Писания
Учение и Завети 130


Раздел 130

Напътствени бележки, дадени от Джозеф Смит, Пророка, в Реймъс, щата Илинойс, на 2 април 1843 г. (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Отецът и Синът могат да се явят лично на човеците; 4–7, Ангелите обитават една селестиална сфера; 8–9, Селестиалната земя ще бъде един голям Урим и Тумим; 10–11, На всички, които влизат в селестиалния свят, се дава по един бял камък; 12–17, Времето на Второто Пришествие не е дадено на Пророка; 18–19, Разумът, придобит през този живот, остава у нас при възкресението; 20–21, Всички благословии идват чрез подчинение на закона; 22–23, Отецът и Синът имат тела от плът и кости.

1 Когато Спасителят се аяви, ние ще Го видим както е. Ще видим, че Той е бчовек като нас самите;

2 и че същите взаимоотношения, които съществуват между нас тук, ще съществуват между нас и там, само че ще бъдат придружени от авечна слава, на която слава ние сега не се наслаждаваме.

3 Иоана 14:23 — Явяването на аОтца и на бСина в този стих е лично вявяване и идеята, че Отецът и Синът гобитават в човешкото сърце, е остаряло сектантско схващане и е погрешна.

4 В отговор на въпроса: Не е ли отчитането на Божието авреме, ангелското време, пророческото време и човешкото време, съобразно с планетата, на която те живеят?

5 аз отговарям, Да. Но няма аангели, които да служат на тази земя, освен онези, които ѝ принадлежат или са ѝ принадлежали.

6 Ангелите не живеят на планета като тази земя,

7 но те живеят в присъствието Божие, на една сфера, подобна на аморе от стъкло и богън, където всички неща за славата им, минали, сегашни и бъдещи, са постоянно пред Господа.

8 Мястото, което обитава Бог, е един голям аУрим и Тумим.

9 Тази аземя в своето осветено и безсмъртно състояние ще бъде направена като кристал и ще бъде Урим и Тумим за жителите, които живеят на нея, чрез които всички неща, отнасящи се до едно по-нисше царство или до всички царства от по-нисш ред, ще бъдат изявени на онези, които ще живеят на нея; и тази земя ще бъде Христова.

10 Тогава белият камък, споменат в Откровението на Иоана 2:17, ще стане Урим и Тумим за всеки, който получи по един, чрез който ще бъдат сторени знайни неща, отнасящи се до по-висши по ред царства.

11 И на всеки от онези, които дойдат в селестиалното царство, се дава един абял камък, на който има ново биме написано, което никой човек не знае, освен този, който го получава. Новото име е ключовата дума.

12 Аз пророкувам в името на Господа Бога, че началото на атрудностите, които ще причинят много кръвопролития преди пришествието на Сина Човешки, ще бъде в щата бЮжна Каролина.

13 То може вероятно да възникне от въпроса за робите. Това ми го оповести един глас, докато се молех усърдно по този въпрос на 25-ти декември 1832 г.

14 Един път аз се молех най-усърдно, за да узная времето на апришествието на Сина Човешки, когато чух един глас да изявява следното:

15 Джозеф, сине Мой, ако ти живееш, докато станеш на осемдесет и пет години, ще видиш лицето на Сина Човешки; прочее, нека това ти бъде достатъчно и не Ме безпокой повече по този въпрос.

16 И тъй, аз бях оставен без възможност да реша дали това пришествие се отнася до началото на хилядолетието, или до някакво предишно явяване, или дали ще умра и тъй ще видя лицето Му.

17 Аз вярвам, че пришествието на Сина Човешки няма да бъде по-рано от това време.

18 Всяко едно качество на амъдростта, което придобием в този живот, ще възкръсне с нас при бвъзкресението.

19 И ако в този живот човек се сдобие чрез астарание и бподчинение с повече впознание и мъдрост, отколкото друг, в идния свят той ще има гпреимущество в същата степен.

20 Има азакон, безвъзвратно постановен в небесата още бпреди основаването на този свят, на който са основани всички вблагословии.

21 И когато получаваме каквато и да е благословия от Бога, това е чрез подчинение на онзи закон, на който тя се основава.

22 аОтец има бтяло от плът и кости тъй осезаемо, както и човешкото, Синът също; но вСветият Дух няма тяло от плът и кости, а е личност от Духа. Ако не беше тъй, Светият Дух нямаше да може да обитава в нас.

23 Човек може да получи аСветия Дух и Той може да се спусне върху му и да не остане с него.