Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 132
kimuʻa hoko


Vahe 132

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, naʻe tohi ʻi he ʻaho 12 Siulaí 1843, ʻa ia ʻoku kau ki he fuakava foʻou mo taʻengatá, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e tolonga ʻo taʻengata ʻa e fuakava ʻo e malí, kae ʻumaʻā foki ʻa e mali tokolahí (History of the Church, 5:501–507). Neongo naʻe tohi ʻa e fakahaá ʻi he 1843, ka ʻoku hā mei he ngaahi lekooti fakahisitōliá naʻe talu pē mei he 1831 hono ʻiloʻi ʻe he Palōfitá ʻa e ngaahi tokāteline mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻoku kau ʻi he fakahā ko ʻení.

1–6, ʻOku maʻu ʻa e hakeakiʻí ʻi he fuakava foʻou mo taʻengata ʻo e malí; 7–14, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni mo e ngaahi tuʻunga ʻo e fuakava ko iá; 15–20, ʻE hanga ʻe he mali fakasilesitialé mo hano hokohoko atu ʻo e ʻiuniti fakafāmilí ʻo fakaʻatā ʻa e tangatá ke nau hoko ko e ngaahi ʻotua; 21–25, ʻOku fakatau atu ʻa e hala fāsiʻi mo lausiʻí ki he ngaahi moʻui taʻengatá; 26–27, ʻOku foaki mai ʻa e fono ʻoku kau ki he lohiakiʻi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní; 28–39, ʻOku fai mai ʻa e ngaahi talaʻofa ʻo e tupulaki taʻengata mo e hakeakiʻí ki he kau palōfita mo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he ngaahi kuonga kotoa pē; 40–47, ʻOku foaki kia Siosefa Sāmita ʻa e mālohi ke ne fakamaʻu mo silaʻi ʻi he māmaní pea ʻi he langí; 48–50, ʻOku fakamaʻu hake ia ʻe he ʻEikí ki hono hakeakiʻí; 51–57, ʻOku naʻinaʻi kia ʻEma Sāmita ke ne faivelenga mo angatonu; 58–66, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi fono ʻa ia ʻokú ne puleʻi ʻa e maʻu ʻo e ngaahi mali tokolahí.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate koe ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ko e meʻa ʻi hoʻo fehuʻi kiate au ke ʻilo pea mahino ʻa e meʻa, ʻa ia ko au, ko e ʻEikí, naʻá ku fakatonuhiaʻi ai ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki ko ʻĒpalahamé, ʻAisaké, mo Sēkopé, kae ʻumaʻā foki ʻa Mōsese, Tēvita, mo Solomone, ko ʻeku kau tamaioʻeikí, ʻo kau ki he tefitoʻi moʻoni mo e tokāteline ʻo ʻenau maʻu ha ngaahi auaifi mo e ngaahi sinifu tokolahi—

2 Vakai, pea ʻiloange, ko au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea te u tali kiate koe ʻo kau ki he meʻá ni.

3 Ko ia, ateuteu ho lotó ke ke tali mo talangofua ki he ngaahi fakahinohino ʻa ia ʻoku ou ʻamanaki ke ʻoatu kiate koé; he ko kinautolu kotoa pē kuo fakahā ki ai ʻa e fono ko ʻení kuo pau ke nau talangofua ki ai.

4 He vakai, ʻoku ou fakahā kiate koe ha afuakava foʻou mo taʻengata; pea kapau ʻe ʻikai te ke talangofua ki he fuakava ko iá, pea ʻokú ke bmalaʻia; he ʻoku ʻikai lava ke cliʻaki ʻe ha tokotaha ʻa e fuakavá ni pea ngofua kiate ia ke hū ki hoku nāunaú.

5 He ko kinautolu kotoa pē ʻoku fie maʻu ha atāpuaki mei hoku nimá, te nau tauhi ʻa e bfono ʻa ia naʻe fokotuʻu ki he tāpuaki ko iá, pea mo hono ngaahi tuʻunga ʻo iá, ʻo hangē ko ia naʻe fokotuʻu ʻi he teʻeki ai ke ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní.

6 Pea ko e meʻa ki he fuakava foʻou mo ataʻengatá, naʻe fokotuʻu ia ki hono kakato ʻo hoku bnāunaú; pea ko ia ia te ne maʻu hano kakató kuo pau pea te ne tauhi ʻa e fonó, pe ʻe fakamalaʻiaʻi ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

7 Pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e ngaahi atuʻunga ʻeni ʻo e fono ko ʻení: Ko e ngaahi fuakava, ngaahi aleapau, ngaahi palōmesi, ngaahi fatongia, ngaahi bfakapapau, ngaahi lea fakapapau, ngaahi ngāue, ngaahi fetuʻutaki, ngaahi kautaha, pe ko e ngaahi ʻamanaki kotoa pē, ʻa ia ʻoku ʻikai ke fai mo fakahoko mo cfakamaʻu ia ʻaki ʻa e dLaumālie Māʻoniʻoni ʻo e talaʻofá, ʻo ia ʻa ia kuo paní, ki he nofo taimí pea mo e taʻengatá kotoa foki, pea ʻoku toputapu ʻaupito foki ia, ʻi he efakahā mo e fekau ʻo fou atu ʻi heʻeku tokotaha kuo paní, ʻa ia kuó u fili ʻi māmani ke ne maʻu ʻa e mālohi ní (pea kuó u fili ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ke ne maʻu ʻa e mālohí ni ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, pea ko e toko taha pē ʻi he māmani ʻi ha taimi ʻe taha ʻa ia ʻoku foaki ki ai ʻa e mālohí ni mo e ngaahi f ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení); ʻoku ʻikai ke ʻi ai hano ʻaonga, pe ivi, pe mālohi ʻi he toetuʻú pe hili ʻa e toetuʻu mei he maté koeʻuhí he ko e ngaahi aleapau kotoa pē ʻoku ʻikai fakahoko ʻi he founga ko ʻení ʻoku ngata ia ʻo ka mate ʻa e tangatá.

8 Vakai, ko hoku falé ko ha fale ia ʻo e maau, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá, pea ʻoku ʻikai ko ha fale ʻo e moveuveu.

9 Te u tali koā ha afeilaulau, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ʻa ia ʻoku ʻikai ke fai ʻi hoku hingoá?

10 Pe te u tali koā mei homou nimá ha meʻa kuo ʻikai te u atuʻutuʻuni?

11 Pea te u tuʻutuʻuni koā kiate kimoutolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, kae ngata pē ʻi he fonó, ʻo hangē ko ʻeku atuʻutuʻuni ʻe au mo ʻeku Tamaí kiate kimoutolu, ʻi he teʻeki ai ke ʻi ai ʻa e māmaní?

12 Ko au ko e ʻEikí ko ho ʻOtuá; pea ʻoku ou fai kiate koe ʻa e fekaú ni—ʻe ʻikai ahaʻu ha tangata ki he Tamaí kae ʻiate au pē pe ʻi heʻeku leá, ʻa ia ko ʻeku fonó, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

13 Pea ko e meʻa kotoa pē ʻa ia ʻoku ʻi he māmaní, neongo pē ko e tuʻutuʻuni ia ʻe he kau tangata, ʻe he ngaahi taloni, pe ngaahi pule fakapilinisi, pe ngaahi mālohi, pe ko e ngaahi meʻa ʻoku mahuʻinga, neongo pe ko e hā ia, ʻa ia ʻoku ʻikai fou ʻiate au pe ʻi heʻeku leá, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ʻe holoki hifo ia ki lalo, pea ʻe ʻikai ke atuʻu ia hili ʻa e mate ʻa e tangatá, ʻo hoko ia lolotonga pe ʻi he hili ʻa e toetuʻú, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

14 He ʻilonga ha ngaahi meʻa ʻoku tolongá ʻoku tupu ia ʻiate au; pea ʻilonga ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai tupu ʻiate aú ʻe lulululuʻi mo fakaʻauha ia.

15 Ko ia, kapau ʻe amali ha tangata mo hano uaifi ʻi he māmaní, pea ʻikai te ne mali mo ia ʻiate au pe ʻi heʻeku leá, peá ne fuakava mo ia ʻi he lolotonga ʻene kei ʻi he māmaní pea fuakava ʻa e fefiné mo ia, ʻe ʻikai mālohi ʻa ʻena fuakavá mo e malí ʻo ka na ka mate, pea ʻo ka na ka mamaʻo mei he māmaní; ko ia, ʻe ʻikai te na haʻisia ki ha fono ʻi heʻena mamaʻo mei he māmaní.

16 Ko ia, ʻo ka na ka mamaʻo mei he māmaní ʻoku ʻikai te na mali pe foaki ke amali; ka ʻoku fili ʻa kinaua ko e ongo bʻāngelo ʻi he langí, ʻa ia ko e kau ʻāngelo ko iá ko e kau tamaioʻeiki talafekau, ke ngāue maʻanautolu ʻoku feʻunga mo ha nāunau māʻolunga ʻo lahi ange, pea hulu ange ʻaupito mo taʻengata.

17 He naʻe ʻikai ke tauhi ʻe he kau ʻāngelo ko ʻení ʻa ʻeku fonó; ko ia, ʻoku ʻikai lava ke fakalahi kiate kinautolu, ka ʻoku nau nofo tāutaha mo toko taha pē, taʻe ʻi ai ha hakeakiʻi, ʻi honau anga kuo fakamoʻui ai kinautolú, ʻo aʻu ki hono kotoa ʻo e nofo taʻengatá; pea fai atu mei ai ʻoku ʻikai ko e ngaahi ʻotua, ka ko e kau ʻāngelo ʻa e ʻOtuá ʻo taʻengata pea taʻengata.

18 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe mali ha tangata mo ha uaifi, peá ne fai ha fuakava mo ia ki he nofo taimí pea mo hono kotoa ʻo e nofo taʻengatá, kapau ʻoku ʻikai ke ʻiate au ʻa e fuakava ko iá pe ʻi heʻeku leá, ʻa ia ko ʻeku fonó, pea ʻoku ʻikai fakamaʻu ia ʻe he Laumālie Māʻoniʻoni ʻo e talaʻofá, ʻo fou ʻiate ia ʻa ia kuó u pani mo fili ki he mālohi ní, ʻoku ʻikai ke ʻaonga pe mālohi ia ʻo ka na ka mamaʻo mei he māmaní, koeʻuhí he ʻoku ʻikai ke fakatahaʻi ʻa kinaua ʻe au, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, pe ʻi heʻeku leá; ʻo ka na ka mamaʻo mei he māmaní ʻoku ʻikai lava ke tali ia ʻi ai, koeʻuhí he kuo vaheʻi ʻa e kau ʻāngeló mo e ngaahi ʻotua ʻi aí, ʻa ia ʻe ʻikai te na lava ʻo fakalaka atu ai; ko ia, ʻoku ʻikai te na lava ʻo maʻu ʻa hoku nāunaú; he ko hoku falé ko e fale ʻo e maau, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

19 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe mali ha tangata mo ha uaifi ʻi heʻeku leá, ʻa ia ko ʻeku fonó, pea ʻi he afuakava foʻou mo taʻengatá, pea ʻoku bfakamaʻu ia kiate kinaua ʻe he Laumālie Māʻoniʻoni ʻo e ctalaʻofá, ʻe ia ʻa ia kuo paní, ʻa ia kuó u fili ki he mālohi ko ʻení pea mo e ngaahi d ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení; pea ʻe pehē kiate kinaua—Te mo ʻalu atu ʻi he ʻuluaki toetuʻú; pea kapau ʻe hoko ia hili ʻa e ʻuluaki toetuʻú, ke ʻalu atu ʻi he toetuʻu hono hokó; ʻo maʻu ʻa e ngaahi etaloni, ngaahi puleʻanga, ngaahi pule fakapilinisi, mo e ngaahi mālohi, ngaahi pule, ko e ngaahi māʻolunga mo e ngaahi loloto kotoa pē—pea ʻe tohi leva ʻi he fTohi ʻo e Moʻui ʻa e Lamí, ʻe ʻikai te ne fakapō ʻo lilingi ai ha toto taʻehalaia, pea kapau te mou nofo maʻu ʻi heʻeku fuakavá, ʻo ʻikai fai ha fakapō ʻa ia ʻe lilingi ai ha toto taʻehalaia, ʻe fai kiate kinaua ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia kuo hilifaki kiate kinaua ʻe heʻeku tamaioʻeikí, ʻi he nofo taimí, pe fai atu ʻi hono kotoa ʻo e nofo taʻengatá; pe ʻe mālohi kakato ia ʻo ka na ka mamaʻo mei he māmaní; pea te na fakalaka atu ʻi he kau ʻāngeló, mo e ngaahi ʻotuá, ʻa ia kuo fokotuʻu ʻi aí, ʻo maʻu hona ghakeakiʻí mo e nāunau ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻo hangē ko ia kuo fakamaʻu ki hona ʻulú, ʻa ia ko e nāunau ko ha kakato ia pea ko ha hokohoko atu ai pē ia ʻo e ngaahi hako ʻo taʻengata pea taʻengata.

20 Pea te na hoko leva ko e ongo ʻotua, koeʻuhí he ʻoku ʻikai ke ʻi ai hana ngataʻanga; ko ia te na ʻi ai mei he taʻengata ki he taʻengata, koeʻuhí he ʻokú na hokohoko atu ai pē; te na māʻolunga ange leva ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, he ʻoku moʻulaloa kiate kinaua ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē. Pea te na hoko leva ko e ongo aʻotua, koeʻuhí ʻokú na maʻu ʻa e mālohi bkotoa pē, pea kuo moʻulaloa ʻa e kau ʻāngeló kiate kinaua.

21 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe ʻikai te mou tauhi ʻeku afonó ʻe ʻikai te mou lava ʻo maʻu ʻa e nāunau ko ʻení.

22 He ʻoku afāsiʻi ʻa e matapaá, pea lausiʻi ʻa e bhala ʻa ia ʻoku fakatau ki he hakeakiʻí mo e hokohoko atu ʻo e ngaahi cmoʻuí, pea ko e tokosiʻi pē te nau ʻiloʻi iá, koeʻuhí he ʻoku ʻikai te mou tali au ʻi he māmaní pea ʻoku ʻikai foki te mou ʻiloʻi au.

23 Ka ʻo kapau te mou tali au ʻi he māmaní, te mou toki ʻiloʻi leva au, pea te mou maʻu homou hakeakiʻí; koeʻuhí he ko e apotu ʻoku ou ʻi aí te mou ʻi ai foki.

24 Ko ʻeni ʻa e ngaahi amoʻui taʻengatá—ke ʻiloʻi ʻa e ʻOtua poto mo moʻoni pē tahá, mo Sīsū Kalaisi ʻa ia naʻá ne bfekauʻí. Ko au ia. Ko ia, ke mou tali ʻa ʻeku fonó.

25 ʻOku afālahi ʻa e matapaá, pea laulahi ʻa e hala ʻa ia ʻoku fakatau ki he ngaahi bmaté; pea ʻoku ʻi ai ʻa e tokolahi ʻoku nau fou ai, koeʻuhí he ʻoku ʻikai te nau ctali au, pea ʻoku ʻikai foki te nau tauhi ʻa ʻeku fonó.

26 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe mali ha tangata mo ha uaifi ʻo fakatatau ki heʻeku leá, pea ʻoku fakamaʻu ʻa kinaua ʻe he aLaumālie Māʻoniʻoni ʻo e talaʻofá, ʻo fakatatau ki heʻeku tuʻutuʻuní, pea fai ʻe he tangatá pe fefiné ha angahala pe maumauʻi ʻa e fuakava foʻou mo taʻengatá neongo pe ko e hā, pea mo e ngaahi faʻahinga taukae kehekehe kotoa pē, pea kapau ʻe ʻikai te na bfai ha fakapō ʻa ia te na lilingi ai ʻa e toto taʻehalaiá, te na kei ʻalu atu pē ʻi he ʻuluaki toetuʻú, pea hū atu ki hona hakeakiʻí; ka ʻe fakaʻauha ʻa kinaua ʻi he kakanó, pea ʻe ctukuange ʻa kinaua ki he ngaahi fakatanga ʻa dSētané ʻo aʻu ki he ʻaho ʻo e huhuʻí, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

27 Ko e alea taukae ki he Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻe bʻikai fakamolemoleʻi ʻi he māmaní pe ʻo ka mamaʻo mei he māmaní, ko hoʻomou fai ha fakapō ʻa ia ʻoku mou lilingi ai ha toto taʻehalaia, ʻo loto ki heʻeku maté, hili hoʻomou tali ʻa ʻeku fuakava foʻou mo taʻengatá, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá; pea ko ia ia ʻe ʻikai te ne tauhi ʻa e fono ko ʻení ʻe ʻikai te ne teitei lava ʻo hū ki hoku nāunaú, ka te ne cmalaʻia, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

28 Ko au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea te u foaki kiate koe ʻa e fono ʻo hoku Lakanga Fakataulaʻeiki Toputapú, ʻo hangē ko ia naʻe tuʻutuʻuni ʻe au pea mo ʻeku Tamaí ʻi he teʻeki ai ke ʻi ai ʻa e māmani.

29 Naʻe maʻu ʻe aʻĒpalahame ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē naʻá ne maʻú ʻi he fakahā pea mo e fekau, ʻi heʻeku leá, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, pea kuó ne hū atu ki hono hakeakiʻí ʻo ne nofo hifo ʻi hono taloní.

30 Naʻe maʻu ʻe ʻĒpalahame ʻa e ngaahi atalaʻofa ʻo kau ki hono hakó, pea mo e fua ʻo hono bmanavá—ʻa ia ko hono manavá kuó ke tupu mei aí, ʻa ia, ko ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá—ʻa ia naʻe pau ke hokohoko atu ai pē ʻi heʻenau kei lolotonga nofo ʻi he māmaní; pea ko e meʻa kia ʻĒpalahame mo hono hakó, te nau kei hokohoko atu ai pē ʻi he hili ʻa e māmaní; te nau kei hokohoko atu ai pē ʻi he māmaní pe ʻi he hili ʻa e māmaní ʻo taʻefaʻalaua ʻo hangē ko e ngaahi cfetuʻú; pe, kapau te mou faʻa lau ʻa e ʻoneʻone ʻo e matātahí ʻe ʻikai te mou lava ʻo lau hono lahí.

31 ʻOku ʻamoutolu foki ʻa e talaʻofá ni, koeʻuhí he ko hoʻomou tupu meia aʻĒpalahame, pea naʻe fai ʻa e talaʻofá kia ʻĒpalahame; pea ʻoku fou ʻi he fonó ni ʻa e hokohoko atu ai pē ʻo e ngaahi ngāue ʻa ʻeku Tamaí, ʻa ia ʻokú ne fakaongoongoleleiʻi ai ia ʻe ia.

32 Ko ia, ke mou ʻalu, ʻo fai ʻa e ngaahi angāue ʻa ʻĒpalahamé; ke mou kau ki heʻeku fonó pea ʻe fakamoʻui ai ʻa kimoutolu.

33 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te mou kau ki heʻeku fonó ʻe ʻikai te mou lava ke maʻu ʻa e talaʻofa ʻa ʻeku Tamaí, ʻa ia naʻá ne fai kia ʻĒpalahamé.

34 Naʻe afekau ʻe he ʻOtuá kia ʻĒpalahame, pea naʻe foaki ʻe bSela ʻa cHekaʻā kia ʻĒpalahame ke hoko ko hono uaifi. Pea ko e hā ʻa e ʻuhinga naʻá ne fai ai iá? Koeʻuhí he ko e fonó ia; pea naʻe tupu meia Hekaʻā ʻa e kakai tokolahi. Ko ia, naʻe fakahoko ʻe he meʻá ni ʻa e ngaahi talaʻofá, fakataha mo ha ngaahi meʻa kehe.

35 Ko ia, naʻe halaia koā ʻa ʻĒpalahame? Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kite kimoutolu, Naʻe ʻikai; he ko au, ko e ʻEikí, naʻá ku afekau ia.

36 Naʻe afekau ʻa ʻĒpalahame ke feilaulau ʻaki ʻa hono foha ko bʻAisaké; ka neongo iá, kuo tohi ʻo pehē: ʻOua naʻá ke cfakapō. Neongo iá naʻe ʻikai ke fakafisi ʻa ʻĒpalahame, pea naʻe lau ia kiate ia ko e dmāʻoniʻoni.

37 Naʻe maʻu ʻe ʻĒpalahame ʻa e ngaahi asinifu, pea naʻa nau fānauʻi kiate ia ha fānau; pea naʻe lau ia kiate ia ko e māʻoniʻoni, koeʻuhí naʻe foaki ʻa kinautolu kiate ia, pea naʻá ne nofo maʻu ʻi heʻeku fonó; kae ʻumaʻā foki naʻe ʻikai fai ʻe ʻAisake mo bSēkope ha meʻa kehe ka ko ia pē ʻa ia naʻe fekau kiate kinauá; pea koeʻuhi ko e ʻikai te nau fai ha toe meʻa kehe ka ko ia pē naʻe fekau kiate kinautolú, ko ia kuó nau hū atu ai ki honau chakeakiʻi, ʻo fakatatau ki he ngaahi talaʻofá, ʻo nau nofo ʻi he ngaahi taloni, pea ʻoku ʻikai ko e kau ʻāngelo ʻa kinautolu ka ko e ngaahi ʻotua.

38 Naʻe maʻu foki ʻe aTēvita ha ngaahi mali mo e ngaahi sinifu btokolahi, kae ʻumaʻā foki mo Solomone mo Mōsese, ko ʻeku ongo tamaioʻeiki, ʻo hangē foki ko e tokolahi kehe ʻo ʻeku kau tamaioʻeikí, talu mei he kamataʻanga ʻo e fakatupú ʻo aʻu mai ki he taimí ni; pea naʻe ʻikai te nau fai angahala ʻi ha meʻa ka ʻi he ngaahi meʻa pē ʻa ia naʻe ʻikai te nau maʻu meiate aú.

39 Naʻe afoaki ʻa e ngaahi mali mo e ngaahi sinifu ʻo Tēvitá kiate ia meiate au, ʻi he nima ʻo Nētane, ko ʻeku tamaioʻeikí, pea mo e niʻihi kehe ʻo e kau palōfita ʻa ia naʻa nau maʻu ʻa e ngaahi b ʻo e mālohí ni; pea naʻe ʻikai te ne fai angahala kiate au ʻi ha meʻa ʻe taha ʻi he ngaahi meʻá ni tuku kehe ʻi he meʻa naʻe kau kia cʻUlia mo hono uaifí; pea, ko ia, kuó ne tō ai mei hono hakeakiʻí, ʻo maʻu hono tufakangá; pea ʻe ʻikai te ne maʻu ʻa kinautolu ʻo ka ne ka mamaʻo mei he māmaní, he naʻá ku dfoaki ʻa kinautolu ki ha tokotaha kehe, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

40 Ko au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea naʻá ku ʻoatu kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ha tuʻutuʻuni, pea afakafoki mai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē. Kole ha meʻa pē ʻa ia ʻoku ke loto ki aí, pea ʻe foaki ia kiate koe ʻo fakatatau ki heʻeku leá.

41 Pea ko e meʻa ʻi hoʻo fehuʻi ʻo kau ki he tonó, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, kapau ʻe maʻu ʻe ha tangata ha uaifi ʻi he fuakava foʻou mo taʻengatá, pea kapau te ne nonofo mo ha tangata kehe, pea kuo ʻikai teu tuʻutuʻuni ia kiate ia ʻi he pani toputapú, kuó ne tono tangata ai pea ʻe fakaʻauha ia.

42 Kapau ʻoku ʻikai te ne kau ʻi he fuakava foʻou mo taʻengatá, peá ne nonofo mo ha tangata kehe, kuó ne atono tangata ai.

43 Pea kapau ʻe nonofo hono husepānití mo ha fefine kehe, pea naʻá ne haʻisia ʻi ha afuakava, kuó ne maumauʻi ai ʻene fuakavá pea kuó ne tono fefine.

44 Pea ʻo kapau naʻe ʻikai te ne tono tangata, ka ʻokú ne taʻehalaia pea kuo ʻikai te ne maumauʻi ʻene fuakavá, pea ʻokú ne ʻiloʻi ia, peá u fakahā ia kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, te ke maʻu leva ʻa e mālohi, ʻi he mālohi ʻo ʻeku Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻoniʻoní, ke ke ʻave ia ʻo foaki kiate ia ʻa ia kuo ʻikai te ne tono fefine ka kuó ne afaitotonú; koeʻuhí ʻe fokotuʻu ia ko e pule ki he tokolahi.

45 He kuó u foaki kiate koe ʻa e ngaahi a mo e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, ʻa ia kuó u bfakafoki mai ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, peá u fakahā kiate koe ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi hono taimi totonu.

46 Pea ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻilonga ha meʻa te ke afakamaʻu ʻi he māmaní, ʻe fakamaʻu ia ʻi he langí; pea ʻilonga ha meʻa te ke nonoʻo ʻi he māmaní, ʻi hoku hingoá pea ʻi heʻeku leá, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ʻe nonoʻo ia ʻo taʻengata ʻi he langí; pea ko ia ia ʻa ia te ke bfakamolemoleʻi ʻene ngaahi angahalá ʻi he māmaní ʻe fakamolemoleʻi ia ʻo taʻengata ʻi he langí; pea ko ia ia te ke tuku ai pē ʻene ngaahi angahalá ʻi he māmaní ʻe tuku ai pē ia ʻi he langí.

47 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē, ʻilonga ia te ke tāpuakiʻí te u tāpuakiʻi ia, pea ʻilonga ia te ke fakamalaʻiaʻí te u afakamalaʻiaʻi ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí; he ko au, ko e ʻEikí, ko ho ʻOtuá au.

48 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ʻilonga ha meʻa te ke foaki ʻi he māmaní, pea ʻilonga ia ʻokú ke foaki ki ai ha toko taha ʻi he māmaní, ʻi heʻeku leá pea fakatatau ki heʻeku fonó, ʻe ʻaʻahi ki ai ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki kae ʻikai ko e ngaahi malaʻia, pea ʻaki hoku mālohí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, pea ʻe ʻikai fakahalaiaʻi ia ʻi he māmaní pea ʻi he langí.

49 He ko au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea te u ʻiate koe ʻo aʻu ki he angataʻanga ʻo e māmaní, pea mo hono kotoa ʻo e taʻengatá; he ko e moʻoni ʻoku ou bfakamaʻu kiate koe ʻa ho chakeakiʻí, pea teuteu ha taloni moʻou ʻi he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí, fakataha mo ʻĒpalahame ko hoʻo dtamaí.

50 Vakai, kuó u mamata ki hoʻo ngaahi afeilaulaú, pea te u fakamolemoleʻi ʻa hoʻo ngaahi angahala kotoa pē; kuó u mamata ki hoʻo ngaahi feilaulau ʻi he talangofua ki he meʻa ʻa ia kuó u fakahā kiate koé. Ko ia, ke ke ʻalu, pea ʻoku ou tofa ha hala ke ke hao ai, ʻo hangē ko ʻeku btali ʻa e feilaulau ʻaki ʻe ʻĒpalahame ʻa hono foha ko ʻAisaké.

51 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe: ʻOku ou fai ha fekau ki heʻeku kaunanga ko ʻEma Sāmita, ko ho uaifí, ʻa ia kuó u foaki kiate koé, ke ne taʻofi ia pea ʻoua te ne maʻu ʻa e meʻa ʻa ia naʻá ku fekau kiate koe ke ke ʻoange kiate iá; he naʻá ku fai ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ke siviʻi ʻa kimoutolu kotoa pē, ʻo hangē ko ʻeku fai kia ʻĒpalahamé, pea ke u ʻekeʻi ha foaki mei ho nimá, ʻi he fuakava mo e feilaulau.

52 Pea tuku ʻa ʻeku kaunanga ko aʻEma Sāmitá, ke ne tali ʻa kinautolu kotoa pē kuo foaki ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, pea ʻoku nau angamaʻa mo maʻa ʻi hoku ʻaó; pea ko kinautolu ʻoku ʻikai ke maʻa, pea kuo nau pehē naʻa nau maʻá, ʻe fakaʻauha ʻa kinautolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

53 He ko au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea te ke talangofua ki hoku leʻó; pea ʻoku ou tuku ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ke fokotuʻu ia ko e pule ki he ngaahi meʻa lahi; he kuó ne afaivelenga ʻi ha ngaahi meʻa siʻi, pea ʻe fai atu mei heni te u fakamālohia ia.

54 Pea ʻoku ou fekau ki heʻeku kaunanga ko ʻEma Sāmitá, ke ne nofo maʻu pea pīkitai ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, kae ʻikai ki ha tokotaha kehe. Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ne tauhi maʻu ʻa e fekaú ni, ʻe fakaʻauha ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí; he ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá au, pea te u fakaʻauha ia ʻo kapau ʻe ʻikai te ne nofo maʻu ʻi heʻeku fonó.

55 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ne tauhi ʻa e fekaú ni, ʻe fai leva ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē maʻana, ʻo hangē ko ʻene leá; pea te u tāpuakiʻi ia mo fakatokolahi ia pea foaki kiate ia ʻo liunga ateau ʻi he māmaní, ʻi he ngaahi tamai, mo e ngaahi faʻē, ngaahi tokoua, mo e ngaahi tuofāfine, ngaahi fale mo e ngaahi konga kelekele, ngaahi uaifi mo e fānau, mo e ngaahi kalauni ʻo e ngaahi bmoʻui taʻengata ʻi he ngaahi maama taʻengatá.

56 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē, tuku ke afakamolemoleʻi ʻe heʻeku kaunangá ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá koeʻuhi ko ʻene ngaahi fai halá; pea ʻe toki fakamolemoleʻi ia koeʻuhi ko ʻene ngaahi fai hala, ʻa ia kuó ne fai hala ai kiate aú; pea ko au, ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, te u tāpuakiʻi ia mo fakatokolahi ia, pea ngaohi hono lotó ke fiefia.

57 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē, ke ʻoua naʻa tukuange ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ʻa ʻene ngaahi koloá mei hono nimá, telia naʻa haʻu ha fili ʻo fakaʻauha ia; he ʻoku afeinga ʻa Sētane ke fakaʻauha; he ko au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea ko ʻeku tamaioʻeiki ia; pea vakai pea ʻiloange, ʻoku ou ʻiate ia, ʻo hangē ko ʻeku ʻia ʻĒpalahame, ko hoʻo tamaí, ʻio ʻo aʻu ki hono bhakeakiʻí mo e nāunaú.

58 Ko ʻeni, ko e meʻa ki he fono ʻo e alakanga fakataulaʻeikí, ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi meʻa lahi ʻoku kau ki ai.

59 Ko e moʻoni, kapau ʻe ui ha tangata ʻe heʻeku Tamaí, ʻo hangē ko aʻĒloné, ʻi hoku leʻo pē ʻoʻokú, pea ʻi he leʻo ʻo ia ʻa ia naʻá ne fekauʻi aú, pea kuó u tāpuakiʻi ʻaki ia ʻa e ngaahi b ʻo e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ní, kapau te ne fai ha meʻa ʻi hoku hingoá, pea fakatatau ki heʻeku fonó pea ki heʻeku leá, ʻe ʻikai te ne fai hala ai, pea te u fakatonuhiaʻi ia.

60 Ko ia, tuku ke ʻoua naʻa ʻi ai ha taha te ne lauʻi ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá; he te u fakatonuhiaʻi ia; he te ne fai ʻa e feilaulau ʻa ia ʻoku ou fie maʻu mei hono nimá koeʻuhi ko ʻene ngaahi maumau-fonó, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

61 Pea ko e tahá, ko e meʻa ki he fono ʻo e lakanga fakataulaʻeikí—kapau ʻe mali ha tangata mo ha atāupoʻou, pea loto ke mali mo ha btaha kehe, pea loto ki ai ʻa e ʻuluakí, pea kapau te ne mali mo hono uá, pea ko e ongo tāupoʻou ʻa kinaua, pea kuo ʻikai te na fuakava mo ha toe tangata kehe, ʻokú ne tonuhia leva; ʻoku ʻikai te ne lava ke tono fefine ai, he kuo foaki ʻa kinaua kiate ia; he ʻoku ʻikai te ne lava ʻo tono fefine mo ia ʻa ia ʻoku ʻaʻana ʻo ʻikai ʻa ha taha kehé.

62 Pea kapau ʻe foaki kiate ia ʻa e kau tāupoʻou ʻe toko hongofulu ʻi he fonó ni, ʻoku ʻikai te ne lava ke tono fefine ai, he ʻoku ʻaʻana ʻa kinautolu, pea kuo foaki ʻa kinautolu kiate ia; ko ia ʻokú ne tonuhia.

63 Ka ʻo kapau ʻe ʻi ai ha toko taha pe ko ha taha pē ʻi he kau tāupoʻou ʻe toko hongofulú, ʻi he hili ʻene mali mo iá, ne nofo ia mo ha tangata, kuó ne tono tangata, pea ʻe fakaʻauha ia; he kuo foaki ʻa kinautolu kiate iá ke afakatokolahi mo fakakakai ʻa e māmaní, ʻo fakatatau ki heʻeku fekaú, pea ke fakahoko ʻa e talaʻofa ʻa ia naʻe fai ʻe heʻeku Tamaí ʻi he teʻeki ai ke ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní, pea ki honau hakeakiʻi ʻi he ngaahi maama taʻengatá, koeʻuhí ke nau fanauʻi ʻa e ngaahi laumālie ʻo e tangatá; he ʻoku hoko atu ai pē ʻi he meʻá ni ʻa e bngāue ʻa ʻeku Tamaí, koeʻuhí ke fakalāngilangiʻi ia.

64 Pea ko e tahá, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe maʻu ha uaifi ʻe ha tangata, ʻa ia ʻoku ʻiate ia ʻa e ngaahi kī ʻo e mālohí ni, peá ne akoʻi kiate ia ʻa e fono ʻo hoku lakanga fakataulaʻeikí, ʻo fekauʻaki mo e ngaahi meʻá ni, ʻoku totonu leva ke ne tui mo tauhi kiate ia, pe ʻe fakaʻauha ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá; he te u fakaʻauha ia; he te u fakalāngilangiʻi ʻa hoku hingoá ʻiate kinautolu kotoa pē ʻoku tali mo nofo maʻu ʻi heʻeku fonó.

65 Ko ia, ʻe ngofua ʻiate au ke ne maʻu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia ko au ko e ʻEiki ko hono ʻOtuá, te u foaki kiate iá, koeʻuhí ko ha ʻikai tali ʻe he fefiné ʻa e fonó ni, koeʻuhi naʻe ʻikai ke tui mo tauhi kiate ia ʻo fakatatau ki heʻeku leá; pea ʻe hoko leva ʻa e fefiné ko e maumau-fono; pea ʻoku ʻataʻatā ʻa e tangatá mei he fono ʻo Selá, ʻa ia naʻe tauhi kia ʻĒpalahame ʻo fakatatau ki he fonó ʻi heʻeku fekau kia ʻĒpalahame ke maʻu ʻa Hekaʻā ko hono uaifí.

66 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ki he fonó ni, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, te u fakahā mo ha ngaahi meʻa kehe kiate kimoutolu ʻamuí ni; ko ia, tuku ke feʻunga ʻeni ʻi he taimí ni. Vakai, ko au ko e ʻAlifá mo e ʻŌmeká. ʻĒmeni.