Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 127
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 127

Ko e tohi meia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi fakahinohino ki he papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; naʻe fai ʻi Nāvū, ʻi he ʻaho 1 Sepitemá 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4, ʻOku vīkiviki ʻa Siosefa Sāmita ʻi he fakatangá mo e mamahí; 5–12, Kuo pau ke tauhi ʻa e ngaahi lekooti ʻo kau ki he ngaahi papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá.

1 Ko e meʻa ʻi he fakahā kiate au ʻe he ʻEikí ʻoku toe tuli au ʻe hoku ngaahi fili, ʻi Mīsulí mo e siteiti ní foki; pea ko e meʻa ʻi heʻenau kumi au ataʻe-ha-ʻuhinga, pea ʻoku ʻikai ha momoʻi ʻata pe hā mai ha fakamaau totonu pe totonu ʻi heʻenau faʻahí, ʻi hono fai ʻo ʻenau ngaahi talatalaakiʻi aú; pea ko e meʻa ʻi he tuʻunga ʻa ʻenau ngaahi lea fakakākaá ʻi he loi ʻo e faʻahinga fulikivanu tahá, ko ia kuó u fakakaukau ai ʻoku ʻaonga pea ngali mo e poto ʻiate aú ke u mavahe mei he feituʻú ni ʻo fuofuoloa siʻi, koeʻuhi ko hoku maluʻi pea mo e maluʻi ʻo e kakaí ni foki. ʻOku ou fie fakahā ai kiate kinautolu kotoa pē ʻa ia ʻoku ʻi ai haʻaku ngaahi meʻa fakapaʻanga mo kinautolú, kuó u tuku ʻeku ngaahi meʻa fakapaʻangá ki hoku kau fakafofongá mo e kau kalaké ʻa ia te nau fai leva ʻa e ngaahi meʻa fakapaʻanga kotoa pē ʻi he taimi mo e founga totonu, pea te nau tokangaʻi ke totongi ʻa hoku ngaahi moʻua kotoa pē ʻi he taimi totonú, ʻi hono ʻoatu ha koloa, pe ha meʻa kehe, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe fie maʻú, pe ko e meʻa ʻe lava ke fai ʻi he ngaahi meʻa ʻoku hokó. Ko e taimi pē te u ʻilo ai kuo tolona ʻaupito ʻa e taufá, te u toe foki atu leva kiate kimoutolu.

2 Pea ko e meʻa ki he ngaahi afakatuʻutāmaki kuo ui au ke u kātakiʻí, ʻoku hangē pē ia ko ha kiʻi meʻa siʻi kiate aú, he kuo hoko ʻa e bmeheká mo e ʻita ʻa e tangatá ko hoku ʻinasi kuó u anga ki ai ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo ʻeku moʻuí; he ʻoku hangē ha meʻa liló ʻa hono taumuʻá, tuku kehe pē ʻo kapau naʻe cfakanofo au ki muʻa ʻi he teʻeki ai ke ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní ki ha ikuʻanga lelei, pe kovi, ʻo fakatatau ki he lea ʻoku mou loto ke ui ʻaki iá. Ke mou fakamaau maʻamoutolu pē. ʻOku ʻafioʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē, pe ʻoku lelei ia pe kovi. Ka neongo iá, ko e vai lolotó ko e meʻa ia kuó u anga ʻi he faʻa kakau aí. Kuo hoko ia kotoa ko ha meʻa fakanatula pē kiate au, pea ʻoku ou ongoʻi, ʻo hangē ko Paulá, ke u vīkiviki ʻi he dfaingataʻá; he kuo aʻu mai ki he ʻahó ni mo hono fakahaofi au ʻe he ʻOtua ʻo ʻeku ngaahi tamaí mei he ngaahi meʻa ko iá kotoa, pea te ne fakahaofi au ʻo fai atu ai pē mei heni; he vakai, pea ʻiloange, te u ikunaʻi ʻa hoku ngaahi fili kotoa pē, he kuo folofola ʻaki ia ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

3 Ko ia, tuku ke fiefia ʻa e kāingalotu kotoa pē, pea nēkeneka ʻo lahi ʻaupito; he ko e aʻOtua ʻo ʻIsilelí ʻa honau ʻOtuá, pea te ne tufotufa atu ha totongi totonu ki he ʻulu ʻo honau kau fakamālohi kotoa pē.

4 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí: Tuku ke fai atu ʻa e ngāue ʻo hoku atemipalé pea mo e ngaahi ngāue kotoa pē kuó u tuʻutuʻuni kiate kimoutolú, ʻo ʻikai tuku, pea tuku ke liunga ua ʻa hoʻomou bfaivelengá, pea mo hoʻomou vilitakí, mo e faʻa kātakí, pea mo hoʻomou ngaahi ngāué, pea ʻe ʻikai siʻi mole ʻa hoʻomou totongí, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú. Pea kapau ʻoku nau cfakatangaʻi ʻa kimoutolu, naʻe pehē ʻenau fakatangaʻi ʻa e kau palōfitá mo e kau tangata māʻoniʻoni naʻe ʻi muʻa ʻiate kimoutolú. ʻOku ʻi ai ha totongi ʻi he langí ki he ngaahi meʻá ni kotoa pē.

5 Pea ko e tahá, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha lea ʻo kau ki he apapitaiso ki homou kau bpekiá.

6 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu ʻo kau ki homou kau pekiá: ʻO ka apapitaiso ha taha ʻiate kimoutolu maʻa homou kau pekiá, tuku ke ʻi ai ha btokotaha tauhi lekooti, pea tuku ke ne mamata tonu ki hoʻomou ngaahi papitaisó; tuku ke ne fanongo ʻaki hono telingá, koeʻuhi ke ne fakamoʻoni ki hono moʻoní, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí;

7 Koeʻuhí ʻi hoʻomou ngaahi alekooti kotoa pē ke tohi ia ʻi he langí; ʻilonga ʻa e meʻa te mou bnonoʻo ʻi he māmaní ke nonoʻo ia ʻi he langí; ʻilonga ʻa e meʻa te mou vete ʻi he māmaní ke vete ia ʻi he langí;

8 He ʻoku ofi ke u afakafoki mai ʻa e ngaahi meʻa lahi ki he māmaní, ʻoku kau ki he blakanga fakataulaʻeikí, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú.

9 Pea ko e tahá, tuku ke ʻai ke maau ʻa e ngaahi alekooti kotoa pē, koeʻuhi ke tuku ia ʻi he ngaahi tauhiʻanga tohi ʻo hoku temipale toputapú, ke tauhi ʻi he fakamanatu mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú.

10 Te u pehē ki he kāingalotu kotoa pē, naʻá ku fakaʻamu, ʻi he fuʻu holi lahi, ke malanga kiate kinautolu mei he tuʻunga malangá ʻi he tefito ko e papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá, ʻi he Sāpate ka hoko maí. Ka ko e meʻa ʻi he ʻikai te u maʻu ha mālohi ke fai peheé, ko ia te u tohi ai ʻa e folofola ʻa e ʻEikí mei he taimi ki he taimi, ʻi he tefito ko iá, pea ʻoatu ia kiate kimoutolu ʻi he meilí, kae ʻumaʻā foki mo ha ngaahi meʻa kehe lahi.

11 ʻOku ou fakaʻosi ʻeni ʻeku tohí ʻi he taimí ni, ko e meʻa ʻi he ʻikai maʻu ha taimi fuoloa angé; he ʻoku lamalama ʻe he filí, pea hangē ko e folofola ʻa e Fakamoʻuí, ʻoku haʻu ʻa e apilinisi ʻo e māmaní, ka ʻoku ʻikai haʻane meʻa ʻiate au.

12 Vakai, ko ʻeku lotu ki he ʻOtuá ke fakamoʻui ʻa kimoutolu kotoa pē. Pea ʻoku ou fakamoʻoni heni hoku hingoá ko hoʻomou tamaioʻeiki ʻi he ʻEikí, ko e palōfita mo e atangata kikite ʻo e, Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimuí Ni.

Siosefa Sāmita.