Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 131
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 131

  Mga tagubilin ni Joseph Smith, ang Propeta, ibinigay sa Ramus, Illinois, ika-16 at 17 ng Mayo, 1843 (History of the Church, 5:392–393).

  1–4, Selestiyal na kasal ay kinakailangan sa pagkakadakila sa pinakamataas na langit; 5–6, Paano ang mga tao ay ibinubuklod sa buhay na walang hanggan ay ipinaliwanag; 7–8, Lahat ng espiritu ay bagay.

  1 Sa aselestiyal na kaluwalhatian ay may tatlong kalangitan o antas;

  2 At upang matamo ang apinakamataas, ang isang tao ay kailangang pumasok sa orden na ito ng pagkasaserdote [ibig sabihin ang bago at walang hanggang tipan ng bkasal];

  3 At kung hindi niya gagawin, hindi niya ito matatamo.

  4 Maaari siyang pumasok sa iba, subalit iyon na ang katapusan ng kanyang kaharian; hindi siya magkakaroon ng apag-unlad.

  5 (Ika-17 ng Mayo 1843.) Ang mas tiyak na salita ng apropesiya ay nangangahulugan na malaman ng isang tao na siya ay bibinuklod sa buhay na cwalang hanggan, sa pamamagitan ng paghahayag at ng diwa ng propesiya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Pagkasaserdote.

  6 Hindi maaari para sa isang tao na amaligtas dahil sa bkamangmangan.

  7 Walang anumang bagay na hindi materyal na bagay. Lahat ng aespiritu ay bagay, subalit ito ay mas pino o dalisay, at maaari lamang makilala sa pamamagitan ng bmas dalisay na mga mata;

  8 Hindi natin ito makikita; subalit kapag ang ating mga katawan ay pinadalisay ating makikita na itong lahat ay bagay.