Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 122
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 122

Ko e folofola ʻa e ʻEikí kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ʻene hoko ko e pōpula ʻi he fale fakapōpula ʻi Lipetī, ʻi Mīsulí, ʻi Māʻasi 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1–4, ʻE ʻekea ʻe he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní ʻa e hingoa ʻo Siosefa Sāmitá; 5–7, ʻE hanga ʻe heʻene ngaahi faingataʻaʻiá mo ʻene ngaahi mamahí ʻo foaki mai kiate ia ʻa e poto pea ʻaonga kiate ia; 8–9, Kuo ʻalu hifo ʻa e Foha ʻo e Tangatá ʻo māʻulalo hifo ʻiate kinautolu kotoa.

1 ʻE ʻeke ʻe he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní ki ho ahingoá, pea ʻe manukiʻi koe ʻe he kau valé, pea ʻe tauʻi koe ʻe heli;

2 Ka ʻe kumi maʻu ai pē ʻe he loto-maʻá, pea mo e potó, pea mo e anga-fakaʻeiʻeikí, pea mo e angamaʻá, ki he aakonaki, mo e mafai, mo e ngaahi tāpuaki mei ho nimá.

3 Pea ʻe ʻikai ai fakatafoki ʻo fakafili kiate koe ʻa ho kakaí ʻe he fakamoʻoni ʻa e kau lavakí.

4 Pea neongo ʻe ʻomi koe ʻe honau iví ki he faingataʻa, pea ki he ngaahi ʻā ukamea mo e ngaahi holisi, ka ʻe fakaongoongoleleiʻi koe; ka ʻe afuofuoloa siʻi pē pea ʻe fakailifia ange ʻa ho leʻó ʻi he lotolotonga ʻo ho ngaahi filí ʻi he blaione fekai, koeʻuhí ko hoʻo māʻoniʻoní; pea ʻe tuʻu ʻa ho ʻOtuá ʻi ho tafaʻakí ʻo taʻengata pea taʻengata.

5 Kapau ʻe fie maʻu koe ke ke fepaki mo e faingataʻá; kapau te ke fepaki mo e ngaahi faingataʻá ʻi he lotolotonga ʻo e kāinga kākā; kapau te ke fepaki mo e ngaahi faingataʻá ʻi he lotolotonga ʻo e kau kaihaʻa; kapau te ke fepaki mo e ngaahi faingataʻá ʻi he funga fonuá pe ʻi tahi;

6 Kapau ʻe tukuakiʻi koe ʻaki ʻa e ngaahi tukuakiʻi taʻe-moʻoni kehekehe kotoa pē; kapau ʻe ʻoho mai ʻa ho ngaahi filí kiate koe; kapau te nau ʻave fakamālohi koe mei he feohi mo hoʻo tamaí mo e faʻeé mo e ngaahi tokouá mo e ngaahi tuofāfiné; pea kapau ʻe ʻave fakamālohiʻi koe ʻe ho ngaahi filí mei he fatafata ʻo ho malí ʻaki ʻa e heletā kuo unuhi, pea mei hoʻo fānaú, pea mei ho foha lahí, neongo ʻokú ne kei taʻu ono pē, pea te ne piki ki ho ngaahi kofú ʻo ne pehē atu, ʻA ʻeku tamai, ʻa ʻeku tamai, ko e hā ʻoku ʻikai te ke nofo ai mo kimautolú? ʻOiauē ʻa ʻeku tamai, ko e hā ʻa e meʻa ʻe fai ʻe he kau tangatá kiate koé? pea kapau ʻe tekeʻi ia meiate koe ʻaki ʻa e heletā, pea toho atu koe ki he fale fakapōpulá, pea totolo holo ʻo takatakai ʻiate koe ʻa ho ngaahi filí ʻo hangē ko e fanga aulofi ʻoku kumi ki he toto ʻo e lamí;

7 Pea kapau ʻe lī koe ki he luó, pe ki he nima ʻo e kau fakapō, pea fakamaaumatea koe; kapau ʻe lī koe ki he loto amoaná; kapau ʻe feinga ʻa e hou ʻo e peaú ke fakaʻauha koe; kapau ʻe hoko ʻa e ngaahi matangi fakailifiá ko ho fili; kapau ʻe fakatahataha ʻe he langí ʻa e ngaahi ʻao ʻuliʻulí, pea fakatahataha ʻa e ngaahi ʻelemēnití kotoa pē ke fakaʻefiʻefi ʻa e halá; pea ko e meʻa tēpuú, kapau ʻe fakamanga mai ʻa e ngutu ʻo bhelí kiate koe, ke ke ʻiloʻi, ʻe hoku foha, ʻe foaki ʻe he ngaahi meʻá ni kotoa pē ʻa e cpoto kiate koe, pea ʻe hoko ia ʻo ʻaonga kiate koe.

8 Naʻe aʻalu hifo ʻa e bFoha ʻo e Tangatá ʻo māʻulalo ange ʻiate kinautolu kotoa pē. ʻOkú ke lahi ange koe ʻiate ia?

9 Ko ia, nofo maʻu ʻi ho halá, pea ʻe anofo ʻiate koe ʻa e lakanga fakataulaʻeikí, he kuo fokotuʻu maʻu honau ngaahi bngataʻangá, ʻoku ʻikai te nau lava ke lakasi ia. ʻOku ʻiloʻi ʻa ho ngaahi cʻahó, pea ʻe ʻikai ke lau ʻo siʻi hifo ʻa ho ngaahi taʻú; ko ia, ʻoua te ke dmanavahē ki he meʻa ʻe lava ʻe he tangatá ʻo faí, koeʻuhí he ʻe ʻiate koe ʻa e ʻOtuá ʻo taʻengata pea taʻengata.