Skriftene
Lære og pakter 124


Kapittel 124

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19. januar 1841. På grunn av tiltagende forfølgelser og ulovlige tiltak av offentlige tjenestemenn, var de hellige blitt tvunget til å forlate Missouri. Utryddelsesordren datert 27. oktober 1838 og utstedt av Missouris guvernør, Lilburn W. Boggs, ga dem ikke noe valg. I 1841, da denne åpenbaringen ble gitt, hadde byen Nauvoo, som lå på samme sted som den tidligere landsbyen Commerce i Illinois hadde ligget, blitt bygget opp av de hellige, og her hadde Kirkens hovedkvarter blitt opprettet.

1–14: Joseph Smith blir bedt om å avgi en høytidelig erklæring om evangeliet til De forente staters president, til guvernører og til regenter i alle nasjoner. 15–21: Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith senior og andre blant de levende og de døde, er velsignet for sin rettskaffenhet og sine dyder. 22–28: De hellige blir befalt å bygge et hus til innkvartering av fremmede og et tempel i Nauvoo. 29–36: Dåp for de døde skal utføres i templer. 37–44: Herrens folk bygger alltid templer for å utføre hellige ordinanser. 45–55: De hellige blir fritatt fra å bygge et tempel i Jackson fylke på grunn av undertrykkelse fra deres fiender. 56–83: Retningslinjer blir gitt for hvordan Nauvoo hus skal bygges. 84–96: Hyrum Smith kalles til å være en patriark og til å motta nøklene og overta plassen etter Oliver Cowdery. 97–122: William Law og andre mottar råd om sine arbeidsoppgaver. 123–145: Embedsmenn på general- og lokalplan nevnes ved navn og får vite hvilke plikter de har og hvilket quorum de tilhører.

1 Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Joseph Smith, ditt offer og dine bekjennelser er velbehagelige for meg, for i denne hensikt har jeg oppreist deg for å kunne frembringe min visdom gjennom det som er svakt på jorden.

2 Dine bønner er antagelige for meg, og som svar på dem sier jeg deg at du nå er kalt til øyeblikkelig å avgi en høytidelig erklæring om mitt evangelium og om denne stav som jeg har satt til å være en hjørnesten i Sion og som skal utsmykkes så den ligner et slott.

3 Denne erklæring skal gis til alle verdens konger, ja, til de fire verdenshjørner – til den ærverdig valgte president og de edle guvernører i den nasjon hvor du bor – og til alle jordens nasjoner rundt omkring i verden.

4 La den skrives i saktmodighetens ånd og ved Den hellige ånds kraft som du skal være i besittelse av når du skriver den,

5 for det skal bli gitt deg ved Den hellige ånd å vite min vilje angående disse konger og myndigheter, ja, hva som skal møte dem i fremtiden.

6 For se, jeg er nær ved å kalle på dem for at de kan gi akt på Sions lys og herlighet, for den fastsatte tid er kommet da hun skal begunstiges.

7 Kall derfor på dem med en kraftig erklæring og med deres vitnesbyrd for at de også kan være uten unnskyldning, og frykt dem ikke, for de er som gress, og all deres herlighet er som gressets blomster som snart visner,

8 og for at jeg kan hjemsøke dem på hjemsøkelsens dag – når jeg skal trekke sløret for mitt åsyn til side for å gi undertrykkeren hans del blant hyklerne hvor det er tenners gnissel – hvis de forkaster mine tjenere og mitt vitnesbyrd som jeg har åpenbart for dem.

9 Og videre vil jeg se til dem og bløtgjøre deres hjerter, mange av dem til gavn for dere, for at dere kan finne nåde for deres øyne, så de kan komme til sannhetens lys og hedningefolkene til Sions opphøyelse eller forherligelse.

10 For min hjemsøkelses dag kommer hastig i en time dere ikke tror, og hvor skal det være trygghet for mitt folk og tilflukt for dem som er igjen av dem?

11 Våkn opp, O jordens konger! Kom, O, kom med deres gull og deres sølv til hjelp for mitt folk – til Sions døtres hus.

12 Og videre, sannelig sier jeg deg, la min tjener Robert B. Thompson hjelpe deg med å skrive denne erklæringen, for jeg er vel tilfreds med ham og at han skal være med deg,

13 la ham derfor lytte til ditt råd, og jeg vil velsigne ham med en mangfoldighet av velsignelser. La ham fra nå av være trofast og sannferdig i alle ting, så skal han bli stor i mine øyne,

14 men la ham komme i hu at jeg vil kreve ham til regnskap for hans forvaltning.

15 Og videre, sannelig sier jeg deg, velsignet er min tjener Hyrum Smith, for jeg, Herren, elsker ham på grunn av hans hjertes oppriktighet og fordi han elsker det som er riktig i mine øyne, sier Herren.

16 Videre, la min tjener John C. Bennett hjelpe deg i ditt arbeide med å sende mitt ord til jordens konger og folk og stå ved din side, ja, du min tjener, Joseph Smith, i trengselens stund, og hans belønning skal ikke utebli hvis han mottar råd.

17 Og på grunn av sin kjærlighet skal han bli stor, for han skal være min hvis han gjør dette, sier Herren. Jeg har sett det arbeide han har utført, og det er godtatt av meg hvis han fortsetter, og jeg vil krone ham med velsignelser og stor herlighet.

18 Og videre sier jeg deg, at det er min vilje at min tjener Lyman Wight skal fortsette å forkynne for Sion i saktmodighetens ånd og bekjenne meg for verden, og jeg vil bære ham som på ørnevinger, og han skal frembringe herlighet og ære til seg selv og til mitt navn,

19 så når han har fullendt sitt arbeide, kan jeg ta ham til meg som jeg gjorde med min tjener David Patten som nå er hos meg og også min tjener Edward Partridge og også min aldrende tjener Joseph Smith senior som sitter hos Abraham ved hans høyre hånd, og velsignet og hellig er han, for han er min.

20 Og videre, sannelig sier jeg deg, min tjener George Miller er uten svik, han kan man ha tillit til på grunn av hans hjertes oppriktighet, og jeg, Herren, elsker ham på grunn av den kjærlighet han har til mitt vitnesbyrd.

21 Derfor sier jeg til deg, jeg besegler en biskops embede på hans hode, likesom med min tjener Edward Partridge, så han kan motta gavene til mitt hus, så han kan gi velsignelser over de fattiges hoder blant mitt folk, sier Herren. La ingen forakte min tjener George, for han skal hedre meg.

22 La min tjener George og min tjener Lyman og min tjener John Snider og andre bygge et hus til mitt navn, slik min tjener Joseph skal vise dem og på det sted som han også skal vise dem.

23 Og det skal være et herberge, et hus hvor fremmede som kommer langveisfra kan ta inn. Derfor, la det være et godt hus, fullt antagelig, hvor den trette reisende kan finne sunnhet og trygghet mens han grunner på Herrens ord og den hjørnesten jeg har utpekt for Sion.

24 Dette hus skal være en sunn bolig hvis det bygges til mitt navn og hvis den bestyrer som blir utpekt til å ta vare på det, ikke lar noe urent komme inn der. Det skal være hellig, ellers vil ikke Herren deres Gud bo der.

25 Og videre, sannelig sier jeg dere, la alle mine hellige komme langveisfra.

26 Og send ut raske sendebud, ja, utvalgte sendebud, og si til dem: Kom med alt deres gull og deres sølv og deres kostelige stener og med alle deres gamle kostbarheter, og med alle som har kunnskap om gamle kostbarheter og som vil komme, la dem komme og ha med seg buksbom, grantrær og furutrær og alle jordens dyrebare trær,

27 og med jern, med kobber og med messing og med sink og med alle jordens kostelige ting, og bygge et hus til mitt navn hvor Den Aller Høyeste kan bo.

28 For det finnes intet sted på jorden hvor han kan komme og gjenopprette det som gikk tapt for dere, eller som han har tatt bort, nemlig prestedømmets fylde.

29 For det finnes ikke noen døpefont på jorden hvor mine hellige kan bli døpt for de som er døde.

30 For denne ordinans hører hjemme i mitt hus og kan ikke godkjennes av meg – bare i deres fattigdoms dager når dere ikke er i stand til å bygge et hus til meg.

31 Men jeg befaler dere, alle mine hellige, å bygge et hus til meg, og jeg gir dere tilstrekkelig tid til å bygge et hus til meg, og mens det pågår, skal deres dåpshandlinger være antagelige for meg.

32 Men se, når denne avtalte tid er omme, skal deres dåpshandlinger for deres avdøde ikke bli godkjent av meg, og hvis dere ikke utfører disse ting når denne tid er omme, skal dere bli forkastet som en kirke sammen med deres avdøde, sier Herren deres Gud.

33 For sannelig sier jeg dere, etter at dere har hatt tilstrekkelig tid til å bygge et hus til meg hvor dåpsordinansen for de døde hører hjemme og for hvem den ble innstiftet før verdens grunnvoll ble lagt, kan ikke deres dåpshandlinger for deres avdøde godkjennes av meg,

34 for der er det hellige prestedømmes nøkler overdratt så dere kan motta ære og herlighet.

35 Og etter denne tid vil deres dåpshandlinger for de døde som utføres av dem som er spredt rundt omkring, ikke bli godkjent av meg, sier Herren.

36 For det er bestemt at i Sion og i hennes staver og i Jerusalem, de tilfluktssteder som jeg har utpekt, skal være steder hvor dåpshandlinger for deres avdøde skal utføres.

37 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvordan skal deres tvettinger bli godkjent av meg hvis dere ikke utfører dem i et hus som dere har bygget til mitt navn?

38 For av denne grunn befalte jeg Moses å bygge et tabernakel som de skulle bære med seg i villmarken og bygge et hus i det lovede land, så disse ordinanser som hadde vært skjult fra før verden ble til, kunne bli åpenbart.

39 Derfor, sannelig sier jeg dere, at deres salvinger og deres tvettinger og deres dåpshandlinger for de døde, og deres høytidelige forsamlinger og deres påminningsoffer for deres ofringer ved Levis sønner, og deres orakler på deres aller helligste steder hvor dere mottar tilkjennegivelser, og deres lover og vedtak som begynnelsen til Sions åpenbaringer og grunnvoll og til alle hennes enheters herlighet, heder og begavelse, er gitt gjennom ordinansen i mitt hellige hus som mitt folk alltid blir befalt å bygge til mitt hellige navn.

40 Og sannelig sier jeg dere, la dette hus bygges til mitt navn, så jeg der kan åpenbare mine ordinanser for mitt folk,

41 for i min nåde vil jeg åpenbare for min kirke ting som er blitt holdt skjult fra før verdens grunnvoll ble lagt, ting som hører til evangelieutdelingen i tidenes fylde.

42 Og jeg vil vise min tjener Joseph alle ting som hører til dette hus og dets prestedømme og stedet hvor det skal bygges.

43 Og dere skal bygge det på det sted hvor dere har tenkt å bygge det, for det er stedet jeg har valgt at dere skal bygge det.

44 Hvis dere arbeider av hele deres styrke, vil jeg hellige dette sted, så det skal være hellig.

45 Og hvis mitt folk vil lytte til min røst og til røsten fra mine tjenere som jeg har utpekt til å lede mitt folk, se, sannelig sier jeg dere, skal de ikke bli flyttet fra sitt sted.

46 Men hvis de ikke vil lytte til min røst eller til røsten fra disse menn som jeg har utpekt, skal de ikke bli velsignet fordi de tilsmusser min hellige grunn og mine hellige ordinanser og lover og mitt hellige ord som jeg gir dem.

47 Og det skal skje at hvis dere bygger et hus til mitt navn og ikke gjør de ting som jeg sier, vil jeg ikke holde den ed som jeg avlegger for dere, ei heller oppfylle de løfter som dere venter fra min hånd, sier Herren.

48 For i stedet for velsignelser bringer dere ved deres egne gjerninger forbannelser, vrede, harme og straffedommer over deres egne hoder ved deres dårskap og ved alle deres avskyeligheter som dere gjør for mitt åsyn, sier Herren.

49 Sannelig, sannelig sier jeg dere, at når jeg gir en befaling til noen av menneskenes barn om å gjøre et arbeide i mitt navn, og disse menneskene går frem med all sin styrke og med alt de har, for å utføre dette arbeide og ikke opphører med sin flid, og deres fiender overfaller dem og hindrer dem i å utføre dette arbeide, se, da ønsker jeg ikke lenger å kreve dette arbeide av disse menneskene, men å godta deres offer.

50 Og misgjerningen og overtredelsen av mine hellige lover og bud vil jeg bringe over deres hoder som hindret mitt verk, inntil tredje og fjerde generasjon, så lenge de ikke omvender seg, men hater meg, sier Gud Herren.

51 Derfor, av denne grunn har jeg godtatt ofringene fra dem som jeg befalte å bygge en by og et hus til mitt navn i Jackson fylke, Missouri og ble hindret av sine fiender, sier Herren deres Gud.

52 Og jeg vil sende dom, vrede og harme, jammer og kvaler og tenners gnissel over deres hoder inntil tredje og fjerde generasjon så lenge de ikke omvender seg, og hater meg, sier Herren deres Gud.

53 Og dette gir jeg dere som et eksempel og til trøst for dere angående alle dem som er blitt befalt å utføre et arbeide og er blitt hindret av sine fienders hender og ved undertrykkelse, sier Herren deres Gud.

54 For jeg er Herren deres Gud og vil frelse alle de av deres brødre som har vært rene av hjertet og er blitt drept i Missouris land, sier Herren.

55 Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg befaler dere igjen å bygge et hus til mitt navn, ja, på dette sted, så dere kan bevise for meg at dere er trofaste i alle ting jeg befaler dere, så jeg kan velsigne dere og krone dere med heder, udødelighet og evig liv.

56 Og nå sier jeg til dere med hensyn til det herberge jeg har befalt dere å bygge så fremmede kan ta inn der, la det bygges til mitt navn, anbring mitt navn på det, og la min tjener Joseph og hans hus være bosatt der fra generasjon til generasjon.

57 For denne salvelse har jeg gitt på hans hode for at hans velsignelse også skal bli gitt på hans etterkommeres hode.

58 Og som jeg sa til Abraham angående jordens slekter, slik sier jeg også til min tjener Joseph: I deg og din ætt skal jordens slekter velsignes.

59 Derfor, la min tjener Joseph og hans ætt etter ham være bosatt i dette hus fra generasjon til generasjon evindelig og alltid, sier Herren.

60 Og la dette hus kalles Nauvoo hus, og la det være en behagelig bolig for mennesker og et hvilested for den trette reisende, så han kan meditere over Sions herlighet og over denne hennes hjørnestens herlighet,

61 så han også kan motta råd av dem som jeg har satt til å være som velkjente planter og som vektere på hennes murer.

62 Se, sannelig sier jeg dere, la min tjener George Miller og min tjener Lyman Wight og min tjener John Snider og min tjener Peter Haws organisere seg, og utpek en av dem til å være formann i den komité som har til oppgave å bygge dette hus.

63 Og de skal forfatte en lov som danner grunnlag for tegning av aksjer til byggingen av dette hus.

64 Og de skal ikke motta mindre enn femti dollar for én aksje i dette hus, og de skal ha tillatelse til å motta femten tusen dollar fra hvem som helst som betaling for aksjer i dette hus.

65 Men de skal ikke tillates å motta mer enn femten tusen dollar per aksje fra én enkelt person.

66 Og de skal ikke tillates å motta mindre enn femti dollar fra noen som betaling for en aksje i dette hus.

67 Og de skal ikke tillates å motta noen som aksjonær i dette hus uten at vedkommende betaler sine aksjer når han mottar dem.

68 Og i forhold til det beløp han innbetaler, skal han motta aksjer i dette hus, men hvis han ikke innbetaler noe, skal han ikke motta noen aksjer i dette hus.

69 Og hvis noen betaler dem for aksjer, skal det benyttes til aksjer i dette hus – til ham selv og hans generasjon etter ham, fra generasjon til generasjon så lenge han og hans arvinger beholder aksjene og ikke av egen fri vilje selger eller overdrar dem – hvis dere vil gjøre min vilje, sier Herren deres Gud.

70 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener George Miller og min tjener Lyman Wight og min tjener John Snider og min tjener Peter Haws mottar betaling for aksjer i form av penger – eller som eiendeler med en motsvarende pengeverdi – skal de ikke bruke noen av disse midler til noe annet formål enn til dette hus.

71 Og hvis de bruker noen av disse midler til et annet formål enn til dette hus uten aksjeeierens samtykke og ikke betaler tilbake det firedobbelte av det som brukes til annet formål enn til dette hus, skal de bli forbannet og skal fjernes fra sin plass, sier Gud Herren, for jeg, Herren, er Gud og kan ikke spottes i noen av disse ting.

72 Sannelig sier jeg dere, la min tjener Joseph betale for aksjer til bygging av dette hus som det synes ham best, men min tjener Joseph kan ikke betale mer enn femten tusen dollar for aksjer i dette hus, og heller ikke mindre enn femti dollar, og det kan heller ingen andre gjøre, sier Herren.

73 Og det er også andre som ønsker å vite min vilje angående dem, for de har bedt om det fra min hånd.

74 Derfor sier jeg dere angående min tjener Vinson Knight, hvis han vil gjøre min vilje, la ham kjøpe aksjer i dette hus til seg selv og til sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon.

75 Og la ham oppløfte sin røst blant folk lenge og høyt for å tale de fattiges og trengendes sak, og la ham ikke svikte, ei heller må hans hjerte svikte, og jeg vil godta hans offer, for det skal ikke være som Kains offer til meg, for han skal være min, sier Herren.

76 La hans familie fryde seg og vende sine hjerter bort fra sorg og bekymringer, for jeg har utvalgt ham og salvet ham, og han skal hedres i sitt hus, for jeg vil tilgi alle hans synder, sier Herren. Amen.

77 Sannelig sier jeg dere, la min tjener Hyrum kjøpe aksjer i dette hus som det synes ham best, til seg selv og sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon.

78 La min tjener Isaac Galland kjøpe aksjer i dette hus, for jeg, Herren, elsker ham for det arbeide han har utført og vil tilgi ham alle hans synder, derfor, kom ham i hu med en andel i dette hus fra generasjon til generasjon.

79 La min tjener Isaac Galland utpekes blant dere og ordineres av min tjener William Marks og velsignes av ham til å reise sammen med min tjener Hyrum for å utføre det arbeide som min tjener Joseph skal anvise dem, og de skal bli storlig velsignet.

80 La min tjener William Marks kjøpe aksjer i dette hus som det synes ham best til seg selv og sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon.

81 La min tjener Henry G. Sherwood kjøpe aksjer i dette hus som det synes ham best til seg selv og sine etterkommere, fra generasjon til generasjon.

82 La min tjener William Law kjøpe aksjer i dette hus til seg selv og sine etterkommere, fra generasjon til generasjon.

83 Hvis han vil gjøre min vilje, så la ham ikke ta sin familie med seg til den østlige del av landet, til Kirtland, likevel vil jeg, Herren, bygge opp Kirtland, men jeg, Herren, har en svøpe beredt for innbyggerne der.

84 Og med hensyn til min tjener Almon Babbitt, er det mange ting jeg ikke er fornøyd med. Se, han trakter etter å opprette sitt eget råd i stedet for det råd som jeg har opprettet, nemlig presidentskapet i min Kirke, og han setter opp en gullkalv som mitt folk skal tilbe.

85 La ingen som er kommet hit og forsøker å holde mine bud, forlate dette sted.

86 Hvis de oppholder seg her, la dem leve i meg, og hvis de dør, la dem dø i meg, for de skal hvile fra all sin gjerning her og skal fortsette sitt arbeide.

87 Derfor, la min tjener William sette sin lit til meg og slutte å bekymre seg for sin familie på grunn av sykdommen i området. Hvis dere elsker meg, da hold mine bud, og sykdommen i området skal tjene dere til ære.

88 La min tjener William dra ut, og forkynne mitt evige evangelium med høy røst og med stor glede ettersom han skal bli tilskyndet av min Ånd, til innbyggerne i Warsaw og også til innbyggerne i Carthage og også til innbyggerne i Burlington og også til innbyggerne i Madison, og vente tålmodig og innstendig på nærmere beskjed under min generalkonferanse, sier Herren.

89 Hvis han vil gjøre min vilje, skal han fra nå av lytte til min tjener Josephs råd og med sine midler støtte de fattiges sak og utgi den nye oversettelsen av mitt hellige ord til jordens innbyggere.

90 Og hvis han vil gjøre dette, vil jeg velsigne ham med en mangfoldighet av velsignelser så han ikke skal bli forlatt, heller ikke skal hans etterkommere tigge om brød.

91 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener William utpekes, ordineres og salves til rådgiver for min tjener Joseph, i stedet for min tjener Hyrum, så min tjener Hyrum kan motta embedet som patriark i prestedømmet som ble gitt ham av hans far – ved velsignelse og også ved rettighet,

92 så han fra nå av skal ha nøklene til de patriarkalske velsignelser ved håndspåleggelse til hele mitt folk,

93 så enhver som han velsigner skal være velsignet, og enhver som han forbanner, skal være forbannet, så det han binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det han løser på jorden, skal være løst i himmelen.

94 Og fra nå av utpeker jeg ham til å være en profet, en seer og en åpenbarer for min kirke, såvel som min tjener Joseph,

95 så han kan virke sammen med min tjener Joseph, og så han kan motta råd fra min tjener Joseph som skal vise ham nøklene hvorved han kan be og motta og bli kronet med den samme velsignelse og herlighet og ære og prestedømme og prestedømmets gaver som en gang ble gitt ham som var min tjener – Oliver Cowdery,

96 så min tjener Hyrum kan bære vitnesbyrd om de ting som jeg skal vise ham, så hans navn kan holdes i hederlig erindring fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid.

97 La min tjener William Law også motta de nøkler hvormed han kan be og motta velsignelser, la ham ydmyke seg for meg og være uten svik, og han skal motta av min ånd – ja, Trøsteren – som skal åpenbare sannheten om alle ting for ham og i samme stund skal gi ham hva han skal si.

98 Og disse tegn skal følge ham – han skal helbrede de syke, han skal drive ut djevler og skal bli befridd fra dem som vil gi ham dødelig gift.

99 Og han skal ledes på stier hvor den giftige slange ikke kan såre hans hæl, og i sine tanker skal han stige opp som på ørnevinger.

100 Og om jeg vil at han skal vekke opp døde, skal han ikke holde sin røst tilbake.

101 Derfor, la min tjener William ikke spare seg, men rope høyt av glede og fryd og med hosianna til ham som sitter på tronen evindelig og alltid, sier Herren deres Gud.

102 Se, jeg sier dere, jeg har et oppdrag i vente til min tjener William og min tjener Hyrum – og bare til dem – og la min tjener Joseph være her, for det er behov for ham. Resten vil jeg vise dere senere. Slik er det. Amen.

103 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener Sidney vil tjene meg og være rådgiver for min tjener Joseph, la ham stå opp og komme frem og virke i det embede han er kalt til og ydmyke seg for meg.

104 Og hvis han vil bære frem et antagelig offer til meg, og vise erkjennelse og bli hos mitt folk, se, jeg, Herren deres Gud, vil helbrede ham så han blir helbredet, og han skal igjen heve sin røst på fjellene og være en talsmann for mitt åsyn.

105 La ham komme og bosette seg med sin familie i nærheten av det sted hvor min tjener Joseph bor.

106 Og på alle sine reiser, la ham heve sin røst som med en basuns lyd og advare jordens innbyggere om å flykte fra den kommende vrede.

107 La ham hjelpe min tjener Joseph, og la min tjener William Law også hjelpe min tjener Joseph med å utarbeide en høytidelig erklæring til jordens konger, ja, som jeg før har sagt dere.

108 Hvis min tjener Sidney vil gjøre min vilje, la ham ikke flytte med sin familie til den østlige del av landet, men la ham skifte bopel som jeg har sagt.

109 Se, det er ikke min vilje at han skal søke å finne trygghet og tilflukt utenfor den by som jeg har utpekt for dere, ja, byen Nauvoo.

110 Sannelig, nå sier jeg dere at hvis han vil lytte til min røst, skal det gå ham vel. Slik er det. Amen.

111 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Amos Davies kjøpe aksjer av dem som jeg har utpekt til å bygge et herberge, ja, Nauvoo hus.

112 La ham gjøre dette hvis han vil ha en andel i det, og la ham lytte til råd fra min tjener Joseph og arbeide med sine egne hender så han kan vinne menneskenes tillit.

113 Og når han har vist seg trofast i alt som blir overlatt i hans varetekt – ja, selv over lite – skal han bli satt til å herske over meget.

114 La ham derfor fornedre seg selv så han kan bli opphøyet. Slik er det. Amen.

115 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener Robert D. Foster vil adlyde min røst, la ham bygge et hus til min tjener Joseph ifølge den kontrakt han har inngått med ham ettersom han gis anledning fra tid til annen.

116 Og la ham omvende seg fra all sin dårskap og ikle seg kjærlighet, slutte å gjøre ondt og avstå fra all hård tale,

117 og også kjøpe aksjer av bestyrelsen for Nauvoo hus til seg selv og sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon,

118 og lytte til råd fra mine tjenere Joseph og Hyrum og William Law og fra de myndigheter som jeg har kalt til å legge Sions grunnvoll, og det skal gå ham vel evindelig og alltid. Slik er det. Amen.

119 Og videre, sannelig sier jeg dere, la ingen som ikke har en tro på Mormons bok og på de åpenbaringer jeg har gitt til dere, kjøpe aksjer av bestyrelsen for Nauvoo hus, sier Herren deres Gud,

120 for det som er mer eller mindre enn dette, kommer fra den onde og skal ledsages av forbannelser og ikke av velsignelser, sier Herren deres Gud. Slik er det. Amen.

121 Og videre, sannelig sier jeg dere, la bestyrelsen for Nauvoo hus få et rettferdig vederlag som lønn for alt arbeide de utfører under oppførelsen av Nauvoo hus, og la størrelsen av deres lønn være slik de blir enige om seg imellom, ifølge overenskomst.

122 Og la enhver som kjøper aksjer bære den del av lønnen som faller på ham hvis det er nødvendig for deres underhold, sier Herren, ellers skal deres arbeide omregnes til aksjer i huset. Slik er det. Amen.

123 Sannelig sier jeg dere, jeg navngir nå hvilke embedsmenn som tilhører mitt prestedømme, så dere kan ha dets nøkler – ja, det prestedømme som er etter Melkisedeks orden, som er etter min Enbårne Sønns orden.

124 Først gir jeg dere Hyrum Smith til å være en patriark for dere og til å ha de beseglende velsignelser i min kirke – ja, Forjettelsens hellige ånd – hvorved dere er beseglet inntil forløsningens dag, så dere ikke skal falle, selv om fristelsens time kommer over dere.

125 Jeg gir dere min tjener Joseph til å være en presiderende eldste over hele min kirke, til å være en oversetter, en åpenbarer, en seer og profet.

126 Jeg gir ham som rådgivere min tjener Sidney Rigdon og min tjener William Law for at disse kan utgjøre et quorum og Det første presidentskap til å motta åpenbaringene for hele kirken.

127 Jeg gir dere min tjener Brigham Young til å være president for De tolvs omreisende råd,

128 og disse tolv har nøklene til å åpne opp min kirkes myndighet til jordens fire hjørner og deretter sende mitt ord ut til enhver skapning.

129 De er Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards og George A. Smith.

130 David Patten har jeg tatt til meg – se, hans prestedømme kan ingen ta fra ham – men sannelig sier jeg dere, en annen kan bli utpekt til det samme kall.

131 Og videre sier jeg dere, jeg gir dere et høyråd til å være Sions hjørnesten –

132 nemlig Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson – Seymour Brunson har jeg tatt til meg, ingen kan ta hans prestedømme, men en annen kan bli utpekt til det samme prestedømme i hans sted, og sannelig sier jeg dere at min tjener Aaron Johnson skal ordineres til dette kall i hans sted – David Fullmer, Alpheus Cutler og William Huntington.

133 Og videre gir jeg dere Don C. Smith til å være president over et quorum av høyprester,

134 som er organisert og innstiftet i den hensikt å lære opp dem som skal utpekes som fastboende presidenter eller tjenere over forskjellige staver som er spredt rundt omkring.

135 Og de kan også foreta reiser hvis de velger det, men er egentlig ordinert som fastboende presidenter, dette er deres embede og kall, sier Herren deres Gud.

136 Jeg gir ham Amasa Lyman og Noah Packard til rådgivere så de kan presidere over høyprestenes quorum i min kirke, sier Herren.

137 Og videre sier jeg dere, jeg gir dere John A. Hicks, Samuel Williams og Jesse Baker hvis prestedømme er å presidere over eldstenes quorum, et quorum som er innstiftet for fastboende tjenere, ikke desto mindre kan de foreta reiser, men de er ordinert til å være fastboende tjenere i min kirke, sier Herren.

138 Og videre gir jeg dere Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock og James Foster til å presidere over syttienes quorum,

139 et quorum som er innstiftet for omreisende eldster for å bære vitnesbyrd om mitt navn i hele verden hvor som helst det omreisende høyråd, mine apostler, skal sende dem for å berede en vei for mitt åsyn.

140 Forskjellen mellom dette quorum og eldstenes quorum er at det ene stadig skal reise, og det andre skal presidere over menighetene fra tid til annen. Det ene er ansvarlig for å presidere fra tid til annen, og det andre har ikke noe ansvar for å presidere, sier Herren deres Gud.

141 Og videre sier jeg dere, jeg gir dere Vinson Knight, Samuel H. Smith og Shadrach Roundy, hvis han vil motta det, til å presidere over biskopsrådet, kunnskap om dette biskopsråd er gitt dere i boken Lære og pakter,

142 og videre sier jeg dere, Samuel Rolfe og hans rådgivere for prestene og presidenten for lærerne og hans rådgivere og også presidenten for diakonene og hans rådgivere og også presidenten for staven og hans rådgivere.

143 Ovennevnte embeder med tilhørende nøkler har jeg gitt dere som hjelp til å styre, til å arbeide i kirkens tjeneste og fullkommengjøre mine hellige.

144 Og en befaling gir jeg dere at dere skulle beklé alle disse embeder og godkjenne disse navn som jeg har nevnt, eller forkaste dem under min generalkonferanse,

145 og at dere skal berede rom for alle disse embeder i mitt hus når dere bygger det til mitt navn, sier Herren deres Gud. Slik er det. Amen.

Skriv ut