Szentírások
A Tan és a szövetségek 132
előző következő


132. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az Illinois állambeli Nauvoo-ban, amelyet 1843. július 12-én jegyeztek fel, és az új és örök szövetséggel van kapcsolatban, beleértve ebbe a házassági szövetség örökkévalóságát, valamint a többnejűséget (History of the Church, 5:501–507). Bár a kinyilatkoztatás feljegyzésére 1843-ban került sor, a történelmi feljegyzésekből nyilvánvaló, hogy a próféta már 1831 óta ismerte azokat a tanokat és tantételeket, amelyeket ez a kinyilatkoztatás magában foglal.

1–6, A felmagasztosulást az új és örök szövetségen keresztül nyerjük el; 7–14, E szövetség feltételei és kitételei; 15–20; A celesztiális házasság és a családi egység folytatása lehetővé teszi az emberek számára azt, hogy istenekké váljanak; 21–25, A szoros és keskeny út örök életekhez vezet; 26–27, A Szentlélek káromlásával kapcsolatos törvény; 28–39, Örök gyarapodás és felmagasztosulás ígéretét kapják a próféták és a szentek minden korban; 40–47, Joseph Smith hatalmat kap a megkötésre és a pecsételésre a földön és a mennyben; 48–50, Az Úr megpecsételi rajta a felmagasztosulását; 51–57, Emma Smith azt a tanácsot kapja, hogy legyen hűséges és igaz; 58–66, A többnejűséget irányító törvények.

1 Bizony, így szól az Úr hozzád, Joseph szolgám, hogy amennyiben azt kérted kezemtől, hogy tudd és megértsd, vajon én, az Úr, miként igazoltam Ábrahám, Izsák és Jákób, valamint Mózes, Dávid és Salamon szolgáimat, ami annak tantételét és tanát illeti, hogy sok ahites feleségük és szolgáló feleségük volt –

2 Íme, lásd, én vagyok az Úr, a te Istened, és válaszolni fogok neked e dolgot illetően.

3 aKészítsd fel hát szívedet, hogy befogadja és engedelmeskedjen azon utasításoknak, amelyeket hamarosan megadok nektek; mert mindazoknak, akiknek kinyilatkoztatásra kerül ez a törvény, engedelmeskedniük kell annak.

4 Mert íme, új és örök aszövetséget nyilatkoztatok ki nektek; és ha nem maradtok meg ebben a szövetségben, akkor bkárhozottak vagytok; mert csenki nem utasíthatja el ezt a szövetséget és kaphat engedélyt arra, hogy belépjen a dicsőségembe.

5 Mert mindazoknak, akik aáldást kívánnak kezemtől, meg kell maradniuk abban a btörvényben, amely az adott áldásra kijelöltetett, és annak kitételeiben, amint azok már a világ megalapítása előtt meg lettek alapítva.

6 Ami pedig az aúj és örök szövetséget illeti, annak megalapítására bdicsőségem teljessége miatt került sor; és aki megkapja annak teljességét, annak meg kell maradnia, és maradjon is meg a törvényben, különben elkárhozik, mondja az Úristen.

7 És bizony mondom nektek, hogy ezek e törvény akitételei: Minden olyan szövetség, szerződés, kötelék, kötelezettség, beskü, fogadalom, cselekedet, kapcsolat, társulás vagy igény, amit nem az cígéret Szent Lelke alkotott, kötött és dpecsételt meg – az által, akit felkentek, és neki is a legszentebbnek kell lennie – az időre és mind az örökkévalóságra is, ekinyilatkoztatás és parancsolat által, felkentem közvetítésében, akit a földön kijelöltem arra, hogy rendelkezzen ezzel a hatalommal (és én Joseph szolgám számára jelöltem ki azt, hogy rendelkezzen ezzel a hatalommal az utolsó napokban, és egyszerre soha nincs egynél több valaki a földön, akire rá lenne ruházva ez a hatalom és ennek a papságnak a fkulcsai), eredmény, érték és erő nélkül való a halottak feltámadásakor és azt követően; mert minden olyan szerződés, amely nem evégre köttetett, véget ér akkor, amikor meghal az ember.

8 Íme, az én házam a rend háza, mondja az Úristen, és nem a zűrzavar háza.

9 Vajon elfogadok-e egy olyan afelajánlást, mondja az Úr, amit nem az én nevemben tettek?

10 aVagy átveszem-e kezeitekből azt, amit nem én jelöltem ki?

11 És megnevezek-e számotokra valamit úgy, mondja az Úr, hogy azt nem törvény által teszem, ahogyan azt én és Atyám aelrendeltük számotokra, mielőtt lett volna a világ?

12 Én vagyok az Úr, a ti Istenetek; és én ezt a parancsolatot adom nektek – hogy asenki nem jöhet az Atyához, csakis énáltalam, vagyis szavam által, amely a törvényem, mondja az Úr.

13 És minden, ami a világban van, legyen az emberek, trónok, vagy fejedelemségek, vagy hatalmak, vagy neves dolgok által elrendelt, legyen szó bármiről, ami nem általam vagy szavam által van, mondja az Úr, ledöntetik, és anem marad meg azután, hogy meghal az ember, sem a feltámadáskor sem azt követően, mondja az Úr, a ti Istenetek.

14 Mert amely dolgok megmaradnak, azok általam vannak; és amely dolgok nem általam vannak, azok megrázkódnak és elpusztulnak.

15 Ha tehát egy ember afeleséget vesz magának a világban, és nem általam, se nem szavam által veszi őt feleségül, és addig köt vele szövetséget, amíg ő a világban van, felesége pedig vele, akkor szövetségük és házasságuk nincs érvényben, amikor meghalnak, és amikor kikerülnek a világból; tehát semmilyen törvény nem köti őket, amikor kikerülnek a világból.

16 Ezért amikor kikerülnek a világból, se nem házasodnak, se nem amennek férjhez; hanem bangyalokká neveztetnek ki a mennyben, amely angyalok szolgálattevő szolgák, hogy szolgáljanak azoknak, akik sokkal több, és felülmúlóbb, és örök súlyú dicsőségre érdemesek.

17 Mert ezek az angyalok nem maradtak meg a törvényemben; nem gyarapodhatnak tehát, hanem külön és egyedül maradnak, felmagasztosulás nélkül, megszabadított állapotukban, az egész örökkévalóságra; és ettől fogva nem istenek, hanem Isten angyalai örökkön örökké.

18 Továbbá, bizony mondom nektek, ha egy ember feleséget vesz magának, és szövetséget köt vele az időre és mind az örökkévalóságra, ha az a szövetség nem általam vagy szavam által van, amely törvényem, és nem pecsételi meg az ígéret Szent Lelke, azon keresztül, akit e hatalomra felkentem és kijelöltem, akkor nem érvényes, és hatása sincs, amikor kikerülnek a világból, mivel nem én illesztettem össze őket, mondja az Úr, sem az én szavam; amikor kikerülnek e világból, azt nem fogadhatják el ott, mert angyalokat és isteneket állítottam oda, akik mellett nem mehetnek el; tehát nem örökölhetik dicsőségemet; mert az én házam a rend háza, mondja az Úristen.

19 Továbbá, bizony mondom nektek, ha egy ember feleséget vesz magának szavam által, amely az én törvényem, és az aúj és örök szövetség által, és azt bmegpecsételi számukra az cígéret Szent Lelke az által, akit felkentek, akinek kijelöltem ezt a hatalmat és e papság dkulcsait; és azt mondják nekik – Elő fogtok jönni az első feltámadáskor; és ha ez az első feltámadás után van, a következő feltámadáskor; és etrónokat, királyságokat, fejedelemségeket, és hatalmakat, birodalmakat, minden magasságot és mélységet fogtok örökölni – akkor beíratik az fÉlet Könyvébe, mely a Bárányé, hogy nem követhet el gyilkosságot, amelynek során ártatlan vért ont, és ha megmaradnak szövetségemben, és nem követnek el gyilkosságot, amelynek során ártatlan vért ontanának, akkor minden dologban úgy tesznek velük, amit csak szolgám reájuk helyez az időben, és mind az örökkévalóságon át; és az teljességgel érvényes lesz, amikor kikerülnek a világból; és akkor elhaladnak az odaállított angyalok és az istenek mellett gfelmagasztosulásukig és dicsőségükig minden dologban, amint az meg lett pecsételve a fejükön, amely dicsőség magjaik teljessége és folytatása lesz örökkön örökké.

20 Akkor lesznek istenekké, mert nem lesz végük; tehát örökkévalóságtól örökkévalóságig lesznek, mert folytatódnak; akkor mindenek felett lesznek, mert minden dolog alájuk lesz rendelve. Akkor aistenek lesznek, mert bminden hatalom az övék lesz, és alájuk lesznek vetve az angyalok.

21 Bizony, bizony mondom nektek, ha nem maradtok meg atörvényemben, nem juthattok el erre a dicsőségre.

22 Mert aszoros a kapu, és bkeskeny az út, amely felmagasztosuláshoz és az céletek folytatásához vezet, és kevesen vannak, akik megtalálják azt, mert nem fogadtok be engem a világban, és nem is ismertek engem.

23 Ha azonban befogadtok engem a világban, akkor megismertek engem, és megkapjátok felmagasztosulásotokat; hogy aahol én vagyok, ti is ott lehessetek.

24 Ez jelenti az aörök életeket – hogy ismerjétek az egyetlen bölcs és igaz Istent, és Jézus Krisztust, bakit elküldött. Én vagyok ő. Fogadjátok be tehát a törvényemet.

25 aTágas a kapu, és széles az út, amely a bhalálokhoz vezet; és sokan vannak, akik bemennek azon, mert cnem fogadnak be engem, és törvényemben sem maradnak meg.

26 Bizony, bizony mondom nektek, ha egy férfi feleséget vesz szavam szerint, és megpecsételi őket az aígéret Szent Lelke, az általam kinevezett szerint, és valamelyikük bármilyen bűnt vagy vétket követ el az új és örök szövetség ellen, és mindenféle káromlásokat, de bnem követnek el gyilkosságot, amelynek során ártatlan vért ontanak, akkor mégis előjönnek az első feltámadáskor, és belépnek felmagasztosulásukba; elpusztulnak viszont a testben, és a megváltás napjáig cátadatnak a dSátán gyötrelmeinek, mondja az Úristen.

27 A Szentlélek akáromlása, amely bnem bocsáttatik meg a világban, sem a világon kívül, abból áll, hogy gyilkosságot követtek el, amelynek során ártatlan vért ontotok, és hozzájárultok a halálomhoz, miután megkaptátok új és örök szövetségemet, mondja az Úristen; és aki nem marad meg ebben a törvényben, az semmiképpen nem léphet be a dicsőségembe, hanem celkárhozik, mondja az Úr.

28 Én vagyok az Úr, a te Istened, és megadom neked szent papságom törvényét, amint azt én és Atyám elrendeltem, mielőtt lett volna a világ.

29 aÁbrahám minden dolgot, amit megkapott, kinyilatkoztatás és parancsolat által, szavam által kapott meg, mondja az Úr, és belépett felmagasztosulásába, és ott ül a trónján.

30 Ábrahám aígéreteket kapott magját és ágyékának gyümölcsét illetően – akinek bágyékából való vagy te, név szerint Joseph szolgám – amely mindaddig folytatódik, amíg a világban vannak; és ami Ábrahámot és magját illeti, folytatódnak a világon kívül; a világban és a világon kívül is folytatódnak, oly cmegszámlálhatatlanul, akár a csillagok; vagy mintha meg akarnátok számolni a homokszemeket a tengerparton, nem tudjátok megszámolni azokat.

31 Ez az ígéret a tiétek is, mert aÁbrahámtól valók vagytok, és az ígéret Ábrahámnak szólt; e törvény által jön létre az Atya műveinek folytatása, amelyek során megdicsőíti magát.

32 Menjetek tehát, és tegyétek meg aÁbrahám cselekedeteit; lépjetek be törvényembe, és megszabadultok.

33 Ha azonban nem léptek be törvényembe, nem kaphatjátok meg Atyám ígéretét, amelyet Ábrahámnak tett.

34 aIsten parancsot adott Ábrahámnak, és bSára odaadta cHágárt feleségül Ábrahámnak. És miért tette meg ezt? Mert ez volt a törvény; és Hágártól sok ember származott. Ez tehát beteljesítette, többek között, az ígéreteket.

35 Vajon ennélfogva kárhoztatás alatt állt Ábrahám? Bizony mondom nektek, nem; amert én, az Úr, parancsoltam meg ezt.

36 Ábrahám aparancsot kapott arra, hogy bajánlja fel fiát, Izsákot; mindazonáltal meg volt írva: cNe ölj. Ábrahám mégsem utasította ezt vissza, és ez digazlelkűségként tulajdoníttatott neki.

37 Ábrahám kapott aszolgáló feleségeket, és azok gyermekeket szültek neki; és ez igazlelkűségként számoltatott el neki, mert néki adattak, és ő megmaradt törvényemben; hasonlóan Izsák és bJákób sem tett más dolgot, csakis azt, amit parancsba kapott; és mivel nem tettek más dolgot, csak azt, amit parancsba kaptak, beléptek cfelmagasztosulásukba az ígéretek szerint, és trónokon ülnek, és nem angyalok, hanem istenek.

38 aDávid is kapott bsok hites feleséget és szolgáló feleséget, akárcsak Salamon és Mózes szolgáim, valamint sokan mások szolgáim közül, a teremtés kezdete óta mostanáig; és semmiben nem követtek el bűnt, csakis azon dolgokban, amiket nem tőlem kaptak.

39 Dávid atőlem kapta hites feleségeit és szolgáló feleségeit, Nátán, az én szolgám keze, valamint más próféták által, akik rendelkeztek e hatalom bkulcsaival; és e dolgok egyikében sem követett el bűnt ellenem, csak cUriásnak és az ő feleségének az esetében; és ezért elesett felmagasztosulásától, és megkapta részét; és nem örökli őket a világon kívül, mert dén másnak adtam azokat, mondja az Úr.

40 Én vagyok az Úr, a te Istened, és én kinevezést adok neked, Joseph szolgám, és aminden dolgot visszaállítok. Kérj amit csak akarsz, és az megadatik neked, szavam szerint.

41 És mivel kérdeztél a házasságtörést illetően, bizony, bizony mondom neked, ha egy ember feleséget kap az új és örök szövetségben, és az másik emberrel van, és én azt nem jelöltem ki számára a szent felszentelés által, akkor a feleség házasságtörést követett el és el fog pusztulni.

42 Ha ő nincs az új és örök szövetségben, és másik emberrel van, aházasságtörést követett el.

43 És ha az ő férje egy másik nővel van, és afogadalom alatt volt, megszegte fogadalmát és házasságtörést követett el.

44 És ha a feleség nem követett el házasságtörést, hanem ártatlan és nem szegte meg fogadalmát, és tudja ezt, és én kinyilatkoztatom ezt neked, Joseph szolgám, akkor neked hatalmadban áll majd szent papságom hatalma által az, hogy vedd, és annak add őt, aki nem követett el házasságtörést, hanem ahűséges volt; mert ő uralkodóvá tétetik sok felett.

45 Mert én reád ruháztam a papság akulcsait és hatalmát, amelyben bminden dolgot visszaállítottam, és minden dolgot tudatok veled a megfelelő időben.

46 És bizony, bizony mondom neked, hogy amit amegpecsételsz a földön, az pecsételve lesz a mennyben; és amit megkötsz a földön az én nevemben és szavam által, mondja az Úr, az örökre kötve lesz a mennyekben; és akinek bűneit belengeded a földön, annak örökre el lesznek engedve a mennyekben; és akinek bűneit emlékezetben tartod a földön, annak emlékezetben lesznek tartva a mennyben.

47 Továbbá, bizony mondom, akit te megáldasz, azt én meg fogom áldani, és akit te amegátkozol, azt én meg fogom átkozni, mondja az Úr; mert én, az Úr, a te Istened vagyok.

48 Továbbá, bizony mondom neked, Joseph szolgám, hogy amit odaadsz a földön, és akinek valakit odaadsz a földön, szavam által és törvényem szerint, azt áldások látogatják meg és nem átkok, valamint hatalmam, mondja az Úr, és kárhoztatás nélkül lesz a földön és a mennyben.

49 Mert én vagyok az Úr, a te Istened, és aveled leszek egészen a világ végéig, és mind az örökkévalóságon át; mert bizony, bmegpecsételem rajtad cfelmagasztosulásod, és trónt készítek neked Atyám királyságában, dÁbrahámmal, a te atyáddal.

50 Íme, láttam aáldozataidat, és minden bűnödet meg fogom bocsátani; láttam meghozott áldozataidat annak engedelmeskedve, amit én mondtam neked. Menj hát, és én elkészítem számodra a menekülés útját, ahogyan belfogadtam azt, amikor Ábrahám felajánlotta fiát, Izsákot.

51 Bizony, azt mondom neked: Parancsolatot adok szolgálóleányomnak, Emma Smith-nek, feleségednek, akit neked adtam, hogy tartóztassa magát, és ne vegyen abból, amit neked parancsoltam, hogy ajánld fel neki, mert azért tettem ezt, mondja az Úr, hogy mindkettőtöket próbára tegyelek, ahogyan azt Ábrahámmal is tettem, és hogy felajánlást kérhessek kezedtől, szövetség és áldozathozatal által.

52 És szolgálóleányom, aEmma Smith, kapja meg mindazt, ami Joseph szolgámnak megadatott, valamint azoknak, akik erényesek és tiszták előttem; akik pedig nem tiszták, és azt mondták, hogy tiszták, el fognak pusztulni, mondja az Úristen.

53 Mert én vagyok az Úr, a te Istened, engedelmeskedj hangomnak; és én megadom Joseph szolgámnak, hogy uralkodóvá tétessen sok dolog felett; mert ahűséges volt a kevés dolog felett, és mostantól fogva megerősítem őt.

54 És megparancsolom szolgálóleányomnak, Emma Smith-nek, hogy maradjon meg Joseph szolgám mellett, és őhozzá ragaszkodjon és senki máshoz. Ha azonban nem marad meg ebben a parancsolatban, akkor el fog pusztulni, mondja az Úr; mert én vagyok az Úr, a te Istened, és el fogom pusztítani őt, ha nem marad meg a törvényemben.

55 És ha nem marad meg e parancsolatban, akkor Joseph szolgám tegyen meg érte mindent, amint azt megmondta; és én meg fogom áldani őt, és megsokasítom, és aszázszorosan adok neki ebben a világban, apákat és anyákat, fivéreket és nővéreket, házakat és földeket, feleségeket és gyermekeket, és börök életek koronáit az örökkévaló világokban.

56 Továbbá, bizony mondom, szolgálóleányom abocsássa meg Joseph szolgámnak az ő vétkeit; és akkor neki is megbocsáttatnak a vétkei, amikben vétkezett ellenem; és én, az Úr, a te Istened, megáldom őt, és megsokasítom őt, és örvendezővé teszem a szívét.

57 Továbbá, azt mondom, Joseph szolgám ne adja ki kezéből a javait, különben eljön és elpusztítja őt az ellenség; mert a Sátán apusztításra törekszik; mert én vagyok az Úr, a te Istened, ő pedig az én szolgám; és íme, lássátok, én vele vagyok – ahogyan Ábrahámmal is ott voltam, a te atyáddal – méghozzá bfelmagasztosulására és dicsőségére.

58 Most, ami a apapság törvényét illeti, sok dolog tartozik ahhoz.

59 Bizony, ha egy férfit elhív az én Atyám, ahogyan aÁront is, saját hangom által, és annak hangja által, aki elküldött, és én felruházom őt e papság hatalmának bkulcsaival, akkor, ha bármit tesz a nevemben, az én törvényem szerint és szavam által, nem követ el bűnt, és én igazolni fogom őt.

60 Senki ne szólja meg tehát Joseph szolgámat; mert én igazolni fogom őt; mert ő meghozza azt az áldozatot, amit vétkeiért kérek kezétől, mondja az Úr, a ti Istenetek.

61 Továbbá, a papság törvényéhez tartozóan – ha valaki feleségül vesz egy aszüzet, és feleségül kíván venni egy bmásikat, és az első beleegyezését adja, és ő feleségül veszi a másodikat, és ezek szüzek, és más embernek nem tettek fogadalmat, akkor ő igazolva van; nem követhet el házasságtörést, mert néki adattak; mert nem követhet el házasságtörést azzal, ami őhozzá tartozik és senki máshoz.

62 És ha tíz szűz adatik neki e törvény által, nem követhet el házasságtörést, mert ők hozzá tartoznak, és néki adattak; igazolva van tehát.

63 Ha azonban a tíz szűz közül az egyik vagy bármelyik, miután feleségül vették, egy másik emberrel van, házasságtörést követ el, és el fog pusztulni; mert ők néki adattak, hogy asokasodjanak és betöltsék a földet parancsolatom szerint, és betöltsék azt az ígéretet, amelyet Atyám adott a világ megalapítása előtt, valamint felmagasztosulásuk végett az örök világokban, hogy emberi lelkeket szülhessenek; mert ebben folytatódik Atyám bmunkája, hogy megdicsőülhessen.

64 Továbbá, bizony, bizony mondom nektek, ha valakinek, aki rendelkezik e hatalom kulcsaival, van egy felesége, és megtanítja neki papságom törvényét, ami e dolgokat illeti, akkor ő higgyen és tegyen szolgálatot neki, vagy el fog pusztulni, mondja az Úr, a ti Istenetek; mert én el fogom pusztítani őt; mert én mindazokon fel fogom magasztalni nevem, akik befogadják törvényemet és megmaradnak abban.

65 Törvényes lesz tehát énbennem, ha a feleség nem fogadja be ezt a törvényt, hogy a férj minden olyan dolgot megkapjon, amit én, az Úr, az ő Istene megadok majd neki, mert a feleség nem hitt és nem szolgált neki szavam szerint; és akkor ő vétkessé válik, a férj pedig fel van mentve Sára törvénye alól, aki szolgált Ábrahámnak a törvény szerint, amikor én megparancsoltam Ábrahámnak, hogy vegye feleségül Hágárt.

66 És most, ami e törvényt illeti, bizony, bizony mondom nektek, ezután még többet is ki fogok nyilatkoztatni nektek, most tehát legyen ez elegendő. Íme, én vagyok az Alfa és az Omega. Ámen.