Szentírások
A Tan és a szövetségek 124
előző következő


124. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1841. január 19-én (History of the Church, 4:274–286). Az egyre növekvő üldöztetés és közhivatalnokok által ellenük indított jogtalan eljárások következtében a szentek Missouri állam elhagyására kényszerültek. A megsemmisítő rendelet, amelyet Lilburn W. Boggs, Missouri kormányzója adott ki, 1838. október 27-én, nem hagyott számukra választási lehetőséget (History of the Church, 3:175). 1841-re, amikor ez a kinyilatkoztatás adatott, a szentek az Illinois állambeli Commerce falvának helyén felépítették Nauvoo városát, és itt alapozták meg az egyház székhelyét.

1–14, Joseph Smith parancsot kap arra, hogy írjon egy, az evangéliumról szóló ünnepélyes kiáltványt az Egyesült Államok elnökének, a kormányzóknak, valamint a nemzetek uralkodóinak; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, id. Joseph Smith, valamint mások az élők és a halottak között, áldottak feddhetetlenségükért és erényeikért; 22–28, A szentek parancsot kapnak arra, hogy építsenek egy házat az idegenek fogadására, valamint egy templomot Nauvoo-ban; 29–36, A halottakért végzett kereszteléseket templomokban kell végezni; 37–44, Az Úr népe mindig templomokat épít, szent szertartások végzése céljából; 45–55, A szentek az ellenségeik általi elnyomás miatt felmentést kapnak az alól, hogy templomot építsenek Jackson megyében; 56–83, A Nauvoo Ház építésére vonatkozó utasítások; 84–96, Hyrum Smith elhívást kap, hogy pátriárka legyen, hogy megkapja a kulcsokat, és Oliver Cowdery helyére álljon; 97–122, William Law és mások tanácsokat kapnak a munkájukat illetően; 123–145, Általános és helyi hivatalnokok megnevezése, feladataikkal és kvórumbeli hovatartozásukkal egyetemben.

1 Bizony, így szól az Úr hozzád, Joseph Smith szolgám, nagyon elégedett vagyok felajánlásoddal és vallomásaiddal, amelyeket tettél; mert evégre támasztottalak téged, hogy a föld aerőtlenjei által megmutathassam bölcsességemet.

2 Imáid elfogadhatóak előttem; és azokra adott válaszként azt mondom neked, most azonnal elhívást kapsz, hogy készíts egy ünnepélyes nyilatkozatot evangéliumomról, valamint erről a acövekről, amit azért ültettem el, hogy szegletköve legyen Sionnak, ami olyan finomságúra lesz csiszolva, ami hasonlatos egy palotáéhoz.

3 Ez a nyilatkozat szóljon a világ összes akirályának, annak négy szegletéig, a tiszteletre méltó, megválasztott elnöknek, valamint azon nemzet nemes lelkű kormányzóinak, amelyben élsz, és a föld szerte szórt minden nemzetének.

4 Íródjon ez a aszelídség lelkével, és a Szentlélek hatalma által, amely benned lesz akkor, amikor az íródik;

5 Mert a Szentlélek által megadatik neked, hogy ismerd ezen királyokat és felhatalmazottakat illető akaratomat, és azt is, hogy mi történik majd velük egy eljövendő időpontban.

6 Mert íme, hamarosan felszólítom őket, hogy szenteljenek figyelmet Sion világosságának és dicsőségének, mert eljött annak kijelölt ideje, hogy kegyet találjon.

7 Szólítsd fel tehát őket, hangos nyilatkozattal és bizonyságoddal, nem félve tőlük, mert olyanok ők, akár a a, és minden dicsőségük annak virágához hasonlít, amely hamarosan lehull, hogy ők is kifogás nélkül maradjanak –

8 És hogy meglátogathassam őket a meglátogatás napján, amikor előfátyolozom arcomat a takarásból, hogy kijelöljem az elnyomó részét a képmutatók között, ahol afogak csikorgatása van, ha elutasítják szolgáimat és a nekik kinyilatkoztatott bizonyságomat.

9 Továbbá, ellátogatok és megenyhítem a szívüket, sokuknak, a ti javatokra, hogy szemükben kegyelmet találhassatok, hogy eljuthassanak az igazság avilágosságához, a nemzsidók pedig Sion felmagasztosulásához, vagyis felemelkedéséhez.

10 Mert meglátogatásom napja hamar eljön, egy aolyan órában, amikor nem gondoljátok; és vajon hol lesz népem biztonsága, és azok menedéke, akik megmaradnak közülük?

11 Ébredjetek, Ó földnek királyai! Gyertek, Ó gyertek, aranyotokkal és ezüstötökkel, népem segítségére, Sion leányainak házához.

12 Továbbá, bizony mondom neked, Robert B. Thompson szolgám segítsen neked ennek a nyilatkozatnak a megírásában, mert én nagyon elégedett vagyok vele és azzal, hogy ő veled legyen;

13 Hallgasson tehát a tanácsodra, és én áldások sokaságával áldom majd meg őt; mostantól fogva minden dologban legyen hűséges és igaz, és nagy lesz szememben;

14 De emlékezzen rá, hogy asáfárságát számon fogom kérni kezétől.

15 Továbbá, bizony mondom neked, áldott aHyrum Smith szolgám; mert én, az Úr szeretem őt, szívének bfeddhetetlensége miatt, és mert szereti azt, ami helyes énelőttem, mondja az Úr.

16 Továbbá, John C. Bennett szolgám segítsen neked munkádban, ami szavam elküldését illeti a föld királyaihoz és népéhez, és álljon melletted, méghozzá temelletted, Joseph Smith szolgám, a sanyargattatás órájában; és jutalma nem marad el, ha elfogadja a atanácsot.

17 És szeretete miatt nagy lesz ő, mert az enyém lesz, ha ezt teszi, mondja az Úr. Láttam a munkát, amit elvégzett, s amelyet elfogadok, ha folytatja, és áldásokkal és nagy dicsőséggel koronázom majd meg őt.

18 Továbbá, azt mondom neked, az én akaratom az, hogy Lyman Wight szolgám folytassa a prédikálást Sionért, a szelídség lelkével, vallomást téve rólam a világ előtt; és én asasok szárnyain emelem majd fel őt; és dicsőséget és tisztességet nemz magának és az én nevemnek.

19 Hogy amikor befejezi munkáját, magamhoz fogadhassam, ahogyan azt aDavid Patten szolgámmal tettem, aki most velem van, és bEdward Partridge szolgámmal is, valamint idős szolgámmal, cid. Joseph Smith-tel, aki dÁbrahámmal ül, az ő jobb kezénél, és áldott ő és szent, mert az enyém.

20 Továbbá, bizony mondom neked, George Miller szolgám aálnokság nélkül való; bízni lehet benne, szívének feddhetetlensége miatt; mert azon szeretetért, amit bizonyságom iránt érez, én, az Úr, szeretem őt.

21 Azt mondom tehát neked, megpecsételem fején a apüspökség hivatalát, Edward Partridge szolgámhoz hasonlóan, hogy elnyerhesse házam felajánlásait, és áldásokat adhasson népem szegényeinek fejére, mondja az Úr. Senki ne vesse meg George szolgámat, mert ő tiszteletben fog tartani engem.

22 George szolgám, és Lyman szolgám, és John Snider szolgám, valamint mások, építsenek aházat nevemnek, olyat, amilyet Joseph szolgám mutat majd nekik, azon a helyen, amit szintén ő mutat majd meg nekik.

23 És szolgáljon ez a ház vendégvárásra, legyen olyan ház, ahova messziről eljöhetnek az idegenek, hogy ott megszálljanak; ezért legyen ez egy jó ház, teljes elfogadásra méltó, hogy a afáradt utazó egészségre és biztonságra leljen, míg elgondolkozik az Úr szaván; és a bszegletkövön, amit Sionnak kijelöltem.

24 Ez a ház egészséges lakhely lesz, amennyiben nevemhez épül, és ha az ahhoz kinevezett kormányzó semmilyen szennynek nem engedi meg, hogy odajöjjön. Legyen szent, különben az Úr, a ti Istenetek nem fog ott lakni.

25 Továbbá, bizony mondom nektek, jöjjenek mind, messziről a szentjeim.

26 És küldjetek gyors hírnököket, igen, választott hírnököket, és mondjátok nekik: Gyertek, minden aranyotokkal, és ezüstötökkel, és értékes köveitekkel, és minden régiségetekkel; és mindazokkal, akik ismerik a régiségeket, és akik jönni akarnak, jöhetnek, és hozzátok el a puszpángfát, és az erdei fenyőt, és a lucfenyőt, a föld minden értékes fájával együtt;

27 Valamint vassal, vörösrézzel, és sárgarézzel, és cinkkel, és a föld minden értékes dolgával, amitek van; és építsetek aházat nevemhez, a Magasságosnak, hogy ott blakjon.

28 Mert nem található olyan hely a földön, ahová eljöhetne és újra avisszaállíthatná azt, ami elveszett számotokra, vagyis amit elvett, méghozzá a papság teljességét.

29 Mert nincs a földön olyan akeresztelőmedence, ahol ők, az én szentjeim, bmegkeresztelkedhetnének azokért, akik halottak –

30 Mert ez a szertartás házamhoz tartozik, és nem fogadható el számomra, csakis szegénységetek napjaiban, amikor nem tudtok házat építeni nekem.

31 De én megparancsolom nektek, mind a szentjeimnek, hogy építsetek nekem házat; és elegendő időt biztosítok nektek arra, hogy aházat építsetek nekem; és ezen idő alatt kereszteléseitek elfogadhatóak lesznek számomra.

32 De íme, annak végén, amit így kijelöltem, a halottaitokért végzett kereszteléseitek nem lesznek elfogadhatóak számomra; és ha nem teszitek meg ezeket a dolgokat annak végére, amit kijelöltem, egyházként el lesztek utasítva, a halottaitokkal együtt, mondja az Úr, a ti Istenetek.

33 Mert bizony mondom nektek, hogy miután már volt elegendő időtök arra, hogy házat építsetek nekem, ahová a halottakért végzett keresztelkedés szertartása tartozik, és ami számára az a világ megalapítása óta bevezettetett, a halottaitokért végzett kereszteléseitek nem lehetnek elfogadhatóak számomra;

34 Mert ott kerül sor a szent papság akulcsainak elrendelésére, hogy tisztességet és dicsőséget kaphassatok.

35 És ezen időszak után a halottakért végzett kereszteléseitek, azok által, akik szerte szórattak, nem elfogadhatóak számomra, mondja az Úr.

36 Mert elrendeltetett, hogy Sionban, és cövekjeiben, és Jeruzsálemben, azok a helyek, amiket amenedéknek kijelöltem, azok legyenek helyei a halottaitokért végzett kereszteléseiteknek.

37 Továbbá, bizony mondom nektek, hogyan lennének elfogadhatóak számomra amegmosásaitok, ha nem abban a házban végzitek őket, amelyet nevemnek építettetek?

38 Mert ez okból parancsoltam meg Mózesnek, hogy építsen ahajlékot, hogy azt vigyék magukkal a vadonban, és hogy építsenek bházat a megígért földön, hogy sor kerülhessen azon szertartások kinyilatkoztatására, amelyek rejtve voltak már az óta, mielőtt lett volna a világ.

39 Ezért, bizony mondom nektek, hogy afelkenéseitek, és megmosásaitok, és a halottakért végzett bkereszteléseitek, és cünnepélyes gyülekezeteitek, és megemlékezéseitek dLévi fiai általi áldozathozatalaitokra, és kijelentéseitekre a elegszentebb helyeiteken, ahol párbeszédeket kaptok, és Sion kinyilatkoztatásainak és alapjának kezdetére, valamint minden lakosának dicsőségére, tiszteletére és felruházására szolgáló rendelkezéseitek és ítéleteitek az én szent házam szertartása által lettek elrendelve, aminek nevemhez történő felépítésére mindig is parancsot kapott a népem.

40 És bizony mondom nektek, épüljön fel nevemhez ez a ház, hogy kinyilatkoztathassam szertartásaimat ott a népemnek;

41 Mert olyan dolgokat méltóztatok akinyilatkoztatni egyházamnak, amelyek el voltak brejtve már a világ megalapítása előtt óta, olyan dolgokat, amik az cidők teljességének adományozási korszakához tartoznak.

42 És aminden olyan dolgot meg fogok mutatni Joseph szolgámnak, ami ehhez a házhoz, és annak papságához tartozik, és a helyet is, ahol felépüljön.

43 És azon a helyen építsétek fel, ahová annak építését elgondoltátok, mert azt a helyet választottam ki nektek arra, hogy felépítsétek.

44 Ha szívvel-lélekkel dolgoztok, akkor én felajánlom azt a helyet, hogy aszentté váljon.

45 És ha népem hallgat hangomra, valamint aszolgáim hangjára, akiket népem vezetésére kijelöltem, akkor íme, bizony mondom nektek, nem lesznek elmozdítva a helyükről.

46 Ha azonban nem hallgatnak hangomra, sem ezen emberek hangjára, akiket kijelöltem, akkor nem lesznek áldottak, mert beszennyezik szent földjeimet, és szent szertartásaimat, és okirataimat, és szent szavaimat, amelyeket nekik adok.

47 És lészen, hogy ha házat építenek az én nevemhez, és nem teszik meg azon dolgokat, amiket mondok, akkor én nem teszek eleget a nektek tett aeskünek, és azokat az ígéreteket sem teljesítem, amiket kezemtől elvártok, mondja az Úr.

48 Mert aáldások helyett, igen, saját tetteitek által, átkokat, haragot, felháborodást és ítéleteket hoztok fejetekre, balgaságaitok által, és minden utálatosságotok által, amit gyakoroltok énelőttem, mondja az Úr.

49 Bizony, bizony mondom nektek, hogy amikor parancsolatot adok bárkiknek az emberek fiai közül, hogy tegyenek meg nevemnek egy munkát, és az emberek e fiai szívvel-lélekkel és mindazzal, amijük van, nekilátnak e munka elvégzésének, és nem lankadnak meg aszorgalmukban, de ellenségeik rájuk törnek és megakadályozzák őket e munka elvégzésében, akkor íme, én azt akarom, hogy a munkát bne követeljem meg többé az emberek fiainak kezétől, hanem elfogadjam a felajánlásaikat.

50 És a gonoszságot és szent törvényeim és parancsolataim megszegését azok fején akérem majd számon, akik munkámat hátráltatták, a bharmadik és a negyedik nemzedékig, mindaddig, amíg nem tartanak cbűnbánatot, és gyűlölnek engem, mondja az Úristen.

51 Tehát ez okból fogadtam el azok felajánlásait, akiknek megparancsoltam, hogy nevemhez várost és aházat építsenek a Missouri állambeli bJackson megyében, és akiket megakadályoztak az ellenségeik, mondja az Úr, a ti Istenetek.

52 És én aválaszul ítéletet, haragot és felháborodást, siránkozást és kínt, valamint fogak csikorgatását küldöm el fejükre, a harmadik és a negyedik nemzedékig, ameddig nem tartanak bűnbánatot, és gyűlölnek engem, mondja az Úr, a ti Istenetek.

53 És ezt példává teszem számotokra, vigasztalásotokra mindazokat illetően, akik parancsot kaptak egy munka elvégzésére, és ellenségeik keze, valamint az elnyomás megakadályozta őket, mondja az Úr, a ti Istenetek.

54 Mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek, és mindazon testvéreiteket meg fogom szabadítani, akik atisztaszívűek, és akik Missouri földjén bmegölettek, mondja az Úr.

55 Továbbá, bizony mondom nektek, ismét parancsot adok nektek arra, hogy nevemnek aházat építsetek, méghozzá ezen a helyen, hogy bbebizonyítsátok magatokról nekem azt, hogy hűségesek vagytok minden olyan dologban, amit megparancsolok nektek, hogy megáldhassalak, és tisztelettel, halhatatlansággal és örök élettel koronázhassalak meg titeket.

56 És most azt mondom nektek, ami avendégházamat illeti, aminek felépítésére parancsot adtam nektek, hogy vendégül lássátok az idegeneket, épüljön fel ez az én nevemhez, és nevemet adják nevéül, és Joseph szolgámnak és házának legyen helye abban, nemzedékről nemzedékre.

57 Mert ezt a felkenést helyeztem a fejére, hogy áldása utána következő utódainak fejére is reá helyeztessen.

58 És amint azt aÁbrahámnak mondtam a föld nemzetségeit illetően, aképp mondom Joseph szolgámnak is: Tebenned és a te bmagodban áldatik meg a föld nemzetsége.

59 Ezért Joseph szolgámnak és utána következő magjának legyen helye abban a házban, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké, mondja az Úr.

60 És ennek a háznak a nevét hívják Nauvoo Háznak; és legyen ez kellemes lakhelye az embernek, és pihenőhelye a fáradt utazónak, hogy elgondolkozhasson Sion dicsőségén, valamint ennek dicsőségén, ami annak szegletköve;

61 És hogy befogadhassa azok tanácsát, akiket felállítottam, hogy olyanok legyenek, mint a hírneves anövények, és mint bőrök falain.

62 Íme, bizony mondom nektek, George Miller szolgám, és Lyman Wight szolgám, és John Snider szolgám, és Peter Haws szolgám szerveződjön meg, és nevezzék ki egyiküket, hogy elnök legyen kvórumuk felett, e ház felépítésének céljából.

63 És szerkesszenek meg egy alapszabályt, ami által részvényeket bocsáthatnak ki e ház felépítéséhez.

64 És e ház egy részvényéért ne kapjanak kevesebbet ötven dollárnál, és legyen megengedve nekik, hogy bárkitől e ház részvényeként tizenötezer dollárt kaphassanak.

65 De ne legyen megengedve nekik, hogy bárkitől részvényért tizenötezer dollárnál többet kapjanak.

66 És ne legyen megengedve nekik, hogy bárkitől egy részvényért ebben a házban ötven dollárnál kevesebbet kapjanak.

67 És ne legyen megengedve nekik, hogy bárkit e házban részvényessé fogadjanak, ha az a részvény átvételekor részvényét nem fizeti ki a kezükbe;

68 És annak arányában, amennyi részvényt kifizet kezükbe, kapjon részvényt e házban; ha azonban semmit nem fizet kezükbe, akkor ne kapjon részvényt e házban.

69 Ha bárki részvényt fizet ki a kezükbe, az legyen részvényes házban, saját maga, és utána következő nemzedéke számára, nemzedékről nemzedékre, egészen addig, amíg ő maga és örökösei birtokában vannak annak a részvénynek, és saját szabad akaratukból és tettük folytán el nem adják vagy idegenítik azt, amennyiben ti megteszitek akaratomat, mondja az Úr, a ti Istenetek.

70 Továbbá, bizony mondom nektek, ha George Miller szolgám, vagy Lyman Wight szolgám, vagy John Snider szolgám, vagy Peter Haws szolgám részvényért pénzt vagy a pénz ellenértékeként szolgáló javakat kap kézhez, ennek a részvényértéknek semmilyen részét ne fektesse be más célból, csakis ebbe a házba.

71 És ha ennek a részvényértéknek bármely részét a részvényes beleegyezése nélkül valahová máshová fektetik be, nem ebbe a házba, és nem fizetik meg négyszeresen a részvény értékét, amit máshová fektettek be, nem ebbe a házba, akkor legyenek átkozottak, és mozdíttassanak el helyükről, mondja az Úristen; mert én, az Úr, Isten vagyok, és nem űzhetnek agúnyt belőlem ezekben a dolgokban.

72 Bizony mondom nektek, Joseph szolgám fizessen részvényért kezükbe e háznak felépítésére, amint azt jónak látja; de Joseph szolgám nem fizethet tizenötezer dollár felett részvényért ebben a házban, sem ötven dollár alatt; ahogyan senki más sem, mondja az Úr.

73 És mások is vannak, akik tudni szeretnék őket illető akaratomat, mert kérték ezt kezemtől.

74 Azt mondom tehát nektek Vinson Knight szolgámat illetően, hogy ha hajlandó megtenni akaratomat, vegyen részvényt e házban magának, és utána következő nemzedékének, nemzedékről nemzedékre.

75 És emelje fel hangját, hosszan és hangosan, a nép között, hogy afelszólaljon a szegények és a szűkölködők ügyében; és ne restüljön meg, és szíve se lankadjon; és én bel fogom fogadni a felajánlásait, mert nem olyanok lesznek énnékem, mint Káin felajánlásai, mert ő az enyém lesz, mondja az Úr.

76 Örvendjen családja, és fordítsák el szívüket a megpróbáltatásoktól; mert én kiválasztottam és felkentem őt, és övezze házában tisztelet, mert én minden bűnét meg fogom bocsátani, mondja az Úr. Ámen.

77 Bizony mondom nektek, Hyrum szolgám vegyen részvényt e házban, amint azt jónak látja, magának és utána következő nemzedékének, nemzedékről nemzedékre.

78 Isaac Galland szolgám vegyen részvényt e házban; mert én az Úr, szeretem őt az általa elvégzett munkáért, és minden bűnét meg fogom bocsátani; emlékezzenek tehát rá, hogy legyen részesedése e házban nemzedékről nemzedékre.

79 Neveztessék ki közöttetek Isaac Galland szolgám, és rendelje el és áldja meg őt William Marks szolgám, hogy elmenjen Hyrum szolgámmal azon munka elvégzésére, amit Joseph szolgám majd kijelöl nekik, és nagyon áldottak lesznek.

80 William Marks szolgám vegyen részvényt e házban, amint azt jónak látja, magának és utána következő nemzedékének, nemzedékről nemzedékre.

81 Henry G. Sherwood szolgám vegyen részvényt e házban, amint azt jónak látja, magának és utána következő magjának, nemzedékről nemzedékre.

82 William Law szolgám vegyen részvényt e házban, magának és utána következő magjának, nemzedékről nemzedékre.

83 Ha hajlandó megtenni akaratomat, ne vigye el családját a keleti országrészekbe, méghozzá Kirtlandbe; mindazonáltal én, az Úr, felépítem Kirtlandet, de én, az Úr, ostorcsapást készítettem annak lakói számára.

84 És Almon Babbitt szolgámat illetően, sok olyan dolog van, amivel nem vagyok elégedett; íme, arra törekszik, hogy saját tanácsát honosítsa meg azon tanács helyett, amit én rendeltem el, méghozzá egyházam elnökségének tanácsa helyett; és aaranyborjút állított, hogy népem annak hódoljon.

85 Senki ne amenjen el erről a helyről, aki azon igyekezve jött ide, hogy parancsolataimat betartsa.

86 Ha itt élnek, énnekem éljenek; és ha meghalnak, énnekem haljanak meg; mert itt minden fáradozásuktól amegpihennek, és folytatják munkájukat.

87 William szolgám tehát helyezze belém a bizalmát, és ne féljen többé családját illetően e vidék betegsége miatt. aHa szerettek engem, tartsátok be a parancsolataimat; és e vidék betegsége a bdicsőségetekre fordul.

88 William szolgám menjen és hirdesse örök evangéliumomat, hangos beszéddel és nagy örömmel, amint aLelkem készteti, Warsaw lakóinak, és Carthage lakóinak, valamint Burlington lakóinak, és Madison lakóinak, és várjon türelmesen és szorgalmasan az általános konferenciámon adott további utasításokra, mondja az Úr.

89 Ha hajlandó megtenni akaratomat, mostantól fogva hallgasson Joseph szolgám tanácsára, és amije van, azzal támogassa a aszegények ügyét, és adja ki szent igém búj fordítását a föld lakóinak.

90 És ha ezt megteszi, akkor áldások sokaságával aáldom majd meg őt, és nem lesz cserben hagyva, és magja sem találtatik úgy, hogy kenyeret bkoldulna.

91 Továbbá, bizony mondom nektek, William szolgám neveztessék ki, rendeltessen el és legyen felkenve arra, hogy tanácsosa legyen Joseph szolgámnak, Hyrum szolgám helyett, hogy Hyrum szolgám elfoglalhassa a papság és apátriárka hivatalát, amit apja jelölt ki számára, áldás és jog által is;

92 Hogy mostantól fogva birtokában legyenek a apátriárkai áldások kulcsai egész népem fejére,

93 Hogy akit megáld, az áldott legyen, és akit amegátkoz, az átkozott legyen; hogy amit bmegköt a földön, az kötve legyen a mennyben; és amit felold a földön, az oldva legyen a mennyben.

94 És mostantól fogva kijelölöm számára, hogy próféta, és alátnok, és kinyilatkoztató legyen egyházam számára, akárcsak Joseph szolgám;

95 Hogy Joseph szolgámmal ő is összhangban cselekedhessen; és hogy tanácsot kapjon Joseph szolgámtól, aki megmutatja neki a akulcsokat, amik által kérhet és kaphat, és ugyanazzal az áldással, és dicsőséggel, és tisztelettel, és papsággal, és a papság azon ajándékaival lehessen megkoronázva, amik valamikor arra szálltak, aki szolgám volt, bOliver Cowdery.

96 Hogy Hyrum szolgám bizonyságot tehessen azon dolgokról, amiket megmutatok neki, hogy nevét tisztelettel tartsák emlékezetben nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké.

97 William Law szolgám is kapja meg azokat a kulcsokat, amelyek által áldásokat kérhet és kaphat; legyen előttem aalázatos, és bálnokság nélkül való, és befogadja Lelkem, méghozzá a cVigasztalót, ami minden dolog igazságát megjelenti neki, és az adott órában megadja neki, hogy mit mondjon.

98 És ezek a ajelek követik őt – bmeggyógyítja a betegeket, ördögöket űz ki, és megmenekül azoktól, akik halálos méreggel szolgálnának neki;

99 És olyan ösvényeken vezetem, ahol a amérgeskígyó nem ragadhatja meg sarkát, és úgy repül majd fel gondolatainak bképzeletén, akár sasok szárnyain.

100 És ha én esetleg úgy akarom, hogy támassza fel a halottakat; hangját ne fogja vissza.

101 William szolgám tehát szóljon hangosan, és ne kímélje, örömmel és örvendezéssel, és ahhoz szóló hozsannákkal, aki a trónon ül örökkön örökké, mondja az Úr, a ti Istenetek.

102 Íme, azt mondom nektek, küldetést tartogatok William szolgám és Hyrum szolgám számára, és csak nekik; Joseph szolgám pedig maradjon otthon, mert szükség van rá. A többit majd később mutatom meg nektek. Így lesz. Ámen.

103 Továbbá, bizony mondom nektek, ha aSidney szolgám hajlandó szolgálni engem és tanácsosa lenni Joseph szolgámnak, akkor keljen fel, jöjjön fel, és álljon meg elhívása hivatalában, és alázkodjon meg énelőttem.

104 És ha elfogadható felajánlást és vallomásokat akar tenni nekem, és népemmel akar maradni, akkor íme, én, az Úr, a ti Istenetek, meggyógyítom őt és ő meggyógyul; és ismét fel fogja emelni hangját a hegyeken, és aszószóló lesz arcom előtt.

105 Jöjjön és helyezze el családját azon a környéken, ahol Joseph szolgám lakik.

106 És minden útján emelje fel hangját, mintha harsona hangján tenné azt, és figyelmeztesse a föld lakóit, hogy meneküljenek az eljövendő harag elől.

107 Segítsen Joseph szolgámnak, és William Law szolgám is segítsen Joseph szolgámnak aünnepélyes nyilatkozatot írni a föld királyainak, ahogyan azt már korábban elmondtam nektek.

108 Ha Sidney szolgám hajlandó megtenni akaratomat, ne vigye el családját a akeleti országrészekbe, de változtassa meg lakhelyüket, ahogy azt megmondtam.

109 Íme, nem az én akaratom az, hogy azon a városon kívül igyekezzen biztonságot és menedéket találni, amit kijelöltem számotokra, méghozzá aNauvoo városán kívül.

110 Bizony mondom nektek, már most is, ha hallgat hangomra, akkor jó dolga lesz. Így lesz. Ámen.

111 Továbbá, bizony mondom nektek, Amos Davies szolgám fizessen részvényért azok kezébe, akiket kijelöltem a vendégvárásra szolgáló ház, méghozzá a Nauvoo Ház felépítésére.

112 Ezt tegye, ha azt akarja, hogy részesedése legyen; és hallgasson Joseph szolgám tanácsára, és dolgozzon saját kezével, hogy elnyerhesse az emberek bizalmát.

113 És amikorra bebizonyítja magáról, hogy hűséges minden olyan dologban, amit a gondjára bíznak, igen, méghozzá kevés dologban, asok felett tétetik uralkodóvá;

114 aAlázza meg tehát magát, hogy felmagasztosulhasson. Így lesz. Ámen.

115 Továbbá, bizony mondom nektek, ha Robert D. Foster szolgám enged hangomnak, építsen házat Joseph szolgámnak, azon szerződés szerint, amelyet vele kötött, mivel az ajtó időről időre meg fog nyílni előtte.

116 És bánja meg minden balgaságát, és öltsön magára ajószívűséget; és szűnjön meg rosszat tenni, és tegye félre minden kemény beszédét;

117 És ő is fizessen részvényért a Nauvoo Ház króvumának kezeibe, saját maga és utána következő nemzedéke számára, nemzedékről nemzedékre;

118 És hallgasson Joseph, és Hyrum, és William Law szolgáim, valamint azon felhatalmazottak tanácsára, akiket elhívtam Sion alapjának lefektetésére; és örökkön örökké jó dolga lesz. Így lesz. Ámen.

119 Továbbá, bizony mondom nektek, senki ne fizessen részvényért a Nauvoo Ház kvórumának, ha nem hisz a Mormon könyvében és a nektek adott kinyilatkoztatásokban, mondja az Úr, a ti Istenetek;

120 Mert ami atöbb vagy kevesebb ennél, az ördögtől való, és átkok kísérik, nem áldások, mondja az Úr, a ti Istenetek. Így lesz. Ámen.

121 Továbbá, bizony mondom nektek, a Nauvvo Ház kvóruma kapjon igazságos fizetséget, bérként minden olyan fáradozásért, amit a Nauvoo Ház építésére tesznek; és bérük legyen aszerint, amiben maguk között megállapodnak, ami annak árát illeti.

122 És minden olyan ember, aki kötvényért fizet, viselje részét bérüknek, ha annak szükségképpen úgy kell lennie, a támogatásukért, mondja az Úr; különben fáradozásaik e házat illető részvényben legyenek elszámolva nekik. Így lesz. Ámen.

123 Bizony mondom nektek, most megadom nektek a papságomhoz tartozó ahivatalnokokat, hogy birtokotokban lehessenek annak bkulcsai, méghozzá azon papságnak, ami cMelkisédek rendje szerint való, ami az én Egyszülött Fiam rendje szerint való.

124 Először adom nektek Hyrum Smith-et, hogy apátriárka legyen számotokra, hogy birtokában legyenek egyházam bpecsételő áldásai, méghozzá az cígéret Szent Lelke, amely által a dmegváltás napjára pecsételtettek, hogy a ekísértés órájának ellenére, amely utolérhet titeket, ne bukjatok el.

125 Adom nektek Joseph szolgámat, hogy elnöklő elder legyen egyházam egésze felett, hogy fordító, kinyilatkoztató, alátnok és próféta legyen.

126 Adom neki tanácsosokként Sidney Rigdon szolgámat és William Law szolgámat, hogy ők kvórumot alkossanak és Első Elnökséget, hogy megkapják az egész egyháznak szóló akijelentéseket.

127 Adom nektek aBrigham Young szolgámat, hogy elnök legyen a Tizenkettek utazó tanácsa felett;

128 Amely aTizenkettek birtokolják annak kulcsait, hogy felnyissák királyságom felhatalmazását a föld négy szegletén, és ezt követően bminden teremtményhez elküldjék szavam.

129 Ők Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

130 aDavid Pattent bmagamhoz vettem; íme, papságát senki nem veszi el tőle; de bizony mondom nektek, kijelölhettek valaki mást erre az elhívásra.

131 Továbbá, bizony mondom nektek, adok nektek afőtanácsot, Sion szegletköveként –

132 Név szerint őket: Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson – Seymour Brunsont magamhoz vettem; papságát senki nem veszi el tőle, de kijelölhettek valaki mást erre a papságra helyette; és bizony mondom nektek, helyette rendeljétek el Aaron Johnsont erre az elhívásra –David Fullmer, Alpheus Cutler, William Huntington.

133 Továbbá, adom nektek Don C. Smith-et, hogy elnök legyen a főpapok kvóruma felett;

134 Amely szertartás bevezetésére azok alkalmassá tételének céljából került sor, akik helyi elnökökké vagy szolgákká neveztetnek ki szerte a különböző acövekek felett;

135 És ők is utazhatnak, ha úgy döntenek, de inkább helyi elnökökké legyenek elrendelve; ez elhívásuk hivatala, mondja az Úr, a ti Istenetek.

136 Adom neki Amasa Lymant és Noah Packardot tanácsosokként, hogy elnököljenek egyházam főpapjainak kvóruma felett, mondja az Úr.

137 Továbbá, azt mondom nektek, nektek adom John A. Hicks-t, Samuel Williams-t és Jesse Bakert, amely papság elnököljön az aelderek kvóruma felett, amely kvórum a helyi szolgálattevők számára jött létre; mindazonáltal utazhatnak, mégis arra vannak elrendelve, hogy helyi szolgálattevői legyenek egyházamnak, mondja az Úr.

138 Továbbá, nektek adom Joseph Youngot, Josiah Butterfieldet, Daniel Miles-t, Henry Herrimant, Zera Pulsiphert, Levi Hancockot, James Fostert, hogy elnököljenek a ahetvenek kvóruma felett;

139 Amely kvórum az utazó elderek számára jött létre, akik bizonyságot tesznek nevemről az egész világban, ahová csak az utazó főtanács, az én apostolaim, elküldik őket, hogy előkészítsék az utat orcám előtt.

140 Az a különbség e kvórum és az elderek kvóruma között, hogy az egyik állandóan utazik, a másik pedig időről időre elnököl a gyülekezetek felett; az egyik időről időre felelős az elnöklésért, a másiknak pedig nincs felelőssége elnöklés terén, mondja az Úr, a ti Istenetek.

141 Továbbá, azt mondom nektek, nektek adom Vinson Knightot, Samuel H. Smith-et, és Shadrach Roundy-t, ha hajlandó elfogadni, hogy elnököljenek a apüspökség felett. Az említett püspökségről a bTan és a szövetségek könyvéből szerezhettek tudomást.

142 Továbbá, azt mondom nektek, adom Samuel Rolfe-ot és tanácsosait a papok elnökének, és adom a tanítók elnökét és az ő tanácsosait, és a diakónusok elnökét és az ő tanácsosait is, valamint a cövek elnökét és az ő tanácsosait.

143 A fenti hivatalokat adom nektek, és azok kulcsait, segítség és irányítás céljából, az elrendelt szolgálat munkájára és aszentjeim tökéletesítésére.

144 És parancsolatot adok nektek, hogy töltsétek be mindezen hivatalokat és ahagyjátok jóvá azokat a neveket, amelyeket megemlítettem, vagy ellenezzétek azokat általános konferenciámon;

145 És készítsetek helyet mindezen hivataloknak a házamban, amikor nevemhez felépítitek azt, mondja az Úr, a ti Istenetek. Így lesz. Ámen.