Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 118
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 118

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 Siulai 1838, ko e tali ki he kolé, “Fakahā mai kiate kimautolu ʻa ho finangaló, ʻe ʻEikí, ʻo kau ki he Toko Hongofulu Mā Uá” (History of the Church, 3:46).

1–3, ʻE tokonaki ʻe he ʻEikí maʻá e ngaahi fāmili ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá; 4–6, Ko hono fakakakato ʻo e ngaahi lakanga ʻi he Toko Hongofulu Mā Uá.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí: Tuku ke fai leva ha konifelenisi; tuku ke fokotuʻu ʻa e Toko Hongofulu Mā Uá; pea tuku ke fili ha kau tangata ke amaʻu ʻa e lakanga ʻo kinautolu kuo hingá.

2 Tuku ke nofo atu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aTōmasí ʻo fuofuoloa siʻi ʻi he fonua ko Saioné, ke pulusi ʻeku leá.

3 Tuku ke fai atu ʻa hono toé ʻi he malanga mei he houa ko iá, pea kapau te nau fai ia ʻi he angavaivai kotoa, ʻi he angamalū mo e aloto-fakatōkilalo, mo e bfaʻa kātaki fuoloa, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou fai kiate kinautolu ha talaʻofa te u tauhi honau ngaahi fāmilí; pea ʻe fakaava ha matapā ʻaonga kiate kinautolu ʻo fai atu mei heni.

4 Pea ʻi he faʻahitaʻu matala ka hoko maí, tuku ke nau ʻalu atu ke folau atu ʻi he ngaahi vai lahí, pea fanongonongo ʻi ai ʻa ʻeku ongoongoleleí, ʻa hono kakato ʻo iá, pea fakamoʻoniʻi ʻa hoku hingoá.

5 Tuku ke nau ʻalu atu mei heʻeku kau māʻoniʻoni ʻi he kolo ko Hihifo Mamaʻó, ʻi he ʻaho hono uofulu mā ono ʻo ʻEpeleli ka hoko maí, ʻi he konga kelekele ʻe langa ai ʻa hoku falé, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

6 Tuku ke fili ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sione Teilá, kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko Sione E. Peisí, kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko Uilifooti Utalafí, kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliate Lisiaté, ke nau maʻu ʻa e ngaahi lakanga ʻo kinautolu kuo hingá, pea ke fakahā totonu kiate kinautolu ʻa honau uí.