Սուրբ գրություններ
Վարդապետություն և Ուխտեր 124
նախորդ հաջորդ

Բաժին 124

Հայտնություն՝ տրված Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեին, Նավուում, Իլինոյս, 1841թ. հունվարի 19-ին (History of the Church, 4.274–286): Պետական պաշտոնյաների կողմից իրենց դեմ աճող հալածանքների և ոչ օրինական արարքների հետևանքով, Սրբերը ստիպված էին եղել լքել Միսսուրին: Միսսուրիի նահանգապետի՝ Լիլբուրն Վ. Բոգսի արձակած բնաջնջման հրամանը, 1838թ. հոկտեմբերի 27-ի ամսաթվով գրանցված, նրանց զրկեց այլընտրանքից (History of the Church, 3.175): 1841 թվականին, երբ տրվեց այս հայտնությունը, Սրբերի կողմից կառուցվել էր Նավու քաղաքը, որը զբաղեցնում էր Իլինոյսի նախկին Կոմերս գյուղի տարածքը, և այստեղ հաստատվել էր Եկեղեցու գլխավոր վարչությունը:

1–14՝ Ջոզեֆ Սմիթին պատվիրվում է ավետարանի մի հանդիսավոր հռչակագիր պատրաստել և հղել Միացյալ Նահանգների նախագահին, նահանգապետներին և բոլոր ազգերի կառավարիչներին. 15–21՝ Հայրում Սմիթը, Դեյվիդ Վ. Փաթենը, Ջոզեֆ Սմիթ ավագը և մյուսները, ողջերի և մահացածների մեջ, օրհնված են իրենց շիտակության և առաքինության համար. 22–28՝ Սրբերին պատվիրվում է Նավուում կառուցել և՛ տուն՝ օտարականներին հյուրընկալելու համար, և՛ տաճար. 29–36՝ Մահացածների համար մկրտությունները պետք է կատարվեն տաճարներում. 37–44՝ Տիրոջ ժողովուրդը միշտ տաճարներ է կառուցում սուրբ արարողություններ կատարելու համար. 45–55՝ Իրենց թշնամիների ճնշման հետևանքով, Սրբերն ազատվում են Ջեկսոնի գավառում տաճար կառուցելու պարտավորությունից. 56–83՝ Ուղղություններ են տրվում Նավուի Տան կառուցման համար. 84–96՝ Հայրում Սմիթը կանչվում է՝ լինելու հայրապետ, ստանալու բանալիները և փոխարինելու Օլիվեր Քաուդերիին. 97–122՝ Վիլյամ Լոյին և ուրիշներին խորհուրդներ է տրվում իրենց գործերի վերաբերյալ. 123–145՝ Տրվում են ընդհանուր և տեղական պաշտոնյաների անունները, նրանց պարտականությունները և քվորումները, որին նրանք պատկանում են:

1 Ճշմարիտ, այսպես է ասում Տերը քեզ, իմ ծառա Ջոզեֆ Սմիթ. Ես հավանում եմ քո ընծան և խոստովանությունները, որոնք դու արել ես. քանզի այս նպատակով եմ ես բարձրացրել քեզ, որպեսզի ցույց տամ իմ իմաստությունն աշխարհի աթույլերի միջոցով:

2 Քո աղոթքներն ընդունելի են իմ առաջ. և որպես պատասխան, ես ասում եմ քեզ, որ դու այժմ կանչված ես՝ անմիջապես մի հանդիսավոր հռչակագիր գրելու իմ ավետարանի մասին, և այս ացցի մասին, որը ես տնկել եմ, որ լինի Սիոնի անկյունաքարը, որը նրբաճաշակորեն պիտի հղկվի պալատի նմանությամբ:

3 Այս հռչակագիրը պետք է հղվի աշխարհի բոլոր աթագավորներին, նրա չորս ծայրերին, նորընտիր պատվարժան նախագահին ու հարգարժան նահանգապետներին՝ այն պետության, որում դու ապրում ես, և ամենուրեք սփռված երկրի բոլոր ազգերին:

4 Թող այն գրվի ահեզության ոգով և Սուրբ Հոգու զորությամբ, որը քո մեջ կլինի վերջինս գրելու ժամանակ.

5 Քանզի Սուրբ Հոգով քեզ կտրվի իմանալ իմ կամքն այդ թագավորների ու իշխանավորների վերաբերյալ, նույնիսկ այն, ինչ տեղի կունենա նրանց հետ ապագայում:

6 Քանզի, ահա, ես պատրաստվում եմ կոչ անել նրանց՝ ուշք դարձնելու Սիոնի լույսին և փառքին, քանզի նրան շնորհ անելու որոշված ժամանակը հասել է:

7 Հետևաբար, կոչ արեք նրանց, բարձրաձայն հռչակումով և ձեր վկայությամբ, չվախենալով նրանցից, քանզի նրանք ախոտի պես են, և ողջ նրանց փառքը՝ նրա ծաղկի պես, որը շուտով թափվում է, որ նրանք նույնպես մնան առանց արդարացման,–

8 Եվ որ ես այցելեմ նրանց՝ այցելության օրը, երբ ես կբացեմ քողն իմ երեսի ծածկոցի, որ նշանակեմ ճնշողի բաժինը կեղծավորների հետ, որտեղ ատամների ակրճտոց կա, եթե նրանք մերժում են իմ ծառաներին և իմ վկայությունը, որը ես հայտնի եմ դարձրել նրանց:

9 Եվ կրկին, ես կայցելեմ և կփափկացնեմ նրանց սրտերը, նրանցից շատերինը, ձեր բարիքի համար, որ կարողանաք շնորհ գտնել նրանց աչքում, որ նրանք կարողանան գալ դեպի ճշմարտության ալույսը, իսկ հեթանոսները՝ դեպի Սիոնի վեհացումը կամ բարձրացումը:

10 Քանզի իմ այցելության օրն արագ մոտենում է, մի աժամի, երբ դուք չեք կարծում. և ո՞րտեղ պետք է լինի իմ ժողովրդի ապահովությունը, և նրանից մնացածի ապաստանը:

11 Զարթնե՛ք, ո՜վ երկրի թագավորներ: Եկե՛ք, օ՜ եկեք Սիոնի դուստրերի տուն, ձեր ոսկով ու ձեր արծաթով, իմ ժողովրդին օգնելու:

12 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ. Թող իմ ծառա Ռոբերտ Բ. Թոմսոնն օգնի քեզ գրել այդ հռչակագիրը, քանզի ես հավանում եմ նրան և այն, որ նա լինի քեզ հետ.

13 Հետևաբար, թող նա ականջ դնի քո խորհրդին, և ես կօրհնեմ նրան բազում օրհնություններով. այսուհետև թող նա հավատարիմ և ճշմարիտ լինի բոլոր բաներում, և նա մեծ կլինի իմ աչքում.

14 Բայց թող հիշի, որ նրա ատնտեսությունը ես կպահանջեմ իր ձեռքից:

15 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ. Օրհնյալ է իմ ծառա աՀայրում Սմիթը. քանզի ես՝ Տերս, սիրում եմ նրան իր սրտի բշիտակության համար, և որովհետև նա սիրում է այն, ինչը ճիշտ է իմ առաջ, ասում է Տերը:

16 Բացի այդ, թող իմ ծառա Ջոն Կ. Բենեթն օգնի քեզ իմ խոսքը թագավորներին և աշխարհի ժողովուրդներին ուղարկելու գործում, և կանգնի քո կողքին, այսինքն՝ քո՝ իմ ծառա Ջոզեֆ Սմիթի չարչարանքի ժամին. և նրա վարձքը չի պակասի, եթե նա ախորհուրդ ընդունի:

17 Եվ իր սիրո համար, նա մեծ կլինի, քանզի նա իմը կլինի, եթե այդպես վարվի, ասում է Տերը: Ես տեսել եմ նրա կատարած գործը, որը ես ընդունում եմ, եթե նա շարունակի, և կպսակեմ նրան օրհնությամբ ու մեծ փառքով:

18 Եվ բացի այդ, ես ասում եմ քեզ, որ իմ կամքով է, որ իմ ծառա Լայման Ուայթը շարունակի քարոզելը Սիոնի համար, հեզության ոգով, խոստովանելով ինձ աշխարհի առաջ. և ես նրան բարձր կպահեմ, ասես աարծվի թևերի վրա. և նա փառք ու պատիվ կբերի իրեն և իմ անվանը:

19 Որպեսզի, երբ նա ավարտի իր գործը, ես կարողանամ նրան ինձ մոտ ընդունել, ինչպես արեցի իմ ծառա աԴեյվիդ Փաթենի հետ, որն ինձ մոտ է հիմա, և նաև իմ ծառա բԷդվարդ Պատրիջի, և նաև իմ տարեց ծառա գՋոզեֆ Սմիթ ավագի հետ, որը նստած է դԱբրահամի հետ, նրա աջ կողմում, և օրհնված ու սուրբ է նա, քանզի նա իմն է:

20 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, որ իմ ծառա Ջորջ Միլլերը անենգությունից զերծ է. նրան կարելի է վստահել իր սրտի շիտակության համար. և այն սիրո համար, որը նա տածում է իմ վկայության հանդեպ, ես՝ Տերս, սիրում եմ նրան:

21 Դրա համար ես ասում եմ քեզ. Ես նրա գլխին կնքում եմ աեպիսկոպոսության պաշտոնը, իմ ծառա Էդվարդ Պատրիջի նման, որպեսզի նա ստանա իմ տան նվիրաբերումները, որ նա օրհնություններ բերի իմ ժողովրդի աղքատների գլխին, ասում է Տերը: Թող ոչ մի մարդ չարհամարհի իմ ծառա Ջորջին, քանզի նա պատվելու է ինձ:

22 Թող իմ ծառա Ջորջը և իմ ծառա Լայմանը և իմ ծառա Ջոն Սնայդերը, և մյուսները, ատուն կառուցեն իմ անվան համար, այնպիսին, ինչպիսին նրանց ցույց կտա իմ ծառա Ջոզեֆը, մի վայրում, որը նա նույնպես ցույց կտա նրանց:

23 Եվ դա պիտի լինի տուն՝ օթևանի համար, տուն, որտեղ օտարականները կարող են հեռվից գալ՝ այնտեղ իջևանելու. հետևաբար, թող դա լինի լավ տուն, ամեն ընդունելության արժանի, որպեսզի հոգնած աճամփորդն առողջություն և ապահովություն գտնի, մինչ նա կխորհի Տիրոջ խոսքի վրա. և բանկյունաքարի մասին, որը ես նշանակել եմ Սիոնի համար:

24 Այդ տունը պիտի լինի առողջարար բնակավայր, եթե այն կառուցված լինի իմ անվան համար, և եթե նրա վրա նշանակված կառավարիչը թույլ չտա, որ որևէ պղծություն արատավորի այն: Այն պիտի լինի սուրբ, այլապես Տերը՝ ձեր Աստվածը, չի բնակվի այնտեղ:

25 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող իմ սրբերը գան հեռվից:

26 Եվ ուղարկեք արագընթաց սուրհանդակներ, այո, ընտիր սուրհանդակներ, և ասեք նրանց. Եկե՛ք ձեր ողջ ոսկով և ձեր արծաթով և ձեր թանկարժեք քարերով և ձեր ողջ հնություններով. և բոլոր նրանց հետ, ովքեր գիտելիք ունեն հնությունների մասին, ովքեր կամենում են գալ, թող գան և բերեն տոսախ և եղևնի և սոճի՝ երկրի մնացած բոլոր թանկարժեք ծառերի հետ միասին.

27 Եվ երկաթով, պղնձով և արույրով և ցինկով և երկրի ձեր բոլոր թանկարժեք բաներով. և ատուն կառուցեք իմ անվան համար՝ Բարձրյալի համար, որ նա բբնակվի այնտեղ:

28 Քանզի երկրի վրա տեղ չկա, որ նա գա և կրկին ավերականգնի ձեզ համար այն, ինչը կորսվել էր, կամ ինչը նա վերցրել էր, այսինքն՝ քահանայության լրիվությունը:

29 Քանզի երկրի վրա ամկրտության ավազան չկա, որ նրանք՝ իմ սրբերը, կարողանան բմկրտվել նրանց համար, ովքեր մահացել են,–

30 Քանզի այդ արարողությունը պատկանում է իմ տանը և չի կարող ընդունելի լինել ինձ համար, բացի միայն ձեր աղքատության օրերից, երբ դուք ի վիճակի չեք տուն կառուցել ինձ համար:

31 Բայց ես պատվիրում եմ ձեզ՝ իմ բոլոր սրբերին, տուն ակառուցել ինձ համար. և ես ձեզ բավականաչափ ժամանակ եմ տալիս, որ տուն կառուցեք ինձ համար. և այդ ընթացքում ձեր մկրտություններն ընդունելի կլինեն ինձ համար:

32 Բայց ահա, այդ ժամանակահատվածից հետո մահացածների համար մկրտություններն ընդունելի չեն լինի ինձ համար. և եթե դուք չկատարեք այդ բաները տրված ժամանակահատվածից հետո, դուք՝ որպես եկեղեցի, ձեր մահացածների հետ պիտի մերժվեք, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը:

33 Քանզի ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ նրանից հետո, երբ դուք բավականաչափ ժամանակ եք ունեցել, որ տուն կառուցեք ինձ համար, որին պատկանում է մահացածների համար մկրտության արարողությունը, և որի համար այն հաստատված է եղել աշխարհի հիմնադրումից առաջ, մահացածների համար ձեր մկրտությունները չեն կարող ընդունելի լինել ինձ համար.

34 Քանզի նրանում են կարգված սուրբ քահանայության աբանալիները, որ դուք կարողանաք պատվի ու փառքի արժանանալ:

35 Եվ այդ ժամանակից հետո, մահացածների համար ձեր մկրտությունները, նրանց կողմից, ովքեր սփռված են ամենուրեք, ընդունելի չեն լինի ինձ համար, ասում է Տերը:

36 Քանզի կարգված է, որ Սիոնում և նրա ցցերում և Երուսաղեմում, այն տեղերը, որոնք ես նշանակել եմ աապաստանի համար, պիտի լինեն ձեր մահացածների համար ձեր մկրտությունների վայրերը:

37 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Ի՞նչպես պիտի ձեր ալվացումներն ընդունելի լինեն ինձ համար, եթե դուք չկատարեք դրանք այն տանը, որը դուք կառուցել եք իմ անվան համար:

38 Քանզի այդ նպատակով ես Մովսեսին պատվիրեցի, որ նա ախորան կառուցի, որը նրանք պիտի տանեին իրենց հետ անապատում, և բտուն կառուցի խոստումի երկրում, որպեսզի այդ արարողությունները հայտնի դարձվեին, որոնք թաքնված էին եղել աշխարհի լինելուց առաջ:

39 Հետևաբար, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ ձեր աօծումները, ձեր լվացումները և ձեր բմկրտությունները մահացածների համար, ձեր գհանդիսավոր ժողովները և ձեր հիշատակները Ղևիի որդիների միջոցով ձեր դզոհաբերությունների համար և ձեր պատգամների համար ձեր եամենասուրբ վայրերում, որտեղ դուք ստանում եք հաղորդակցություններ, և ձեր կանոններն ու դատաստանները՝ Սիոնի հայտնությունների և հիմնադրման սկզբի համար և նրա բոլոր քաղաքացիների փառքի, պատվի և օժտման համար, կարգվում են իմ սուրբ տան արարողությամբ, որն իմ ժողովրդին միշտ պատվիրվել է կառուցել իմ սուրբ անվան համար:

40 Եվ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող այդ տունը կառուցվի իմ անվան համար, որ նրանում ես կարողանամ հայտնի դարձնել իմ արարողություններն իմ ժողովրդին.

41 Քանզի ես նպատակահարմար եմ գտնում իմ եկեղեցուն ահայտնի դարձնել այն բաները, որոնք բծածուկ էին պահվել աշխարհի հիմնադրումից առաջ, բաներ, որոնք վերաբերում են ժամանակների գլրության տնտեսությանը:

42 Եվ իմ ծառա Ջոզեֆ Սմիթին աես ցույց կտամ այս տան հետ կապված բոլոր բաները, և դրա քահանայությունը և վայրը, որտեղ այն պիտի կառուցվի:

43 Եվ դուք պետք է դա կառուցեք այն վայրում, որտեղ մտադրվել եք կառուցել, քանզի դա է տեղը, որը ես ընտրել եմ ձեզ համար, որ այն կառուցեք:

44 Եթե դուք աշխատեք ձեր ողջ զորությամբ, ես կնվիրագործեմ այդ տեղը, որպեսզի այն ասուրբ դառնա:

45 Եվ եթե իմ ժողովուրդն ականջ դնի իմ ձայնին, և իմ ածառաների ձայնին, որոնց ես նշանակել եմ առաջնորդելու իմ ժողովրդին, ահա, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, նրանք չեն հեռացվի իրենց տեղից:

46 Բայց եթե նրանք ականջ չդնեն իմ ձայնին, ոչ էլ այն մարդկանց ձայնին, որոնց ես նշանակել եմ՝ առաջնորդելու իմ ժողովրդին, նրանք չեն օրհնվի, որովհետև նրանք պղծում են իմ սուրբ հողերը, և իմ սուրբ արարողությունները և կանոնադրությունները, և իմ սուրբ խոսքերը, որոնք ես տալիս եմ նրանց:

47 Եվ պիտի լինի այնպես, որ եթե դուք տուն կառուցեք իմ անվան համար, և չանեք այն բաները, որ ես ասում եմ, ես չեմ կատարի աերդումը, որը տալիս եմ ձեզ, ոչ էլ կկատարեմ խոստումները, որոնք դուք սպասում եք իմ ձեռքից, ասում է Տերը:

48 Քանզի օրհնությունների ափոխարեն դուք, ձեր իսկ գործերով, անեծք, ցասում, զայրույթ և դատաստաններ եք բերում ձեր իսկ գլխին՝ ձեր անմտությամբ և ձեր բոլոր պղծություններով, որոնք դուք գործադրում եք իմ առաջ, ասում է Տերը:

49 Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ երբ ես պատվիրան եմ տալիս մարդկանց որդիներին՝ գործ կատարել իմ անվան համար, և մարդկանց որդիներն իրենց ողջ կարողությամբ և իրենց ողջ ունեցածով սկսում են կատարել այդ գործը և չեն թուլացնում իրենց աջանասիրությունը, և նրանց թշնամիները գալիս են նրանց վրա և խանգարում են նրանց կատարել այդ գործը, ահա, ինձ անհրաժեշտ կլինի այլևս բչպահանջել այդ գործն այդ մարդկանց որդիների ձեռքից, այլ ընդունել նրանց ընծաները:

50 Եվ անօրինությունն ու օրինազանցությունն իմ սուրբ օրենքների և պատվիրանների դեմ, ես ակբերեմ նրանց գլխին, ովքեր խանգարել են իմ գործին, մինչև երրորդ և չորրորդ բսերունդը, քանի դեռ նրանք չեն գապաշխարում և դեռ ատում են ինձ, ասում է Տեր Աստվածը:

51 Ուստի, այդ պատճառով, ես ընդունել եմ նրանց ընծաները, ում ես պատվիրել էի քաղաք և ատուն կառուցել իմ անվան համար, Միսսուրիի բՋեկսոն գավառում, և ում խանգարեցին իրենց թշնամիները, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը:

52 Եվ ես կպատասխանեմ ադատաստանով, ցասումով և զայրույթով և կոծով և տվայտանքով և ատամների կրճտոցով նրանց գլխին, մինչև երրորդ և չորրորդ սերունդը, քանի դեռ նրանք չեն ապաշխարում և ատում են ինձ, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը:

53 Եվ սա ես դարձնում եմ օրինակ ձեզ համար, ձեր մխիթարության համար՝ բոլոր նրանց վերաբերյալ, ում պատվիրվել է գործ անել և արգելվել է իրենց թշնամիների ձեռքով ու ճնշումով, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը:

54 Քանզի ես եմ Տերը՝ ձեր Աստվածը, և ես կփրկեմ ձեր եղբայրներից բոլոր նրանց, որոնք սրտով ամաքուր են եղել և բսպանվել են Միսսուրիի հողում, ասում է Տերը:

55 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Ես կրկին պատվիրում եմ ձեզ մի ատուն կառուցել իմ անվան համար, հենց այս վայրում, որ դուք կարողանաք բապացուցել իմ առաջ, որ դուք հավատարիմ եք բոլոր բաներում, ինչ որ ես պատվիրեմ ձեզ, որ ես կարողանամ օրհնել ձեզ և պսակել ձեզ փառքով, անմահությամբ և հավերժական կյանքով:

56 Եվ այժմ ես ասում եմ ձեզ. Ինչ վերաբերում է իմ աիջևանատանը, որը ես պատվիրել եմ ձեզ կառուցել օտարականներին օթևան տալու համար, թող այն կառուցվի իմ անվան համար, և թող իմ անունով անվանվի այն, և թող իմ ծառա Ջոզեֆն ու իր ընտանիքը սերնդե-սերունդ տեղ ունենան այնտեղ:

57 Քանզի այս օծումը ես դրել եմ նրա գլխին, որպեսզի նրա օրհնությունները դրվեն նաև նրա գալիք ժառանգների գլխին:

58 Եվ ինչպես ես ասացի աԱբրահամին, երկրի ազգերի վերաբերյալ, ճիշտ նույնպես ես ասում եմ իմ ծառա Ջոզեֆին. քեզանով ու քո բսերնդով երկրի ազգերը պիտի օրհնվեն:

59 Հետևաբար, թող իմ ծառա Ջոզեֆը և նրա գալիք սերունդը տեղ ունենան այդ տան մեջ՝ սերնդե-սերունդ, հավիտյանս հավիտենից, ասում է Տերը:

60 Եվ թող այդ տան անունը կոչվի Նավուի Տուն. և թող այն հաճելի բնակավայր լինի մարդու համար և հանգստավայր՝ հոգնած ճամփորդի համար, որպեսզի նա խորհի Սիոնի փառքի և նրա այս անկյունաքարի փառքի մասին.

61 Որ նա նաև խորհուրդ ստանա նրանցից, ում ես նշանակել եմ որպես փառքի ատունկեր և որպես բպահապաններ նրա պատերի վրա:

62 Ահա, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող իմ ծառա Ջորջ Միլլերը, և իմ ծառա Լայման Ուայթը, և իմ ծառա Ջոն Սնայդերը, և իմ ծառա Պիտեր Հոսը քվորում կազմեն և իրենցից մեկին նախագահ նշանակեն նրա վրա՝ այդ տունը կառուցելու նպատակով:

63 Եվ նրանք պետք է սահմանադրություն հիմնեն, որով կկարողանան բաժնեվճար ստանալ այդ տունը կառուցելու համար:

64 Եվ այդ տան մեկ բաժնետոմսի համար նրանք չպետք է ստանան ավելի քիչ, քան հիսուն դոլլար, և նրանց կթույլատրվի ստանալ տասնհինգ հազար դոլլար մեկ մարդուց, որպես այդ տան բաժնեվճար:

65 Բայց նրանց չպիտի թույլատրվի մեկ մարդուց ստանալ տասնհինգ հազար դոլլարից ավելի բաժնեվճար:

66 Եվ նրանց չպիտի թույլատրվի այդ տան մեկ բաժնետոմսի դիմաց մեկ մարդուց ստանալ հիսուն դոլլարից ցածր:

67 Եվ նրանց չի թույլատրվի ընդունել որևէ մարդու՝ որպես այս տան բաժնետեր, եթե բաժնետոմս ստանալիս նա առձեռն չտա իր բաժնեվճարը.

68 Եվ առձեռն տված իր բաժնեվճարի գումարին համապատասխան, նա բաժնեմաս կունենա այդ տան մեջ. բայց եթե նա առձեռն ոչինչ չի տալիս, նա բաժնեմաս չի ստանա այդ տան մեջ:

69 Եվ եթե մեկն առձեռն բաժնեվճար տա, դա կլինի այդ տան բաժնեմաս՝ իր համար և իր գալիք սերնդի համար, սերնդե-սերունդ, քանի դեռ նա և նրա ժառանգները կպահեն այդ բաժնեմասը և իրենց հոժար կամքով ու որոշմամբ չեն վաճառի կամ փոխանցի այդ բաժնեմասն իրենց ձեռքից, եթե դուք կամենում եք կատարել իմ կամքը, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը:

70 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Եթե իմ ծառա Ջորջ Միլլերը և իմ ծառա Լայման Ուայթը և իմ ծառա Ջոն Սնայդերը և իմ ծառա Պիտեր Հոսը բաժնեվճար ստանան առձեռն, դրամով կամ ունեցվածքով, որով ստացած կլինեն իրական դրամական արժեք, նրանք չպետք է այդ բաժնի ինչ-որ մաս օգտագործեն որևէ այլ նպատակի համար, բացի այդ տնից:

71 Եվ եթե նրանք այդ բաժնի ինչ-որ մաս օգտագործեն որևէ այլ տեղ, բացի այդ տնից, առանց բաժնետիրոջ համաձայնության, և քառապատիկ չփոխհատուցեն այն բաժնեմասի համար, որը նրանք օգտագործել են որևէ այլ տեղ, բացի այդ տնից, նրանք պիտի նզովվեն և պիտի հեռացվեն իրենց տեղից, ասում է Տեր Աստվածը. քանզի ես՝ Տերս, Աստված եմ, և չպետք է ածաղրի ենթարկվեմ այս բաներից որևէ մեկի պատճառով:

72 Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող իմ ծառա Ջոզեֆն առձեռն բաժնեվճար տա այդ տան կառուցման համար, ինչպես իրեն բարի է թվում. սակայն իմ ծառա Ջոզեֆը չի կարող տասնհինգ հազար դոլլարից ավելի վճարել, որպես այդ տան բաժնեվճար, ոչ էլ հիսուն դոլլարից պակաս. ոչ էլ կարող է ուրիշ որևէ մեկը, ասում է Տերը:

73 Եվ կան ուրիշները ևս, ովքեր ցանկանում են իմանալ իմ կամքն իրենց վերաբերյալ, քանզի նրանք խնդրել են դա իմ ձեռքից:

74 Հետևաբար, ես ասում եմ ձեզ իմ ծառա Վինսոն Նայթի վերաբերյալ. Եթե նա կամենում է իմ կամքը կատարել, թող նա այդ տան մեջ բաժնեվճար ներդնի իր համար և իր գալիք սերնդի համար՝ սերնդե-սերունդ:

75 Եվ թող մարդկանց մեջ նա բարձրացնի իր ձայնը, երկար և բարձր, աղքատի և կարիքավորի օգտին աաղերսելու համար. և թող նա չընկրկի, ոչ էլ թող նրա սիրտը թուլանա. և ես բկընդունեմ նրա ընծաները, քանզի դրանք ինձ համար չեն լինի, ինչպես Կայենի ընծաները, քանզի նա իմը կլինի, ասում է Տերը:

76 Թող նրանք ընտանիքով ուրախանան և հեռացնեն իրենց սրտերը նեղությունից. քանզի ես ընտրել եմ նրան և օծել նրան, և նա պիտի հարգվի իր տան մեջ, քանզի ես կներեմ նրա բոլոր մեղքերը, ասում է Տերը: Ամեն:

77 Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող իմ ծառա Հայրումը բաժնեվճար ներդնի այդ տան մեջ, ինչպես նրան բարի է թվում, իր համար և իր գալիք սերնդի համար՝ սերնդե-սերունդ:

78 Թող իմ ծառա Իսահակ Գալլանդը բաժնեվճար ներդնի այդ տան մեջ. քանզի ես՝ Տերս, սիրում եմ նրան իր կատարած գործի համար, և կներեմ նրա բոլոր մեղքերը. հետևաբար, թող նա միշտ հիշվի որպես այդ տան փայատեր՝ սերնդե-սերունդ:

79 Թող իմ ծառա Իսահակ Գալլանդը նշանակվի ձեր միջից, և կարգվի իմ ծառա Վիլյամ Մարքսի կողմից, և օրհնվի նրա կողմից, որ գնա իմ ծառա Հայրումի հետ՝ կատարելու այն աշխատանքը, որն իմ ծառա Ջոզեֆը ցույց կտա նրանց, և նրանք մեծապես կօրհնվեն:

80 Թող իմ ծառա Վիլյամ Մարքսը բաժնեվճար ներդնի այդ տան մեջ, ինչպես իրեն բարի է թվում, իր համար և իր սերնդի համար՝ սերնդե-սերունդ:

81 Թող իմ ծառա Հենրի Ջ. Շերվուդը բաժնեվճար ներդնի այդ տան մեջ, ինչպես նրան բարի է թվում, իր համար և իր գալիք սերնդի համար՝ սերնդե-սերունդ:

82 Թող իմ ծառա Վիլյամ Լոն բաժնեվճար ներդնի այդ տան մեջ, իր համար և իր գալիք սերնդի համար՝ սերնդե-սերունդ:

83 Եթե նա կամենում է իմ կամքը կատարել, թող նա իր ընտանիքը չտանի արևելյան հողերը, այսինքն՝ Կիրթլենդ. չնայած ես՝ Տերս, կառուցելու եմ Կիրթլենդը, սակայն ես՝ Տերս, խարազան եմ պատրաստել այնտեղի բնակիչների համար:

84 Եվ ինչ վերաբերում է իմ ծառա Ալմոն Բաբիթին, շատ բաներ կան, որոնք ես չեմ հավանում. ահա, նա տենչում է հաստատել իր խորհուրդը, այն խորհրդի փոխարեն, որը կարգել եմ ես, որն է իմ Եկեղեցու Նախագահությունը. և նա աոսկե հորթ է բարձրացնում, որ իմ ժողովուրդը երկրպագի:

85 Թող այս վայրից ոչ ոք աչհեռանա, ով եկել է այստեղ՝ ջանալով պահել իմ պատվիրանները:

86 Եթե նրանք ապրում են այստեղ, թող նրանք ապրեն ինձ համար. և եթե մահանում են, թող մահանան ինձ համար. քանզի այստեղ նրանք ակհանգստանան իրենց բոլոր չարչարանքներից և կշարունակեն իրենց գործերը:

87 Հետևաբար, թող իմ ծառա Վիլյամն ապավինի ինձ և դադարի վախենալ իր ընտանիքի համար՝ այդ հողի հիվանդության պատճառով: Եթե ասիրում եք ինձ, պահեք իմ պատվիրանները. և այդ հողի հիվանդությունը ձեզ փառք բկբերի:

88 Թող իմ ծառա Վիլյամը գնա և բարձր ձայնով ու մեծ ուրախությամբ հռչակի իմ հավիտենական ավետարանը, ինչպես նա կներշնչվի իմ աՀոգու կողմից, Վարշավի բնակիչներին և նաև Քարթեջի բնակիչներին և նաև Բուռլինգտոնի բնակիչներին և նաև Մադիսոնի բնակիչներին, և համբերատար ու ջանասիրաբար սպասի գերագույն համաժողովին՝ հետագա հրահանգների համար, ասում է Տերը:

89 Եվ եթե նա կամենում է իմ կամքը կատարել, թող այսուհետև նա ականջ դնի իմ ծառա Ջոզեֆի խորհրդին, շահագրգռված պաշտպանի աղքատների աշահերը և հրատարակի իմ սուրբ խոսքի բնոր թարգմանությունը երկրի բնակիչների համար:

90 Եվ եթե նա այդպես վարվի, ես նրան ակօրհնեմ բազում օրհնություններով, այնպես որ, նա լքված չի լինի, ոչ էլ նրա սերունդը հաց բկմուրա:

91 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող իմ ծառա Վիլյամը նշանակվի, կարգվի և օծվի՝ որպես իմ ծառա Ջոզեֆի խորհրդական, իմ ծառա Հայրումի սենյակում, որպեսզի իմ ծառա Հայրումը ստանա Քահանայության և ահայրապետի պաշտոնը, որը նշանակվել էր նրան իր հոր կողմից, օրհնությամբ և նաև իրավունքով.

92 Որ այսուհետ նա կրի ահայրապետական օրհնության բանալիները ողջ իմ ժողովրդի գլխին,

93 Այնպես որ, ում նա օրհնի՝ պիտի օրհնվի, և ում նա աանիծի՝ պիտի անիծվի. որ ինչ որ նա կապի երկրի վրա, պիտի կապվի երկնքում. և ինչ որ նա բարձակի երկրի վրա, պիտի արձակվի երկնքում:

94 Եվ այս ժամանակից ի վեր, ես նրան նշանակում եմ, որ նա մարգարե և ատեսանող և հայտնող լինի իմ եկեղեցու համար, այնպես ինչպես իմ ծառա Ջոզեֆը.

95 Որպեսզի նա նաև միաբանորեն գործի իմ ծառա Ջոզեֆի հետ. և որ նա պիտի խորհուրդ ընդունի իմ ծառա Ջոզեֆից, որը նրան ցույց կտա աբանալիները, որոնցով նա կարող է խնդրել և ստանալ, և պսակվի միևնույն օրհնությամբ, և փառքով, և պատվով, և քահանայությամբ, և քահանայության պարգևներով, որոնք մի ժամանակ դրվել էին նրա գլխին, ով իմ ծառան էր՝ բՕլիվեր Քաուդերին.

96 Որպեսզի իմ ծառա Հայրումը կարողանա վկայել այն բաների մասին, որոնք ես նրան ցույց կտամ, որպեսզի նրա անունը պատվով հիշվի սերնդե-սերունդ՝ հավիտյանս հավիտենից:

97 Թող իմ ծառա Վիլյամ Լոն նույնպես ստանա բանալիները, որոնցով նա կարող է խնդրել և ստանալ օրհնություններ. թող նա ախոնարհ լինի իմ առաջ, և բնենգություն չունենա, և նա կստանա իմ Հոգին, այսինքն՝ գՄխիթարիչը, որը նրան հայտնի կդարձնի բոլոր բաների ճշմարտությունը, և նույն ժամին կհուշի, թե նա ինչ պիտի ասի:

98 Եվ այս անշանները կհետևեն նրան,– նա պիտի բբժշկի հիվանդներին, նա պիտի դուրս գցի դևերին և պիտի ազատվի նրանցից, ովքեր մահացու թույն կսպասավորեն նրան.

99 Եվ նա պիտի առաջնորդվի շավիղներով, որտեղ աթունավոր օձը չի կարող բռնել նրա կրունկը, և նա պիտի վեր բարձրանա իր մտքերի բերևակայության մեջ, ասես արծվի թևերի վրա:

100 Եվ եթե ես կամենամ, որ նա բարձրացնի մեռելներին, թող նա ետ չպահի իր ձայնը:

101 Հետևաբար, թող իմ ծառա Վիլյամը բարձր աղաղակի և չխնայի, ուրախությամբ և ցնծությամբ և ովսաննաներով նրան, ով նստած է գահին հավիտյանս հավիտենից, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը:

102 Ահա, ես ասում եմ ձեզ. Ես առաքելություն ունեմ պահած իմ ծառա Վիլյամի և իմ ծառա Հայրումի համար, և միայն նրանց համար. և թող իմ ծառա Ջոզեֆը մնա տանը, քանզի նրա կարիքը կա: Մնացածը ես ձեզ ցույց կտամ ապագայում: Ճիշտ այդպես: Ամեն:

103 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Եթե իմ ծառա աՍիդնին կամենա ծառայել ինձ և խորհրդական լինել իմ ծառա Ջոզեֆի համար, թող նա վեր կենա և գա ու կանգնի իր կոչման պաշտոնում, և իրեն խոնարհեցնի իմ առաջ:

104 Եվ եթե նա ինձ ընդունելի ընծա և խոստովանություններ մատուցի և մնա իմ ժողովրդի հետ, ահա, ես՝ Տերս՝ ձեր Աստվածը, կբժշկեմ նրան, այնպես որ նա կբժշկվի. և նա կրկին կբարձրացնի իր ձայնը սարերի վրա և ախոսնակ կլինի իմ երեսի առաջ:

105 Թող նա գա և իր ընտանիքը տեղավորի հարևանությամբ, որտեղ բնակվում է իմ ծառա Ջոզեֆը:

106 Եվ բոլոր իր ճամփորդություններում թող նա բարձրացնի իր ձայնը, ինչպես փողի ձայնով, և զգուշացնի երկրի բնակիչներին՝ փախչել գալիք ցասումից:

107 Թող նա օգնի իմ ծառա Ջոզեֆին, և նաև, թող իմ ծառա Վիլյամ Լոն օգնի իմ ծառա Ջոզեֆին՝ աշխարհի թագավորների համար մի հանդիսավոր ահռչակագիր պատրաստելիս, ճիշտ ինչպես ես նախկինում ասել եմ ձեզ:

108 Եթե իմ ծառա Սիդնին կամենում է իմ կամքը կատարել, թող նա իր ընտանիքը չտանի աարևելյան հողերը, այլ թող նա փոխի նրանց բնակավայրը, ճիշտ ինչպես ես ասացի:

109 Ահա, դա իմ կամքը չէ, որ նա պիտի ապահովություն և ապաստան փնտրի այն քաղաքից դուրս, որը ես նշանակել եմ ձեզ համար, այսինքն՝ աՆավու քաղաքը:

110 Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Նույնիսկ հիմա, եթե նա ուշք դարձնի իմ ձայնին, նրա համար լավ կլինի: Ճիշտ այդպես: Ամեն:

111 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող իմ ծառա Ամոս Դեյվիեսն առձեռն բաժնեվճար տա նրանց, ում ես նշանակել եմ, որ տուն կառուցեն իջևանելու համար, այսինքն՝ Նավուի Տունը:

112 Դա թող նա անի, եթե կամենում է լինել փայատեր. և թող նա ուշք դարձնի իմ ծառա Ջոզեֆի խորհրդին և աշխատի իր իսկ ձեռքերով, որպեսզի վայելի մարդկանց վստահությունը:

113 Եվ երբ նա ապացուցի իր հավատարմությունը բոլոր բաներում, որոնք վստահված կլինեն իր խնամքին, այո՛, այսինքն՝ քիչ բաների վրա, նա ակառավարիչ կդարձվի շատ բաների վրա.

114 Թող ուրեմն նա ախոնարհեցնի իրեն, որպեսզի բարձրացվի: Ճիշտ այդպես: Ամեն:

115 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Եթե իմ ծառա Ռոբերտ Դ. Ֆոսթերը կամենում է հնազանդվել իմ ձայնին, թող նա տուն կառուցի իմ ծառա Ջոզեֆի համար, այն պայմանագրի համաձայն, որը նա կապել է նրա հետ, որքան որ դուռ կբացվի նրա համար ժամանակ առ ժամանակ:

116 Եվ թող նա ապաշխարի իր բոլոր անմտություններից և հագնի ագթության հագուստը. և դադարի չարիք գործել, և մի կողմ դնի իր բոլոր խիստ խոսքերը.

117 Եվ նաև բաժնեվճար տա Նավուի Տան քվորումի ձեռքը՝ իր համար և իր գալիք սերնդի համար՝ սերնդե-սերունդ:

118 Եվ ականջ դնի իմ ծառաներ Ջոզեֆի և Հայրումի և Վիլյամ Լոյի խորհրդին, և մյուս իշխանավորներին, որոնց ես կանչել եմ Սիոնի հիմքը դնելու. և նրա համար լավ կլինի հավիտյանս հավիտենից: Ճիշտ այդպես: Ամեն:

119 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող ոչ ոք բաժնեվճար չտա Նավուի Տան քվորումին, եթե չի հավատում Մորմոնի Գրքին և այն հայտնություններին, որոնք ես տվել եմ ձեզ, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը.

120 Քանզի այն, ինչ սրանից աավելին է կամ պակաս, գալիս է չարից և պիտի ուղեկցվի անեծքներով և ոչ թե օրհնություններով, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը: Ճիշտ այդպես: Ամեն:

121 Եվ բացի այդ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Թող Նավուի Տան քվորումն աշխատավարձով արդար փոխհատուցի բոլոր այն աշխատանքների դիմաց, որ նրանք կկատարեն Նավուի Տունը կառուցելիս. և թող նրանց աշխատավարձը, ինչ վերաբերում է գումարին, լինի այնպես, ինչպես նրանք փոխադարձ կպայմանավորվեն:

122 Եվ թող ամեն մարդ, ով բաժնեվճար է տալիս, հատկացնի աշխատավարձի իր մասը, եթե անհրաժեշտ լինի, նրանց աջակցելու համար, ասում է Տերը. այլապես նրանց աշխատանքը կհամարվի որպես բաժնեվճար այդ տան մեջ: Ճիշտ այդպես: Ամեն:

123 Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Այժմ ես ձեզ տալիս եմ ապաշտոնյաներ, որոնք պատկանում են իմ Քահանայությանը, որ դուք կարողանաք կրել դրա բբանալիները, այսինքն՝ այն Քահանայության, որն ըստ գՄելքիսեդեկի կարգի է, որն ըստ իմ Միածին Որդու կարգի է:

124 Առաջինը՝ ես ձեզ տալիս եմ Հայրում Սմիթին, որ ահայրապետ լինի ձեզ համար, որ կրի իմ եկեղեցու բկնքման օրհնությունները, այսինքն՝ գխոստումի Սուրբ Հոգու, որով դուք դկնքվել եք փրկագնման օրվա համար, որ դուք վայր չընկնեք, չնայած գայթակղության եժամին, որը հնարավոր է գա ձեր վրա:

125 Ես ձեզ տալիս եմ իմ ծառա Ջոզեֆին, որ նախագահող երեց լինի իմ ողջ եկեղեցու վրա, որ լինի թարգմանիչ, հայտնող, ատեսանող և մարգարե:

126 Ես նրան տալիս եմ իմ ծառա Սիդնի Ռիգդոնին և իմ ծառա Վիլյամ Լոյին՝ որպես խորհրդականներ, որպեսզի նրանք կազմեն քվորում և Առաջին Նախագահություն, որ ապատգամներ ստանան ողջ Եկեղեցու համար:

127 Ես ձեզ տալիս եմ իմ ծառա աԲրիգամ Յանգին, որ նախագահ լինի Տասներկուսի ճամփորդող խորհրդի վրա.

128 աՏասներկուսի, որը կրում է իմ արքայության իշխանությունն աշխարհի չորս անկյուններում բացելու, և, դրանից հետո, իմ խոսքն ամեն արարածի բուղարկելու բանալիները:

129 Նրանք են՝ Հեբեր Չ. Քիմբալը, Փարլի Պ. Պրատը, Օրսոն Պրատը, Օրսոն Հայդը, Վիլյամ Սմիթը, Ջոն Թեյլորը, Ջոն Ի. Փեյջը, Վիլֆորդ Վուդրուֆը, Վիլլարդ Ռիչարդսը, Ջորջ Ա. Սմիթը.

130 աԴեյվիդ Փաթենին ես բվերցրել եմ ինձ մոտ. ահա, նրա քահանայությունը ոչ ոք չի վերցնի նրանից. բայց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, մեկ ուրիշը կարող է նշանակվել այդ նույն կոչմանը:

131 Եվ բացի այդ, ես ասում եմ ձեզ. Ես տալիս եմ ձեզ աբարձրագույն խորհուրդ, որպես Սիոնի անկյունաքար,–

132 Անվանապես՝ Սեմյուել Բենթ, Հենրի Ջ. Շերվուդ, Ջորջ Վ. Հարրիս, Չարլզ Ք. Ռիչ, Թոմաս Գրովեր, Նյուել Նայթ, Դեյվիդ Դորթ, Դունբար Վիլսոն,– Սիմուր Բրունսոնին ես վերցրել եմ ինձ մոտ. ոչ ոք չի վերցնելու նրա քահանայությունը, բայց նրա փոխարեն մեկ ուրիշը կարող է նշանակվել նույն քահանայությանը. և ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թող իմ ծառա Ահարոն Ջոնսոնը կարգվի այս կոչմանը նրա փոխարեն,– Դեյվիդ Ֆուլմեր, Ալֆեոս Քատլեր, Վիլյամ Հանթինգտոն:

133 Եվ բացի այդ, ես ձեզ համար նշանակում եմ Դոն Կ. Սմիթին, որ նախագահ լինի քահանայապետերի քվորումի վրա.

134 Արարողություն, որը հաստատվել է, որպեսզի որակավորի նրանց, ովքեր մնայուն նախագահներ կամ ծառայողներ կնշանակվեն ամենուրեք սփռված տարբեր ացցերի վրա.

135 Եվ նրանք ևս կարող են ճամփորդել, եթե կնախընտրեն, բայց ավելի լավ է, որ կարգվեն որպես տեղի նախագահներ. սա է նրանց կոչման պաշտոնը, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը:

136 Ես նրան տալիս եմ Ամասա Լայմանին և Նոյ Պակարդին՝ որպես խորհրդականներ, որպեսզի նրանք նախագահեն իմ եկեղեցու քահանայապետերի քվորումի վրա, ասում է Տերը:

137 Բացի այդ, ես ասում եմ ձեզ. Ես ձեզ տալիս եմ Ջոն Ա. Հիքսին, Սեմյուել Վիլյամսին և Ջեսսի Բեքերին, որոնց քահանայությունն է՝ նախագահել աերեցների քվորումի վրա, քվորում, որը հաստատվել է տեղի սպասավորների համար. չնայած նրանք կարող են ճամփորդել, այնուամենայնիվ, նրանք կարգված են, որ տեղի սպասավորներ լինեն իմ եկեղեցու համար, ասում է Տերը:

138 Եվ բացի այդ, ես ձեզ տալիս եմ Ջոզեֆ Յանգին, Ջոսիա Բաթերֆիլդին, Դանիել Մայլսին, Հենրի Հերիմանին, Զերա Փալսիֆերին, Լիվայ Հենկոկին, Ջեյմս Ֆոսթերին, որ նախագահեն այոթանասունականների քվորումի վրա.

139 Քվորում, որը հաստատվել է ճամփորդող երեցների համար՝ ողջ աշխարհում իմ անվան մասին վկայելու համար, ուր որ ճամփորդող բարձրագույն խորհուրդը՝ իմ առաքյալները, նրանց կուղարկեն, որ ճանապարհ պատրաստեն իմ երեսի առաջ:

140 Այս քվորումի տարբերությունը երեցների քվորումից հետևյալն է՝ մեկը շարունակ պիտի ճամփորդի, իսկ մյուսը, ժամանակ առ ժամանակ, պիտի նախագահի եկեղեցիների վրա. մեկը, ժամանակ առ ժամանակ, նախագահելու պատասխանատվություն ունի, իսկ մյուսը նախագահելու պատասխանատվություն չունի, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը:

141 Եվ բացի այդ, ես ասում եմ ձեզ. Ես ձեզ տալիս եմ Վինսոն Նայթին, Սեմյուել Հ. Սմիթին և Սեդրակ Ռաունդիին, եթե նա ընդունի, որպեսզի նախագահեն աեպիսկոպոսության վրա. նշված եպիսկոպոսության մասին ձեզ գիտելիք է տրված բՎարդապետություն և Ուխտեր գրքում:

142 Եվ բացի այդ, ես ասում եմ ձեզ. Ես ձեզ տալիս եմ Սեմյուել Ռոլֆին և նրա խորհրդականներին, քահանաների համար, և ուսուցիչների նախագահին ու նրա խորհրդականներին, և նաև սարկավագների նախագահին ու նրա խորհրդականներին, և նաև ցցի նախագահին ու նրա խորհրդականներին:

143 Վերոհիշյալ պաշտոնները և դրանց բանալիները ես ձեզ տվել եմ՝ օգնության և կառավարման համար, ծառայության գործի և իմ սրբերի ակատարելության համար:

144 Եվ ես տալիս եմ ձեզ պատվիրան, որ դուք զբաղեցնեք այս բոլոր պաշտոնները և ահավանություն ստանաք այդ անունների համար, որոնք ես նշեցի, կամ հավանություն չստանաք նրանց համար իմ գերագույն համաժողովում.

145 Եվ որ սենյակներ պատրաստեք իմ տանը, բոլոր այդ պաշտոնների համար, երբ որ կառուցեք այն իմ անվան համար, ասում է Տերը՝ ձեր Աստվածը: Ճիշտ այդպես: Ամեն: