Derfor, når de ikke lenger er i verden, hverken tar de til ekte eller gis til ekte, men er satt til å være engler i himmelen – engler som er hjelpende tjenere for å betjene dem som er verdig en langt større, ja, en overmåte stor og evig herlighet.

17 For disse engler holdt ikke min lov, derfor kan de ikke forøkes, men forblir ugifte og alene i all evighet uten opphøyelse i sin frelste tilstand og er fra denne tid av ikke guder, men er Guds engler evindelig og alltid.

18 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru og inngår en pakt med henne for tid og all evighet, hvis denne pakt ikke er av meg eller ved mitt ord som er min lov og ikke er beseglet ved Forjettelsens hellige ånd gjennom ham som jeg har salvet og satt til å ha denne kraft, da er den ikke gyldig eller i kraft når de ikke lenger er i verden, fordi de ikke er forenet av meg eller ved mitt ord, sier Herren, når de ikke lenger er i verden, kan den ikke anerkjennes der, for englene og gudene er plassert der, og de kan ikke passere dem, de kan derfor ikke arve min herlighet, for mitt hus er et ordens hus, sier Gud Herren.

19 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru ved mitt ord som er min lov og ved den nye og evige pakt og den blir beseglet på dem ved Forjettelsens hellige ånd av ham som er salvet og som jeg har gitt denne myndighet og dette prestedømmes nøkler, og det skal bli sagt til dem – dere skal komme frem i den første oppstandelse – og om det skulle være etter den første oppstandelse, i den neste oppstandelse – og skal arve troner, riker, fyrstedømmer og makter, herredømmer, alle høyder og dybder – da skal det bli skrevet i livets bok som tilhører Lammet at han ikke skal begå mord hvorved det utgytes uskyldig blod, og hvis de holder fast ved min pakt og ikke begår mord hvorved det utgytes uskyldig blod, skal de i tid og gjennom all evighet få del i alle ting min tjener har lovet dem, og skal være i full kraft når de ikke lenger er i verden, og de skal passere englene og gudene som er satt der og gå til sin opphøyelse og herlighet i alle ting som er blitt beseglet på deres hoder, en herlighet som skal være en fylde og en fortsettelse av ætten evindelig og alltid.

20 Da skal de være guder, fordi de er uendelige, derfor skal de være fra evighet til evighet, fordi de fortsetter å bestå, da skal de være over alle ting, fordi alle ting er dem underlagt. Da skal de være guder fordi de har all makt og englene er dem underlagt.

21 Sannelig, sannelig sier jeg dere, uten at dere adlyder min lov, kan dere ikke oppnå denne herlighet.

22 For snever er porten og smal er veien som leder til opphøyelse og livenes fortsettelse, og få er de som finner den, fordi dere ikke mottar meg i verden, ei heller kjenner meg.

23 Men hvis dere mottar meg i verden, da skal dere kjenne meg og skal motta deres opphøyelse, for at der jeg er, skal også dere være.

24 Dette er evige liv – å kjenne den eneste vise og sanne Gud og Jesus Kristus som han har sendt. Jeg er han. Motta derfor min lov.

25 Vid er den port og bred er den vei som fører til død, og mange er de som går inn gjennom den, fordi de ikke mottar meg, ei heller adlyder min lov.

26 Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru ifølge mitt ord og de besegles ved Forjettelsens hellige ånd ifølge det jeg har fastsatt, og han eller hun på noen som helst måte synder mot eller overtrer den nye og evige pakt og gjør seg skyldig i alle former for gudsbespottelse – og hvis de ikke begår mord hvorved de utgyter uskyldig blod – skal de likevel komme frem i den første oppstandelse og gå inn til sin opphøyelse, men de skal tilintetgjøres i kjødet og skal overlates til Satans tuktelse inntil forløsningens dag, sier Gud Herren.

27 Bespottelse mot Den hellige ånd – som ikke skal bli tilgitt i denne verden, ei heller i den kommende verden – består i at dere begår mord hvorved dere utgyter uskyldig blod og samtykker i min død etter at dere har mottatt min nye og evige pakt, sier Gud Herren, og den som ikke adlyder denne lov, kan på ingen måte gå inn til min herlighet, men skal bli fordømt, sier Herren.

28 Jeg er Herren din Gud og vil gi deg mitt hellige prestedømmes lov slik den ble fastsatt av meg og min Fader før verden ble til.

29 Abraham mottok alle ting – hva han enn mottok – ved åpenbaring og bud ved mitt ord, sier Herren, og han har gått inn til sin opphøyelse og sitter på sin trone.

30 Abraham mottok løfter om sin ætt og om sine lenders frukt – fra hvis lender du er, du min tjener Joseph – som skulle fortsette så lenge de var i verden, og med hensyn til Abraham og hans ætt, skulle den fortsette i den kommende verden – både i denne verden og den kommende verden skulle den fortsette – like utallig som stjernene, eller om dere skulle telle sandkornene ved havets bredd, ville dere ikke kunne telle dem.

31 Dette løfte er også deres fordi dere er av Abraham, og løftet ble gitt til Abraham, og ved denne lov fortsetter min Faders gjerninger hvorved han forherliger seg selv.

32 Gå derfor og gjør Abrahams gjerninger, underkast dere min lov, og dere skal bli frelst.

33 Men hvis dere ikke underkaster dere min lov, kan dere ikke motta min Faders løfte som han ga til Abraham.

34 Gud befalte Abraham, og Sara ga Abraham Hagar til hustru. Og hvorfor gjorde hun det? Fordi dette var loven, og fra Hagar kom mange folk. Dette var derfor blant annet en oppfyllelse av løftene.

35 Var Abraham derfor under fordømmelse? Sannelig sier jeg dere, nei, for jeg, Herren, befalte det.

36 Abraham ble befalt å ofre sin sønn Isak til tross for at det sto skrevet: Du skal ikke slå ihjel. Abraham nektet likevel ikke, og det ble regnet ham til rettferdighet.

37 Abraham mottok medhustruer og de fødte ham barn, og det ble regnet ham til rettferdighet fordi de ble gitt til ham og han adlød min lov, på samme måte gjorde Isak og Jakob intet annet enn det de ble befalt, og fordi de ikke gjorde noe annet enn det de ble befalt, har de gått inn til sin opphøyelse ifølge løftene og sitter på troner og er ikke engler, men er guder.

38 David mottok også mange hustruer og medhustruer og likedan mine tjenere Salomo og Moses, og også mange andre av mine tjenere fra skapelsens begynnelse inntil denne tid, og de syndet ikke i noe, uten i de ting som de ikke mottok fra meg.

39 Davids hustruer og medhustruer ble gitt ham av meg ved min tjener Natans hånd og andre av profetene som hadde denne myndighets nøkler, og han syndet ikke mot meg i noe av dette unntatt i tilfellet med Uria og hans hustru, og derfor har han falt fra sin opphøyelse og har mottatt sin del, og han skal ikke beholde dem når han ikke lenger er i verden, for jeg har gitt dem til en annen, sier Herren.

40 Jeg er Herren din Gud, og jeg ga deg, min tjener Joseph, et påbud om å gjenopprette alle ting. Be om hva du vil, og det skal bli gitt deg ifølge mitt ord.

41 Og ettersom du har adspurt meg angående hor, sannelig, sannelig sier jeg deg, hvis en mann mottar en hustru i den nye og evige pakt, og hvis hun holder seg til en annen mann, og han ikke er gitt henne ved den hellige salvelse, har hun drevet hor og vil bli ødelagt.

42 Hvis hun ikke er i den nye og evige pakt og hun holder seg til en annen mann, har hun drevet hor.

43 Og hvis hennes mann holder seg til en annen kvinne og han var underlagt et høytidelig løfte, har han brutt sitt løfte og har drevet hor.

44 Og hvis hun ikke har drevet hor, men er uskyldig og ikke har brutt sitt høytidelige løfte og hun vet det – og jeg åpenbarer det for deg, min tjener Joseph – da skal du i kraft av mitt hellige prestedømme ha myndighet til å ta henne og gi henne til ham som ikke har drevet hor, men har vært trofast, for han skal bli satt til å råde over mange.

45 For jeg har gitt deg prestedømmets nøkler og kraft hvorved jeg gjengir alle ting og gjør alle ting kjent for deg når tiden er inne.

46 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, at alt du besegler på jorden, skal være beseglet i himmelen, og alt du binder på jorden i mitt navn og ved mitt ord, sier Herren, skal være evig bundet i himlene, og hvis du forlater noen deres synder på jorden, skal de være evig forlatt i himlene, og hvis du fastholder noen deres synder på jorden, skal de være fastholdt i himmelen.

47 Og videre, sannelig sier jeg, enhver som du velsigner, vil jeg velsigne, og enhver som du forbanner, vil jeg forbanne, sier Herren, for jeg, Herren, er din Gud.

48 Og videre, sannelig sier jeg deg, min tjener Joseph, at hva som helst du gir på jorden, og enhver som du gir noen til på jorden ved mitt ord og ifølge min lov, skal motta velsignelser og min kraft og ikke hjemsøkes med forbannelser, sier Herren, og skal være uten fordømmelse på jorden og i himmelen.

49 For jeg er Herren din Gud og vil være med deg, ja, inntil verdens ende og gjennom all evighet, for sannelig, jeg besegler på deg din opphøyelse og bereder en trone for deg i min Faders rike med Abraham, din far.

50 Se, jeg har sett dine ofre og vil tilgi alle dine synder, jeg har sett dine ofre i lydighet mot det jeg har fortalt deg. Gå derfor, og jeg bereder en vei så du kan unnslippe slik jeg godtok at Abraham ofret da han skulle ofre sin sønn Isak.

51 Sannelig sier jeg deg: Et bud gir jeg til min tjenerinne Emma Smith – din hustru som jeg har gitt deg – at hun stiller seg avventende og ikke tar imot det som jeg befalte deg å tilby henne, for dette gjorde jeg, sier Herren, for å prøve dere alle som jeg gjorde med Abraham, og for at jeg kunne kreve en ofring ved deres hånd ved pakt og ved offer.

52 Og la min tjenerinne Emma Smith godta alle som er blitt gitt til min tjener Joseph og som er dydige og rene for meg, og de som ikke er rene og har sagt de var rene, skal bli ødelagt, sier Gud Herren.

53 For jeg er Herren din Gud, og dere skal adlyde min røst, og jeg setter min tjener Joseph til å råde over meget, for han har vært tro over lite, og fra nå av vil jeg styrke ham.

54 Og jeg befaler min tjenerinne Emma Smith å bli hos min tjener Joseph og holde seg til ham og ingen annen. Men hvis hun ikke er lydig mot denne befaling, skal hun bli ødelagt, sier Herren, for jeg er Herren din Gud og vil ødelegge henne hvis hun ikke adlyder min lov.

55 Men hvis hun ikke vil adlyde denne befaling, da skal min tjener Joseph gjøre alle ting for henne – ja, som han har sagt – og jeg vil velsigne ham og mangfoldiggjøre ham og gi ham ett hundre fold i denne verden av fedre og mødre, brødre og søstre, hus og landområder, hustruer og barn, samt kroner med evige liv i de evige verdener.

56 Og videre, sannelig sier jeg, la min tjenerinne tilgi min tjener Joseph hans overtredelser, og da vil hun bli tilgitt sine overtredelser som hun har begått mot meg, og jeg, Herren din Gud, vil velsigne henne og mangfoldiggjøre henne og gi henne fryd i sitt hjerte.

57 Og videre sier jeg, la ikke min tjener Joseph avhende sin eiendom, så en fiende ikke kommer og ødelegger ham, for Satan forsøker å ødelegge, for jeg er Herren din Gud, og han er min tjener, og se, og gi akt, jeg er med ham som jeg var med Abraham, din far, ja, inntil hans opphøyelse og herlighet.

58 Nå, med hensyn til prestedømmets lov, er det mange ting som hører til den.

59 Sannelig, hvis en mann blir kalt av min Fader likesom Aron – ved min egen røst og ved hans røst som sendte meg – og jeg har begavet ham med nøklene til dette prestedømmes myndighet, hvis han gjør noe i mitt navn og ifølge min lov og ved mitt ord, begår han ingen synd, og jeg vil rettferdiggjøre ham.

60 La derfor ingen anklage min tjener Joseph, for jeg vil rettferdiggjøre ham, for han skal gi det offer som jeg krever fra hans hånd for hans overtredelser, sier Herren deres Gud.

61 Og videre, med hensyn til prestedømmets lov – hvis en mann ekter en jomfru og ønsker å ekte enda en, og den første gir sitt samtykke – og hvis han ekter den annen og de er jomfruer og ikke har gitt et høytidelig løfte til noen annen mann – da er han rettferdiggjort, han kan ikke bedrive hor, for de er gitt til ham, for han kan ikke bedrive hor med det som tilhører ham og ingen annen.

62 Og om det blir gitt ham ti jomfruer ved denne lov, kan han ikke bedrive hor, for de tilhører ham, og de er gitt til ham, derfor er han rettferdiggjort.

63 Men hvis en eller annen av de ti jomfruer etter at hun er gift holder seg til en annen mann, har hun drevet hor og vil bli ødelagt – for de er gitt til ham for å bli mange og oppfylle jorden ifølge mitt bud og for å innfri det løfte som ble gitt av min Fader før verdens grunnvoll ble lagt og for deres opphøyelse i de evige verdener, så de kan føde menneskenes sjeler, for på denne måten videreføres min Faders gjerning så han kan bli forherliget.

64 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis en mann som har denne myndighets nøkler, har en hustru, og han lærer henne mitt prestedømmes lov angående disse ting, da skal hun tro og tjene ham, ellers vil hun bli ødelagt, sier Herren deres Gud, for jeg vil ødelegge henne, for jeg vil forherlige mitt navn på alle dem som mottar og adlyder min lov.

65 Derfor, hvis hun ikke mottar denne lov, skal det være rett i mine øyne for ham å motta alt som jeg, Herren hans Gud, vil gi ham fordi hun ikke trodde og tjente ham ifølge mitt ord, og da blir hun overtrederen, og han blir fritatt fra Saras lov, for Sara tjente Abraham ifølge loven da jeg befalte Abraham å ta Hagar til hustru.

66 Og nå, med hensyn til denne lov, sannelig, sannelig sier jeg deg, jeg vil åpenbare mer for deg senere, la derfor dette være tilstrekkelig på det nåværende tidspunkt. Se, jeg er Alfa og Omega. Amen.

Skriv ut