Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 125
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 125

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻi Māʻasi 1841, ʻo kau ki he Kāingalotu ʻi he fonua ko ʻAiouaá (History of the Church, 4:311–312).

1–4, Kuo pau ke hanga ʻe he Kāingalotú ʻo langa ha ngaahi kolo pea nau fakataha mai ki he ngaahi siteiki ʻo Saioné.

1 Ko e hā ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí ʻo kau ki he kāingalotú ʻi he Fonua ko ʻAiouaá?

2 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ʻoku ou tala kiate kimoutolu, kapau ko kinautolu ʻoku nau aui ʻaki ʻa kinautolu ʻa hoku hingoá pea ʻoku nau feinga ke hoko ko ʻeku kau māʻoniʻoní, kapau te nau fai ʻa hoku lotó mo tauhi ʻa ʻeku ngaahi fekau ʻoku kau kiate kinautolú, tuku ke nau fakatahatahaʻi ʻa kinautolu ki he ngaahi potu te u vaheʻi kiate kinautolu ʻi heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, pea langa hake ha ngaahi kolo ki hoku hingoá, koeʻuhí ke nau mateuteu ki he meʻa ʻa ia kuo teuteu ke hoko mai ʻi ha taimi ʻamuí.

3 Tuku ke nau langa hake ha kolo ki hoku hingoá ʻi he fonua ʻoku fehangahangai mo e kolo ko Nāvuú, pea tuku ke fakahingoa ʻaki ia ʻa e hingoa ko aSeilahemalá.

4 Pea tuku ke maʻu ha tofiʻa ʻi ai ʻe kinautolu kotoa pē ʻe haʻu mei he hahaké, pea mo e hihifó, pea mo e tokelaú, pea mo e tongá, pea ʻoku nau maʻu ʻa e holi ke nofo ʻi aí, kae ʻumaʻā foki mo e kolo ko aNasivilí, pe ʻi he kolo ko Nāvuú, pea ʻi he ngaahi bsiteiki kotoa pē ʻa ia kuó u tuʻutuʻuní, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.