Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 128
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote

Hide Footnotes

Theme

Bahagi 128

Isang sulat mula kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, naglalaman ng mga karagdagang tagubilin tungkol sa pagbibinyag para sa mga patay, isinulat sa Nauvoo, Illinois, ika-6 ng Setyembre 1842 (History of the Church, 5:148–153).

1–5, Lokal at pangkalahatang mga tagapagtala ay kailangang magpatunay sa katotohanan ng mga pagbibinyag para sa mga patay; 6–9, Ang kanilang mga talaan ay nakabuklod at nakatala sa lupa at sa langit; 10–14, Ang lugar ng pinagbibinyagan ay isang kahalintulad ng libingan; 15–17, Si Elijah ang nagpanumbalik ng kapangyarihan hinggil sa pagbibinyag para sa mga patay; 18–21, Lahat ng susi, kapangyarihan, at karapatan ng mga nakaraang dispensasyon ay pinanumbalik; 22–25, Masaya at mga maluwalhating balita ang magbubunyi para sa buhay at sa patay.

1 Gaya ng isinulat ko sa inyo sa aking liham bago ako lumisan sa aking tahanan, na ako ay susulat sa inyo sa pana-panahon at bibigyan kayo ng kaalaman na may kinalaman sa maraming paksa, akin ngayong ipagpapatuloy ang paksa ng apagbibinyag para sa mga patay, yayamang ang paksang ito ay tila baga sumasaklaw sa aking isipan, at tumitimo ito sa aking damdamin nang napakatindi, mula pa nang ako ay tinutugis ng aking mga kaaway.

2 Ako ay sumulat ng ilang salita ng paghahayag sa inyo hinggil sa isang tagapagtala. Ako ay may ilang karagdagang pananaw na may kinalaman sa bagay na ito, na akin ngayong pinatutunayan. Iyon ay, ito ay nakasaad sa aking naunang liham na dapat magkaroon ng isang atagapagtala, na siyang dapat maging saksi, at gayon din upang makinig sa pamamagitan ng kanyang mga tainga, upang siya ay makagawa ng isang talaan ng katotohanan sa harapan ng Panginoon.

3 Ngayon, kaugnay ng bagay na ito, magiging napakahirap para sa isang tagapagtala nang naroroon sa lahat ng oras, at isagawa ang lahat ng gawain. Upang mapawi ang kahirapang ito, maaaring magkaroon ng isang tagapagtala na itinalaga sa bawat purok ng lunsod, na lubos na karapat-dapat upang kumuha ng wastong katitikan; at maging napakamaselan at maingat siya sa pagkuha ng lahat ng katitikan, pinatutunayan sa kanyang talaan na kanyang nakita ng kanyang mga mata, at narinig ng kanyang mga tainga, ibinibigay ang petsa, at mga pangalan, at iba pa, at ang kasaysayan ng lahat ng pakikipag-unawaan, binabanggit din ang may tatlong katao na naroroon, kung mayroon mang naroroon, na maaari sa anumang oras kapag tinawag na magpatunay sa gayon din, nang sa bibig ng dalawa o tatlong asaksi ang bawat salita ay maaaring mapagtibay.

4 Kung gayon, magkaroon ng isang pangkalahatang tagapagtala, kung kanino ang ibang mga talaang ito ay maaaring ibigay, na may kalakip na mga katibayan sa ibabaw ng kanilang sariling mga lagda, pinatutunayan na ang talaang kanilang ginawa ay totoo. Pagkatapos ang pangkalahatang tagapagtala ng simbahan ay maaaring ipasok ang talaan sa pangkalahatang aklat ng simbahan, kalakip ang mga katibayan at lahat ng naroroong saksi, kalakip ang kanyang sariling paglalahad na katotohanang kanyang pinaniniwalaan ang nasa itaas na paglalahad at mga talaan na totoo, mula sa kanyang kaalaman tungkol sa buong pagkatao at pagkakatalaga ng mga taong yaon sa pamamagitan ng simbahan. At kapag ito ay naisagawa na sa pangkalahatang aklat ng simbahan, ang talaan ay magiging kasingbanal, at tutugunin ang ordenansa nang gayon din na tila baga kanyang nakita ng kanyang mga mata at narinig ng kanyang mga tainga, at gumawa ng talaan ng gayon din sa pangkalahatang aklat ng simbahan.

5 Inyong maaaring isipin na ang pagkakaayos ng mga bagay na ito ay napakaselan; subalit hayaang aking sabihin sa inyo na ito ay upang tugunin lamang ang kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtalima sa ordenansa at paghahanda na inorden ng Panginoon at inihanda bago pa sa pagkakatatag ng daigdig, para sa akaligtasan ng mga patay na mamamatay na walang bkaalaman sa ebanghelyo.

6 At dagdag pa, nais kong tandaan ninyo na si Juan, ang Tagapaghayag ay pinagnilay-nilayan ang paksa ring ito na may kinalaman sa mga patay, nang kanyang ipahayag, tulad ng inyong matatagpuang nakatala sa Apocalipsis 20:12At aking nakita ang mga patay, maliliit at dakila, nakatayo sa harapan ng Diyos, at ang mga aklat ay nabuksan; at isa pang aklat ay nabuksan, na siyang aklat ng buhay; at ang mga patay ay hinatulan mula sa mga yaong bagay na nakasulat sa mga aklat, alinsunod sa kanilang mga gawa.

7 Inyong matutuklasan sa siping ito na ang mga aklat ay nabuksan; at isa pang aklat ay nabuksan, na siyang aaklat ng buhay; subalit ang mga patay ay hinatulan mula sa mga yaong bagay na nasusulat sa mga aklat, alinsunod sa kanilang mga gawa; samakatwid, ang mga aklat na binanggit ay tiyak na yaong mga aklat na naglalaman ng talaan ng kanilang mga gawa, at tumutukoy sa mga btalaang iningatan sa lupa. At ang aklat na siyang aklat ng buhay ang talaang iningatan sa langit; ang alituntunin ay sumasang-ayon nang tiyakan sa doktrina na iniutos sa inyo sa paghahayag na nasa liham na aking isinulat sa inyo bago pa ako umalis sa aking tahanan—na sa lahat ng inyong pagtatala ito ay maitatala sa langit.

8 Ngayon, ang katangian ng ordenansang ito ay binubuo sa akapangyarihan ng pagkasaserdote, sa pamamagitan ng paghahayag ni Jesucristo na kung saan ito ay pinahintulutan na kung ano man ang inyong bibuklod sa lupa ay pagbubuklurin sa langit, at kung ano man ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. O, sa ibang salita, sa ibang pananaw ng pagsasalin, kung ano man ang inyong itinala sa lupa ay maitatala sa langit, at anuman ang hindi mo itatala sa lupa ay hindi maitatala sa langit; sapagkat mula sa mga aklat ang inyong mga patay ay hahatulan, alinsunod sa kanilang sariling mga gawa, kung sila ay tumalima sa mga cordenansa sa kanilang sarili propria persona, o sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kinatawan, alinsunod sa ordenansang inihanda ng Diyos para sa kanilang dkaligtasan mula pa nang bago itatag ang daigdig alinsunod sa mga talaang kanilang iningatan hinggil sa kanilang mga patay.

9 Ito tila baga sa iba ay magiging napakapangahas na doktrina na ating pinag-uusapan—isang kapangyarihan na nagtatala o nagbubuklod sa lupa at nagbubuklod sa langit. Gayunman, sa lahat ng panahon sa daigdig, kapag ang Panginoon ay nagbibigay ng isang adispensasyon ng pagkasaserdote sa sinumang tao sa pamamagitan ng aktuwal na paghahayag, o sa anumang pangkat ng mga tao, ang kapangyarihang ito ay tuwinang ibinibigay. Dahil dito, anuman ang ginawa ng mga taong yaon na may bkarapatan, sa pangalan ng Panginoon, at ginawa itong talaga at matapat, at nag-ingat ng isang wasto at matapat na talaan ng gayon din, ito ay nagiging batas sa lupa at sa langit, at hindi maaaring mapawalang-bisa, alinsunod sa mga utos ng dakilang cJehova. Ito ay isang matapat na kawikaan. Sino ang makaririnig nito?

10 At muli, para sa pagkakasumundan, Mateo 16:18, 19: At akin ding sinasabi sa iyo, Na ikaw ay si Pedro, at sa batong ito aking itatayo ang aking simbahan; at ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban dito. At aking ibibigay sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at kung anuman ang iyong ibubuklod sa lupa ay pagbubuklurin sa langit; at ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

11 Ngayon ang malaki at dakilang lihim ng lahat ng bagay, at ang summum bonum ng buong paksa na nakalatag sa harapan natin, binubuo sa pagtatamo ng mga kapangyarihan ng Banal na Pagkasaserdote. Sa kanya kung kanino ang mga asusing ito ay ibinigay ay walang paghihirap sa pagtatamo ng kaalaman ng mga katotohanang may kinalaman sa bkaligtasan ng mga anak ng tao, maging gayundin kapwa para sa mga patay gaya ng para sa mga buhay.

12 Kalakip dito ay akaluwalhatian at bkarangalan, at ckawalang-kamatayan at buhay na walang hanggan—Ang ordenansa ng pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig upang dmailubog doon upang tumugon sa pagkakawangis ng mga patay, upang ang isang alituntunin ay maging kaayon sa iba; upang mailubog sa tubig at umahon mula sa tubig ay nasa pagkakawangis ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay sa paglabas sa kanilang mga libingan; dahil dito, ang ordenansang ito ay sinimulan upang bumuo ng kaugnayan sa ordenansa ng pagbibinyag para sa mga patay, na nasa pagkakawangis ng mga patay.

13 Samakatwid, ang alugar ng pinagbibinyagan ay sinimulan bilang isang bpagtutulad ng libingan, at iniutos na mapasa isang lugar na nasa ilalim kung saan ang mga buhay ay maaaring magtipun-tipon, upang ipakita ang mga buhay at ang mga patay, at upang ang lahat ng bagay ay magkaroon ng kanyang kawangis, at upang sila ay makiayon sa isa’t isa—na yaong makalupa ay umaalinsunod sa yaon ding makalangit, gaya ng ipinahayag ni Pablo, 1 Mga Taga-Corinto 15:46, 47 at 48:

14 Paanong yaong hindi una ay espirituwal, kundi yaon ay likas; at pagkatapos yaong espirituwal. Ang unang tao ay mula sa lupa, makalupa; ang pangalawang tao ang Panginoon mula sa langit. Gaya ng makalupa, at gayon din sila na makalupa; at gaya ng makalangit, gayon din sila na makalangit. At gaya ng mga talaan sa lupa na may kaugnayan sa inyong mga patay, na siyang tunay na ginawa, gayon din ang mga talaan sa langit. Ito, samakatwid, ang kapangyarihan ng apagbubuklod at pagtatali, at, sa ibang salita, ang mga bsusi ng kaharian na bumubuo sa susi ng ckaalaman.

15 At ngayon, aking mga pinakamamahal na kapatid na lalaki at babae, hayaang aking tiyakin sa inyo na ang mga ito ay alituntuning may kinalaman sa mga patay at sa mga buhay na hindi maaaring ipagwalang-bahala nang gayun-gayon lamang, gaya ng nauukol sa ating kaligtasan. Sapagkat ang kanilang akaligtasan ay kinakailangan at lubhang mahalaga sa ating kaligtasan, gaya ng sinabi ni Pablo hinggil sa mga ama—na sila kung wala tayo ay hindi magagawang bganap—ni tayo kung wala ang ating mga patay ay hindi magagawang ganap.

16 At ngayon, kaugnay ng pagbibinyag para sa mga patay, akin kayong bibigyan ng isa pang sipi ni Pablo, 1 Mga Taga-Corinto 15:29: Ano pa ba ang kanilang gagawin na bininyagan alang-alang sa mga patay, kung ang mga patay ay hindi na muling babangon? Bakit pa sila kung ganoon bininyagan para sa mga patay?

17 At muli, kaugnay ng siping ito akin kayong bibigyan ng isang sipi mula sa isa sa mga propeta, na ang kanyang mga mata ay nakatuon sa apagpapanumbalik ng pagkasaserdote, ang mga kaluwalhatiang ipahahayag sa mga huling araw, at sa isang natatanging pamamaraan itong pinakamaluwalhati sa lahat ng paksang nabibilang sa walang hanggang ebanghelyo, alalaong baga’y, ang pagbibinyag para sa mga patay; sapagkat sinasabi ni Malakias, huling kabanata, talata 5 at 6: Masdan, aking isusugo sa inyo si bElijah ang propeta bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon: At kanyang papagbabaliking-loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama, at baka ako ay pumarito at bagabagin ang mundo ng isang sumpa.

18 Ako ay maaaring makapagbigay ng isang amalinaw na pagkakasalin nito, subalit ito ay sapat na malinaw upang iangkop sa aking layunin gaya ng pagkakasalin nito. Sapat nang malaman, sa pangyayaring ito, na ang mundo ay babagabagin ng isang sumpa maliban kung may isang bpag-uugnay ng anumang uri o iba pa sa pagitan ng mga ama at ng mga anak, sa alinmang paksa o iba pa—at masdan ano ang paksang yaon? Ito ang cpagbibinyag para sa mga patay. Sapagkat tayo kung wala sila ay hindi magagawang ganap; ni sila kung wala tayo ay hindi magagawang ganap. Ni sila o tayo ay hindi magagawang ganap kung wala yaong mga nangamatay rin sa ebanghelyo; sapagkat kinakailangan sa pagsisimula ng ddispensasyon ng kaganapan ng panahon, kung aling dispensasyon sa ngayon ay nagsisimula na, na ang isang buo at husto at ganap na pagsasanib, at pag-uugnay na magkakasama ng mga dispensasyon, at mga susi, at mga kapangyarihan, at mga kaluwalhatian ay dapat mangyari, at ipahahayag mula sa mga araw ni Adan maging sa kasalukuyang panahon. At hindi lamang ito, kundi pati na yaong mga bagay na hindi pa ipinahahayag mula pa sa epagkakatatag ng daigdig, subalit maingat na itinago mula sa matatalino at marurunong, ipahahayag sa mga fsanggol at pasusuhin dito, sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon.

19 Ngayon, ano ang ating naririnig sa ebanghelyo na ating natanggap? Isang tinig ng kagalakan! Isang tinig ng awa mula sa langit; at isang tinig ng akatotohanan mula sa lupa; masasayang balita para sa mga patay; isang tinig ng kagalakan para sa mga buhay at sa mga patay; masasayang bbalita ng labis na kagalakan. Anong ganda sa mga bundok ang mga cpaa ng mga yaong nagdadala ng masasayang balita ng mabubuting bagay, at nagsasabi sa Sion: Masdan, ang iyong Diyos ay naghahari! Gaya ng mga dhamog ng Carmel, gayon din ang kaalaman ng Diyos ay bababa sa kanila!

20 At muli, ano ang ating naririnig? Masasayang balita mula sa aCumorah! Si bMoroni, isang anghel mula sa langit, ipinahahayag ang katuparan ng mga propeta—ang caklat na ipahahayag. Isang tinig ng Panginoon sa ilang ng dFayette, Seneca County, ipinahahayag ang tatlong saksi na emagpatotoo sa aklat! Ang tinig ni fMiguel sa mga pampang ng Susquehanna, makikilala ang diyablo kapag siya ay nagpakita bilang isang anghel ng gliwanag! Ang tinig nina hPedro, Santiago, at Juan sa ilang sa pagitan ng Harmony, Susquehanna County, at Colesville, Broome County, sa Ilog ng Susquehanna, ipinahahayag ang kanilang sarili na mga nagtataglay ng mga isusi ng kaharian, at ng dispensasyon ng kaganapan ng panahon.

21 At muli, ang tinig ng Diyos sa silid-tulugan ng matandang aAmang Whitmer, sa Fayette, Seneca County, at sa iba’t ibang panahon, at sa magkakaibang lugar sa lahat ng paglalakbay at paghihirap nitong Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw! At ang tinig ni Miguel, ang arkanghel; ang tinig ni bGabriel, at ni cRafael, at ng iba’t ibang danghel, mula kay Miguel o eAdan hanggang sa kasalukuyang panahon, ang lahat ay nagpapahayag ng kanilang fdispensasyon, ng kanilang mga karapatan, ng kanilang mga susi, ng kanilang karangalan, ang kanilang kamaharlikaan at kaluwalhatian, at ang kapangyarihan ng kanilang pagkasaserdote; nagbibigay ng taludtod sa taludtod, gtuntunin sa tuntunin; kaunti rito, at kaunti roon; binibigyan tayo ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpigil ng yaong sasapit, pinagtitibay ang ating hpag-asa!

22 Mga kapatid, hindi ba tayo magpapatuloy sa isang napakadakilang adhikain? Sumulong at huwag umurong. Lakas ng loob, mga kapatid; at humayo, humayo sa pananagumpay! Magsaya sa inyong mga puso, at labis na magalak. Bumulalas ang mundo sa apag-awit. Magsalita ang mga patay ng mga awit ng walang hanggang papuri sa Haring bImmanuel, na nag-orden, bago pa ang pagkakatatag ng daigdig, na yaong makatutulong sa atin upang cmatubos sila mula sa kanilang dbilangguan; sapagkat ang mga bilanggo ay makalalaya.

23 Pasigawin ang mga abundok sa kagalakan, at lahat kayong mga lambak ay sumigaw nang malakas; at lahat kayong mga dagat at tuyong lupain sabihin ang mga kamangha-mangha ng inyong Walang Hanggang Hari! At kayong mga ilog, at mga batis, at mga sapa, ay umagos nang may kagalakan. Purihin ng mga kahoy at lahat ng puno ng bukid ang Panginoon; at kayong mga buo na bbato ay umiyak sa kagalakan! Magsiawit nang sabay-sabay ang araw, buwan, at ang mga cpang-umagang bituin, at pasigawin sa kagalakan ang lahat ng anak na lalaki ng Diyos! At ipahayag ng walang hanggang mga nilikha ang kanyang pangalan magpakailanman at walang katapusan! At muli aking sinasabi, anong luwalhati ang tinig na ating naririnig mula sa langit, ipinahahayag sa ating mga tainga, kaluwalhatian, at kaligtasan, at karangalan, at dkawalang-kamatayan, at ebuhay na walang hanggan; mga kaharian, pamunuan, at kapangyarihan!

24 Masdan, ang dakilang aaraw ng Panginoon ay nalalapit na; at sino ang bmakatatahan sa araw ng kanyang pagparito, at sino ang makatatayo kapag siya ay pakikita? Sapagkat siya ay parang apoy ng cmangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi; at siya ay mauupong gaya ng dmangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak na lalaki ni eLevi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, upang sila ay fmakapaghain sa Panginoon ng mga handog sa kabutihan. Tayo, samakatwid, bilang isang simbahan at mga tao, at bilang mga Banal sa mga Huling Araw, maghain sa Panginoon ng isang handog sa kabutihan; at ating ialay sa kanyang banal na templo, kapag ito ay natapos na, ang isang aklat na naglalaman ng mga gtalaan ng ating mga patay, na magiging karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap.

25 Mga kapatid, ako ay marami pang bagay na sasabihin sa inyo tungkol sa paksa; subalit magtatapos sa kasalukuyan, at ipagpapatuloy ang paksa sa ibang pagkakataon. Ako, gaya ng dati, ang inyong hamak na tagapaglingkod at hindi nagbabagong kaibigan,

Joseph Smith.